МЕНЮ

Kotimaan kulutukseen luovuttamista koskeva tullimenettely

134 artikla. Kotimaan kulutukseen luovuttamista koskevan tullimenettelyn sisältö ja soveltaminen

 1. Tullimenettely luovutus kotimaiseen kulutukseen on ulkomaisiin tavaroihin sovellettava tullimenettely, jonka mukaisesti tavarat sijaitsevat ja niitä käytetään unionin tullialueella ilman, että niiden hallussapitoa, käyttöä ja (tai) hävittämistä rajoitetaan kansainvälisissä sopimuksissa ja toimii ulkomaisten tavaroiden tullisäännösten alalla, ellei tässä säännöstössä toisin määrätä.
 2. Tavarat, joille asetetaan tullimenettely kotimaan kulutukseen luovuttamiseksi, saavat unionin tavaran, lukuun ottamatta tämän koodeksin 1 artiklan 126 kohdassa tarkoitettuja ehdollisesti vapautettuja tavaroita.
 3. Kotimaan kulutukseen luovuttamista koskeva tullimenettely on sallittua seuraavien osalta:
  1. tavarat, jotka ovat tavaroiden jalostustuotteita, joihin sovellettiin tullialueella tapahtuvaa jalostusta koskevaa tullimenettelyä, ja vietiin unionin tullialueelta jälleenviennin tullimenettelyn mukaisesti;
  2. väliaikaisesti viedyt kansainvälisen liikenteen ajoneuvot, jotka on asetettu tullialueen ulkopuolelle jalostettavaksi tullimenettelyyn tullikoodeksin 3 artiklan 277 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti, tullialueen ulkopuolella tapahtuvaa jalostusta koskevan tullimenettelyn saattamiseksi päätökseen tullikoodeksin 184 artiklan mukaisesti tämä koodi;
  3. väliaikaisesti vietyjä kansainvälisen liikenteen ajoneuvoja tämän säännöstön 3 artiklan 277 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa.

135 artikla. Edellytykset tavaroiden asettamiselle tullimenettelyyn luovutettaessa kotimaan kulutukseen

 1. Edellytykset tavaroiden asettamiselle kotimaan kulutukseen luovuttamista koskevaan tullimenettelyyn ovat:
  1. tuontitullien ja -verojen maksaminen tämän säännöstön mukaisesti;
  2. erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien maksaminen tämän säännöstön mukaisesti;
  3. kieltojen ja rajoitusten noudattaminen tämän säännöstön 7 artiklan mukaisesti;
  4. sisämarkkinoiden suojatoimenpiteiden noudattaminen muussa muodossa kuin erityiset polkumyyntitullit, tasoitustullit ja (tai) muut unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan mukaisesti vahvistetut tullit.
 2. Edellytykset tämän koodeksin 1 artiklan 3 kohdan 134 alakohdassa tarkoitettujen tavaroiden asettamiselle kotimaan kulutukseen luovuttamista koskevaan tullimenettelyyn ovat:
  1. tavaroiden asettaminen kotimaan kulutukseen luovuttamista koskevaan tullimenettelyyn kolmen vuoden kuluessa päivästä, joka seuraa niiden tosiasiallista vientiä unionin tullialueelta;
  2. tavaroiden muuttumattoman tilan säilyttäminen lukuun ottamatta muutoksia, jotka johtuvat luonnollisesta kulumisesta, sekä muutoksia, jotka johtuvat luonnollisesta menetyksestä normaaleissa kuljetus- (kuljetus) ja (tai) varastointiolosuhteissa;
  3. tulliviranomaisten kyky tunnistaa tavarat;
  4. tavaroiden viennin olosuhteista unionin tullialueelta toimittaminen tulliviranomaisille, mikä vahvistetaan toimittamalla tulli- ja / tai muita asiakirjoja tai tietoja tällaisista asiakirjoista;
  5. tämän artiklan 1 kohdan 2 ja 1 alakohdassa määriteltyjen ehtojen noudattaminen.

136. artikla Tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyynnin vastaisten ja tasoitustullien maksamisvelvollisuuden syntyminen ja päättyminen tavaroihin, jotka on asetettu (asetettu) kotimaan kulutukseen luovutuksen tullimenettelyyn, niiden maksamisen määräaika ja laskeminen

 1. Velvoite maksaa tuontitullit, verot, erityiset, polkumyyntitullit ja tasoitustullit tavaroista, jotka on asetettu kotimaisen kulutuksen luovuttamista koskevaan tullimenettelyyn, syntyy ilmoittajasta siitä hetkestä lähtien, kun tulliviranomainen rekisteröi tavarailmoituksen.
 2. Velvollisuus maksaa tuontitullit ja verot tavaroista, jotka on asetettu tullimenettelyyn kotimaan kulutukseen luovuttamiseksi ja jotka tuodaan yhden vastaanottajan osoitteeseen yhdeltä lähettäjältä yhden kuljetusasiakirjan ja kuljetusasiakirjan perusteella. tullausarvo joka ei ylitä 200 euroa vastaavaa määrää, ja jos komissio määrittää eri määrän tällaista määrää, komission määräämää määrää ei syntyä tavaroiden rekisteröintipäivänä voimassa olevan valuuttakurssin mukaan. tulliviranomaisen ilmoitus. Samanaikaisesti tämän kohdan soveltamiseksi tullausarvo ei sisällä unionin tullialueelle saapumispaikkaan tuotujen tavaroiden kuljetuskustannuksia, kuljetuskustannuksia, lastaus-, purku- tai uudelleenlastauskustannuksia. tavarat ja vakuutuskustannukset, jotka liittyvät tällaisten tavaroiden kuljetukseen (kuljetukseen), lastaamiseen, purkamiseen tai uudelleenlastaamiseen.
  Velvollisuutta maksaa veroja, erityisiä, polkumyyntitulleja ja tasoitustulleja ei sovelleta tämän koodeksin 199 ja 200 artiklassa tarkoitettuihin tavaroihin, jotka on asetettu kotimaan kulutukseen luovuttamista koskevaan tullimenettelyyn.
