МЕНЮ

Vaarayhteenveto

Vaaralausekkeet (H-lausekkeet, Vaaralausekkeet, Vaaralausekkeet) ovat vaarojen luonnetta tai astetta koskevia yhdenmukaisia ​​varoituksia, jotka on perustettu kemikaalien maailmanlaajuisesti harmonisoidussa luokitus- ja merkintäjärjestelmässä (GHS).

Varoituksia käytetään vakiolausekkeina kuvaamaan lyhyesti kemikaalien käsittelyyn liittyviä yleisiä vaaroja. Vuonna 2011 varoitusluettelo julkaistiin uudelleen GHS: n neljännessä tarkistetussa painoksessa.

Tämän sanaston merkintöjen lukumäärä on 122.
Etsi sanasto aiheista (säännölliset lausekkeet sallitut)

sanasto

termi Määritelmä
H420
Haitallista ihmisten terveydelle ja ympäristölle tuhoamalla yläilmakehän otsonikerros
H413
Voi aiheuttaa pitkäaikaisia ​​haittavaikutuksia vesieliöille
H412
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia ​​vaikutuksia
H411
Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia ​​vaikutuksia
H410
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia ​​vaikutuksia
H402
Haitallista vesieliöille
H401
Myrkyllistä vesieliöille
H400
Erittäin myrkyllistä vesieliöille
H373
Voi vahingoittaa elimiä (****) pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa (**)
H372
Haitallista elimille (****) pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa (**)
H371
Voi vaurioittaa elimiä (****) (**)
H370
Haitallista elimille (****) (**)
H362
Voi vahingoittaa vauvoja
H361
Epäillään vahingoittavan hedelmällisyyttä tai sikiötä (***) (**)
H360
Voi vahingoittaa hedelmällisyyttä tai sikiötä (***) (**)
H351
Epäillään aiheuttavan syöpää (**)
H350
Voi aiheuttaa syöpää (*)
H341
Epäillään aiheuttavan geenivirheitä (*)
H340
Voi aiheuttaa geenivirheitä (*)
H336
Voi aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta
H335
Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
H334
Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia
H333
Voi olla haitallista hengitettynä
H332
Haitallista hengitettynä
H331
Myrkyllistä hengitettynä
H330
Tappavaa hengitettynä
H320
Ärsyttää silmiä
H319
Ärsyttää voimakkaasti silmiä
H318
Vaurioittaa vakavasti silmiä
H317
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
H316
Ärsyttää ihoa
H315 + H320
Ärsyttää ihoa ja silmiä
H315
Ärsyttää ihoa
H314
Vaurioittaa ihoa ja aiheuttaa silmävaurioita
H313 + H333
Voi olla haitallista joutuessaan iholle tai hengitettynä
H313
Voi olla haitallista joutuessaan iholle
H312 + H332
Haitallista joutuessaan iholle tai hengitettynä
H312
Haitallista joutuessaan iholle
H311 + H331
Myrkyllistä joutuessaan iholle tai hengitettynä
H311
Myrkyllistä joutuessaan iholle
H310 + H330
Tappavaa joutuessaan iholle tai hengitettynä
H310
Tappavaa joutuessaan iholle.
H305
Voi olla haitallista nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H304
Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H303 + H333
Voi olla haitallista nieltynä tai hengitettynä
H303+H313+H333
Voi olla haitallista nieltynä
H303 + H313
Voi olla haitallista nieltynä tai joutuessaan iholle
H303
Voi olla haitallista nieltynä
H302 + H332
Haitallista nieltynä tai hengitettynä
H302+H312+H332
Haitallinen nieltynä
H302 + H312
Haitallista nieltynä tai joutuessaan iholle
H302
Haitallinen nieltynä
H301 + H331
Myrkyllistä nieltynä tai hengitettynä
H301+H311+H331
Myrkyllistä nieltynä
H301 + H311
Myrkyllistä nieltynä tai joutuessaan iholle
H301
Myrkyllistä nieltynä
H300 + H330
Tappavaa nieltynä tai hengitettynä
H300+H310+H330
Tappavaa nieltynä
