МЕНЮ

Väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonti) tullimenettely

219 artikla Väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonti) tullimenettelyn sisältö ja soveltaminen

 1. Tullimenettely väliaikainen maahantuonti (maahantuonti) - ulkomaisiin tavaroihin sovellettava tullimenettely, jonka mukaan tällaiset tavarat sijaitsevat väliaikaisesti unionin tullialueella ja niitä käytetään tavaroiden asettamiseen tähän tullimenettelyyn ja niiden käytön ehtojen mukaisesti. tullimenettely, jossa osittain maksetaan tuontitullit, verot ja maksamatta erityisiä polkumyyntitulleja, tasoitustulleja tai maksamatta tuontitulleja, veroja ja maksamatta erityisiä, polkumyynnin vastaisia ​​ja tasoitustulleja.
 2. Tavarat, jotka on asetettu väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonti) tullimenettelyyn (jäljempänä tässä luvussa - väliaikaisesti tuodut tavarat), säilyttävät ulkomaisten tavaroiden aseman.
 3. Tavaraluokat, joiden väliaikainen oleskelu ja käyttö unionin tullialueella väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyn mukaisesti on sallittua maksamatta tuontitulleja ja -veroja, tällaisen väliaikaisen oleskelun ja käytön edellytykset, samoin kuin tällaisen väliaikaisen oleskelun ja käytön aikarajat, määrittelee komissio ja (tai) jäsenvaltioiden kansainväliset sopimukset kolmannen osapuolen kanssa. (ks. Euraasian talouskomission neuvoston päätös nro 109, päivätty 20.12.2017)
 4. Väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyä ei sovelleta seuraaviin tavararyhmiin:
  1. elintarvikkeet, juomat, mukaan lukien alkoholijuomat, tupakka ja tupakkatuotteet, raaka-aineet ja puolivalmisteet, kulutusmateriaalit ja näytteet, lukuun ottamatta tapauksia, joissa ne tuodaan unionin tullialueelle yhtenä kappaleena mainostamista varten ja (tai) esittelytarkoituksiin tai näyttelyinä tai teollisina malleina;
  2. jätteet, teollisuusjätteet mukaan luettuina;
  3. tavarat, joiden tuonti unionin tullialueelle on kielletty.
 5. Voidaan soveltaa väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyä tullialueella tapahtuvaa jalostusta koskevan tullimenettelyn keskeyttämiseksi asettamalla tähän tullimenettelyyn sellaisten tavaroiden jalostustuotteet, jotka on aiemmin asetettu tullialueella jalostusta varten.

220 artikla. Tavaroiden väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) asettamiselle asetetut ehdot ja niiden käyttö kyseisen tullimenettelyn mukaisesti

 1. Tavaroiden väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) asettamisen edellytykset ovat:
  1. mahdollisuus tunnistaa väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyyn asetetut tavarat ja niiden myöhempi tullimenettelyyn saattaminen tämän tullimenettelyn loppuun saattamiseksi. tunnistaminen tavaroita ei vaadita tapauksissa, joissa väliaikaisesti tuotujen tavaroiden korvaaminen on sallittua kolmansien osapuolten kanssa tehtyjen kansainvälisten sopimusten mukaisesti;
  2. tuontitullien ja verojen osittainen maksaminen tämän koodeksin 223 artiklan mukaisesti, lukuun ottamatta tapausta, jossa tavaroiden väliaikainen läsnäolo ja käyttö unionin tullialueella tämän koodeksin 3 artiklan 219 kohdan mukaisesti väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonti) tullimenettely on sallittu maksamatta tuontitulleja ja veroja;
  3. tavaroiden väliaikaista sijoittamista ja käyttöä koskevien ehtojen noudattaminen väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyn mukaisesti ilman tullien ja verojen maksamista, jos komissio määrittelee tällaiset ehdot tämän sopimuksen 3 artiklan 219 kohdan mukaisesti Koodista ja (tai) määrätään kolmansien osapuolten kansainvälisissä sopimuksissa;
  4. kieltojen ja rajoitusten noudattaminen tämän säännöstön 7 artiklan mukaisesti.
 2. Tavaroiden käytön edellytykset väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyn mukaisesti ovat:
  1. tulliviranomaisen vahvistaman väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyn voimassaoloajan noudattaminen;
  2. tämän koodeksin 222 artiklassa vahvistettujen väliaikaisesti tuotujen tavaroiden hallussapitoa ja käyttöä koskevien rajoitusten noudattaminen;
  3. tuontitullien ja verojen osittainen maksaminen tämän koodeksin 223 artiklan mukaisesti, lukuun ottamatta tapausta, jossa tavaroiden väliaikainen läsnäolo ja käyttö unionin tullialueella tämän koodeksin 3 artiklan 219 kohdan mukaisesti väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonti) tullimenettely on sallittu maksamatta tuontitulleja ja veroja;
  4. tavaroiden väliaikaista sijoittamista ja käyttöä koskevien ehtojen noudattaminen väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyn mukaisesti maksamatta tulleja ja veroja, jotka komissio on määrittänyt tämän koodeksin 3 artiklan 219 kohdan mukaisesti ja (tai) jäsenvaltioiden kansainvälisessä sopimuksessa kolmannen osapuolen kanssa.

