МЕНЮ

Väliaikaista vientiä koskeva tullimenettely

227 artikla Väliaikaista vientiä koskevan tullimenettelyn sisältö ja soveltaminen

 1. Tullimenettely väliaikainen vienti - unionin tavaroihin sovellettava tullimenettely, jonka mukaan tällaiset tavarat viedään unionin tullialueelta väliaikaista sijaintia varten ja käytetään sen ulkopuolella maksamatta vientitulleja, edellyttäen, että tavarat asetetaan tähän tullimenettelyyn ja niiden käyttö kyseisen tullimenettelyn mukaisesti.
 2. Tavarat, jotka on asetettu väliaikaista vientiä koskevaan tullimenettelyyn ja tosiasiallisesti viety unionin tullialueelta (jäljempänä tässä luvussa - väliaikaisesti viedyt tavarat), menettävät unionin tavaroiden aseman.
 3. Voidaan soveltaa väliaikaisen viennin tullimenettelyä unionin tullialueelta vietyihin tullimenettelyihin:
  1. tavarat, jotka on asetettu väliaikaista vientiä koskevaan tullimenettelyyn väliaikaisen viennin tullimenettelyn saattamiseksi päätökseen tämän koodeksin 2 artiklan 231 kohdan mukaisesti;
  2. Tämän koodeksin 2 artiklan 5 kohdan 303 alakohdassa tarkoitetut unionin tavarat.
 4. Väliaikaista vientiä koskevaa tullimenettelyä ei sovelleta seuraaviin tavaroihin:
  1. elintarvikkeet, juomat, mukaan lukien alkoholijuomat, tupakka ja tupakkatuotteet, raaka-aineet, puolivalmisteet, kulutustarvikkeet ja näytteet, lukuun ottamatta tapauksia, joissa ne viedään unionin tullialueelta yhtenä kappaleena mainontaa ja (tai) esittelyä varten käyttötarkoituksiin tai näyttelyinä tai teollisuusmalleina
  2. jätteet, teollisuusjätteet mukaan luettuina.
 5. Komissiolla on oikeus määrittää väliaikaisesti vietyjen tavaroiden luokat, joiden osalta niiden korvaaminen ulkomaisilla tavaroilla on sallittua, sekä tällaisen korvaamisen tapaukset.
 6. Putkikuljetuksella kuljetettavaan maakaasuun voidaan soveltaa väliaikaisen viennin tullimenettelyä jäsenvaltioiden lainsäädännössä vahvistetuissa tapauksissa.

228 artikla. Tavaroiden väliaikaista vientiä koskevan tullimenettelyn asettamisen edellytykset ja niiden käyttö kyseisen tullimenettelyn mukaisesti

 1. Edellytykset tavaroiden asettamiselle väliaikaista vientiä koskevaan tullimenettelyyn ovat seuraavat:
  1. mahdollisuus tunnistaa väliaikaisen viennin tullimenettelyyn asetetut tavarat, kun ne asetetaan myöhemmin tullimenettelyyn tämän tullimenettelyn loppuun saattamiseksi. tunnistaminen tavaroita ei vaadita tapauksissa, joissa väliaikaisesti vietyjen tavaroiden korvaaminen on sallittua kolmansien osapuolten kanssa tehtyjen jäsenvaltioiden kansainvälisten sopimusten mukaisesti tai tämän koodeksin 5 artiklan 227 kohdan mukaisesti määritetyissä tapauksissa;
  2. kieltojen ja rajoitusten noudattaminen tämän säännöstön 7 artiklan mukaisesti.
 2. Edellytykset tavaroiden käytölle väliaikaista vientiä koskevan tullimenettelyn mukaisesti ovat:
  1. tulliviranomaisen vahvistaman väliaikaisen viennin tullimenettelyn voimassaoloajan noudattaminen;
  2. tämän koodeksin 230 artiklassa vahvistettujen väliaikaisesti vietyjen tavaroiden käyttöä ja hävittämistä koskevien rajoitusten noudattaminen.

