МЕНЮ

Uudelleen tuontia koskeva tullimenettely

235 artikla. Tuontitullimenettelyn sisältö ja soveltaminen

 1. Tullimenettely jälleentuonti on ulkomaisiin tavaroihin sovellettava tullimenettely, jonka mukaan tällaiset tavarat, jotka on aiemmin viety unionin tullialueelta, tuodaan unionin tullialueelle maksamatta tuontitulleja, veroja, erityisiä, polkumyynti, tasoitustullit edellyttäen, että tavarat asetetaan tähän tullimenettelyyn.
 2. Uudelleen tuontia koskevaa tullimenettelyä sovelletaan tavaroihin, jotka on aiemmin viety unionin tullialueelta ja joihin sovellettiin seuraavaa:
  1. vientitullimenettely;
  2. tullimenettely tullialueen ulkopuolella tapahtuvaa käsittelyä varten tämän tullimenettelyn suorittamiseksi loppuun tämän koodeksin 1 artiklan 2 kohdan 184 alakohdan mukaisesti;
  3. väliaikaisen viennin tullimenettely tämän tullimenettelyn loppuun saattamiseksi tämän koodeksin 1 artiklan 231 kohdan mukaisesti.
 3. Tavaroiden jälleentuontia varten asetetut tavarat saavat unionin tavaran, lukuun ottamatta aiemmin unionin tullialueelta vietyjä tavaroita, joiden osalta väliaikaisen viennin tullimenettely tai unionin ulkopuolella tapahtuvaa jalostusta koskeva tullimenettely tullialueella ja jotka ovat tämän koodeksin 1 artiklan 3 kohdan 176 alakohdassa määriteltyjä tavaroita tai niiden jalostustuotteita.
 4. Tuontitullimenettelyä voidaan soveltaa seuraavien tuotteiden osalta:
  1. Unionin tavarat, jotta vapaa tullialue tullimenettely saataisiin päätökseen tämän koodeksin 2 artiklan 6 kohdan 207 alakohdan mukaisesti tai vapaavaraston tullimenettely tämän koodeksin 2 artiklan 5 kohdan 215 alakohdan mukaisesti;
  2. tullialueen ulkopuolella jalostettaviksi tullimenettelyyn asetettujen tavaroiden jalostustuotteet, jotka vietiin unionin tullialueelta maksuttomaan (takuukorjaukseen), lukuun ottamatta 1 kohdan 184 alakohdassa tarkoitettuja tavaroiden jalostustuotteita Tämän koodeksin XNUMX artiklan XNUMX kohta.
 5. Tämän koodeksin 11 artiklan 201 kohdassa ja 9 artiklan 211 kohdassa määriteltyihin tavaroihin ei saa soveltaa jälleentuontia koskevaa tullimenettelyä.

