МЕНЮ

Kuvaus tyypillisistä vaatimustenmukaisuustodistusjärjestelmistä

1-sertifiointijärjestelmä

1c-järjestelmä sisältää seuraavat toimenpiteet:

 • hakija jättää sertifiointielimelle tuotteet sertifiointihakemuksen liitteineen teknisine asiakirjoineen;
 • hakemuksen ja siihen liittyvän päätöksen käsittely sertifiointielimen toimesta;
 • Sertifiointielin valitsi tuotteet testausta varten;
 • tuotenäytteiden testaaminen akkreditoidussa testauslaboratoriossa;
 • tuotesertifikaatin suorittaminen tuotesertifiointielimen toimesta;
 • tuotesertifiointilaitoksen yleistämä testitulokset ja tuotantotilan analysointi sekä vaatimustenmukaisuustodistuksen myöntäminen hakijalle;
 • piirtää yhden merkin valituksesta;
 • varmennettujen tuotteiden tarkastusvalvonta.

Hakija ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaakseen, että tuotantoprosessi on vakaa, ja varmistaa, että valmistetut tuotteet ovat teknisten määräysten vaatimusten mukaisia, laatii tekniset asiakirjat ja jättää tuotteidensa sertifiointihakemuksen yhdelle tuotesertifiointielimelle, jolla on tämän tyyppinen tuote akkreditoinnin alalla.

Tuotesertifiointilaitos analysoi hakijan toimittamat tekniset asiakirjat ja ilmoittaa hakijalle päätöksestä hakemuksesta, joka sisältää varmentamisen ehdot.

Sertifiointilaitos ottaa näytteitä hakijalta tuotteista testausta varten.

Näytteiden testaus suoritetaan akkreditoidussa testauslaboratoriossa tuotteen varmennuslaitoksen puolesta, jolle toimitetaan testiraportti.

Analyysi hakijan tuotannon tilasta vastaa tuotteen sertifiointielin. Analyysin tulokset dokumentoidaan asiakirjassa.

Tuotteiden varmentamiselin laatii positiivisten testitulosten ja tuotantotilan analyysin perusteella vaatimustenmukaisuustodistus ja antaa sen hakijalle.

Hakijan on käytettävä yhtä valitusmerkkiä, jollei teknisissä määräyksissä toisin määrätä.

Tuotesertifiointielin tarkastaa varmennettujen tuotteiden vaatimustenmukaisuustodistuksen voimassaoloaikana testaamalla tuotenäytteitä akkreditoidussa testauslaboratoriossa ja (tai) analysoimalla tuotantotilaa. Jos tarkastustarkastuksen tulokset ovat positiiviset, vaatimustenmukaisuustodistuksen voimassaolo katsotaan vahvistetuksi, kuten tarkastustoiminnan laissa ilmoitetaan. Jos tarkastustarkastuksen tulokset ovat negatiiviset, tuotesertifiointilaitos tekee yhden seuraavista päätöksistä:

 • jäädyttää vaatimustenmukaisuustodistuksen;
 • peruuttaa vaatimustenmukaisuustodistus.

Sertifiointielimen päätökset toimitetaan hakijalle.

Tuotteiden varmentamislaitoksen laatimassa yhtenäisessä muodossa on asianmukainen merkintä annettuihin vaatimustenmukaisuustodistuksiin ja rekisteröityihin vaatimustenmukaisuusvakuutuksiin.

Kun tehdään muutoksia tuotteen suunnitteluun (koostumukseen) tai sen valmistustekniikkaan, mikä voi vaikuttaa tuotteiden noudattamiseen teknisissä määräyksissä vahvistettujen vaatimusten mukaisesti, hakijan on ilmoitettava tästä etukäteen tuotteen varmentamiselimelle, joka päättää uusien testien tarpeesta ja (tai) tuotantotilan analyysi.