229 artikla Väliaikaisen viennin tullimenettelyn kesto

 1. Väliaikaisen viennin tullimenettelyn kestoa ei ole rajoitettu, ellei tämän kohdan toisen kappaleen mukaisesti toisin määrätä.
  Tavaroiden viennin tarkoituksesta unionin tullialueelta sekä tavaroista, joiden osalta jäsenvaltion lainsäädännössä on velvollisuus palauttaa ne tämän valtion alueelle, jäsenvaltion lainsäädännössä tullisäännöksissä voidaan määrittää väliaikaisen viennin tullimenettelyn kesto.
 2. Asetettaessa tavaroita väliaikaista vientiä koskevaan tullimenettelyyn tulliviranomainen vahvistaa tavaranhaltijan ilmoituksen perusteella tavaroiden viennin tavoitteiden ja olosuhteiden perusteella unionin tullialueelta tämän voimassaoloajan tullimenettely.
 3. Tulliviranomaisen henkilön pyynnöstä vahvistaman väliaikaisen viennin tullimenettelyn voimassaoloaikaa voidaan pidentää ennen tämän ajanjakson päättymistä tai viimeistään kuukauden kuluttua sen päättymisestä. Kun tulliviranomaisen vahvistaman väliaikaisen viennin tullimenettelyn voimassaoloaikaa pidennetään sen päättymisen jälkeen, kyseisen tullimenettelyn voimassaoloa jatketaan tämän tullimenettelyn päättymispäivästä alkaen.
 4. Jos tavaroiden osalta tämän artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti jäsenvaltioiden tullilainsäädännössä määritetään tulliviranomaisen vahvistaman (jatkaman) väliaikaisen viennin tullimenettelyn voimassaoloaika, Tämän tullimenettelyn voimassaoloaika ei saa ylittää kyseistä ajanjaksoa.
 5. Jos väliaikaisesti vietyjen tavaroiden omistusoikeus siirtyy ulkomaiselle henkilölle, jonka osalta jäsenvaltion lainsäädännössä ei säädetä velvollisuudesta palauttaa tavarat tämän valtion alueelle, tullimenettelyn voimassaoloaika näiden tavaroiden väliaikaista vientiä varten ei jatketa, ja nämä tavarat asetetaan vientimenettelyyn.

230 artikla. Väliaikaisesti vietyjen tavaroiden käyttöä ja hävittämistä koskevat rajoitukset

 1. Väliaikaisesti vietyjen tavaroiden on pysyttävä muuttumattomina lukuun ottamatta muutoksia, jotka johtuvat luonnollisesta kulumisesta sekä luonnollisen menetyksen aiheuttamista muutoksista normaaleissa kuljetus (kuljetus) ja (tai) varastointiolosuhteissa.
 2. On sallittua suorittaa väliaikaisesti vietyjen tavaroiden turvallisuuden varmistamiseksi tarvittavia toimintoja, mukaan lukien korjaukset, lukuun ottamatta suuria korjauksia, nykyaikaistamista, kunnossapitoa ja muita toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen tavaroiden hyvässä kunnossa pitämiseksi, edellyttäen että tulliviranomaiset tunnistavat tavarat kun ne asetetaan tullitariffimenettelyyn.

231 artikla Väliaikaista vientiä koskevan tullimenettelyn loppuun saattaminen ja lopettaminen

 1. Ennen tulliviranomaisen vahvistaman väliaikaisen viennin tullimenettelyn päättymistä tämän tullimenettelyn vaikutus saatetaan päätökseen asettamalla väliaikaisesti viety tavara jälleentuontitullimenettelyyn, lukuun ottamatta 2 kohdan 4 alakohdassa tarkoitettua tapausta. Tämän artikkelin XNUMX kohta.
 2. Ennen tulliviranomaisen vahvistaman väliaikaisen viennin tullimenettelyn päättymistä tämän tullimenettelyn saattaminen päätökseen voidaan asettaa väliaikaisesti vietyihin tavaroihin tullimenettelyihin vientiä, tullialueen ulkopuolella tapahtuvaa jalostusta, väliaikaista vientiä varten, lukuun ottamatta tullimenettelyä. tämän artiklan 2 kohdan 4 alakohdassa säädetyssä tapauksessa ja myös silloin, kun väliaikaisesti vietyihin tavaroihin sovelletaan jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti pakollista jälleentuontia unionin tullialueelle.
 3. Väliaikaisesti vietyihin tavaroihin voidaan soveltaa tämän artiklan 1 ja 2 lausekkeissa määriteltyjä tullimenettelyjä yhdessä tai useammassa erässä.
 4. Tullimenettely lopetetaan:
  1. tulliviranomaisen vahvistaman väliaikaisen viennin tullimenettelyn voimassaoloajan päättyessä, jos tullimenettelyn voimassaoloa ei ole pidennetty;
  2. paljastettuaan ennen tullimenettelyn päättymistä tilapäisesti vietyihin tavaroihin liittyvien peruskorjausten ja modernisointitoimien suorittamisen tämän säännöstön 2 artiklan 230 kappaleen vastaisesti.
 5. Unionin tullialueelle tuotavat tavarat, joiden osalta väliaikaisen viennin tullimenettelyn vaikutus on lopetettu tämän artiklan 2 kohdan 4 alakohdassa säädetyn perusteella, ovat unionin tullialueella on asetettava ulkomaisiin tavaroihin sovellettaviin tullimenettelyihin, lukuun ottamatta jälleentuontia ja unionin tullialueelta vietävää tullimenettelyä, joka asetetaan vientitullimenettelyyn.