236 artikla Tavaroiden jälleentuontitullimenettelyyn asettamisen edellytykset

 1. Edellytykset tavaroiden asettamiselle jälleentuontitullimenettelyyn ovat:
  1. kieltojen ja rajoitusten noudattaminen tämän säännöstön 7 artiklan mukaisesti;
  2. tietojen toimittaminen tulliviranomaisille tavaroiden viennin olosuhteista unionin tullialueelta, korjaustoimista, jos tällaiset toimet on suoritettu tavaroilla unionin tullialueen ulkopuolella ja ne on vahvistettu toimittamalla tulli ja (tai) muita asiakirjoja tai tietoja tällaisista asiakirjoista;
  3. muut tämän artiklan 2, 4 - 6 kohdassa vahvistetut ehdot tiettyjen tavararyhmien osalta.
 2. Edellytykset aikaisemmin unionin tullialueelta vietyjen tavaroiden, joihin sovellettiin vientitullimenettelyä, asettamiselle jälleentuontitullimenettelyyn ovat seuraavat:
  1. tavaroiden asettaminen jälleentuontia koskevaan tullimenettelyyn ennen kuin on kulunut kolme vuotta niiden tosiasiallisen viennin unionin tullialueelta seuraavasta päivästä tai ennen komission toisen kohdan mukaisesti määräämän ajanjakson päättymistä Tämän artikkelin 3 kohta;
  2. sellaisten tavaroiden säilyminen ennallaan, joissa ne vietiin unionin tullialueelta, lukuun ottamatta muutoksia, jotka johtuvat luonnollisesta kulumisesta sekä luonnollisen menetyksen aiheuttamista muutoksista normaaleissa kuljetusolosuhteissa ( tai) varastointi;
  3. verojen ja / tai niistä maksettujen korkojen palautus, kun tällaisten verojen ja (tai) korkojen määriä, jotka liittyvät tavaroiden vientiin unionin tullialueelta, ei maksettu tai palautettiin, samoin kuin muita veroja , tuet ja muut maksamattomat tai suoraan tai epäsuorasti saadut maksut, edut tai palautukset tavaroiden viennin yhteydessä unionin tullialueelta, jos siitä on säädetty jäsenvaltioiden lainsäädännössä, tavalla ja nojalla lainsäädännössä vahvistetut ehdot.
 3. Tiettyjen tavararyhmien osalta komissiolla on oikeus määrittää ajanjakso, joka ylittää tämän artiklan 1 kohdan 2 alakohdassa määritetyn ajanjakson. (ks. Euraasian talouskomission hallituksen päätös nro 203, päivätty 11.12.2018)
 4. Edellytykset aikaisemmin unionin tullialueelta vietyjen tavaroiden, joihin sovellettiin väliaikaisen viennin tullimenettelyä, asettamiseksi jälleentuontitullimenettelyyn ovat seuraavat:
  1. tavaroiden tuonti unionin tullialueelle väliaikaisen viennin tullimenettelyn aikana;
  2. sellaisten tavaroiden säilyminen ennallaan, joissa ne vietiin unionin tullialueelta, lukuun ottamatta muutoksia, jotka johtuvat luonnollisesta kulumisesta sekä luonnollisen menetyksen aiheuttamista muutoksista normaaleissa kuljetusolosuhteissa ja (tai) varastointi sekä muutokset, jotka ovat sallittuja tällaisten tavaroiden osalta, kun niitä käytetään väliaikaisen viennin tullimenettelyn mukaisesti.
 5. Edellytykset sellaisten tavaroiden sijoittamiselle, jotka on aiemmin viety unionin tullialueelta ja joihin sovellettiin tullialueen ulkopuolella tapahtuvaa jalostusta koskevaa tullimenettelyä, jälleentuontitullimenettelyssä ovat seuraavat:
  1. tavaroiden tuonti unionin tullialueelle tulliviranomaisen vahvistaman tullialueen ulkopuolella tapahtuvaa jalostusta koskevan tullimenettelyn voimassaoloaikana;
  2. sellaisten tavaroiden säilyminen ennallaan, joissa ne vietiin unionin tullialueelta, lukuun ottamatta muutoksia, jotka johtuvat luonnollisesta kulumisesta sekä luonnollisen menetyksen aiheuttamista muutoksista normaaleissa kuljetusolosuhteissa ja (tai) varastointi.
 6. Edellytykset sellaisten tavaroiden jalostettujen tuotteiden saattamiselle, joiden osalta jalostusta koskevaa tullimenettelyä tullialueen ulkopuolella sovellettiin jälleentuontitullimenettelyssä, ovat:
  1. tullimenettelyyn asetettujen tavaroiden vienti tullialueen ulkopuolelle unionin tullialueelta niiden ilmaista (takuu) korjausta varten;
  2. jalostettujen tuotteiden asettaminen jälleentuontia koskevaan tullimenettelyyn tulliviranomaisen vahvistaman tullialueen ulkopuolella tapahtuvaa jalostusta koskevan tullimenettelyn voimassaoloaikana.
 7. Tavaroiden ilmoittaja tavaroista, jotka on asetettu jälleentuontia koskevaan tullimenettelyyn, voi olla henkilö, joka oli tavaranhaltija tavaroille, joille on asetettu jokin tämän artiklan 2, 4-6 kohdassa tarkoitetuista tullimenettelyistä, joiden mukaisesti tavarat vietiin unionin tullialueelta.

Artikla 237. Return (offset) määrät vientitullien

 1. Tämän koodeksin 2 artiklan 236 kohdassa määriteltyjen tavaroiden osalta, jotka on asetettu jälleentuontitullimenettelyyn, suoritetaan (hyvitetään) maksetut vientitullien määrät edellyttäen, että nämä tavarat asetetaan jälleentuonnin tullimenettely viimeistään kuuden kuukauden kuluttua sijoittamispäivää seuraavasta päivästä.
 2. Jos asetettaessa tavaroita vientitullimenettelyyn tulli-ilmoitus tavarat on suoritettu jäsenvaltioiden tullilainsäädännössä tämän koodeksin 8 artiklan 104 kohdan mukaisesti vahvistetuilla ominaisuuksilla tai tämän koodeksin 115, 116 tai 117 artiklassa määritellyillä ominaisuuksilla tällaisille jälleentuontitullimenettelyyn asetetuille tavaroille suoritetaan (hyvitetään) maksetut vientitullit, jos kyseiset tavarat asetetaan jälleentuontitullimenettelyyn viimeistään ajanjaksona sen jäsenvaltion tullilainsäädännöllä, jonka alueella tavaroille asetettiin vientitullimenettely.