  Komissiolla on oikeus määrittää eri määrä kuin tämän kohdan ensimmäisessä kohdassa säädetty määrä, jonka sisällä velvoite maksaa tuontitullit ja verot tavaroista, jotka on asetettu tullimenettelyyn kotimaan luovutusta varten kulutus, tuotu yhden vastaanottajan osoitteeseen yhdeltä lähettäjältä, yksi kerrallaan kuljetus (kuljetus) asiakirjaa ei synny.
 3. Ilmoittaja lopettaa ilmoittajan velvollisuuden maksaa tuontitullit ja verot tavaroista, jotka on asetettu kotimaan kulutukseen luovuttamisen tullimenettelyyn, seuraavien olosuhteiden täyttyessä:
  1. tavaroiden luovutus kotimaiseen kulutukseen luovuttamista koskevan tullimenettelyn mukaisesti sellaisten tuontitullien ja verojen maksamiseen oikeuttavien etuoikeuksien avulla, jotka eivät liity näiden tavaroiden käytön ja (tai) hävittämisen rajoituksiin;
  2. tuontitullien, verojen ja (tai) niiden kantamisen maksamisvelvoitteen täyttäminen tämän artiklan 1 kappaleen 14 alakohdan mukaisesti laskettujen ja maksettavien määrien mukaisesti, ellei tämän artiklan 5 kohdassa toisin määrätä;
  3. tulliviranomaiset tunnustavat tullilainsäädäntöä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti ulkomaisten tavaroiden tuhoutumisen ja (tai) korjaamattoman häviämisen onnettomuuden tai ylivoimaisen esteen tai näiden tavaroiden peruuttamattoman menetyksen seurauksena luonnon menetys normaaleissa kuljetus (kuljetus) ja (tai) varastointiolosuhteissa, lukuun ottamatta tapauksia, joissa ennen tällaista tuhoutumista tai korjaamatonta menetystä tämän säännöstön mukaisesti näiden ulkomaisten tavaroiden osalta tuontitullien ja -verojen maksamisen määräaika on tullut;
  4. kieltäytyminen luovuttamasta tavaroita kotimaan kulutukseen luovutusta koskevan tullimenettelyn mukaisesti - suhteessa velvoitteeseen maksaa tuontitullit ja verot, jotka johtuvat tavarailmoituksen rekisteröinnistä;
  5. tulli-ilmoituksen peruuttaminen tämän koodeksin 113 artiklan mukaisesti ja (tai) tavaroiden vapauttamisen peruuttaminen tämän koodeksin 4 artiklan 118 kohdan mukaisesti - velvollisuudesta maksaa tuontitullit ja verot, jotka aiheutuvat tulliselvityksestä tavarailmoituksen rekisteröinti;
  6. tavaroiden takavarikointi tai muuntaminen jäsenvaltion omistukseen (tuloihin) kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti;
  7. tulliviranomainen pidättää tavarat tämän koodeksin 51 luvun mukaisesti;
  8. sellaisten tavaroiden sijoittaminen väliaikaiseen varastointiin tai asettaminen johonkin tullimenettelyyn, jotka on takavarikoitu tai pidätetty rikosilmoituksen todentamisen, rikos- tai hallinnollisen rikkomuksen käsittelyn aikana (hallinnollisen menettelyn suorittaminen) aikana ja joiden osalta päätettiin palauttaa ne, jos kyseisiä tavaroita ei ollut aiemmin luovutettu;
 4. Velvollisuus maksaa tuontitullit ja verot tavaroista, jotka on asetettu tullimenettelyyn luovutettavaksi kotimaan kulutukseen, käyttäen etuoikeuksia tuontitullien maksamiseen, verot, jotka liittyvät näiden tuotteiden käytön ja (tai) hävittämisen rajoituksiin tavaranhaltija irtisanoo tavarat seuraavissa olosuhteissa:
  1. viiden vuoden kuluttua tavaroiden luovutuksesta kotimaiseen kulutukseen luovuttamista koskevan tullimenettelyn mukaisesti, ellei näiden tavaroiden käyttöä ja (tai) hävittämistä koskeville rajoituksille ole asetettu erilaista voimassaoloaikaa edellyttäen, että tänä aikana tuontitullien ja -verojen maksamisen määräaikaa ei ole vahvistettu tämän artiklan 5 kohdassa;
  2. tavaroiden käyttöä ja (tai) hävittämistä koskevien rajoitusten toisen vahvistetun voimassaoloajan päättyminen edellyttäen, että tänä aikana ei ole saapunut tämän artiklan 11 kohdassa vahvistettua tuontitullien ja -verojen maksamisen määräaikaa;
  3. tavaroiden asettaminen hävittämistä koskevaan tullimenettelyyn ennen viiden vuoden kulumista tavaroiden luovutuspäivästä kotimaan kulutukseen luovuttamista koskevan tullimenettelyn mukaisesti tai ennen toisen käyttöön otetun rajoituksen voimassaolon päättymistä ja ( tai) näiden tavaroiden hävittäminen edellyttäen, että tänä aikana määräaikana ei ole tullut tämän artiklan 5 kohdassa vahvistettujen tuontitullien ja verojen maksamista;
  4. tuontitullien maksamisvelvoitteen täyttäminen ja (tai) niiden kantaminen tämän artiklan 2 kohdan 14 alakohdan mukaisesti laskettujen ja maksettavien määrien täyttyessä tämän artiklan 11 kohdassa määriteltyjen olosuhteiden esiintyessä;
  5. tulliviranomaisen on tunnustettava tullilainsäädäntöä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti ennen kuin on kulunut viisi vuotta tavaroiden luovutuspäivästä kotimaan kulutukseen luovuttamista koskevan tullimenettelyn mukaisesti tai ennen toisen vahvistetun määräajan päättymistä Tavaroiden käyttöä ja (tai) hävittämistä koskevien rajoitusten pätevyys tuhoutumisesta ja (tai) ulkomaisten tavaroiden peruuttamattomasta menetyksestä onnettomuuden tai ylivoimaisen esteen tai näiden tavaroiden peruuttamattoman menetyksen seurauksena luonnollisen menetyksen seurauksena tavanomaiset kuljetus- (kuljetus) ja (tai) varastointiolosuhteet, lukuun ottamatta tapauksia, joissa ennen tällaista tuhoutumista tai korjaamatonta menetystä tämän mukaisesti. Koodeksissa on asetettu näiden ulkomaisten tavaroiden osalta määräaika tullien ja verojen maksamiselle. tämän artiklan 5 kohta;
  6. tavaroiden asettaminen valtion hyväksi tullikieltoon tullimenettelyssä ennen viiden vuoden kulumista tavaroiden luovutuspäivästä kotimaan kulutukseen luovuttamista koskevan tullimenettelyn mukaisesti tai ennen kuin rajoitusten voimassaoloaika on päättynyt toisen kerran tavaroiden käytöstä ja (tai) hävittämisestä;
  7. tavaroiden asettaminen jälleenvientitullimenettelyyn edellyttäen, että tämän artiklan 11 kohdassa vahvistettu tuontitullien ja -verojen maksamisen määräaika ei ole kulunut ennen tällaisen tullimenettelyn asettamista;
  8. tavaroiden takavarikointi tai muuntaminen jäsenvaltion omistukseen (tuloihin) kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti.
