МЕНЮ

Tullivaraston tullimenettely

155 artikla. Tullivaraston tullimenettelyn sisältö ja soveltaminen

 1. Tullimenettely tullivarasto - ulkomaisiin tavaroihin sovellettava tullimenettely, jonka mukaan tällaisia ​​tavaroita varastoidaan tullivarastossa maksamatta tuontitulleja, veroja, erityisiä, polkumyynnin vastaisia ​​ja tasoitustulleja, edellyttäen, että tavarat asetetaan tämän tullin alle menettelyt ja niiden käyttö tällaisen tullimenettelyn mukaisesti.
 2. Tullivaraston tullimenettelyyn asetetut tavarat säilyttävät ulkomaisten tavaroiden aseman.
 3. Tullivaraston tullimenettelyä voidaan käyttää seuraavien keskeyttämiseen:
  1. väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettely asettamalla tavarat aikaisemmin väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyyn asetettujen tavaroiden tullivaraston tullimenettelyyn;
  2. tullimenettely tullialueella tapahtuvaa jalostusta varten asettamalla tullivarastossa tullialueella jalostettaviksi tullimenettelyyn asetetut tavarat ja (tai) tavaroista, jotka on aiemmin asetettu tullimenettelyyn tullialueella jalostusta varten tullialue;
  3. kotimaan kulutukseen tapahtuvaa jalostusta koskeva tullimenettely asettamalla tullivarastoon tullimenettelyyn tavarat, jotka on asetettu tullimenettelyyn kotimaan kulutukseen tarkoitettuja jalostuksia varten, ja (tai) sellaisten tavaroiden jalostustuotteet, jotka on aiemmin asetettu tullimenettelyyn kotimaan kulutusta varten .
  4. Tullivaraston tullimenettelyä voidaan soveltaa tavaroihin, joita ei niiden suurten mittojen tai lastaus-, purku- ja (tai) varastointiolosuhteiden vuoksi voida sijoittaa tullivarastoon.
   Tällaisten tavaroiden varastointi voidaan suorittaa paikoissa, jotka eivät ole tullivarastoja, edellyttäen, että tulliviranomaisilla on lupa tällaisiin paikkoihin varastointiin ja joka on annettu jäsenvaltioiden tullilainsäädännön mukaisesti.
  5. Komissiolla on oikeus määrittää luettelo tavaroista, joihin ei sovelleta tullivaraston tullimenettelyä. (ks. Euraasian talouskomission hallituksen päätös nro 203, päivätty 11.12.2018)

156 artikla. Tavaroiden tullimenettelyyn asettamisen edellytykset ja niiden käyttö kyseisen tullimenettelyn mukaisesti

 1. Tavaroiden tullimenettelyyn asettamisen edellytykset ovat seuraavat:
  1. tavaroiden varastointiaika ja (tai) myynti niiden tulli-ilmoituksen päivänä tullivaraston tullimenettelyn mukaisesti on yli 180 kalenteripäivää;
  2. kieltojen ja rajoitusten noudattaminen tämän säännöstön 7 artiklan mukaisesti.
 2. Tavaroiden tullivaraston tullimenettelyn mukaisen käytön edellytykset ovat:
  1. tavaroiden sijoittaminen ja sijoittaminen tullivarastoon sekä tämän koodeksin 4 artiklan 155 kohdassa tarkoitetut tavarat - tulliviranomaisen luvassa määriteltyihin tavaroihin tavaroiden varastoimiseksi paikassa, joka ei ole tullivarasto, mainituissa paikoissa;
  2. tullivaraston tullimenettelyn voimassaoloaikojen noudattaminen;
  3. tullikoodeksin 158 artiklan säännösten noudattaminen suoritettaessa toimenpiteitä tullivaraston tullimenettelyyn asetettujen tavaroiden kanssa.