221 artikla Väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonti) tullimenettelyn kesto

 1. Väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyn voimassaoloaika voi olla enintään kaksi vuotta päivästä, jona tavarat asetetaan väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyyn tai komission tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti määräämästä ajanjaksosta. .
 2. Tiettyjen tavaraluokkien osalta komissiolla on oikeus määrittää väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyn voimassaoloaika lyhyempi tai yli kaksi vuotta. (ks. Euraasian talouskomission neuvoston päätös nro 2, päivätty 109)
 3. Kun tavarat asetetaan väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyyn, tulliviranomainen ilmoittaa tavaranhaltijan ilmoituksen perusteella tavaroiden tuonnin unionin tullialueelle tavoitteiden ja olosuhteiden perusteella tämän tullimenettelyn ajanjakso, joka, ottaen huomioon tämän artiklan 4 kohta, ei voi ylittää tämän artiklan 1 kohdassa säädettyä ajanjaksoa tai komission tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti määräämää ajanjaksoa.
 4. Tulliviranomaisen henkilön pyynnöstä vahvistaman väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyn voimassaoloaikaa voidaan pidentää ennen tämän ajanjakson päättymistä tai viimeistään kuukauden kuluttua sen päättymisestä tullin voimassaoloaikana. tämän artiklan 1 kohdassa säädettyä menettelyä tai komission tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti määräämää tämän tullimenettelyn voimassaoloaikaa.
  Kun pidennetään tulliviranomaisen vahvistaman väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyn voimassaoloaikaa, sen tullessa voimassaolo päättyy sen jälkeen, kun tullimenettely lopetetaan.
 5. Jos väliaikaista maahantuontia (maahantuontia) koskevaa tullimenettelyä sovelletaan toistuvasti unionin tullialueella sijaitseviin ulkomaisiin tavaroihin, myös silloin, kun eri tavarat ovat ilmoittajia näistä tavaroista, tullimenettelyn koko voimassaoloaika väliaikainen maahantuonti (maahantuonti) ei voi ylittää tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettua ajanjaksoa tai komission tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti määrittelemää ajanjaksoa.

222 artikla. Väliaikaisesti tuotujen tavaroiden hallussapidon ja käytön rajoitukset

 1. Väliaikaisesti tuotujen tavaroiden on pysyttävä muuttumattomina lukuun ottamatta muutoksia, jotka johtuvat luonnollisesta kulumisesta sekä luonnollisen menetyksen aiheuttamista muutoksista normaaleissa kuljetus (kuljetus) ja (tai) varastointiolosuhteissa.
  On sallittua suorittaa toimenpiteitä väliaikaisesti tuotujen tavaroiden kanssa, jotka ovat tarpeen niiden turvallisuuden varmistamiseksi, mukaan lukien korjaukset (lukuun ottamatta suuria korjauksia, nykyaikaistamista), huolto- ja muut toimenpiteet, jotka ovat tarpeen tavaroiden hyvässä kunnossa pitämiseksi, edellyttäen, että tulliviranomaiset tunnistavat tavarat varmistetaan väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyjen päätyttyä tämän koodeksin 1 artiklan 2 ja 224 kohdan mukaisesti.
  On sallittua suorittaa kokeita, tutkimuksia, testauksia, todentamisia, kokeita tai kokeita väliaikaisesti tuotuihin tuotteisiin tai niiden käyttöä testauksen, tutkimuksen, testauksen, todentamisen, kokeiden tai kokeiden aikana.
 2. Väliaikaisesti tuotujen tavaroiden on oltava ilmoittajan tosiasiallisessa hallussa ja käytössä, lukuun ottamatta tapauksia, joissa niiden siirtäminen muiden ihmisten haltuun ja käyttöön on sallittua tämän artiklan 3 ja 4 kappaleen mukaisesti.
 3. Ilmoittimen on sallittua siirtää muiden henkilöiden hallintaan ja käyttöön ilman tulliviranomaisen lupaa:
  1. väliaikaisesti tuotavat uudelleenkäytettävät (palautettavat) pakkaukset, jotka on tarkoitettu pakkaamiseen ja unionin tullialueelle tuotujen tavaroiden suojaamiseen;
  2. väliaikaisesti tuodut tavarat niiden huoltoa, korjausta (lukuun ottamatta peruskorjausta, modernisointia), varastointia, kuljetusta (kuljetusta) varten;
  3. väliaikaisesti tuodut tavarat testausta, tutkimusta, testausta, todentamista, kokeilua tai kokeilua varten;
  4. väliaikaisesti maahantuodut tavarat muihin tarkoituksiin komission määrittelemissä ja (tai) jäsenvaltioiden kolmansien osapuolten kanssa tekemissä kansainvälisissä sopimuksissa määrätyissä tapauksissa.
 4. Muissa kuin tämän artiklan 3 kohdassa säädetyissä tapauksissa tavaranhaltija voi väliaikaisesti tuotujen tavaroiden siirtämisen muiden henkilöiden hallussapitoon ja käyttöön tulliviranomaisen luvalla tai tapauksissa, jotka tulliviranomainen määrittelee. ilmoitettuaan tulliviranomaiselle.
 5. Saadakseen tulliviranomaisilta luvan väliaikaisesti tuotujen tavaroiden siirtämiseen muiden ihmisten hallintaan ja käyttöön ilmoittajan nämä tavarat on toimitettava tulliviranomaiselle, jossa ne asetettiin tullimenettelyyn, hakemuksen, jossa ilmoitetaan syy väliaikaisesti tuotujen tavaroiden siirtämiseen toiselle henkilölle ja tiedot tästä henkilöstä.
 6. Väliaikaisesti tuotujen tavaroiden siirtäminen muiden ihmisten hallussapitoon ja käyttöön ei vapauta näiden tavaroiden ilmoittajaa noudattamasta muita tavaroiden käyttöä koskevia ehtoja tässä luvussa vahvistetun väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyn mukaisesti. keskeyttääkö se väliaikaisen maahantuonnin ajanjakson vai pidentääkö se sitä.
 7. Tavarat, jotka komissio on määrittänyt tämän koodeksin 3 artiklan 219 kohdan mukaisesti ja (tai) joista määrätään jäsenvaltioiden kolmansien osapuolten kanssa tekemissä kansainvälisissä sopimuksissa, joihin sovelletaan väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyä ilman tuontitullien ja verojen maksamiseen käytetään unionin tullialueella, ellei komissio toisin päätä.
 8. On sallittua käyttää väliaikaisesti tuotuja tavaroita, jotka ovat ajoneuvoja unionin tullialueen ulkopuolella, jos niitä käytetään ajoneuvoina kansainvälisessä liikenteessä ja niihin sovelletaan tämän koodeksin 38 luvun säännöksiä. Kun käytetään väliaikaisesti maahantuotuja tavaroita, jotka ovat kuljetusvälineitä unionin tullialueen ulkopuolella, sallitaan näiden tavaroiden osalta suorittaa tämän koodeksin 1 artiklan 2 ja 277 kohdassa tarkoitetut toimet.
  Toiminta, josta ei ole säädetty tämän säännöstön 1 artiklan 2 ja 277 kohdassa, on sallittu tämän säännöstön 4 artiklan 277 kohdan mukaisesti.
  Väliaikaisesti tuotujen tavaroiden, jotka ovat ajoneuvoja, käyttö kansainvälisenä kuljetusvälineenä unionin tullialueen ulkopuolella, ei lopeta tai keskeytä väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyä.