 5. Tuontitullien maksamista ja (tai) niiden kantamista koskevan velvoitteen täyttäminen tämän artiklan 1 kohdan 14 alakohdan mukaisesti laskettujen ja maksettavien määrien osalta tavaroista, jotka on asetettu tullimenettelyyn kotimaan kulutukseen luovuttamiseksi maksua vastaan kansainvälisten sopimusten kanssa unionissa tai kansainvälisten sopimusten kanssa, jotka koskevat tuontitullien alentamista unioniin alhaisemmilla verokannoilla kuin Euraasian talousunionin yhtenäisellä tullitariffilla vahvistetut tullit, ei lopeteta velvollisuutta maksaa tuontitulleja tuontitullien verran. ero tuontitullien määrissä, jotka on laskettu Euraasian talousunionin yhtenäisen tullitariffin mukaisesti ja tavaroiden luovutuksen yhteydessä maksettujen tuontitullien määrissä tai muussa kansainvälisten sopimusten mukaisesti vahvistetussa tuontitullien määrässä Unionin tai kansainvälisten sopimusten liittyminen unioniin.
 6. Velvollisuus maksaa tuontitullit tämän artiklan 5 kohdassa määritellyistä tavaroista tässä kohdassa määritellyssä määrin päättyy seuraavien olosuhteiden täyttyessä:
  1. tuontitullien maksamisvelvollisuuden täyttäminen ja (tai) niiden kantaminen tämän artiklan 3 kohdan 14 alakohdan mukaisesti laskettujen ja maksettavien määrien mukaisesti;
  2. viiden vuoden kuluttua siitä päivästä, jona ne on luovutettu komission tämän artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti määrittelemään luetteloon sisältyvien tavaroiden kotimaan kulutukseen luovuttamista koskevan tullimenettelyn mukaisesti, jos unionissa on tehty kansainvälisiä sopimuksia tai tämän artiklan 7 kohdan toisen alakohdan mukaisesti unioniin tai komissioon liittymistä koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa ei ole määritetty muuta ajanjaksoa, jonka aikana tavarat säilyttäisivät ulkomaisten tavaroiden aseman edellyttäen, että tänä aikana maksamisen määräaika tämän artiklan 7 kappaleessa vahvistettuja tuontitulleja ei ole saapunut;
  3. toisen unionissa tehdyissä kansainvälisissä sopimuksissa tai unioniin liittymistä koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa vahvistetun toisen ajanjakson päättyminen, jonka aikana tavarat säilyttävät ulkomaisten tavaroiden aseman, edellyttäen, että tänä aikana tuontitullien maksamisen määräaika, joka on vahvistettu kyseisen sopimuksen 13 kohdassa tätä artikkelia ei ole tullut;
  4. komission tämän artiklan 7 kohdan toisen alakohdan mukaisesti määrittelemän ajanjakson päättyminen suhteessa tavaroihin, jotka sisältyvät luetteloon (luetteloihin), jotka komissio on määrittänyt tämän artiklan 7 kohdan toisen alakohdan mukaisesti, edellyttäen, että tänä aikana tämän artiklan 13 kohdassa vahvistettu tuontitullien maksamisen määräaika;
  5. tavaroiden asettaminen tullimenettelyyn valtion hyväksi;
  6. tulliviranomaisen on tunnustettava tullilainsäädäntöä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti ennen tämän kohdan 2–4 alakohdassa säädettyjen olosuhteiden esiintymistä, ulkomaisten tavaroiden tuhoutuminen ja (tai) peruuttamaton menetys onnettomuus tai ylivoimainen este tai näiden tavaroiden peruuttamaton menetys luonnollisen menetyksen seurauksena normaaleissa kuljetus- (kuljetus) ja (tai) varastointiolosuhteissa, lukuun ottamatta tapauksia, joissa ennen tällaista tuhoutumista tai peruuttamatonta menetystä tämän direktiivin mukaisesti Koodi näiden ulkomaisten tavaroiden osalta on tullut tämän artiklan 13 kohdassa vahvistetulle tullien maksamiselle.
  7. tavaroiden asettaminen hävittämistullimenettelyyn edellyttäen, että tämän artiklan 13 kohdassa vahvistettua tuontitullien maksamisen määräaikaa ei ole saavutettu ennen tällaista hävittämistullimenettelyyn asettamista;
  8. tavaroiden asettaminen jälleenviennin tullimenettelyyn edellyttäen, että tämän artiklan 13 kohdassa vahvistettu tuontitullien maksamisen määräaika ei ole kulunut ennen tällaisen tullimenettelyn asettamista;
  9. tavaroiden takavarikointi tai muuntaminen jäsenvaltion omistukseen (tuloihin) kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti.
 7. Tavaroista, joista määrätään unionissa tehtyjen kansainvälisten sopimusten tai unioniin liittymistä koskevien kansainvälisten sopimusten mukaisesti alhaisempia tuontitulleja kuin Euraasian talousunionin yhtenäisessä tullitariffissa vahvistetut, Komissio määrittelee luettelon (luettelot) tavaroista, jotka saavat unionin tavaroiden aseman viiden vuoden kuluttua tavaroiden luovutuspäivästä kotimaan kulutukseen luovuttamista koskevan tullimenettelyn mukaisesti.
