МЕНЮ

Tullin hävittäminen

248 artikla Tuhoamista koskevan tullimenettelyn sisältö ja soveltaminen

 1. Tullimenettely tuhoaminen - ulkomaisiin tavaroihin sovellettava tullimenettely, jonka mukaan tällaiset tavarat tuhotaan maksamatta tuontitulleja, veroja, erityisiä, polkumyynti- ja tasoitustulleja, edellyttäen, että tavarat asetetaan tällaiseen tullimenettelyyn.
  Tavaroiden tuhoamisella tarkoitetaan tavaroiden tuomista tilaan, jossa ne ovat osittain tai kokonaan tuhoutuneet tai menettäneet kuluttajansa ja / tai muut ominaisuutensa eikä niitä voida palauttaa alkuperäiseen tilaansa taloudellisesti edullisella tavalla.
 2. Tullin hävittämismenettelyä ei sovelleta seuraaviin tavaroihin:
  1. kulttuuriset, arkeologiset, historialliset arvot;
  2. eläimet ja kasvit, jotka kuuluvat jäsenvaltioiden lainsäädännön ja (tai) kansainvälisten sopimusten mukaisesti suojattuihin lajeihin, niiden osat ja johdannaiset, lukuun ottamatta tapauksia, joissa niitä vaaditaan tuhoaminen epidemioiden, eläintautien ja karanteenikohteiden leviämisen estämiseksi;
  3. tavarat, jotka tulliviranomaiset ovat hyväksyneet pantiksi ennen panttisuhteen päättymistä;
  4. takavarikoidut tavarat tai takavarikoidut tavarat, mukaan lukien ne, jotka ovat aineellisia todisteita, jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti.
 3. Komissiolla on oikeus määrittää luettelo muista kuin tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista tavaroista, joihin ei sovelleta hävittämistullimenettelyä.
 4. Tuhoamista koskevaa tullimenettelyä ei sovelleta, jos tavaroiden tuhoaminen:
  1. voi vahingoittaa ympäristöä tai uhata ihmisten elämää ja terveyttä;
  2. tuotetaan kuluttamalla tavaroita niiden tavanomaisen tarkoituksen mukaisesti;
  3. voi aiheutua kustannuksia jäsenvaltioiden viranomaisille.

249 artikla. Tavaroiden asettamista hävittämistä koskevaan tullimenettelyyn koskevat ehdot

Tavaroiden asettamista hävittämistä koskevaan tullimenettelyyn koskevat ehdot:

 • jäsenvaltion valtuutetun valtion elimen jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti tehty päätös tavaroiden tuhoutumismahdollisuudesta, jossa ilmoitetaan niiden hävittäminen ja paikka;
 • kieltojen ja rajoitusten noudattaminen tämän säännöstön 7 artiklan mukaisesti.

250 artikla. Tuhoamista koskevan tullimenettelyn soveltamisen erityispiirteet

 1. Tuhoamista varten tullimenettelyyn asetettujen tavaroiden hävittäminen suoritetaan tulliviranomaisen asettamissa määräaikoissa näiden tavaroiden tosiasialliseksi tuhoamiseksi tarvittavan ajan, tuhoamismenetelmän ja -paikan perusteella sekä ottaen huomioon ajankohdat, jotka on määritelty jäsenvaltion valtuutetun valtion elimen päätelmässä tavaroiden tuhoamisen mahdollisuudesta, jos siinä on sellaisia ​​ehtoja.
 2. Tavaroiden tuhoaminen tapahtuu tavaroiden ilmoittajan kustannuksella tuhottua tullimenettelyä noudattaen jäsenvaltioiden lainsäädännössä säädetyllä tavalla.
 3. Tavaroiden tuhoutumisen seurauksena syntyvät jätteet, lukuun ottamatta tämän artiklan 5 kohdassa määriteltyä jätettä, saavat ulkomaisen tavaran aseman.
 4. Tavaroiden tuhoutumisen seurauksena syntyvä jäte on asetettava ulkomaisiin tavaroihin sovellettaviin tullimenettelyihin tässä säännöstössä säädetyin edellytyksin, lukuun ottamatta tapauksia, joissa syntynyt jäte ei sovellu niiden myöhempään kaupalliseen käyttöön tai jäsenvaltioiden lainsäädännössä, haudataan, neutraloidaan, hävitetään tai tuhotaan muulla tavalla.
  Hävittämisen seurauksena syntyvät jätteet, jotka asetetaan ilmoittajan valitsemaan tullimenettelyyn, katsotaan tuoduksi unionin tullialueelle tässä tilassa.
 5. Hävittämisen seurauksena syntyneet jätteet, jotka eivät kuulu tullimenettelyjen alaisuuteen, saavat unionin tavaroiden aseman ja niiden ei katsota olevan tullivalvonnassa siitä päivästä alkaen, jolloin jäsenvaltioiden lainsäädäntö tunnustetaan syntynyt jäte, joka ei sovellu niiden myöhempään kaupalliseen käyttöön tai siitä päivästä, jona tulliviranomaisille toimitetaan asiakirjat, jotka vahvistavat syntyneen jätteen hautaamisen, neutraloinnin, hyödyntämisen tai hävittämisen muulla tavalla tai niiden siirron tällaisiin toimiin .