2-sertifiointijärjestelmä

2c-järjestelmä sisältää seuraavat toimenpiteet:

 • hakija jättää tuotesertifiointielimelle sertifiointihakemuksen liitteenä olevilla teknisillä asiakirjoilla, joihin sisältyy väistämättä hallintajärjestelmää koskeva sertifikaatti (todistuksen jäljennös), jonka hallintojärjestelmää sertifioiva elin on myöntänyt ja joka vahvistaa, että hallintajärjestelmä täyttää teknisissä määräyksissä määritellyt vaatimukset;
 • hakemuksen käsittely ja sertifiointielinten päätöksen tekeminen tuotteiden varmentamisesta;
 • Sertifiointielin valitsi tuotteet testausta varten;
 • tuotenäytteiden testaaminen akkreditoidussa testauslaboratoriossa;
 • tuotteen varmennuslaitoksen yleistäminen hakijan toimittamien teknisten asiakirjojen analyysin tuloksista, tuotenäytteiden testaustuloksista ja vaatimustenmukaisuustodistuksen antamisesta hakijalle;
 • piirtää yhden merkin valituksesta;
 • sertifioitujen tuotteiden tarkastusvalvonta, hallintajärjestelmän vakauden valvonta.

Hakija ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaakseen johtamisjärjestelmän ja tuotanto-olosuhteiden vakauden sellaisten tuotteiden valmistuksessa, jotka täyttävät tekniset määräykset, laatii tekniset asiakirjat ja jättää tuotteidensa sertifiointihakemuksen yhdelle tuotteen varmentamiselimelle, jolla on tämän tyyppinen tuote akkreditoinnin alalla.

Hakemuksessa on ilmoitettava asiakirja, jonka mukaisesti hallintajärjestelmä on sertifioitu, ottaen huomioon, että teknisissä määräyksissä voidaan vahvistaa yksi tai useampi asiakirja, jonka mukaisesti hallintajärjestelmän sertifiointi suoritetaan.

Samanaikaisesti hakija toimittaa sertifikaatin hallintajärjestelmälle (jäljennös todistuksesta).

Näytteiden soveltamisen, valinnan ja testauksen harkitseminen.

Jos teknisten asiakirjojen ja testien tulokset ovat myönteisiä, tuotesertifiointilaitos laatii vaatimustenmukaisuustodistuksen ja antaa sen hakijalle.

Hakijan on käytettävä yhtä valitusmerkkiä, jollei teknisissä määräyksissä toisin määrätä.

Tuotesertifiointilaitos suorittaa sertifioitujen tuotteiden tarkastustarkastuksen koko vaatimustenmukaisuustodistuksen voimassaoloajan ajan testaamalla tuotenäytteitä akkreditoidussa testauslaboratoriossa ja analysoimalla tarkastuksen tuloksia sertifioidun hallintajärjestelmän varmennusjärjestelmän hallintajärjestelmällä. Jos tarkastustarkastuksen tulokset ovat positiiviset, vaatimustenmukaisuustodistuksen voimassaolo katsotaan vahvistetuksi, kuten tarkastustoiminnan laissa ilmoitetaan. Jos tarkastustarkastuksen tulokset ovat negatiiviset, tuotesertifiointilaitos tekee yhden seuraavista päätöksistä:

 • jäädyttää vaatimustenmukaisuustodistuksen;
 • peruuttaa vaatimustenmukaisuustodistus.

Sertifiointielimen päätökset toimitetaan hakijalle.

Tuotteiden varmentamislaitoksen laatimassa yhtenäisessä muodossa on asianmukainen merkintä annettuihin vaatimustenmukaisuustodistuksiin ja rekisteröityihin vaatimustenmukaisuusvakuutuksiin.

3-sertifiointijärjestelmä

3c-järjestelmä sisältää seuraavat toimenpiteet:

 • hakija jättää sertifiointielimelle tuotteet sertifiointihakemuksen liitteineen teknisine asiakirjoineen;
 • hakemuksen käsittely ja sertifiointielinten päätöksen tekeminen tuotteiden varmentamisesta;
 • Sertifiointielin valitsi tuotteet testausta varten;
 • tuotenäytteiden testaaminen akkreditoidussa testauslaboratoriossa;
 • testitulosten analysointi ja vaatimustenmukaisuustodistuksen myöntäminen hakijalle;
 • merkki tuote-erät, joilla on yksi liikkeeseen merkki.