223 artikla. Tuontitullien ja -verojen laskemisen ja maksamisen piirteet väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonti) tullimenettelyä sovellettaessa

 1. Tavaroiden osalta, jotka on asetettu (asetettu) väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyyn osittain maksamalla tuontitullit, verot, tuontitullit, verot ovat maksettavia ajanjaksolta siitä päivästä, jona ne asetettiin väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyyn, sen suorittamispäivään.
 2. Tavaroiden osalta, jotka on asetettu väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyyn maksamatta tuontitulleja ja veroja, ilmoittajan pyynnöstä tuontitullit ja verot maksetaan osittain tuontitullien ja verojen osuudesta jaksossa ilmoitetusta päivästä alkaen. ilmoittajan hakemus väliaikaisen maahantuonnin tullimenettelyn päättymispäivään saakka (suvaitsevaisuus). Ilmoittajan eritelty valitus toimitetaan tulliviranomaiselle, joka on tehnyt tavaroiden luovutus kun ne asetetaan väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyyn ennen tämän koodeksin 3 artiklan 219 kohdan mukaisesti vahvistetun määräajan päättymistä.
  Ilmoittajan vetoomuksena käytetään tulli-asiakirjaa - tavara-ilmoituksen oikaisua.
 3. Jos tuontitullit ja verot maksetaan osittain tämän artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti määritetyn ajanjakson jokaisesta kalenterikuukaudesta (täydellinen tai keskeneräinen) (jäljempänä tässä luvussa - osittaisen maksun soveltamisaika) tuontitullit ja -verot), 3 prosenttia tulli-ilmoituksesta, joka on laskettu rekisteröintipäivänä, kun kyseiset tavarat asetetaan väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyyn, ja tavaroiden osalta, jotka on luovutettu ennen tavarailmoituksen tekemistä - päivänä, jona tulliviranomainen rekisteröi tavaroiden vapauttamista koskevan hakemuksen ennen tavarailmoituksen tekemistä, tuontitullien määrän ja verot, jotka olisi maksettava, jos tavarat asetetaan väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonti) tullimenettelyyn asetettiin tullimenettely kotimaan kulutukseen luovuttamista varten.
 4. Kun väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettely keskeytetään tämän koodeksin 3 artiklan 224 kohdan mukaisesti, tuontitullien ja verojen osittaista maksamista keskeyttämisen ajaksi ei suoriteta. Tämän kohdan soveltamiseksi tullimenettelyn keskeyttämisaika määräytyy niiden kalenterikuukausien lukumäärän mukaan, joiden aikana väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettely keskeytetään.
 5. Tuontitullien ja -verojen osittaisessa maksamisessa tuontitullien ja -verojen määrä maksetaan ilmoittajan valinnan mukaan koko tuontitullien ja -verojen osittaisen maksamisen ajanjakson ajan (jäljempänä tässä luvussa - tuontitullien ja -verojen kertakorvaus) tai säännöllisin väliajoin (jäljempänä tässä luvussa - tuontitullien ja -verojen säännöllinen maksaminen). Jos tuontitullit ja verot maksetaan säännöllisin väliajoin, maksu suoritetaan tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti maksettavana määränä, vähintään yhden kalenterikuukauden (täydellinen tai keskeneräinen). Ilmoittaja määrittää tavarailmoituksessa tuontitullien ja verojen maksamisen tiheyden.
  Jos tuontitullien määriä ei makseta tai ne ovat maksamatta keskeneräisesti, tuontitullit maksetaan säännöllisesti tämän koodeksin 4 artiklan 2 kohdan ja 3 kohdan 7 ja 225 alakohdan mukaisesti vahvistetuissa määräajoissa. verot maksetaan kerralla koko jäljellä olevasta soveltamisajasta tuontitullien ja verojen osittainen maksaminen.
 6. Tuontitullien ja verojen osittaisen maksamisen ajanjakson aikana maksettujen ja (tai) perittyjen tuontitullien, maksettujen verojen ja kokonaismäärä ei saa ylittää määrää, joka on laskettu kyseisten tavaroiden asettamisesta tulli-ilmoituksen rekisteröintipäivänä. väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonti) tullimenettely ja sellaisten tavaroiden osalta, joiden luovutus tapahtui ennen tavarailmoituksen tekemistä, - päivänä, jona tulliviranomainen rekisteröi tavaroiden luovutusta koskevan hakemuksen ennen tavarailmoituksen, tuontitullien ja verojen määrä, jotka olisi maksettava, jos tavarat asetettaisiin kotimaan kulutukseen luovuttamista koskevaan tullimenettelyyn.
 7. Kun väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonti) tullimenettely on saatettu päätökseen tai lopetettu tämän koodeksin 1 artiklan 2, 5 ja 224 kohdan mukaisesti, tuontitullien, maksettujen ja (tai) perittyjen tullien määrät osittaista tuontitullien, verojen, hyvityksen (hyvityksen) maksamista ei edellytetä, ellei tässä säännöstössä toisin määrätä.

