МЕНЮ

Määräykset vakioarviointijärjestelmien soveltamismenettelystä (vahvistus) tulliliiton teknisten määräysten vaatimusten noudattamisesta

 1. Tulliliiton teknisten määräysten noudattamisen standardoitujen arviointijärjestelmien (vahvistus) soveltamista koskevaa asetusta kehitettiin Valkovenäjän tasavallassa, Kazakstanin tasavallassa ja Venäjän federaatiossa marraskuun 18 2010-sopimuksen määräysten täytäntöönpanemiseksi Valkovenäjän tasavallassa, Kazakstanin tasavallassa ja Venäjän federaatiossa.
 2. Niiden tuotteiden osalta, joiden vaatimukset vahvistetaan tulliliiton teknisissä määräyksissä, vaatimustenmukaisuuden arviointi Se suoritetaan vaatimustenmukaisuuden varmennuksen (vaatimustenmukaisuusvakuutus, varmentaminen), rekisteröinnin, mukaan lukien tila, tutkimus, soveltuvuuden arviointi, testaus, valtion valvonta (valvonta) ja (tai) muun muodon muodossa. Vaatimustenmukaisuuden arvioinnin muodossa rekisteröinti, tutkimus, soveltuvuuden arviointi, valtion valvonta (valvonta) ja (tai) muussa muodossa on kehittäjän määrittelemä erityisissä teknisissä määräyksissä ottaen huomioon tuotteen erityispiirteet sekä teknisten määräysten aihe (esimerkiksi sähkömagneettinen yhteensopivuus ja muut), riskiaste vahingoista, ja sen suorittavat tulliliiton jäsenvaltioiden asianmukaiset valtuutetut elimet. Tyypilliset vaatimustenmukaisuuden arviointilomakkeet on esitetty liitteessä A.
 3. Tuotteiden valtion rekisteröinnistä vastaavat elimet ja laitokset, joilla on valtuudet väestön terveys- ja epidemiologisen hyvinvoinnin alalla antamalla todistus valtion rekisteröinnistä. Valtion rekisteröidyille tuotteille suositeltava vaatimustenmukaisuuden arviointimuoto on vaatimustenmukaisuusvakuutus. Tuotteiden valtion rekisteröinnille tyypilliset järjestelmät on esitetty liitteessä B.
 4. Tuotantolaitosten valtiollinen rekisteröinti tapahtuu tulliliiton jäsenvaltion valtuutetulla elimellä tuotantolaitoksen valtion rekisteröintihakemuksen perusteella.
 5. Lomakkeiden ja vaatimustenmukaisuuden arviointijärjestelmien valinnan olisi perustuttava epäluotettavan vaatimustenmukaisuuden arvioinnin kokonaisriskiin ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnin suorittaneiden tuotteiden käytöstä aiheutuviin haitoihin. Muotoja ja kaavoja valittaessa on otettava huomioon seuraavat päätekijät: tuotteen mahdollisen vaaran aste; annettujen indikaattorien herkkyys tuotannon muutoksille ja (tai) toiminnallisille tekijöille; hakijan asema (valmistaja, valmistajan valtuuttama henkilö, myyjä, toimittaja); vaatimustenmukaisuuden todisteiden riittävyys ja kustannukset teknisten määräysten tavoitteiden noudattamisen arvioinnista.
 6. Vaatimustenmukaisuus varmistetaan varmennus- tai vaatimustenmukaisuusvakuutuksen muodossa vakiojärjestelmien mukaisesti. Vaatimustenmukaisuustodistuksia voidaan käyttää todisteina tuotetyypin vaatimustenmukaisuusvakuutuksen, rekisteröinnin ja hyväksynnän hyväksymisessä, jos tämä menettely on vahvistettu teknisissä määräyksissä.
 7. Tyypillinen vaatimustenmukaisuuden arviointijärjestelmä on joukko toimia (elementtejä), joiden tuloksia käytetään päätöksen tekemiseen tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta (vaatimustenvastaisuudesta) teknisten määräysten vaatimuksiin. Tällaisia ​​toimia (elementtejä) voidaan yleensä pitää:
  • analyysi tekninen dokumentaatio;
  • tunnistaminen, tuotetestaus, tuotetyyppitutkimus;
  • tuotannon arviointi, tuotannon valvonta;
  • vaatimustenmukaisuustodistuksen antaminen, vakuutuksen hyväksyminen teknisten määräysten mukaisuudesta yhtenäisessä muodossa, jonka tulliliiton komissio on hyväksynyt (jäljempänä - vaatimustenmukaisuustodistus, vaatimustenmukaisuusvakuutus);
  • vaatimustenmukaisuusvakuutuksen rekisteröinti;
  • yhden tuotteen liikkuvuusmerkin piirtäminen tulliliiton jäsenvaltioiden markkinoille (jäljempänä - yhden liikkuvuusmerkin asettaminen);
  • tarkastusvalvonta.
 8. Teknisten asiakirjojen analysoinnin tulisi olla olennainen osa jokaista mallijärjestelmää, ja siihen voi sisältyä: analyysi tuotteiden tunnistamiseksi; analyysi teknisten asiakirjojen soveltuvuuden määrittämiseksi vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi; projektitutkimus.