Hakija laatii tekniset asiakirjat ja toimittaa tuotantoerän sertifiointihakemuksen yhdelle tuotesertifiointielimelle, jolla on tämän tyyppinen tuote akkreditoinnin alalla.

Hakemuksen on sisällettävä osapuolen ja sen tuotantoyksiköiden tunnistetiedot.

Varmennelaitos ilmoittaa hakijalle päätöksestä hakemuksesta, joka sisältää varmentamisen ehdot.

Sertifiointielin suorittaa hakijalle tuotteiden erän tunnistamisen ja näytteiden valinnan testausta varten.

Tuoteryhmän (erästä otettavat näytteet) testit suorittaa akkreditoitu testauslaboratorio varmennuslaitoksen puolesta, ja toimitetaan testiraportti.

Jos testitulokset ovat positiivisia, varmentamislaitos laatii vaatimustenmukaisuustodistuksen ja antaa sen hakijalle.

Hakijan on käytettävä yhtä valitusmerkkiä, jollei teknisissä määräyksissä toisin määrätä.

4-sertifiointijärjestelmä

4c-järjestelmä sisältää seuraavat toimenpiteet:

 • hakija jättää varmentamislaitokselle hakemuksen varmentamisesta liitteineen teknisten asiakirjojen kanssa;
 • hakemuksen ja siihen liittyvän päätöksen käsittely sertifiointielimen toimesta;
 • kunkin tuoteyksikön testaus akkreditoidussa testauslaboratoriossa;
 • testitulosten analysointi ja vaatimustenmukaisuustodistuksen myöntäminen hakijalle;
 • yhden osoitteen piirtäminen.

Hakija laatii tekniset asiakirjat ja jättää tuoteyksikön sertifiointihakemuksen yhdelle tuotteen varmentamiselimelle, jolla on tämän tyyppinen tuote akkreditoinnin alalla.

Hakemuksen on sisällettävä tuotantoyksikön tunnistetiedot.

Varmennelaitos ilmoittaa hakijalle päätöksestä hakemuksesta, joka sisältää varmentamisen ehdot.

Yksikkötestejä suorittaa akkreditoitu testauslaboratorio sen varmentamislaitoksen puolesta, jolle testiraportti toimitetaan.

Jos testitulokset ovat positiivisia, varmentamislaitos laatii vaatimustenmukaisuustodistuksen ja antaa sen hakijalle.

Hakijan on käytettävä yhtä valitusmerkkiä, jollei teknisissä määräyksissä toisin määrätä.

5-sertifiointijärjestelmä

5c-järjestelmä sisältää seuraavat toimenpiteet:

 • hakija jättää varmentamislaitokselle hakemuksen varmentamisesta liitteineen teknisten asiakirjojen kanssa;
 • hakemuksen ja siihen liittyvän päätöksen käsittely sertifiointielimen toimesta;
 • sertifiointielin, joka suorittaa projektitutkimuksen;
 • sertifiointilaitoksen suorittama tuotantotilan analyysi;
 • projektitutkimuksen tulosten yleistäminen ja tuotantotilan analysointi sekä vaatimustenmukaisuustodistuksen myöntäminen hakijalle
 • piirtää yhden merkin valituksesta;
 • varmennettujen tuotteiden tarkastusvalvonta.

Hakija ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaakseen, että tuotantoprosessi on vakaa, ja varmistaa, että valmistetut tuotteet ovat teknisten määräysten vaatimusten mukaisia, laatii tekniset asiakirjat ja jättää tuotteidensa sertifiointihakemuksen yhdelle tuotesertifiointielimelle, jolla on tämän tyyppinen tuote akkreditoinnin alalla.

Varmennelaitos ilmoittaa hakijalle päätöksestä hakemuksesta, joka sisältää varmentamisen ehdot.

Sertifiointilaitos tutkii tuoteprojektia analysoimalla teknistä dokumentaatiota, josta tuote on valmistettu, laskelmien tuloksia, kokeellisten tuotenäytteiden testejä.