157 artikla Tullivaraston tullimenettelyn kesto

 1. Tullivaraston tullimenettelyn voimassaoloaika voi olla enintään kolme vuotta päivästä, jona tavarat asetetaan tällaiseen tullimenettelyyn, lukuun ottamatta tämän artiklan 3 ja 3 kohdassa tarkoitettuja tapauksia.
 2. Jos tullivaraston tullimenettelyä sovelletaan toistuvasti unionin tullialueella sijaitseviin ulkomaisiin tavaroihin, myös silloin, kun eri henkilöt toimivat näiden tavaroiden ilmoittajana, tullin tullimenettelyn koko voimassaoloaika varasto ei voi ylittää tämän artiklan 1 kohdassa säädettyä ajanjaksoa.
 3. Tavarat, jotka on asetettu tullivaraston tullimenettelyyn ennen tämän artiklan 1 kohdassa säädetyn määräajan päättymistä, on asetettava tässä koodeksissa säädettyihin tullimenettelyihin tai luovutettava tavaroina tämän luvun 39 luvun mukaisesti. Koodi.
  Tavarat, joilla on rajoitettu säilyvyysaika ja (tai) myynti, on asetettava toiseen tullimenettelyyn viimeistään 180 kalenteripäivää ennen viimeistä käyttöpäivää ja (tai) myyntiä.
 4. Tullivaraston toiminnan päättyessä tullivaraston tullimenettelyyn asetetut tavarat, jotka sijaitsevat tällaisessa tullivarastossa, viimeistään 60 kalenteripäivän kuluessa tullivaraston toiminnan päättymispäivää seuraavasta päivästä tullivarasto, on sijoitettava toiseen tullivarastoon tai asetettava tässä säännöstössä säädettyihin tullimenettelyihin tai luovutettava toimituksina tämän koodeksin 39 luvun mukaisesti.

§ 158. Toiminnot suoritettiin asetettujen tavaroiden tullimenettelyyn tullivarasto

 1. Henkilöillä, joilla on valtuuksia tavaroiden suhteen, tai heidän edustajillaan on oikeus suorittaa tavarat, jotka on asetettu tullivaraston tullimenettelyyn, tavanomaiset toimet, jotka ovat tarpeen heidän turvallisuutensa varmistamiseksi, mukaan lukien tavaroiden tarkastaminen ja mittaaminen, tavaroiden siirtäminen tullivarastossa, ja tämän koodeksin 4 artiklan 155 kohdassa määriteltyjen tavaroiden osalta - tällaisten tavaroiden varastointipaikalla, edellyttäen että nämä toimet eivät aiheuta muutosta tavaroiden kunnossa, niiden pakkausten ja (tai) tavaroiden henkilöllisyystodistus.
 2. Tulliviranomaisen luvalla tullivaraston tullimenettelyyn asetetut tavarat voidaan suorittaa yksinkertaisilla kokoonpanotoimilla sekä seuraaville:
  1. näytteiden ja (tai) näytteiden valinta;
  2. tavaroiden valmistelu myyntiä varten ja kuljetus (kuljetus), mukaan lukien erän jakaminen, lähetysten muodostaminen, lajittelu, pakkaaminen, uudelleen pakkaaminen, etiketöinti, esityksen parantamiseen tähtäävät toimet;
  3. huolto - sellaisten tavaroiden osalta, joiden varastointiaikana tällaisia ​​toimintoja vaaditaan.
 3. Tullivaraston tullimenettelyyn asetetuilla tavaroilla suoritetut toimet eivät saisi muuttaa näiden tavaroiden ominaisuuksia, jotka liittyvät ulkomaan taloudellisen toiminnan tavaranimikkeistön mukaiseen koodin muutokseen.
 4. Tullivaraston tullimenettelyyn asetettuja tavaroita ei saa käyttää niiden toiminnallisen tarkoituksen mukaan.
 5. Tullivaraston tullimenettelyyn asetettujen kaikkien tavaroiden tai niiden osan osalta voidaan tehdä liiketoimia, joissa määrätään näiden tavaroiden hallussapito-, käyttö- ja / tai luovutusoikeuksien siirtämisestä.

159 artikla. Tavaroiden varastointi tullivarastossa

 1. Tavarat on sijoitettava tullivarastoon tai tulliviranomaisen luvassa ilmoitettuihin tavaroihin varastoimiseksi paikkoihin, jotka eivät ole tullivarastoja, viiden työpäivän kuluessa niiden tullimenettelyyn asettamista seuraavasta päivästä tullivaraston.
 2. Tavarat, jotka voivat vahingoittaa muita tavaroita tai vaatia erityisiä varastointiolosuhteita, on sijoitettava tullivarastoihin, jotka on varustettu tällaisten tavaroiden varastointiolosuhteiden mukaisesti.