224 artikla Väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonti) tullimenettelyn loppuun saattaminen, keskeyttäminen ja lopettaminen

 1. Ennen tulliviranomaisen vahvistaman väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyn päättymistä tämä tullimenettely päättyy:
  1. väliaikaisesti tuotujen tavaroiden asettaminen jälleenvientiä koskevaan tullimenettelyyn, myös tämän koodeksin 7 artiklan 276 kohdan mukaisesti;
  2. tulliviranomaisten on tunnustettava tullilainsäädäntöä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti väliaikaisesti tuotujen tavaroiden tuhoutuminen ja (tai) peruuttamaton häviäminen onnettomuuden tai ylivoimaisen esteen vuoksi tai näiden tavaroiden peruuttamaton menetys luonnollinen menetys normaalissa kuljetus (kuljetus) ja (tai) varastoinnissa;
  3. komission ja (tai) jäsenvaltioiden tullilainsäädännössä määrittelemien olosuhteiden esiintyminen, jota ennen tavarat ovat tullivalvonnassa.
 2. Ennen tulliviranomaisen vahvistaman väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyn päättymistä tämä tullimenettely voidaan saattaa päätökseen:
  1. väliaikaisesti tuotujen tavaroiden asettaminen ulkomaisiin tavaroihin sovellettaviin tullimenettelyihin tässä säännöstössä säädetyin edellytyksin, lukuun ottamatta tullimenettelyn tullimenettelyä, jollei tässä kohdassa toisin määrätä;
  2. tullialueella tapahtuvaa jalostusta koskevan tullimenettelyn uudelleen aloittaminen, jonka vaikutus keskeytettiin tämän koodeksin 3 artiklan 173 kohdan mukaisesti;
  3. väliaikaisesti tuotujen tavaroiden asettaminen kauttakulun tullimenettelyyn, jos näille tavaroille asetetaan tämä tullimenettely kuljetusta (kuljetusta) varten unionin tullialueen kautta jäsenvaltion alueelta, jonka tulliviranomainen vapautti tavarat, kun heille asetettiin väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettely toisen jäsenvaltion alueelle.
 3. Tulliviranomaisen vahvistaman väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyn päättymiseen asti tämä tullimenettely voidaan keskeyttää, jos väliaikaisesti tuotuihin tavaroihin sovelletaan tullivaraston tullimenettelyä, tullialueella tapahtuvaa jalostusta koskevaa tullimenettelyä, tai komission määräämissä tapauksissa erityisessä tullimenettelyssä.
  Kun komissio määrittää väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyn keskeyttämisen tapauksen, joka johtuu väliaikaisesti tuotujen tavaroiden asettamisesta erityiseen tullimenettelyyn, komissiolla on oikeus määrittää tuontitullien ja -verojen laskemisen ja maksamisen yksityiskohdat samoin kuin väliaikaisesti tuotujen tavaroiden tuontitullien ja -verojen maksamisen määräaika.
 4. Väliaikaisesti tuotuihin tavaroihin voidaan soveltaa jälleenvientitullimenettelyä tai muuta tullimenettelyä yhdessä tai useammassa erässä.
 5. Tulliviranomaisen vahvistaman väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyn voimassaoloaika on päättynyt.
 6. Tapaukset, edellytykset ja menettely väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) loppuun saattamiseksi muun jäsenvaltion kuin sen jäsenvaltion alueella, jonka tulliviranomaiset asettivat tavarat väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyyn, määrittelee komissio.

225 artikla. Tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien maksamisvelvollisuuden syntyminen ja päättyminen väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyyn asetettujen (asetettujen) tavaroiden osalta, niiden maksuaika ja laskenta