Tuotesuunnittelun tutkimuksen tulokset esitetään johtopäätöksessä, jossa varmentaja antaa arvion tuotesuunnittelun vaatimustenmukaisuudesta vahvistettujen vaatimusten kanssa.

Hakijan tuotantotilan analyysi suorittaa varmentamislaitos. Analyysin tulokset dokumentoidaan säädöksessä.

Jos tuotesuunnittelututkimuksen ja tuotantotilan analyysin tulokset ovat myönteisiä, varmentamislaitos laatii vaatimustenmukaisuustodistuksen ja antaa sen hakijalle.

Hakijan on käytettävä yhtä valitusmerkkiä, jollei teknisissä määräyksissä toisin määrätä.

Tuotesertifiointielin tarkastaa varmennettujen tuotteiden vaatimustenmukaisuustodistuksen voimassaoloaikana testaamalla tuotenäytteitä akkreditoidussa testauslaboratoriossa ja (tai) analysoimalla tuotantotilaa. Jos tarkastustarkastuksen tulokset ovat positiiviset, vaatimustenmukaisuustodistuksen voimassaolo katsotaan vahvistetuksi, kuten tarkastustoiminnan laissa ilmoitetaan. Jos tarkastustarkastuksen tulokset ovat negatiiviset, tuotesertifiointilaitos tekee yhden seuraavista päätöksistä:

 • jäädyttää vaatimustenmukaisuustodistuksen;
 • peruuttaa vaatimustenmukaisuustodistus.

Sertifiointielimen päätökset toimitetaan hakijalle.

Tuotteiden varmentamislaitoksen laatimassa yhtenäisessä muodossa on asianmukainen merkintä annettuihin vaatimustenmukaisuustodistuksiin ja rekisteröityihin vaatimustenmukaisuusvakuutuksiin.

Kun tuotteen suunnittelussa (koostumuksessa) tai sen valmistustekniikassa tehdään muutoksia, jotka voivat vaikuttaa tuotteen täyttymiseen teknisissä määräyksissä vahvistettujen vaatimusten mukaisesti, hakijan on ilmoitettava tästä etukäteen varmennuslaitokselle, joka päättää uusien testien ja (tai) analyysien tarpeesta. tuotanto-olosuhteet.

6-sertifiointijärjestelmä

6c-järjestelmä sisältää seuraavat toimenpiteet:

hakija jättää tuotesertifiointielimelle sertifiointihakemuksen liitteenä olevilla teknisillä asiakirjoilla, joihin sisältyy väistämättä hallintajärjestelmää koskeva sertifikaatti (todistuksen jäljennös), jonka hallintojärjestelmää sertifioiva elin on myöntänyt ja joka vahvistaa, että hallintajärjestelmä täyttää teknisissä määräyksissä määritellyt vaatimukset;

 • Sertifiointilaitoksen suorittama tuotesuunnittelun tutkimus
 • yhteenveto teknisten asiakirjojen analyysin tuloksista, mukaan lukien tuotesuunnittelun tutkimuksen tulokset, ja vaatimustenmukaisuustodistuksen myöntäminen hakijalle;
 • piirtää yhden merkin valituksesta;
 • varmennettujen tuotteiden tarkastusvalvonta (laadunhallintajärjestelmän toiminnan vakauden seuranta).

Hakija ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaakseen johtamisjärjestelmän ja tuotanto-olosuhteiden vakauden sellaisten tuotteiden valmistuksessa, jotka täyttävät tekniset määräykset, laatii tekniset asiakirjat ja jättää tuotteidensa sertifiointihakemuksen yhdelle tuotteen varmentamiselimelle, jolla on tämän tyyppinen tuote akkreditoinnin alalla.

Hakemuksessa on ilmoitettava asiakirja, jonka mukaisesti hallintajärjestelmä on sertifioitu, ottaen huomioon, että teknisissä määräyksissä voidaan vahvistaa yksi tai useampi asiakirja, jonka mukaisesti hallintajärjestelmän sertifiointi suoritetaan.