  Komissiolla on oikeus määrittää tiettyjen määriteltyjen tavaraluokkien luettelo (luettelot) tavaroista, jotka saavat unionin tavaroiden aseman tämän lausekkeen ensimmäisessä kohdassa määritettyä pidemmän ajanjakson jälkeen, ja vahvistaa myös tällaisen ajanjakson.
 8. Ilmoittaja päättää velvollisuuden maksaa erityisiä polkumyyntitulleja tasoitustulleista tavaroista, jotka on asetettu (asetettu) sisäiseen kulutukseen luovutuksen tullimenettelyyn, seuraavien olosuhteiden täyttyessä:
  1. erityisten polkumyyntitullien ja tasoitustullien maksamisvelvoitteen täyttäminen ja (tai) niiden kantaminen tämän artiklan 16 kohdan mukaisesti laskettujen ja maksettavien määrien mukaisesti;
  2. tulliviranomaiset tunnustavat tullilainsäädäntöä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti ulkomaisten tavaroiden tuhoutumisen ja (tai) korjaamattoman häviämisen onnettomuuden tai ylivoimaisen esteen tai näiden tavaroiden peruuttamattoman menetyksen seurauksena luonnon menetys normaaleissa kuljetus (kuljetus) ja (tai) varastointiolosuhteissa, lukuun ottamatta tapauksia, joissa ennen ulkomaisten tavaroiden hävittämistä tai korjaamatonta menetystä tämän säännöstön mukaisesti erityisten, polkumyynnin vastaiset tasoitustullit ovat tulleet;
  3. kieltäytyminen luovuttamasta tavaroita kotimaan kulutukseen luovuttamista koskevan tullimenettelyn mukaisesti - suhteessa velvoitteeseen maksaa erityisiä polkumyyntitulleja ja tasoitustulleja, jotka syntyivät tavarailmoituksen rekisteröinnissä;
  4. tulli-ilmoituksen peruuttaminen tämän koodeksin 113 artiklan mukaisesti ja (tai) tavaroiden vapauttamisen peruuttaminen tämän koodeksin 4 artiklan 118 kohdan mukaisesti - suhteessa velvollisuuteen maksaa erityisiä, polkumyynnin vastaisia ​​ja tasoitustoimenpiteitä tulli-ilmoituksen rekisteröinnin yhteydessä syntyneet tullit;
  5. tavaroiden takavarikointi tai muuntaminen jäsenvaltion omistukseen (tuloihin) kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti;
  6. tulliviranomainen pidättää tavarat tämän koodeksin 51 luvun mukaisesti;
  7. sellaisten tavaroiden sijoittaminen väliaikaiseen varastointiin tai asettaminen johonkin tullimenettelyyn, jotka on takavarikoitu tai pidätetty rikosilmoituksen todentamisen, rikos- tai hallinnollisen rikkomuksen käsittelyn aikana (hallinnollisen menettelyn suorittaminen) aikana ja joiden osalta Niiden palauttamiseksi tehtiin päätös, ellei tällaisia ​​tavaroita ollut aiemmin luovutettu.
 9. Kun on kyse tavaroista, jotka on asetettu tullimenettelyyn luovuttamiseksi kotimaan kulutukseen, velvollisuus maksaa tuontitullit ja verot on täytettävä (tuontitullit, verot maksettava) ennen tavaroiden luovuttamista kotimaan kulutukseen luovuttamista koskevan tullimenettelyn mukaisesti, ellei tämän koodeksin mukaisesti ole asetettu erilaista tuontitullien ja -verojen maksamisen määräaikaa.
 10. Tavaroiden osalta, jotka on asetettu tullimenettelyyn luovuttamiseksi kotimaan kulutukseen soveltamalla kannustimia tuontitullien, näiden tavaroiden käytön ja (tai) hävittämisen rajoituksiin liittyvien verojen maksamiseen, velvollisuuden maksaa tuontitullit ja verot on suoritettava tämän artiklan 11 kohdassa määriteltyjen olosuhteiden vallitessa.
 11. Tämän artiklan 10 kohdassa määriteltyjen tavaroiden tuontitullien ja -verojen maksamisen määräaika on seuraavissa tilanteissa:
  1. jos ilmoittaja kieltäytyy tällaisista etuoikeuksista - päivä, jolloin tavaroita koskevaan ilmoitukseen merkitään tavaroiden asettaminen kotimaan kulutukseen luovuttamisen tullimenettelyyn, muutokset tuonti- ja verotullien maksamista koskevien etuoikeuksien epäämisessä;
  2. jos suoritetaan toimia, jotka rikkovat tuontitullien, verojen ja (tai) näiden tavaroiden käyttöä ja (tai) hävittämistä koskevien etuuksien maksamisen etujen myöntämisen tavoitteita ja ehtoja näiden etujen soveltamisen yhteydessä, mukaan lukien jos tällaisten toimien tekeminen johti tällaisten tavaroiden katoamiseen, - näiden toimien suorittamisen ensimmäinen päivä, ja jos tätä päivää ei ole asetettu, - päivä, jona tavarat asetetaan kotimaan kulutukseen luovuttamista koskevaan tullimenettelyyn;
  3. tavaroiden katoamisen tapauksessa lukuun ottamatta niiden tuhoutumista ja (tai) korjaamatonta menetystä, joka johtuu onnettomuudesta tai ylivoimaisesta esteestä tai peruuttamattomasta menetyksestä normaalin kuljetuksen (kuljetuksen) ja (tai) varastoinnin olosuhteissa tapahtuvan luonnollisen menetyksen seurauksena, - tavaroiden katoamispäivä, ja jos tätä päivää ei ole vahvistettu, - päivä, jona tavarat asetetaan kotimaan kulutukseen luovuttamista koskevaan tullimenettelyyn;
  4. jos tuontitullien, verojen maksamiseen liittyvien etuuksien tarjoamisen tavoitteiden ja ehtojen noudattaminen ja (tai) näiden tavaroiden käyttöä ja (tai) hävittämistä koskevien rajoitusten noudattaminen näiden etujen soveltamisen yhteydessä on katsotaan vahvistamattomiksi tämän koodeksin 316 artiklan mukaisesti - päivä, jona tavarat asetetaan kotimaan kulutukseen luovuttamista koskevaan tullimenettelyyn.