 1. Velvollisuus maksaa tuontitullit, verot, erityiset, polkumyyntitullit ja tasoitustullit väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyyn asetetuille tavaroille syntyy ilmoittajalle siitä hetkestä lähtien, kun tulliviranomainen rekisteröi tavarailmoituksen, ja tavaroiden osalta, jotka on ilmoitettu luovutettaviksi ennen tavarailmoituksen tekemistä, henkilöltä, joka on jättänyt tavaroiden luovutusta koskevan hakemuksen ennen tavarailmoituksen tekemistä - siitä hetkestä lähtien, kun tulliviranomainen on rekisteröinyt tavaroiden luovutusta koskevan hakemuksen tavarailmoituksen.
 2. Velvollisuus maksaa tuontitullit ja -verot tavaroista, jotka on asetettu väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyyn ja jotka tuodaan yhden vastaanottajan osoitteeseen yhdeltä lähettäjältä yhden kuljetusasiakirjan alla, ja tullausarvo joka ei ylitä 200 euroa vastaavaa määrää, ja jos komissio määrittää eri määrän tällaista määrää, komission määräämää määrää ei syntyä tavaroiden rekisteröintipäivänä voimassa olevan valuuttakurssin mukaan. tulliviranomaisen ilmoitus. Samanaikaisesti tämän kohdan soveltamiseksi tullausarvo ei sisällä unionin tullialueelle saapumispaikkaan tuotujen tavaroiden kuljetuskustannuksia, kuljetuskustannuksia, lastaus-, purku- tai uudelleenlastauskustannuksia. tavarat ja vakuutuskustannukset, jotka liittyvät tällaisten tavaroiden kuljetukseen (kuljetukseen), lastaamiseen, purkamiseen tai uudelleenlastaamiseen.
  Komissiolla on oikeus määrittää eri määrä kuin tämän lausekkeen toisessa kohdassa säädetty määrä, jonka sisällä velvollisuus maksaa tuontitullit ja verot väliaikaisen maahantuonnin tullimenettelyyn asetetuista tavaroista ( tuonti yhden vastaanottajan osoitteeseen yhdeltä lähettäjältä yhdellä kuljetusasiakirjalla ei synny.
 3. Ilmoittaja päättää velvollisuuden maksaa tuontitullit, verot, erityiset, polkumyyntitullit ja tasoitustullit väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyyn asetettujen (asetettujen) tavaroiden osalta seuraavissa olosuhteissa:
  1. väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettely on saatettu päätökseen tämän koodeksin 1 artiklan 2 ja 224 kohdan mukaisesti ennen tämän koodeksin 3 artiklan 219 kohdan mukaisesti vahvistetun määräajan päättymistä, lukuun ottamatta tapausta, jossa on tullut aika ennen tämän tullimenettelyn päättymistä, tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyynnin vastaisten ja tasoitustullien maksaminen;
  2. väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyn päättäminen tämän koodeksin 1 artiklan 2 ja 224 kohdan mukaisesti, jos väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyyn asetettujen tavaroiden osalta tuontitullien maksaminen hyötyy ja veroja sovelletaan lukuun ottamatta tapausta, jossa ennen tämän tullimenettelyn päättymistä on tullut tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyynnin vastaisten ja tasoitustullien maksamisen määräaika;
  3. väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyn loppuun saattaminen tämän koodeksin 1 artiklan 2 ja 224 kohdan mukaisesti ja tuontitullien, verojen ja (tai) niiden maksamisen velvollisuuden täyttäminen tämän mukaisesti maksettavina määrinä artikla;
  4. tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien maksamisvelvollisuuden täyttäminen ja (tai) niiden periminen maksettavina määrinä 6 kohdan 8–7 alakohdassa ja 13 kohdassa säädettyjen olosuhteiden vallitessa Tämä artikkeli;
  5. tulliviranomaiset tunnustavat tullilainsäädäntöä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti ulkomaisten tavaroiden tuhoutumisen ja (tai) korjaamattoman häviämisen onnettomuuden tai ylivoimaisen esteen tai näiden tavaroiden peruuttamattoman menetyksen seurauksena luonnon menetys tavanomaisissa kuljetus- (kuljetus) ja (tai) varastointiolosuhteissa väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonti) tullimenettelyn loppuunsaattamiseen asti ja tuontitullien, verojen maksamisvelvoitteen täyttämiseen ja (tai) niiden kantamiseen määrinä maksettava tämän artiklan mukaisesti ajanjaksolta, joka edeltää tällaisten olosuhteiden syntymistä;
  6. tavaroiden luovuttamisen epääminen väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyn mukaisesti - suhteessa velvoitteeseen maksaa tuontitullit, verot, erityiset, polkumyynnin vastaiset ja tasoitustullit, jotka syntyivät tavarailmoituksen tai tavarahakemuksen rekisteröinnissä tavaroiden luovuttaminen ennen tavarailmoituksen tekemistä;
  7. tavarailmoituksen peruuttaminen tämän koodeksin 113 artiklan mukaisesti ja (tai) tavaroiden luovutuksen peruuttaminen tämän koodeksin 4 artiklan 118 kohdan mukaisesti - tuontitullien, verojen ja , polkumyyntitullit ja tasoitustullit, jotka syntyivät tavarailmoituksen rekisteröinnin yhteydessä;
  8. tavaroiden takavarikointi tai muuntaminen jäsenvaltion omistukseen (tuloihin) kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti ja tuontitullien, verojen maksamisvelvoitteen täyttäminen ja (tai) niiden kantaminen tämän mukaisesti maksettavina määrinä esine ennen esiintymistä tällaiset olosuhteet;
  9. tulliviranomaiset ovat pidättäneet tavaroita tämän koodeksin 51 luvun mukaisesti ja täyttäneet velvoitteen maksaa tuontitullit, verot ja (tai) niiden kantaminen tämän artiklan mukaisesti maksettavina määrinä tällaista pidätystä edeltäneeltä ajalta;
  10. sellaisten tavaroiden sijoittaminen väliaikaiseen varastointiin tai asettaminen johonkin tullimenettelyyn, jotka on takavarikoitu tai pidätetty rikosilmoituksen todentamisen, rikos- tai hallinnollisen rikkomuksen käsittelyn aikana (hallinnollisen menettelyn suorittaminen) aikana ja joiden osalta ne päätettiin palauttaa, jos tällaisten tavaroiden luovuttamista ei aikaisemmin tehty, ja velvollisuuden maksaa tuontitullit, verot ja (tai) niiden kantaminen tämän artiklan mukaisesti maksettavina määrinä edeltävältä ajalta tällaisten tavaroiden takavarikointi tai takavarikointi rikosilmoituksen tarkastamisen yhteydessä, rikos- tai hallinnollisen rikkomuksen käsittelyn aikana (hallinnollisen menettelyn suorittaminen).
 4. Velvollisuus maksaa tuontitullit ja verot väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyyn asetettujen (asetettujen) tavaroiden osalta, joista osittain maksetaan tuontitullit ja verot, on suoritettava (tuontitullit, verot maksetaan) ):
  1. tuontitullien, verojen kertasummana maksamisen yhteydessä tai tuontitullien määrän ensimmäisen osan, tuontitullien säännöllisen maksamisen verojen maksamisen jälkeen - ennen tavaroiden vapauttamista väliaikaisen maahantuonnin tullimenettelyn mukaisesti (pääsy);