160 artikla. Tavarat, jotka ovat tulleet käyttökelvottomiksi, pilaantuneet tai vahingoittuneet tullivarastossa varastoinnin aikana

Tavaroita, joista on tullut käyttökelvottomia, vahingoittuneita tai vahingoittuneita onnettomuuden tai ylivoimaisen esteen seurauksena tullivarastossa varastoinnin aikana, kun ne asetetaan tavaranhaltijan valitsemaan tullimenettelyyn, pidetään tuontina tullialueelle unionin käyttökelvottomassa, vaurioituneessa tai vahingoittuneessa tilassa.

161 artikla. Tullivaraston tullimenettelyn loppuun saattaminen ja päättäminen

 1. Ennen tämän tullikoodeksin 157 artiklassa säädetyn tullivaraston tullimenettelyn päättymistä tämän tullimenettelyn voimassaolo päättyy:
  1. tavaroiden asettaminen ulkomaisiin tavaroihin sovellettaviin tullimenettelyihin tässä säännöstössä säädetyin edellytyksin, lukuun ottamatta tullimenettelyä koskevaa tullimenettelyä, jollei tässä kohdassa toisin määrätä;
  2. tullialueella tapahtuvaa jalostusta koskevan tullimenettelyn uudelleen aloittaminen, jonka vaikutus keskeytettiin tämän koodeksin 3 artiklan 173 kohdan mukaisesti;
  3. kotikäyttöön tarkoitettua jalostusta koskevan tullimenettelyn uudelleen aloittaminen, jonka vaikutus keskeytettiin tämän koodeksin 3 artiklan 197 kohdan mukaisesti;
  4. väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyn uudelleen aloittaminen, jonka toiminta keskeytettiin tämän koodeksin 3 artiklan 224 kohdan mukaisesti;
  5. tavaroiden asettaminen kauttakulun tullimenettelyyn, jos tavaroille asetetaan tämä tullimenettely kuljetettavaksi jäsenvaltion alueelta, jonka tulliviranomainen on tehnyt tavaroiden luovutus kun ne asetetaan tullivaraston tullimenettelyyn toisen jäsenvaltion alueella;
  6. tavaroiden luovutus tarvikkeina tämän koodeksin 39 luvun mukaisesti;
  7. tulliviranomaisten on tunnustettava tullilainsäädäntöä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti tavaroiden tuhoutuminen ja (tai) peruuttamaton menetys onnettomuuden tai ylivoimaisen esteen tai näiden tavaroiden peruuttamattoman menetyksen seurauksena luonnollinen menetys normaaleissa kuljetus (kuljetus) ja (tai) varastointiolosuhteissa;
  8. komission ja (tai) jäsenvaltioiden tullilainsäädännössä määrittelemien olosuhteiden esiintyminen, jota ennen tavarat ovat tullivalvonnassa.
 2. Tullivaraston tullimenettelyyn asetetut tavarat voidaan asettaa tullimenettelyihin yhdessä tai useammassa erässä.
 3. Tullivaraston tullimenettelyyn asetetut tavarat koottamattomana tai purettuna, mukaan lukien epätäydellinen tai puutteellinen muoto, voidaan asettaa muille tullimenettelyille tullivaraston tullimenettelyn saattamiseksi loppuun tuotekoodin ilmoituksella tavaran koodin mukaisesti. Ulkomaan taloudellisen toiminnan tavaranimikkeistö, joka vastaa tavaroiden täydellistä tai täydellistä koodia, kun ulkomaisen taloudellisen toiminnan tavaranimikkeistön mukaisesti on mahdollista soveltaa ulkomaankaupan tavaranimikkeistön XVI jakson huomautuksia ja ( tai) säännöt ulkomaankaupan nimikkeistön 2 (a) tavaranimikkeistön tulkinnasta seuraavin ehdoin:
  1. tullivaraston tullimenettelyyn asetettujen tavaroiden ja tullivaraston tullimenettelyn saattamiseksi tullimenettelyyn asetettujen tavaroiden ilmoittaja on sama henkilö;
  2. tavarat siirrettiin unionin tullirajan yli yhden liiketoimen yhteydessä;
  3. päätöksen tekeminen unionin tullirajan yli kuljetettujen tavaroiden luokittelusta kokoonpano- tai purkamuodossa, myös epätäydellisessä tai puutteellisessa muodossa, komission määrittelemissä tapauksissa;
  4. muut komission määrittelemät ehdot täyttyvät.
 4. Tullivaraston tullimenettelyn päätyttyä tavarat viedään tullivarastosta viimeistään viiden työpäivän kuluessa 5–1 ja 6 alakohdassa säädettyjen olosuhteiden tapahtumista seuraavasta päivästä. tämän artiklan 8 kappale.
 5. Jos tullivaraston tullimenettelyä ei saada päätökseen tämän artiklan 1 kappaleen mukaisesti, tullivaraston tullimenettely lopetetaan tämän koodeksin 1 artiklan 2 ja 157 kohdassa määriteltyjen määräaikojen päättyessä, ja tulliviranomaiset pidättävät tällaiset tavarat tämän koodeksin 51 luvun mukaisesti.
 6. Jos tämän koodeksin 3 §: n 4 momentin 157 kohdassa ja 51 kohdassa mainittuja toimenpiteitä ei ole suoritettu niissä asetetussa määräajassa, tullivaraston tullimenettely päättyy näiden määräaikojen päättyessä ja tavarat tulliviranomaiset ovat pidättäneet tämän koodeksin XNUMX luvun mukaisesti ...