Samanaikaisesti hakija toimittaa sertifikaatin hallintajärjestelmälle (jäljennös todistuksesta).

Sertifiointielin analysoi teknisen dokumentaation, tekee tuotesuunnittelun tutkimuksen ja antaa myönteisillä tuloksilla hakijoille todistuksen tuotteen vaatimustenmukaisuudesta.

Hakijan on käytettävä yhtä valitusmerkkiä, jollei teknisissä määräyksissä toisin määrätä.

Tuotesertifiointilaitos suorittaa sertifioitujen tuotteiden tarkastustarkastuksen koko vaatimustenmukaisuustodistuksen voimassaoloajan ajan testaamalla tuotenäytteitä testauslaboratoriossa ja analysoimalla tarkastuksen tuloksia sertifioidun hallintajärjestelmän varmennusjärjestelmän hallintajärjestelmällä. Jos tarkastustarkastuksen tulokset ovat positiiviset, vaatimustenmukaisuustodistuksen voimassaolo katsotaan vahvistetuksi, kuten tarkastustoiminnan laissa ilmoitetaan. Jos tarkastustarkastuksen tulokset ovat negatiiviset, tuotesertifiointilaitos tekee yhden seuraavista päätöksistä:

 • jäädyttää vaatimustenmukaisuustodistuksen;
 • peruuttaa vaatimustenmukaisuustodistus.

Sertifiointielimen päätökset toimitetaan hakijalle.

Tuotteiden varmentamislaitoksen laatimassa yhtenäisessä muodossa on asianmukainen merkintä annettuihin vaatimustenmukaisuustodistuksiin ja rekisteröityihin vaatimustenmukaisuusvakuutuksiin.

Kun tehdään muutoksia tuotteen suunnitteluun (koostumukseen) tai sen valmistustekniikkaan, mikä voi vaikuttaa tuotteiden noudattamiseen teknisissä määräyksissä vahvistettujen vaatimusten mukaisesti, hakijan on ilmoitettava tästä etukäteen varmennuslaitokselle, joka päättää uusien testien tarpeesta.

7-sertifiointijärjestelmä

7c-järjestelmä sisältää seuraavat toimenpiteet:

 • hakijan on jätettävä varmennushakemus varmentamislaitokselle;
 • hakemuksen ja siihen liittyvän päätöksen käsittely sertifiointielimen toimesta;
 • varmennelaitoksen suorittama sertifiointitutkimus;
 • sertifiointilaitoksen suorittama tuotantotilan analyysi;
 • projektitutkimuksen tulosten yleistäminen ja tuotantotilan analysointi sekä vaatimustenmukaisuustodistuksen myöntäminen hakijalle
 • piirtää yhden merkin valituksesta;
 • varmennettujen tuotteiden tarkastusvalvonta.

Hakija ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaakseen, että tuotantoprosessi on vakaa, ja varmistaa, että valmistetut tuotteet ovat teknisten määräysten vaatimusten mukaisia, laatii tekniset asiakirjat ja jättää tuotteidensa sertifiointihakemuksen yhdelle tuotesertifiointielimelle, jolla on tämän tyyppinen tuote akkreditoinnin alalla.

Varmennelaitos ilmoittaa hakijalle päätöksestä hakemuksesta, joka sisältää varmentamisen ehdot.

Sertifiointilaitos suorittaa tuotetyyppitutkimuksen jollain seuraavista tavoista:

 • suunniteltua tuotantoa koskevan näytteen tutkiminen mallina, joka edustaa kaikkia tulevia tuotteita;
 • teknisen dokumentoinnin analysointi, tuotenäytteen tai kriittisten tuotekomponenttien testaus.

Tyyppitutkimuksen tulokset dokumentoidaan päätelmässä, jossa varmentaja antaa arvion tuotetyypin vaatimustenmukaisuudesta vahvistettujen vaatimusten kanssa.

Hakijan tuotantotilan analyysi suorittaa varmentamislaitos. Analyysin tulokset dokumentoidaan säädöksessä.