 9. Teknisten asiakirjojen koostumus, joka vahvistaa tuotteiden vaatimustenmukaisuuden teknisten määräysten vaatimusten kanssa, vahvistetaan erityisessä teknisessä määräyksessä, ja yleisessä tapauksessa niihin voi sisältyä: tekniset eritelmät / kuvaus (jos sellainen on); operatiiviset asiakirjat (jos saatavilla); luettelo teknisiin määräyksiin liitetyistä standardeista, joiden vaatimukset vastaavat tätä tuotetta (valmistajan käyttäessä); kuvaus hyväksytyistä teknisistä ratkaisuista, joilla varmistetaan teknisten määräysten vaatimusten täyttyminen, jos tekniseen määräykseen liitetyt standardit puuttuvat tai niitä ei ole sovellettu; hakijan ja / tai akkreditoitujen testauslaboratorioiden (keskuksien) suorittamat hyväksymis- ja hyväksymisprotokollat, jotka vahvistavat tuotteiden olevan teknisten määräysten vaatimusten mukaisia; asiakirjat, jotka vahvistavat tuotteiden turvallisuuden tulliliiton ja tulliliiton jäsenvaltioiden lakien mukaisesti; hallintajärjestelmien vaatimustenmukaisuustodistukset; tuotteen raaka-aineiden, komponenttien, komponenttien tai komponenttien vaatimustenmukaisuustodistukset tai testiraportit; muut tuoteturvallisuutta vahvistavat asiakirjat.
 10. Tuotesuunnittelu voidaan tutkia analysoimalla teknistä dokumentaatiota, jolla tuote on valmistettu, laskelmien tuloksia, testaamalla kokeellisia tuotenäytteitä.
 11. Tuotetyyppitutkimus voidaan suorittaa: tutkimalla näytettä suunnitellulle tuotannolle tyypillisenä tuoteedustajana; teknisen dokumentoinnin analysointi, tuotenäytteen tai kriittisten tuotekomponenttien testaus.
 12. Tuotannon arviointia voidaan edustaa seuraavilla päätyypeillä: tuotantotilan analyysi; hallintajärjestelmän sertifiointi.
 13. Tuotannon valvonta on valmistajan suorittamaa, jotta voidaan varmistaa tuotteiden teknisen dokumentaation ja teknisten määräysten vaatimustenmukaisuuden vakaus.
 14. Vaatimustenmukaisuusvakuutukset rekisteröidään ilmoituspohjaisesti tulliliiton komission vahvistaman menettelyn mukaisesti.
 15. Tarkastusvalvonta suoritetaan vain sertifioinnin puitteissa, ja siihen voi kuulua: varmennettujen tuotteiden näytteiden testaaminen; tuotantotilan analyysi; varmennetun hallintajärjestelmän tarkastusvalvonta.
 16. Tuotteiden, joiden vaatimustenmukaisuus varmennetaan vaatimustenmukaisuusvakuutuksella, valvonta tapahtuu valtion valvonnan (valvonnan) puitteissa.
 17. Jotta hakijalle annettaisiin oikeus valita sopivin järjestelmä vaatimustenmukaisuuden varmentamiseksi tietyn tuotteen teknisissä määräyksissä, suositellaan perustamaan useita standardijärjestelmiä, jotka ovat todistusasteeltaan vastaavia teknisten määräysten vaatimusten mukaisuuden kannalta, ottaen huomioon niiden soveltamisen ehdot.
 18. Vakiintuneesta varmentamisjärjestelmästä riippuen vaatimustenmukaisuuden varmennuksen muodossa suorittaa akkreditoitu elin tuotteiden varmentamiseksi, akkreditoitu elin hallintojärjestelmien sertifioimiseksi, joka sisältyy Tulliliiton varmentamiselinten yhtenäiseen rekisteriin ja testauslaboratorioihin (keskuksiin) (jäljempänä - tuotteiden varmentamislaitos, hallintajärjestelmien sertifiointi).
 19. Vakiomuotoisesta vaatimustenmukaisuusvakuutusjärjestelmästä riippuen vaatimustenmukaisuusvakuutus vaatimustenmukaisuusvakuutuksen muodossa tehdään omien todisteidemme ja (tai) todisteidemme perusteella, jotka on saatu osallistumalla tuotesertifiointielimen, hallintajärjestelmien sertifiointilaitoksen, akkreditoidun testauslaboratorion kanssa, joka on sisällytetty sertifiointilaitosten yhtenäiseen rekisteriin. tulliliiton testauslaboratorioita (keskuksia), jäljempänä "akkreditoitu testauslaboratorio".
 20. Tyypilliset sertifiointijärjestelmät.
 21. Tyypilliset vaatimustenmukaisuusvakuutusjärjestelmät.
 22. Teknisten asiakirjojen, mukaan lukien vaatimustenmukaisuutta osoittavat asiakirjat, säilyttämismenettelyt vahvistetaan erityisissä teknisissä määräyksissä. Yleisessä tapauksessa tekniset asiakirjat, mukaan lukien asiakirjat, jotka vahvistavat vaatimustenmukaisuuden tulliliiton jäsenvaltioiden alueella, olisi säilytettävä:
  • tuotteet - valmistajalta (valmistajan valtuuttama henkilö) vähintään 10 vuoden ajan siitä päivästä, jona näiden tuotteiden valmistus peruutetaan (irtisanominen);
  • tuote-erä (yksittäinen tuote) - myyjältä (toimittaja), valmistajalta (valmistajan valtuuttamalta henkilöltä) vähintään 10 vuoden ajan siitä, kun viimeinen tuote on myyty erästä.
  • Sertifioinnin tuloksia vahvistavat asiakirjat ja materiaalit varastoidaan vaatimustenmukaisuustodistuksen myöntäneessä varmentamislaitoksessa vähintään 5 vuotta vaatimustenmukaisuustodistuksen voimassaolon päättymisen jälkeen.
  • Edellä mainitut asiakirjat olisi toimitettava pyynnöstä valtion valvontaelimille.

Tulliliiton komission päätös nro 621, 7. huhtikuuta 2011