232 artikla. Vientitullimaksuvelvollisuuden syntyminen ja päättyminen väliaikaisen viennin tullimenettelyyn asetettujen (asetettujen) tavaroiden osalta, niiden maksuaika ja laskenta

 1. Velvollisuus maksaa vientitullit väliaikaisen viennin tullimenettelyyn asetetuista tavaroista ilmoittajalle syntyy siitä hetkestä lähtien, kun tulliviranomainen rekisteröi tavarailmoituksen.
 2. Ilmoittaja päättää velvollisuuden maksaa vientitullit väliaikaisen viennin tullimenettelyyn asetettujen (asetettujen) tavaroiden osalta seuraavissa olosuhteissa:
  1. väliaikaisen viennin tullimenettely on saatettu päätökseen tämän koodeksin 1 artiklan 2 ja 231 kohdan mukaisesti;
  2. sellaisten tavaroiden sijoittaminen, joiden osalta väliaikaisen viennin tullimenettelyn vaikutus on lopetettu tullimenettelyjen mukaisesti tämän koodeksin 7 artiklan 129 kohdan tai 5 artiklan 231 kohdan mukaisesti;
  3. kieltäytyminen luovuttamasta tavaroita väliaikaisen viennin tullimenettelyn mukaisesti - suhteessa velvoitteeseen maksaa vientitullit, joka syntyi tavarailmoituksen rekisteröinnissä;
  4. tavarailmoituksen peruuttaminen tämän koodeksin 113 artiklan mukaisesti ja (tai) tavaroiden luovutuksen peruuttaminen tämän koodeksin 4 artiklan 118 kohdan mukaisesti - rekisteröintiin liittyvän vientitullien maksamisvelvoitteen osalta tavarailmoitus;
  5. tavaroiden takavarikointi tai muuntaminen jäsenvaltion omistukseen (tuloihin) kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti;
  6. tulliviranomainen pidättää tavarat tämän koodeksin 51 luvun mukaisesti;
  7. sellaisten tavaroiden sijoittaminen väliaikaiseen varastointiin tai asettaminen johonkin tullimenettelyyn, jotka on takavarikoitu tai pidätetty rikosilmoituksen todentamisen, rikos- tai hallinnollisen rikkomuksen käsittelyn aikana (hallinnollisen menettelyn suorittaminen) aikana ja joiden osalta Niiden palauttamiseksi tehtiin päätös, ellei tällaisia ​​tavaroita ollut aiemmin luovutettu.

3. Vientitullien maksamisvelvoite täyttyy, jos väliaikaisen viennin tullimenettelyä ei saateta päätökseen tämän koodeksin 1 artiklan 2 ja 231 kohdan mukaisesti ennen tulliviranomaisen vahvistaman väliaikaisen vientitullimenettelyn päättymistä.

Tämän tilanteen sattuessa vientitullien maksamisen määräpäivänä pidetään tulliviranomaisen vahvistaman väliaikaisen viennin tullimenettelyn päättymispäivää.

4. Tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetun olosuhteen sattuessa vientitullit maksetaan ikään kuin väliaikaisen viennin tullimenettelyyn asetetut tavarat asetettaisiin vientitullimenettelyyn soveltamatta erioikeuksia vientitullit.