  2. tuontitullien ja -verojen määrän toisen ja sitä seuraavien osien maksamisen yhteydessä tuontitullien ja -verojen säännöllisen maksamisen yhteydessä - ennen sen kauden alkua, jolta seuraava osa tuontitullien ja -verojen määrästä maksetaan.
 5. Tämän artiklan 4 kohdassa määriteltyjen tavaroiden osalta tuontitullit ja verot maksetaan tämän koodeksin 223 artiklan mukaisesti määritettyinä määrinä.
 6. Tavaroiden osalta, jotka on asetettu väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyyn, velvollisuus maksaa tuontitullit ja verot on täytettävä, kun tämän artiklan 7 kohdassa määritellyt olosuhteet ilmenevät.
 7. Seuraavissa olosuhteissa tuontitullien ja verojen maksamisen eräpäivää pidetään:
  1. jos tämän koodeksin 3 artiklan 219 kohdan mukaisesti vahvistettuja tavaroiden väliaikaista sijoittamista ja käyttöä koskevia ehtoja ei noudateta - päivä, jona nämä tavarat asetetaan väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyyn;
  2. tämän säännöstön 3 artiklan 219 kohdan mukaisesti vahvistetun määräajan päättyessä:
   • jos tuontitullit, verot maksetaan kertasuorituksena tai kun tuontitullien määrä maksetaan ensimmäisen kerran, verot, jos tuontitullit ja verot maksetaan säännöllisesti - näiden maksujen päättymispäivä määräaika;
   • kun maksetaan tuontitullien ja verojen määrän toinen ja seuraava osa; jos tuontitullit ja verot maksetaan säännöllisesti - kauden alkua edeltävä päivä, jolta seuraava osa tuontitullien ja verojen määrästä verot maksetaan;
  3. jos ilmoittaja tekee valituksen tämän säännöstön 2 artiklan 223 kohdan mukaisesti:
   • jos tuontitullit ja verot maksetaan kertakorvauksena tai kun tuontitullien ja verojen määräajoin maksetaan tuontitullien ja verojen määrän ensimmäinen osa - määritettyä päivää edeltävä päivä ilmoittajan ilmoituksessa;
   • kun maksetaan tuontitullien ja verojen määrän toinen ja seuraava osa; jos tuontitullit ja verot maksetaan säännöllisesti - kauden alkua edeltävä päivä, jolta seuraava osa tuontitullien ja verojen määrästä verot maksetaan;
  4. jos tavaranhaltija kieltäytyy maksamasta tuontitulleja, veroja, jotka liittyvät näiden tavaroiden käytön ja (tai) hävittämisen rajoituksiin, - tavaroiden väliaikaisen tullimenettelyyn asettamisen yhteydessä jätettyjä tavaroita koskevan ilmoituksen tekopäivä tuonti (maahantuonti), muutokset tuontitullien ja verojen maksamiseen liittyvien etuuksien epäämisessä;
  5. jos tehdään toimia, jotka rikkovat tuontitullien, verojen ja (tai) näiden tavaroiden käyttöä ja (tai) hävittämistä koskevien etuuksien maksamisen etujen myöntämisen tavoitteita ja ehtoja näiden etujen käytön yhteydessä, paitsi tapauksissa, joissa tällaisten toimien toteuttamiseen liittyy tämän kohdan 6 ja 7 alakohdassa tarkoitettuja olosuhteita, - näiden toimien suorittamisen ensimmäinen päivä ja jos tätä päivää ei ole asetettu, - määrätyt tavarat väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyssä;
  6. jos väliaikaisesti tuotuja tavaroita siirretään ennen väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyn päättymistä muille henkilöille ilman tulliviranomaisten lupaa - tavaroiden luovutuspäivä, ja jos tätä päivää ei ole asetettu, päivä, jona nämä tavarat asetetaan väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonti) tullimenettelyyn;
  7. jos väliaikaisesti tuotavat tavarat menetetään ennen väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyn päättymistä, lukuun ottamatta tuhoutumista ja (tai) peruuttamattomia menetyksiä onnettomuuden tai ylivoimaisen esteen vuoksi tai peruuttamattomia menetyksiä luonnollisen menetyksen seurauksena tavanomaiset kuljetus- (kuljetus) ja (tai) varastointiolosuhteet - tavaroiden menetyspäivä, ja jos tätä päivää ei ole asetettu, - päivä, jona määritellyt tavarat asetetaan väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyyn;
  8. jos väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyä ei ole saatettu päätökseen tämän koodeksin 1 artiklan 2 ja 224 kohdan mukaisesti ennen tulliviranomaisen vahvistaman väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyn päättymistä - voimassaolon päättymispäivä tulliviranomaisen vahvistamasta väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelystä, lukuun ottamatta tapausta, jossa tämän tullimenettelyn voimassaoloa jatketaan tämän koodeksin 4 artiklan 221 kohdan mukaisesti.
 8. Tämän artiklan 7 kohdassa määriteltyjen olosuhteiden vallitessa tuontitullit ja verot maksetaan:
  1. tämän artiklan 1 kohdan 7 alakohdassa tarkoitettujen olosuhteiden esiintyessä - ikään kuin väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyyn asetettujen tavaroiden osalta tuontitullien ja verojen osittaista maksamista sovellettaisiin 223 artiklan mukaisesti tämän koodin voimassaoloaikaa siitä päivästä, jona tavarat asetetaan väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyyn sen valmistumispäivänä;
  2. tämän artiklan 2 kohdan 7 alakohdassa määriteltyjen olosuhteiden esiintyessä - ikään kuin väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyyn asetettujen tavaroiden osalta tuontitullien ja verojen osittaista maksamista sovellettiin 223 artiklan mukaisesti tämän koodeksin voimassaoloaikana siitä päivästä, joka seuraa tämän koodeksin 3 artiklan 219 kohdan mukaisesti vahvistetun määräajan päättymistä seuraavana päivänä väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyn päättymispäivänä;
  3. tämän artiklan 3 kohdan 7 alakohdassa määriteltyjen olosuhteiden esiintyessä - tämän koodeksin 223 artiklan mukaisesti määritetyssä määrässä;
  4. tämän artiklan 4 kohdan 5 ja 7 alakohdassa määriteltyjen olosuhteiden esiintyessä - tämän koodeksin 223 artiklan mukaisesti määritetyinä määrinä, joita ei makseta etujen soveltamisen yhteydessä tuontitullien ja -verojen maksamiseen tämän artiklan 4 kohdan 5 ja 7 alakohdassa tarkoitetun tuontitullien ja -verojen maksamisen eräpäivän päivästä väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyn päättymispäivänä;
  5. tämän artiklan 6 kohdan 8–7 alakohdassa tarkoitettujen olosuhteiden esiintyessä - ikään kuin väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyyn asetetut tavarat asetettaisiin kotimaan kulutukseen luovuttamista koskevaan tullimenettelyyn vähennettynä tuontimäärillä tullit, maksetut ja (tai) perityt tuontitullien ja verojen osittaisesta maksamisesta, ellei tämän artiklan 10 kohdassa toisin määrätä. Tuontitullien ja -verojen laskemiseksi sovelletaan tuontitullien ja -verojen määriä, jotka ovat voimassa päivänä, jona tulliviranomainen rekisteröi tavarailmoituksen tavaroiden asettamisesta väliaikaisen tuonnin (maahantuonti) tullimenettelyyn, ja ennen tavarailmoituksen tekemistä luovutetuille tavaroille - päivänä, jona tulliviranomainen rekisteröi tavaroiden vapauttamista koskevan hakemuksen ennen tavarailmoituksen tekemistä.