162 artikla. Tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyynnin vastaisten ja tasoitustullien maksamisvelvollisuuden syntyminen ja päättyminen tullivaraston tullimenettelyyn asetettujen (asetettujen) tavaroiden osalta, niiden maksamisen ja laskemisen määräaika

 1. Velvollisuus maksaa tuontitullit, verot, erityiset, polkumyyntitullit ja tasoitustullit tavaroista, jotka asetetaan (asetetaan) tullivaraston tullimenettelyyn, syntyy:
  1. ilmoittajalta - siitä hetkestä lähtien, kun tulliviranomainen on rekisteröinyt tavara-ilmoituksen;
  2. tullivaraston omistajalta - tavaroiden asettamisesta tullivarastoon.
 2. Tullivaraston tullimenettelyyn asetettujen (asetettujen) tavaroiden tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien maksamisvelvollisuus päättyy tavaranhaltijan toimesta seuraavissa olosuhteissa:
  1. tavaroiden sijoittaminen tullivarastoon;
  2. tullivaraston tullimenettelyn päättäminen tämän koodeksin 161 artiklan mukaisesti, jos tavaroiden varastointi ei tapahtunut tullivarastossa, mukaan lukien tullivaraston tullimenettelyn saattaminen päätökseen määriteltyjen olosuhteiden esiintymisen jälkeen tämän artiklan 1 kohdan 6 alakohdassa.
  3. Tullivaraston omistaja päättää velvollisuuden maksaa tuontitullit, verot, erityiset, polkumyyntitullit ja tasoitustullit tavaroista, jotka on asetettu (asetettu) tullivaraston tullimenettelyyn tullimenettelyn päätyttyä. tullivarasto tämän koodeksin 161 artiklan mukaisesti, mukaan lukien tullivaraston tullimenettelyn päätyttyä tämän artiklan 2 kohdan 6 alakohdassa tarkoitettujen olosuhteiden esiintymisen jälkeen.
  4. Tullivaraston tullimenettelyyn asetettujen (asetettujen) tavaroiden tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien maksamisvelvollisuus päättyy tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa määriteltyjen henkilöiden osalta, seuraavissa olosuhteissa:
   1. sellaisten tavaroiden sijoittaminen, joiden osalta tullivaraston tullimenettely on lopetettu tullimenettelyjen mukaisesti tämän koodeksin 7 artiklan 129 kohdan mukaisesti;
   2. tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien maksamisvelvollisuuden täyttäminen ja (tai) niiden kantaminen tämän artiklan 7 kohdan mukaisesti lasketuissa ja maksettavissa määrissä;
   3. tulliviranomaiset tunnustavat tullilainsäädäntöä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti ulkomaisten tavaroiden tuhoutumisen ja (tai) korjaamattoman häviämisen onnettomuuden tai ylivoimaisen esteen tai näiden tavaroiden peruuttamattoman menetyksen seurauksena luonnon menetys tavanomaisissa kuljetus- (kuljetus) ja (tai) varastointiolosuhteissa, lukuun ottamatta tapauksia, joissa ennen ulkomaisten tavaroiden hävittämistä tai korjaamatonta menetystä tämän säännöstön mukaisesti tuontitullin maksamisen määräaika tullit, verot, erityiset, polkumyynnin vastaiset ja tasoitustullit ovat tulleet;