Jos tuotetyyppitutkimuksen ja tuotantotilan analyysin tulokset ovat myönteisiä, varmentamislaitos laatii vaatimustenmukaisuustodistuksen ja antaa sen hakijalle.

Hakijan on käytettävä yhtä valitusmerkkiä, jollei teknisissä määräyksissä toisin määrätä.

Tuotesertifiointielin tarkastaa varmennettujen tuotteiden vaatimustenmukaisuustodistuksen voimassaoloaikana testaamalla tuotenäytteitä akkreditoidussa testauslaboratoriossa ja (tai) analysoimalla tuotantotilaa. Jos tarkastustarkastuksen tulokset ovat positiiviset, vaatimustenmukaisuustodistuksen voimassaolo katsotaan vahvistetuksi, kuten tarkastustoiminnan laissa ilmoitetaan. Jos tarkastustarkastuksen tulokset ovat negatiiviset, tuotesertifiointilaitos tekee yhden seuraavista päätöksistä:

 • jäädyttää vaatimustenmukaisuustodistuksen;
 • peruuttaa vaatimustenmukaisuustodistus.

Sertifiointielimen päätökset toimitetaan hakijalle.

Tuotteiden varmentamislaitoksen laatimassa yhtenäisessä muodossa on asianmukainen merkintä annettuihin vaatimustenmukaisuustodistuksiin ja rekisteröityihin vaatimustenmukaisuusvakuutuksiin.

Kun tuotteen suunnittelussa (koostumuksessa) tai sen valmistustekniikassa tehdään muutoksia, jotka voivat vaikuttaa tuotteen täyttymiseen teknisissä määräyksissä vahvistettujen vaatimusten mukaisesti, hakijan on ilmoitettava tästä etukäteen varmennuslaitokselle, joka päättää uusien testien ja (tai) analyysien tarpeesta. tuotanto-olosuhteet.

8-sertifiointijärjestelmä

8c-järjestelmä sisältää seuraavat toimenpiteet:

hakija jättää tuotesertifiointielimelle sertifiointihakemuksen liitteenä olevilla teknisillä asiakirjoilla, joihin sisältyy väistämättä hallintajärjestelmää koskeva sertifikaatti (todistuksen jäljennös), jonka hallintojärjestelmää sertifioiva elin on myöntänyt ja joka vahvistaa, että hallintajärjestelmä täyttää teknisissä määräyksissä määritellyt vaatimukset;

 • tuotteiden sertifiointia koskevan päätöksen soveltamisen ja hyväksymisen tarkastaminen sertifiointilaitoksessa;
 • varmennelaitoksen suorittama sertifiointitutkimus;
 • yhteenveto teknisten asiakirjojen analyysin tuloksista, mukaan lukien tyyppitarkastustulokset, ja myöntämällä hakijalle vaatimustenmukaisuustodistus;
 • piirtää yhden merkin valituksesta;
 • sertifioitujen tuotteiden tarkastusvalvonta (hallintajärjestelmän vakauden seuranta).

Hakija ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaakseen johtamisjärjestelmän ja tuotanto-olosuhteiden vakauden sellaisten tuotteiden valmistuksessa, jotka täyttävät tekniset määräykset, laatii tekniset asiakirjat ja jättää tuotteidensa sertifiointihakemuksen yhdelle tuotteen varmentamiselimelle, jolla on tämän tyyppinen tuote akkreditoinnin alalla.

Hakemuksessa on ilmoitettava asiakirja, jonka mukaisesti hallintajärjestelmä on sertifioitu, ottaen huomioon, että teknisissä määräyksissä voidaan vahvistaa yksi tai useampi asiakirja, jonka mukaisesti hallintajärjestelmän sertifiointi suoritetaan.

Samanaikaisesti hakija toimittaa sertifikaatin hallintajärjestelmälle (jäljennös todistuksesta).

Sertifiointilaitos analysoi toimitetut asiakirjat, suorittaa tutkimuksen ja, positiivisten tulosten perusteella, laatii ja myöntää hakijalle tuotteen vaatimustenmukaisuustodistuksen.