 12. Tavaroiden osalta, joille asetetaan tullimenettely kotimaan kulutukseen luovuttamiseksi maksua vastaan ​​unionissa tehtyjen kansainvälisten sopimusten tai unioniin tuloa koskevien kansainvälisten sopimusten mukaisesti tuontitullien alhaisemmilla tuontitulleilla kuin yhtenäisen tulliviranomaisen vahvistamat. Euraasian talousunionin tullivero, tuontitullien maksamisvelvoite on täytettävä tämän artiklan 13 kohdassa määriteltyjen olosuhteiden vallitessa.
 13. Tämän artiklan 12 kohdassa määriteltyjen tavaroiden tuontitullien maksamisen määräaika on seuraavissa tilanteissa:
  1. jos tuontitullit maksetaan vapaaehtoisesti - päivä, jolloin tavaroita koskevaan ilmoitukseen merkitään tavaroiden asettaminen kotimaan kulutukseen luovuttamista koskevaan tullimenettelyyn, muutokset tuontitullien laskennassa tai jokin muu komission määrittelemä päivä unionissa tehtyjen kansainvälisten sopimusten tai unioniin liittymistä koskevien kansainvälisten sopimusten mukaisesti;
  2. - jos ryhdytään toimiin, jotka rikkovat tämän koodeksin 4 artiklan 126 kohdassa vahvistettuja tavaroiden käyttöä koskevia rajoituksia ja (tai) rikkovat muita unionin sisäisissä sopimuksissa tai unioniin liittymistä koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa vahvistettuja muita ehtoja, näiden toimien toteuttamisen ensimmäinen päivä, ja jos tätä päivää ei ole asetettu, - päivä, jona tavarat asetetaan kotimaan kulutukseen luovuttamista koskevaan tullimenettelyyn.
 14. Ellei tässä säännöstössä toisin määrätä, tuontitullit ja verot maksetaan:
  1. tämän artiklan 9 kohdassa määriteltyjen tavaroiden osalta - tuontitullien ja verojen määrässä, joka on laskettu tämän koodeksin mukaisesti tavarailmoituksessa, ottaen huomioon tullietuudet ja tuontitullien ja -verojen maksamiseen liittyvät edut;
  2. tämän artiklan 10 kohdassa määriteltyjen tavaroiden osalta - tuontitullien ja verojen määrinä, jotka on laskettu tämän koodeksin mukaisesti tavarailmoituksessa, ottaen huomioon tullietuudet ja joita ei ole maksettu hakemuksen yhteydessä tuontitullien ja -verojen maksamista koskevista erioikeuksista, ja jos tällaiset tavarat, ennen kuin 5 vuotta on kulunut tavaroiden luovutuksesta kotimaan kulutukseen luovuttamista koskevan tullimenettelyn mukaisesti tai ennen toisen vahvistetun voimassaoloajan päättymistä Tavaroiden käyttöä ja (tai) hävittämistä koskevat rajoitukset asetettiin tullialueen ulkopuoliseen käsittelyyn tullialueen ulkopuolella niiden korjausta varten tämän koodeksin 3 artiklan 176 kohdan mukaisesti - myös tuontimäärinä. tullit ja verot, jotka on laskettu tämän koodeksin 1 artiklan 6–186 kohdan mukaisesti;
  3. tämän artiklan 12 kohdassa määriteltyjen tavaroiden osalta - tämän koodeksin mukaisesti laskettujen tuontitullien määrien eron määränä Euraasian talousunionin yhtenäisen tullitariffin vahvistamien tuontitullien määrien mukaan ja tuontitullien määrät, jotka on maksettu tavaroiden luovutuksen yhteydessä, tai muu määrä, joka on vahvistettu unionissa tehtyjen kansainvälisten sopimusten tai unioniin liittymistä koskevien kansainvälisten sopimusten mukaisesti.
 15. Tavaroiden osalta, jotka on asetettu (asetettu) kotimaan kulutukseen luovuttamista koskevaan tullimenettelyyn, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien maksamisvelvoite on suoritettava (erityiset, polkumyyntitullit, tasoitustullit maksetaan) ennen luovutusta tavaroiden luovutus kotimaan kulutukseen luovuttamista koskevan tullimenettelyn mukaisesti
 16. Erityiset, polkumyyntitullit, tasoitustullit tavaroista, jotka on asetettu (asetettu) kotimaan kulutukseen luovutuksen tullimenettelyyn, on maksettava tavarailmoituksessa laskettuna määränä ottaen huomioon tämän luvun 12 luvussa säädetyt erityispiirteet. Koodi.
 17. Tavaroiden osalta, jotka on asetettu (asetettu) sisäiseen kulutukseen luovuttamista koskevaan tullimenettelyyn niiden luovutuksen aikana ennen tavarailmoituksen tekemistä, tätä artiklaa sovelletaan ottaen huomioon tämän koodeksin 137 artiklassa vahvistetut erityispiirteet.

137 artikla. Tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyynnin vastaisten ja tasoitustullien maksamisvelvollisuuden syntymisen ja päättymisen piirteet, niiden maksamisen määräaika ja laskentatapa tavaroista, jotka on asetettu (asetettu) vapautustullimenettelyyn kotimaan kulutukseen, kun tavarat luovutetaan ennen tavarailmoituksen tekemistä

 1. Kun on kyse tavaroista, jotka on asetettu tullimenettelyyn luovuttamiseksi kotimaan kulutukseen ja jotka on ilmoitettu luovutettaviksi ennen tavarailmoituksen tekemistä, velvoite maksaa tuontitullit, verot, erityiset, polkumyyntitullit ja tasoitustullit kyseisten tavaroiden osalta johtuu henkilö, joka on jättänyt tavaroiden vapauttamista koskevan hakemuksen ennen tavara-ilmoituksen jättämistä, siitä hetkestä lähtien, kun tulliviranomainen rekisteröi tavaroiden vapauttamista koskevan hakemuksen, tavaroiden ilmoituksen esittämiseen.