H300 + H310
Tappava nieltynä tai joutuessaan iholle
H300
Tappavaa nieltynä
H290
Voi syövyttää metalleja
H281
Sisältää jäähdytettyä kaasua; voi aiheuttaa kryogeenisiä palovammoja tai vammoja
H280
Sisältää paineenalaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa
H272
Voi voimistaa palamista; hapettava aine
H271
Voi aiheuttaa palamisen ja räjähdyksen; voimakas hapettava aine
H270
Voi aiheuttaa tai voimistaa palamista; hapettava aine
H261
Poistaa palavaa kaasua joutuessaan kosketuksiin veden kanssa
H260
Vapauttaa palavia kaasuja joutuessaan kosketuksiin veden kanssa
H252
Itsekuumenevia aineita suurina määrinä; palon todennäköisyys
H251
Itsekuumenevat aineet; palon todennäköisyys
H250
Spontaani palaminen ulkona
H242
Kuumennus voi aiheuttaa tulipalon
H241
Kuumennus voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon
H240
Kuumennettaessa voi tapahtua räjähdys
H232
Voi syttyä itsestään joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa
H231
Reaktion seurauksena räjähdys voi tapahtua jopa ilman ilmaa korkeassa paineessa ja / tai lämpötilassa
H230
Reagoi voi aiheuttaa räjähdyksen edes ilman ilmassa
H229
Paineastia: voi räjähtää kuumennettaessa
H228
Syttyvä kiinteä aine
H227
Syttyvä neste
H226
Syttyvä neste ja höyry
H225
Syttyvä neste ja höyry
H224
Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry
H223
Syttyvät aerosolit
H222
Syttyvät aerosolit
H221
Syttyvä kaasu
H220
Syttyvä kaasu
H208
Tulipalon vaara; lisääntynyt räjähdysriski vähentyneellä herkkyyttä aiheuttavalla aineella
H207
Tulipalo- tai ulkonemavaara; lisääntynyt räjähdysriski vähentyneellä herkkyyttä aiheuttavalla aineella
H206
tulipalo
H205
Palon räjähdys mahdollinen
H204
Palo- tai ulkonemavaara
H203
räjähtävä; tulipalovaara
H202
räjähtävä; merkittävä leviämisvaara
H201
räjähtävä; massa räjähdysvaara
H200
Haihtuva Räjähtävä
EUH 401
Ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi on noudatettava käyttöohjeita.
EUH 210
Käyttöturvallisuustiedote saatavana pyynnöstä.
EUH 209A
Voi muuttua helposti syttyväksi.
EUH 209
Voi muuttua erittäin syttyväksi käytettäessä.
EUH 208
Sisältää (herkistävän aineen nimi). Voi aiheuttaa allergisia reaktioita.
EUH 207
Huomio! Sisältää kadmiumia! Käytön aikana muodostuu vaarallisia höyryjä. Katso tiedot
EUH 206
Varoitus! Älä käytä yhdessä muiden tuotteiden kanssa. Voi vapauttaa vaarallisia kaasuja (klooria).
EUH 205
Sisältää epoksikomponentteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
EUH 204
Sisältää isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
EUH 203
sisältää kromia (VI). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
EUH 202
Syanoakrylaattia. Vaara! Tarttuu iholle ja silmiin sekunneissa. Pidä poissa lasten ulottuvilta.
EUH 201A
Huomio! Sisältää lyijyä.
EUH 201
Sisältää lyijyä. Älä käytä pinnoilla
EUH 071
Ärsyttää hengitysteitä.
EUH 070
Myrkyllistä joutuessaan silmiin.
EUH 066
Toistuva altistuminen voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
EUH 059
Vaarallinen otsonikerrokselle.
EUH 044
Räjähdysvaara kuumennettaessa suljetuissa tiloissa.
EUH 032
Kosketuksessa happojen kanssa vapautuu erittäin myrkyllinen kaasu.
EUH 031
Kosketuksessa happojen kanssa vapautuu myrkyllistä kaasua.
EUH 029
Kosketuksessa veden kanssa muodostuu myrkyllistä kaasua.
EUH 019
Voi muodostaa räjähtäviä peroksideja.
EUH 018
Käytön aikana voi muodostua palavia / räjähtäviä höyryjä / ilmaseoksia.
EUH 014
Reagoi kiivaasti veden kanssa.