Hakijan on käytettävä yhtä valitusmerkkiä, jollei teknisissä määräyksissä toisin määrätä.

Tuotesertifiointilaitos suorittaa sertifioitujen tuotteiden tarkastustarkastuksen koko vaatimustenmukaisuustodistuksen voimassaoloajan ajan testaamalla tuotenäytteitä akkreditoidussa testauslaboratoriossa ja analysoimalla tarkastuksen tuloksia sertifioidun hallintajärjestelmän varmennusjärjestelmän hallintajärjestelmällä. Jos tarkastustarkastuksen tulokset ovat positiiviset, vaatimustenmukaisuustodistuksen voimassaolo katsotaan vahvistetuksi, kuten tarkastustoiminnan laissa ilmoitetaan. Jos tarkastustarkastuksen tulokset ovat negatiiviset, tuotesertifiointilaitos tekee yhden seuraavista päätöksistä:

 • jäädyttää vaatimustenmukaisuustodistuksen;
 • peruuttaa vaatimustenmukaisuustodistus.

Sertifiointielimen päätökset toimitetaan hakijalle.

Tuotteiden varmentamislaitoksen laatimassa yhtenäisessä muodossa on asianmukainen merkintä annettuihin vaatimustenmukaisuustodistuksiin ja rekisteröityihin vaatimustenmukaisuusvakuutuksiin.

Kun tehdään muutoksia tuotteen suunnitteluun (koostumukseen) tai sen valmistustekniikkaan, mikä voi vaikuttaa tuotteiden noudattamiseen teknisissä määräyksissä vahvistettujen vaatimusten mukaisesti, hakijan on ilmoitettava tästä etukäteen varmennuslaitokselle, joka päättää uusien testien tarpeesta.

9-sertifiointijärjestelmä

9c-järjestelmä sisältää seuraavat toimenpiteet:

hakija jättää tuotesertifiointielimelle sertifiointihakemuksen liitteenä olevalla teknisellä dokumentaatiolla, joka sisältää välttämättä:

 • tietoa tutkimuksesta;
 • valmistajan tai akkreditoiman testauslaboratorion laatimat testiraportit;
 • komponenttimateriaalien ja tuotteiden vaatimustenmukaisuustodistukset tai testausselosteet (jos sellaisia ​​on);
 • laadunhallintajärjestelmän sertifikaatit (jos saatavilla);
 • ulkomaisten sertifiointielinten myöntämät asiakirjat, jotka todistavat määriteltyjen tuotteiden noudattavan sitä koskevan teknisen määräyksen vaatimuksia;
 • muut asiakirjat, jotka suoraan tai epäsuorasti todistavat tuotteiden olevan vahvistettujen vaatimusten mukaisia;
 • hakemuksen käsittely ja sertifiointielinten päätöksen tekeminen tuotteiden varmentamisesta;
 • suorittaa ja tiivistää sertifiointielimen suorittaman teknisen dokumentaation analyysin tulokset ja myöntää hakijalle vaatimustenmukaisuustodistuksen;
 • yhden osoitteen piirtäminen.

Hakija ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaakseen tuotantoedellytysten vakauden sellaisten tuotteiden valmistamiseksi, jotka täyttävät tekniset määräykset, laatii tekniset asiakirjat ja jättää tuotteidensa sertifiointihakemuksen yhdelle tuotteen varmentamisesta vastaavalle elimelle, jolla on tämän tyyppinen tuote akkreditoinnin alalla.

Varmennelaitos ilmoittaa hakijalle päätöksestä hakemuksesta, joka sisältää varmentamisen ehdot.

Sertifiointilaitos analysoi teknistä dokumentaatiota, laskelmien tuloksia, tuotetestejä ja muita asiakirjoja, jotka suoraan tai epäsuorasti vahvistavat tuotteiden vaatimustenmukaisuuden vahvistettujen vaatimusten kanssa.

Tuotteiden teknisten asiakirjojen analyysin tulokset esitetään päätelmässä, jossa varmentamislaitos arvioi tuotteiden vaatimustenmukaisuutta vahvistettujen vaatimusten kanssa.