 2. Niiden tavaroiden osalta, jotka on asetettu tullimenettelyyn kotimaan kulutukseen luovuttamiseksi ja jotka on ilmoitettu luovutettaviksi ennen tavarailmoituksen tekemistä, velvollinen maksamaan tuontitullit, verot, erityiset, polkumyynnin vastaiset ja tasoitustullit päättää henkilö, joka on toimittanut tavaroiden vapauttamista koskeva hakemus ennen tavarailmoituksen tekemistä seuraavista olosuhteista:
  1. tulliviranomaiset tunnustavat tullilainsäädäntöä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti ulkomaisten tavaroiden tuhoutumisen ja (tai) korjaamattoman häviämisen onnettomuuden tai ylivoimaisen esteen tai näiden tavaroiden peruuttamattoman menetyksen seurauksena luonnollinen menetys normaaleissa kuljetus (kuljetus) ja (tai) varastoinnissa, jos sellainen on tuhoaminen tai korjaamaton menetys on tapahtunut ennen tällaisten tavaroiden luovuttamista;
  2. kieltäytyminen luovuttamasta tavaroita ennen tavarailmoituksen tekemistä;
  3. tavaroiden takavarikointi tai muuntaminen jäsenvaltion omistukseen (tuloihin) kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti;
  4. tulliviranomainen pidättää tavarat tämän koodeksin 51 luvun mukaisesti;
  5. sellaisten tavaroiden sijoittaminen väliaikaiseen varastointiin tai asettaminen johonkin tullimenettelyyn, jotka on takavarikoitu tai pidätetty rikosilmoituksen todentamisen, rikos- tai hallinnollisen rikkomuksen käsittelyn aikana (hallinnollisen menettelyn suorittaminen) aikana ja joiden osalta Niiden palauttamiseksi tehtiin päätös, ellei tällaisia ​​tavaroita ollut aiemmin luovutettu.
 3. Kun on kyse tavaroista, jotka on asetettu tullimenettelyyn, joka on tarkoitettu vietäväksi kotimaiseen kulutukseen ja joiden luovutus on tapahtunut ennen tavarailmoituksen tekemistä, tuontitullien ja -verojen maksamisvelvoite on purettava. tavaroiden luovuttaminen ennen tavarailmoituksen tekemistä seuraavissa olosuhteissa:
  1. tulliviranomaisen ohjeistus sähköiseen asiakirjaan tai tulliviranomaisen kiinnittämällä tämän koodeksin 17 artiklan 120 kohdassa tarkoitetut asianmukaiset merkit, jos tavaroihin sovelletaan tuontitullien ja -verojen maksamiseen liittyviä etuja, eivät liity näiden tavaroiden käytön ja (tai) hävittämisen rajoituksiin;
  2. tullien, verojen maksamisen ja (tai) niiden perimisen tämän artiklan 1 kappaleen 12 alakohdan mukaisesti laskettujen ja maksettavien määrien täyttäminen, ellei tämän artiklan 4 ja 5 kohdassa toisin määrätä, sekä lähettämällä tulliviranomaisen sähköinen asiakirja tai tulliviranomaisen kiinnittämät tämän koodeksin 17 artiklan 120 kohdassa tarkoitetut asianmukaiset merkit;
  3. tavaroiden takavarikointi tai muuntaminen jäsenvaltion omistukseen (tuloihin) kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti.
 4. Jos sellaisten tavaroiden osalta, jotka on asetettu tullimenettelyyn luovutusta varten kotimaan kulutukseen ja jotka on luovutettu ennen tavarailmoituksen tekemistä ja joiden osalta tulliviranomainen on lähettänyt sähköisen asiakirjan tai vastaavat huomautukset sovellettiin tämän koodeksin 17 artiklan 120 kohtaa, etuja tuontitullien maksamiseen, veroja, jotka liittyvät näiden tavaroiden käytön ja (tai) hävittämisen rajoituksiin, velvollisuutta maksaa tuontitulleja ja veroja tällaisista tavaroista henkilö, joka on jättänyt tavaroiden luovutusta koskevan hakemuksen ennen tavarailmoituksen tekemistä, päättää tämän säännöstön 4 artiklan 136 kohdassa tarkoitetuissa olosuhteissa.
 5. Jos sellaisten tavaroiden osalta, jotka on asetettu kotimaan kulutukseen luovutusta koskevaan tullimenettelyyn ja jotka on luovutettu ennen tavarailmoituksen antamista ja joiden osalta tulliviranomainen on lähettänyt sähköisen asiakirjan tai asianmukaiset merkinnät tämän koodeksin 17 artiklan 120 kohta tehdään unionin puitteissa tehtyjen kansainvälisten sopimusten tai unioniin liittymistä koskevien kansainvälisten sopimusten mukaisesti, tuontitullit maksetaan alhaisemmilla tuontitulleilla kuin yhtenäisen tullin vahvistamat tullit Euraasian talousunionin tulli, tuontitullien maksamisvelvoitteen täyttäminen ja (tai) niiden kantaminen tämän artiklan 1 kohdan 12 alakohdan mukaisesti laskettujen ja maksettavien määrien perusteella ei lopeta tuontitullien maksamisvelvoitetta Euraasian talouden yhtenäisellä tullitariffilla vahvistettujen tuontitullien määrien perusteella laskettujen tuontitullien erojen määränä talousliitto sekä tuontitullien määrät, jotka on maksettu tavaroiden luovutuksen yhteydessä, tai muu määrä, joka on vahvistettu unionin sisäisten kansainvälisten sopimusten tai unioniin liittymistä koskevien kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Tällainen tuontitullien maksamisvelvoite päättyy henkilöön, joka on jättänyt tavaroiden vapauttamista koskevan hakemuksen ennen tavarailmoituksen tekemistä, tämän koodeksin 6 artiklan 136 kohdassa tarkoitettujen olosuhteiden vallitessa.