Vientitullien laskemiseen sovelletaan vientitullien määriä, jotka ovat voimassa päivänä, jona tulliviranomainen rekisteröi tavarailmoituksen tavaroiden asettamisesta väliaikaisen viennin tullimenettelyyn.

5 Tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti maksettujen (perittyjen) vientitullien määristä on maksettava korkoa, ikään kuin maksujen lykkäystä myönnettäisiin näiden määrien suhteen, jos se on jäsenvaltion lainsäädännössä vahvistettu Valtio, jonka alueella tavaroille asetettiin väliaikaisen viennin tullimenettely. Määritetty korko lasketaan ja maksetaan jäsenvaltioiden lainsäädännössä vahvistetun menettelyn mukaisesti.

6. Kun tavarat asetetaan tullimenettelyihin tämän koodeksin 7 artiklan 129 kohdan kolmannen kohdan tai 5 artiklan 231 kohdan mukaisesti sen jälkeen, kun vientitullien maksamista ja (tai) kantamista koskevan velvollisuuden on täytetty Tämän artiklan mukaisesti maksetut ja (tai) perityt vientitullien määrät palautetaan (hyvitetään) tämän koodeksin 10 luvun mukaisesti.

233 artikla Vientitullien laskemisen ja maksamisen yksityiskohdat väliaikaisesti vietyjen tavaroiden osalta, kun ne asetetaan vientitullimenettelyyn

1. Kun väliaikaisesti vietyihin tavaroihin sovelletaan vientitullimenettelyä, vientitullien laskemiseksi sovelletaan vientitullien määriä, jotka ovat voimassa sinä päivänä, jona tulliviranomainen rekisteröi tulli-ilmoituksen tavaroista tavarat vientitullimenettelyssä, jollei jäsenvaltion lainsäädännössä ole säädetty toisesta päivästä tämän koodeksin 1 artiklan 53 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

Jos vientitullien laskemiseksi vaaditaan muuntaa ulkomaanvaluutta jäsenvaltion valuutaksi, muunnos tehdään tämän lausekkeen ensimmäisessä kohdassa määritellyn päivän valuuttakurssilla.

2. viennin tullimenettelyyn asetettujen (asetettujen) tavaroiden osalta maksettujen (kerättyjen) vientitullien summista on maksettava korkoa, ikään kuin maksujen lykkäystä myönnettäisiin ilmoitettujen määrien suhteen, jos näin on sen jäsenvaltion lainsäädännössä, jonka alueella tavaroille asetettiin väliaikaisen viennin tullimenettely. Määritetty korko lasketaan ja maksetaan jäsenvaltioiden lainsäädännössä vahvistetun menettelyn mukaisesti.

234 artikla. Vientitullien laskemisen ja maksamisen yksityiskohdat asetettaessa tavarat tullimenettelyyn, jonka väliaikaisen viennin tullimenettely on päättynyt

1. Kun tavarat asetetaan sellaisten tavaroiden vientiä koskevaan tullimenettelyyn, joiden väliaikaisen viennin tullimenettely on päättynyt, vientitullien määrät, jotka ovat voimassa päivänä, jona tulliviranomainen rekisteröi tulliviranomaiset tavaroiden luovutusta varten jätetyn tavaran ilmoituksen väliaikaisen viennin tullimenettelyssä olevia tavaroita sovelletaan vientitullien laskemiseen, jos jäsenvaltion lainsäädännössä ei ole asetettu muuta päivää tämän koodeksin 1 artiklan 53 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

Jos vientitullien laskemiseksi vaaditaan muuntaa ulkomaanvaluutta jäsenvaltion valuutaksi, muunnos tehdään tämän lausekkeen ensimmäisessä kohdassa määritellyn päivän valuuttakurssilla.

2. vientitullimenettelyyn asetettujen (asetettujen) tavaroiden osalta, joista väliaikaisen viennin tullimenettely on päättynyt, maksettujen (perittyjen) vientitullien määristä maksetaan korkoa, ikään kuin lykkäys maksu myönnettiin näiden määrien perusteella, jos se on sen jäsenvaltion lainsäädännössä vahvistettu, jonka alueella tavaroille asetettiin väliaikaisen viennin tullimenettely. Määritetty korko lasketaan ja maksetaan jäsenvaltioiden lainsäädännössä vahvistetun menettelyn mukaisesti.