Jos tuotteiden teknisen dokumentoinnin analyysitulokset ovat myönteisiä, varmentamislaitos laatii vaatimustenmukaisuustodistuksen ja antaa sen hakijalle.

Hakijan on käytettävä yhtä valitusmerkkiä, jollei teknisissä määräyksissä toisin määrätä.

Tuotteiden varmentamislaitoksen laatimassa yhtenäisessä muodossa on asianmukainen merkintä annettuihin vaatimustenmukaisuustodistuksiin ja rekisteröityihin vaatimustenmukaisuusvakuutuksiin.

Kun tehdään muutoksia tuotteen suunnitteluun (koostumukseen) tai sen valmistustekniikkaan, mikä voi vaikuttaa tuotteiden täyttymiseen teknisissä määräyksissä vahvistettujen vaatimusten mukaisesti, hakijan on ilmoitettava siitä kirjallisesti etukäteen varmentamislaitokselle, joka päättää lisätutkimusten tarpeesta.

Yhteenvetotaulukko tyypillisistä vaatimustenmukaisuussertifiointijärjestelmistä

Piirin numero Piirielementti Sovellus hakija Asiakirja, jossa vahvistetaan, että
Tuotteiden testaus Arvio tuotanto Tarkastuksen hallinta
1S tuotenäytteen testaus tuotannon analyysi tuotenäytteiden testaaminen ja (tai) tuotantotilan analysointi Sarjassa valmistettuihin tuotteisiin. Valmistaja, mukaan lukien ulkomainen, jos tulliliiton alueella on valmistajan valtuuttama henkilö sarjassa valmistettujen tuotteiden vaatimustenmukaisuustodistus
2S tuotenäytteen testaus hallintajärjestelmän sertifiointi tuotenäytteiden testaus ja hallintajärjestelmän hallinta
3S tuotenäytteen testaus - - Erä tuotteita (yksi tuote) Myyjä (toimittaja), valmistaja, mukaan lukien ulkomaiset tuote-erän vaatimustenmukaisuustodistus
4S yksikkötuotteiden testit - - yhden tuotteen vaatimustenmukaisuustodistus
5S tuotesuunnittelututkimus tuotannon analyysi tuotenäytteiden testaaminen ja (tai) tuotantotilan analysointi Sarjassa valmistettujen tuotteiden osalta on täysin mahdotonta tai vaikeaa vahvistaa vaatimustenmukaisuutta lopputuotetta testattaessa Valmistaja, mukaan lukien ulkomainen, jos tulliliiton alueella on valmistajan valtuuttama henkilö sarjassa valmistettujen tuotteiden vaatimustenmukaisuustodistus
6S tuotesuunnittelututkimus sertifiointi
järjestelmät
johto
testi
näytteiden
tuotteet ja
tarkastus
valvoa
järjestelmät
johto
7S tyyppinen tutkimus tuotannon analyysi tuotenäytteiden testaaminen ja (tai) tuotantotilan analysointi Sarjakuvaukseen ja massatuotantoon tarkoitettujen monimutkaisten tuotteiden osalta, samoin kuin suunnitellessaan suurten määrän tuotemuodojen julkaisua Valmistaja, mukaan lukien ulkomainen, jos tulliliiton alueella on valmistajan valtuuttama henkilö sarjassa valmistettujen tuotteiden vaatimustenmukaisuustodistus
8S tyyppinen tutkimus hallintajärjestelmän sertifiointi tuotenäytteiden testaus ja hallintajärjestelmän tarkastusvalvonta
9S perustuu teknisen dokumentoinnin analyysiin - - Ulkomaisen valmistajan toimittamalle rajoitetun määrän tuote-erälle tai monimutkaisille tuotteille, jotka on tarkoitettu varustamaan yrityksiä tulliliiton alueella Valmistaja, mukaan lukien ulkomainen, jos tulliliiton alueella on valmistajan valtuuttama henkilö Rajoitetun tilavuuden tuote-erän vaatimustenmukaisuustodistus