 6. Kun on kyse tavaroista, jotka on asetettu kotimaan kulutukseen luovutusta koskevaan tullimenettelyyn ja joiden luovutus tapahtui ennen tavarailmoituksen tekemistä, velvollisuuden maksaa erityiset polkumyyntitullit ja tasoitustullit päättää tulliviranomainen. tavaroiden vapauttamista koskeva hakemus ennen tavarailmoituksen tekemistä, jos seuraavat olosuhteet ilmenevät:
  1. erityisten polkumyyntitullien ja tasoitustullien maksamisvelvollisuuden täyttäminen ja (tai) niiden kantaminen tämän artiklan 13 kohdan mukaisesti laskettujen ja maksettavien määrien mukaisesti ja tulliviranomaisen lähettämä sähköinen asiakirja tai tulliviranomaisen kiinnittämällä tämän säännöstön 17 artiklan 120 kohdassa tarkoitetut asianmukaiset merkinnät;
  2. tavaroiden takavarikointi tai muuntaminen jäsenvaltion omistukseen (tuloihin) kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti.
 7. Kun on kyse tavaroista, jotka on asetettu tullimenettelyyn luovuttamiseksi kotimaan kulutukseen ja jotka on luovutettu ennen tavarailmoituksen antamista ja joiden osalta tavara-ilmoitus on toimitettu viimeistään asetuksen (EY) N: o 16/120 4 kohdassa määriteltynä ajanjaksona Tämän koodeksin 441 artiklassa tarkoitettujen tavaroiden, joiden ilmoittaja on valtuutettu talouden toimija, osalta velvollisuus maksaa tuontitullit ja -verot ovat viimeistään tämän koodeksin XNUMX artiklan XNUMX kohdassa tarkoitettuna ajanjaksona. suorittaminen (tuontitullit, verot maksetaan) ennen tavarailmoituksen tekemistä, jos muuta tuontitullien maksamisen määräaikaa, veroja ei ole vahvistettu tämän säännöstön mukaisesti.
 8. Jos sellaisten tavaroiden osalta, jotka on asetettu tullimenettelyyn luovuttamiseksi kotimaan kulutukseen ja jotka on luovutettu ennen tavarailmoituksen tekemistä ja joiden osalta tulliviranomainen on lähettänyt sähköisen asiakirjan tai vastaavat huomautukset sovellettiin tämän koodeksin 17 artiklan 120 kohtaa, tuontitullien ja -verojen maksamiseen liittyviä etuuksia, jotka liittyvät näiden tavaroiden käytön ja (tai) hävittämisen rajoituksiin, velvollisuutta maksaa tuontitulleja ja veroja tällaisten tavaroiden osalta on suoritettava olosuhteiden esiintyessä ja tämän koodeksin 11 artiklan 136 kohdassa määritellyissä määräajoissa.
 9. Jos on kyse tavaroista, jotka on asetettu tullimenettelyyn luovuttamiseksi kotimaan kulutukseen ja jotka on luovutettu ennen tavarailmoituksen antamista ja joiden osalta tulliviranomainen on lähettänyt sähköisen asiakirjan tai vastaavat huomautukset tämän koodeksin 17 artiklan 120 kohta tehdään unionin puitteissa tehtyjen kansainvälisten sopimusten tai unioniin liittymistä koskevien kansainvälisten sopimusten mukaisesti, tuontitullit on maksettu alhaisemmilla tuontitulleilla kuin Unified Euraasian talousunionin tullitariffin mukaan tuontitullien maksamisvelvoite on täytettävä olosuhteiden esiintyessä ja tämän koodeksin 13 §: n 136 §: ssä tarkoitetussa määräajassa.
 10. Niiden tavaroiden osalta, jotka on asetettu kotimaan kulutukseen luovutusta koskevaan tullimenettelyyn ja jotka on luovutettu ennen tavarailmoituksen jättämistä ja joiden osalta tavara-ilmoitus on toimitettu viimeistään asetuksen (EY) N: o 16 120 artiklassa määriteltynä ajanjaksona Tämän koodeksin 4 artikla ja tavaroiden osalta, joiden ilmoittaja on valtuutettu talouden toimija - velvollisuus maksaa erityiset, polkumyynnin vastaiset ja tasoitustullit ovat viimeistään tämän koodeksin 441 artiklan XNUMX kohdassa tarkoitettuna ajanjaksona. suoritettava (erityiset, polkumyyntitullit, tasoitustullit maksetaan) ennen tavarailmoituksen tekemistä.
 11. Jos sellaisten tavaroiden osalta, jotka on asetettu kotimaan kulutukseen luovutusta koskevaan tullimenettelyyn ja jotka on luovutettu ennen tavara-ilmoituksen jättämistä, tavarailmoitusta ei ole annettu ennen kuin EY: n perustamissopimuksen 16 artiklassa tarkoitetun määräajan päättyminen on päättynyt Tämän koodin 120 §: n mukaisesti tavaroiden osalta, joiden ilmoittaja on valtuutettu talouden toimija - ennen tämän koodeksin 4 artiklan 441 kohdassa tarkoitetun ajanjakson päättymistä velvoite maksaa tuontitullit, verot, polkumyynnin vastaiset tasoitustullit on pantava täytäntöön. Tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien maksamisen määräaika on tämän koodeksin 16 artiklan 120 kohdassa tarkoitetun ajanjakson viimeinen päivä ja valtuutetun taloudellisen toimijan ilmoittamien tavaroiden viimeinen päivä tämän koodeksin 4 artiklan 441 kohdassa tarkoitetusta ajanjaksosta.
 12. Tuontitullit ja verot maksetaan:
  1. tämän artiklan 7 kohdassa määriteltyjen tavaroiden osalta - tuontitullien ja verojen määrässä, joka on laskettu tämän koodeksin mukaisesti tavarailmoituksessa, ottaen huomioon tullietuudet ja tuontitullien ja -verojen maksamiseen liittyvät edut;
  2. tämän artiklan 8 kohdassa määriteltyjen tavaroiden osalta - tuontitullien ja verojen määrinä, jotka on laskettu tämän koodeksin mukaisesti tavarailmoituksessa, ottaen huomioon tullietuudet ja joita ei ole maksettu hakemuksen yhteydessä tuontitullien ja -verojen maksamista koskevista erioikeuksista, ja jos tällaiset tavarat, ennen kuin 5 vuotta on kulunut tavaroiden luovutuksesta kotimaan kulutukseen luovuttamista koskevan tullimenettelyn mukaisesti tai ennen toisen vahvistetun voimassaoloajan päättymistä Tavaroiden käyttöä ja (tai) hävittämistä koskevat rajoitukset asetettiin tullialueen ulkopuoliseen käsittelyyn tullialueen ulkopuolella niiden korjausta varten tämän koodeksin 3 artiklan 176 kohdan mukaisesti - myös tuontimäärinä. tullit ja verot, jotka on laskettu tämän koodeksin 1 artiklan 6–186 kohdan mukaisesti;
  3. tämän artiklan 9 lausekkeessa määriteltyjen tavaroiden osalta - tämän koodeksin mukaisesti laskettujen tuontitullien määrien erotuksen määrä Euraasian talousunionin yhtenäisen tullitariffin vahvistamien tuontitullien perusteella ja tuontitullien määrät, jotka on maksettu tavaroiden luovutuksen yhteydessä, tai muu määrä, joka on vahvistettu unionin sisäisissä kansainvälisissä sopimuksissa tai unioniin liittymistä koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa.