 9. Tavaroiden tuontitullien, verojen, jotka on maksettu (peritty) tämän artiklan 5 kohdan 8 alakohdan mukaisesti, samoin kuin tuontitullien, verojen, jotka on maksettu osittain näiden tavaroiden osalta, perusteella tuontitullien, verojen ja verojen kantaminen on maksettava korkoa, ikään kuin ilmoitettujen määrien osalta myönnettäisiin lykkäys (maksu erissä) päivästä, jona tavarat asetetaan väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyyn, tämän artiklan 6 kohdan 8-7 alakohdassa vahvistettujen tuontitullien ja -verojen maksamisen määräaikojen päättyminen Määritetty korko lasketaan ja maksetaan tämän koodeksin 60 artiklan mukaisesti.
 10. Jos väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettely päättyy tämän koodeksin 6 artiklan 7 ja 7 kappaleen mukaisesti tämän artiklan 1 kohdan 2 ja 224 alakohdassa määriteltyjen olosuhteiden esiintyessä, tuontitullit ja verot ovat maksettavia ikään kuin tavaroihin, jotka on asetettu väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyyn, tuontitullien ja verojen osittaista maksamista on sovellettu tämän koodeksin 223 artiklan mukaisesti maksun eräpäivän päivästä alkaen. tämän artiklan 6 kohdan 7 ja 7 alakohdan mukaisesti määritetyt tuontitullit ja -verot väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyn päättymispäivänä. Samanaikaisesti maksettujen ja (tai) perittyjen tuontitullien ja verojen määrät tuontitullien ja verojen osittaisesta maksamisesta tämän jakson 6 kohdan 7 ja 7 alakohdassa tarkoitettujen olosuhteiden esiintymistä edeltävältä ajalta artikkelia ei palauteta (hyvitys).
 11. Jos tavarat, joiden osalta väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettely on lopetettu, asetetaan tämän artiklan 6 kohdan 8–7 alakohdassa määriteltyjen olosuhteiden jälkeen väliaikaiseen varastointiin tämän asetuksen 6 kappaleen mukaisesti Tämän koodeksin 129 artiklan mukaisesti tai jos ne asetetaan tullimenettelyyn tämän koodeksin 7 artiklan 129 kohdan mukaisesti, tuontitullit ja verot maksetaan ikään kuin tavaroista, jotka on asetettu väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyyn tuontitullien ja verojen osittaista maksamista sovellettiin tämän koodeksin 223 artiklan mukaisesti.
  Tällöin tuontitullit ja -verot maksetaan ajanjaksolta, joka alkaa tämän artiklan 6 kohdan 8-7 alakohdassa tarkoitetun tuontitullien ja -verojen maksamisen eräpäivän päivästä siihen päivään, jona kyseiset tavarat asetetaan tavaroiden luovutusta varten. väliaikainen varastointi tai niiden asettaminen tullimenettelyyn. Samanaikaisesti tuontitullit ja verot maksetaan määrinä, jotka eivät ylitä tuontitullien määrää, verot, jotka oli maksettava, jos väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyyn asetetuille tavaroille asetettiin luovutusta koskeva tullimenettely kotimaan kulutukseen ja jotka laskettiin päivänä, jona tulliviranomainen rekisteröi tulli-ilmoituksen, joka on jätetty tavaroiden asettamiseksi väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonti) tullimenettelyyn, ja suhteessa tavaroihin, jotka on vapautettu ennen ilmoituksen jättämistä tavaroiden osalta - päivänä, jona tulliviranomainen rekisteröi tavaroiden vapauttamista koskevan hakemuksen ennen tavaroiden ilmoituksen tekemistä tavarat... Samanaikaisesti maksettujen ja (tai) perittyjen tuontitullien ja verojen määrät tuontitullien ja verojen osittaisesta maksamisesta ajanjaksolta, joka edeltää tämän kohdan 6 alakohdan 8–7 alakohdassa tarkoitettujen olosuhteiden esiintymistä artikkelia ei palauteta (korvata).
 12. Tavaroiden osalta, jotka on asetettu väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyyn, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien maksamisvelvollisuus on täytettävä, kun tämän artiklan 13 kohdassa määritellyt olosuhteet ilmenevät.
 13. Seuraavissa olosuhteissa erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien maksamisen määräaika on:
  1. jos väliaikaisesti tuotuja tavaroita siirretään ennen väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyn päättymistä muille henkilöille ilman tulliviranomaisten lupaa - tavaroiden luovutuspäivä, ja jos tätä päivää ei ole asetettu, päivä, jona nämä tavarat asetetaan väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonti) tullimenettelyyn;
  2. väliaikaisesti tuotujen tavaroiden katoamisen yhteydessä ennen väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyn päättymistä, lukuun ottamatta tuhoa ja (tai) peruuttamatonta menetystä, joka johtuu onnettomuudesta tai ylivoimaisesta esteestä tai peruuttamattomasta menetyksestä luonnollisen luonnon seurauksena menetys tavanomaisissa kuljetus- (kuljetus) ja (tai) varastointiolosuhteissa - tavaroiden menetyspäivä, ja jos tätä päivää ei ole asetettu, päivä, jolloin nämä tavarat asetetaan väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyyn;
  3. jos väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyä ei ole saatettu päätökseen tämän koodeksin 1 artiklan 2 ja 224 kohdan mukaisesti ennen tulliviranomaisen vahvistaman väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyn päättymistä - voimassaolon päättymispäivä tulliviranomaisen vahvistamasta väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelystä, lukuun ottamatta tapausta, jossa tämän tullimenettelyn voimassaoloa jatketaan tämän koodeksin 4 artiklan 221 kohdan mukaisesti.
 14. Tämän artiklan 13 kohdassa määriteltyjen olosuhteiden vallitessa maksetaan erityisiä polkumyyntitulleja tasoitustullina, kuin tavaroille, joille asetettiin väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettely, asetettaisiin luovutusta koskeva tullimenettely kotimaan kulutukseen.
  Erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien laskemiseksi sovelletaan erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien määriä, jotka ovat voimassa päivänä, jona tulliviranomainen rekisteröi tavarailmoituksen tavaroiden tulliselvityksessä jätetyistä tavaroista. väliaikaisen maahantuonnin menettely (maahantuonti) ja tavarat, jotka on luovutettu ennen tavarailmoituksen tekemistä - päivä, jolloin tulliviranomainen rekisteröi tavaroiden luovutusta koskevan hakemuksen ennen tavarailmoituksen tekemistä.
 15. Tämän artiklan 14 kohdan mukaisesti maksettujen (kerättyjen) erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien määristä maksetaan korkoa, ikään kuin näiden maksujen lykkäämistä myönnettäisiin tavaroiden asettamispäivästä alkaen väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonti) tullimenettelyyn mennessä tämän artiklan 13 kohdassa vahvistettujen erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien maksamisen määräaikojen päättymispäivään mennessä. Määritetty korko lasketaan ja maksetaan tämän koodeksin 60 artiklan mukaisesti.