 13. Tämän artiklan 10 kohdassa määriteltyjen tavaroiden osalta erityiset polkumyyntitullit ja tasoitustullit on maksettava tavarailmoituksessa laskettuna määränä ottaen huomioon tämän koodeksin 12 luvussa säädetyt erityispiirteet.
 14. Tämän artiklan 11 kohdassa määriteltyjen tavaroiden osalta maksettavien tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien laskentaperuste määritetään tavaroiden luovuttamista koskevassa hakemuksessa eriteltyjen tietojen perusteella. ja tällaisen lausunnon mukana toimitetut asiakirjat.
  Jos ulkomaan taloudellisen toiminnan tavaranimikkeistön mukaiset tavarakoodit määritetään ryhmittelytasolla alle 10 merkin määrällä:
  • tullien laskennassa sovelletaan korkeinta sellaiseen ryhmään kuuluvia tavaroita vastaavia tulleja;
  • verojen laskennassa sovelletaan korkeinta arvonlisäverokantaa, korkeinta valmisteverokannoista (valmistevero tai valmistevero), jotka vastaavat tällaiseen ryhmään kuuluvia tavaroita, joiden osalta korkeimmat verokannat tullit on vahvistettu;
  • erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien laskemiseksi sovelletaan korkeinta erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien määriä, jotka vastaavat tällaiseen ryhmittymään kuuluvia tavaroita, ottaen huomioon tämän lausekkeen kuusi kohta.
   Erityiset polkumyynnin vastaiset tasoitustullit lasketaan tavaroiden alkuperän perusteella, joka on vahvistettu tämän koodeksin 4 luvun mukaisesti, ja (tai) muiden näiden tullien määrittämiseksi tarvittavien tietojen perusteella.
   Jos tavaroiden alkuperää ja / tai muita tietoja, joita vaaditaan määritettyjen tullien määrittämiseksi, ei vahvisteta, erityiset, polkumyynnin vastaiset ja tasoitustullit lasketaan korkeimpien erityisen, polkumyyntitullien ja tasoitustullien määrien perusteella, jotka on vahvistettu kyseisen maan tuotteille. sama ulkomaan taloudellisen toiminnan tavaranimikkeistön koodi, jos tavaroiden luokittelu tapahtuu 10 merkin tasolla, tai ryhmään kuuluvat tavarat, jos ulkomaankaupan tavaranimikkeistön mukaiset tavaran koodit ovat määritetään ryhmittelytasolla siten, että merkkien määrä on alle 10.
 15. Jos tämän artiklan 11 kohdassa määriteltyjen tavaroiden osalta tehdään myöhemmin tavarailmoitus, tullit, verot, erityiset, polkumyyntitullit ja tasoitustullit maksetaan ilmoituksessa tämän koodeksin mukaisesti laskettuna tavaroiden osalta tavarailmoituksessa ilmoitettujen tietojen perusteella. Liiallisesti maksettujen ja (tai) liian kerättyjen tullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien palautus (tasoitus) suoritetaan tämän koodeksin 10 luvun ja 76 artiklan mukaisesti.

138 artikla. Tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien maksamisen erityispiirteet tämän koodeksin 3 artiklan 134 kohdassa määriteltyjen tavaroiden osalta

 1. Kun tämän koodeksin 1 artiklan 3 kohdan 134 alakohdassa tarkoitetut tavarat asetetaan kotimaan kulutukseen luovuttamista koskevaan tullimenettelyyn, tuontitullit, verot, erityiset, polkumyynnin vastaiset ja tasoitustullit maksetaan tuontitullit, verot, erityiset, polkumyynnin vastaiset ja tasoitusmaksut, jotka maksettaisiin ikään kuin ulkomaiset tavaratjotka on asetettu tullialueella jalostusta varten tullialueella ja joita käytetään tämän koodeksin 1 artiklan 3 kohdan 134 alakohdassa tarkoitettujen tavaroiden valmistamiseen niiden luovuttamista koskevien normien mukaisesti, asetettiin tullimenettelyyn luovutusta varten kotimainen kulutus.
  Näiden tavaroiden tuontitullit, verot, erityiset, polkumyyntitullit ja tasoitustullit lasketaan tämän koodeksin 1 artiklan 175 kohdan mukaisesti.
 2. Tämän artiklan 1 kappaleen mukaisesti maksetuista (kerätyistä) tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien määristä maksetaan korkoa, ikään kuin maksun lykkäämisestä annettaisiin ilmoitetut määrät päivä, jona tavarat asetettiin tullialueella tullimenettelyyn, tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyynnin vastaisten ja tasoitustullien maksamisvelvollisuuden päättymispäivänä.
  Määritetty korko lasketaan ja maksetaan tämän koodeksin 60 artiklan mukaisesti.
  Jos tullialueella tapahtuvaa jalostusta koskevan tullimenettelyn suorittaminen tämän koodeksin 3 artiklan 173 kohdan mukaisesti keskeytettiin, tässä kohdassa säädettyjä korkoja tullimenettelyn keskeyttämisen ajasta ei veloiteta eikä makseta.
 3. Kun tämän koodeksin 3 artiklan 3 kohdan 134 alakohdassa tarkoitetut tavarat asetetaan kotimaan kulutukseen luovuttamista koskevaan tullimenettelyyn, tuontitullit ja verot lasketaan ja maksetaan tämän koodeksin 186 artiklan mukaisesti ikään kuin tällaiset tavarat olivat jalostettuja tuotteita.