226 artikla Tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien laskemisen ja maksamisen yksityiskohdat väliaikaisesti tuotuihin tavaroihin, kun ne asetetaan kotimaan kulutukseen luovuttamista koskevaan tullimenettelyyn

 1. Kun väliaikaisesti tuotuihin tavaroihin sovelletaan kotimaan kulutukseen luovuttamista koskevaa tullimenettelyä, tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien, tasoitustullien, tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien, sovelletaan tasoitustulleja, jotka ovat voimassa päivänä, jona tulliviranomainen rekisteröi tavarailmoituksen tavaroiden asettamisesta väliaikaisen maahantuonnin tullimenettelyyn (maahantuonti).
  Jos tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien laskemiseksi vaaditaan muuntaa ulkomaanvaluutta jäsenvaltion valuutaksi, muunnos tehdään kyseisen päivän valuuttakurssilla. tämän lausekkeen ensimmäisessä kohdassa.
 2. Kun väliaikaisesti tuotuihin tavaroihin asetetaan kotimaan kulutukseen luovuttamista koskeva tullimenettely, tuontitullit ja -verot maksetaan tuontitullien, verojen, jotka maksetaan, kun tällaiset tavarat asetetaan luovutusta koskevaan tullimenettelyyn, erotuksena. kotimaan kulutukseen tämän koodeksin 136 artiklan mukaisesti ja tuontitullit, verot, jotka on maksettu tuontitullien osittaisen maksamisen yhteydessä, tavaranhaltijan verot tavaroista, jotka on asetettu tullimenettelyyn luovutettavaksi kotimaan kulutukseen, ja (tai) jotka ilmoittajan tulliviranomaiselle.
 3. Tuontitullien, tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti maksettujen (perittyjen) verojen sekä tuontitullien, maksettujen (kerättyjen) verojen ja osittaisten tuontitullien, verojen, korkojen summista lasketaan maksettava, ikään kuin ilmoitettujen määrien osalta, niiden maksamista varten lykättiin maksua (osamaksusuunnitelma) päivästä, jona tavarat asetettiin väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyyn, päivästä, jolloin tuontimaksuvelvollisuus päättyi tullit ja verot. Määritetty korko lasketaan ja maksetaan tämän koodeksin 60 artiklan mukaisesti.
  Korko maksetaan erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien määristä, jotka on maksettu (kerätty) tavaroista, jotka on asetettu (asetettu) kotimaan kulutukseen luovuttamisen tullimenettelyyn, ikään kuin näiden maksujen maksamista lykätään määrät siitä päivästä, jona tavarat asetettiin väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyyn siitä päivästä, jolloin velvollisuus maksaa erityiset, polkumyynnin vastaiset ja tasoitustullit maksettiin. Määritetty korko lasketaan ja maksetaan tämän koodeksin 60 artiklan mukaisesti.
  Tämän kohdan ensimmäisessä kohdassa säädettyä korkoa ei peritä eikä makseta ennen tavaroiden luovutusta väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonti) tullimenettelyn mukaisesti maksettujen tuontitullien ja verojen määristä.
  Jos väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettely tämän koodeksin 3 artiklan 224 kohdan mukaisesti keskeytettiin, tässä kohdassa säädettyjä korkoja tullimenettelyn keskeyttämisen ajaksi ei veloiteta tai makseta.
  Tiettyjen väliaikaisesti tuotujen tavararyhmien osalta komissiolla on oikeus määrittää tapaukset, joissa tämän lausekkeen ensimmäisessä ja toisessa kohdassa säädettyä korkoa ei lasketa ja makseta.
 4. Tämän artiklan säännöksiä sovelletaan, jos väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonti) tullimenettelyn päätyttyä tai väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonti) tullimenettelyn päättymisen jälkeen tämän koodeksin 5 artiklan 224 kohdan mukaisesti väliaikaisesti tuotu tavara tavaranhaltija asetetaan tullimenettelyyn tavaroiden väliaikaisesti maahantuonnin vapauttamiseksi kotimaan kulutukseen.
  Tämän artiklan säännöksiä sovelletaan myös, jos väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettely suoritettiin saattamalla väliaikaisesti maahantuodut tavarat tullivaraston tullimenettelyyn.