   4. kieltäytyminen luovuttamasta tavaroita tullivaraston tullimenettelyn mukaisesti - suhteessa velvoitteeseen maksaa tuontitullit, verot, erityiset, polkumyynnin vastaiset ja tasoitustullit, jotka syntyivät tavarailmoituksen rekisteröinnissä;
   5. tavarailmoituksen peruuttaminen tämän koodeksin 113 artiklan mukaisesti ja (tai) tavaroiden luovutuksen peruuttaminen tämän koodeksin 4 artiklan 118 kohdan mukaisesti - tuontitullien, verojen ja , polkumyyntitullit ja tasoitustullit, jotka syntyivät tavarailmoituksen rekisteröinnin yhteydessä;
   6. tavaroiden takavarikointi tai muuntaminen jäsenvaltion omistukseen (tuloihin) kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti;
   7. tulliviranomainen pidättää tavarat tämän koodeksin 51 luvun mukaisesti;
   8. sellaisten tavaroiden sijoittaminen väliaikaiseen varastointiin tai asettaminen johonkin tullimenettelyyn, jotka on takavarikoitu tai pidätetty rikosilmoituksen todentamisen, rikos- tai hallinnollisen rikkomuksen käsittelyn aikana (hallinnollisen menettelyn suorittaminen) aikana ja joiden osalta Niiden palauttamiseksi tehtiin päätös, ellei tällaisia ​​tavaroita ollut aiemmin luovutettu.
  5. Velvollisuus maksaa tuontitullit, verot, erityiset, polkumyyntitullit ja tasoitustullit tavaroista, jotka on asetettu tullivaraston tullimenettelyyn, on täytettävä, kun tämän artiklan 6 kohdassa määritellyt olosuhteet ilmenevät.
  6. Seuraavissa olosuhteissa tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyynnin vastaisten ja tasoitustullien maksamisen määräaika on:
   1. ilmoittaja:
    • tavaroiden katoaminen ennen niiden asettamista tullivarastoon, lukuun ottamatta tuhoutumista ja (tai) peruuttamattomia menetyksiä, jotka johtuvat onnettomuudesta tai ylivoimaisesta esteestä tai peruuttamattomasta menetyksestä normaalin kuljetuksen (kuljetuksen) yhteydessä tapahtuvan luonnollisen menetyksen seurauksena (tai) varastointi, - menetyspäivä, ja jos tätä päivää ei ole asetettu, - päivä, jolloin tavarat asetetaan tullivaraston tullimenettelyyn;
    • tavaroiden katoamisen tai siirtämisen toiselle henkilölle ennen tullivaraston tullimenettelyn loppuun saattamista, jos tavarat varastoitiin muualla kuin tullivarastossa, lukuun ottamatta tuhoa ja (tai) korjaamatonta menetystä onnettomuus, ylivoimainen este tai korjaamaton menetys, joka on seurausta luonnollisesta menetyksestä tavanomaisissa olosuhteissa kuljetuksen (kuljetuksen) ja (tai) varastoinnin aikana, - tällaisen menetyksen tai siirron päivä, ja jos tätä päivää ei ole asetettu, - tavaran asettamispäivä tavarat tullivaraston tullimenettelyssä;
    • kun tavaroita viedään varastointipaikan ulkopuolelle, jos tavaroita ei varastoitu tullivarastossa tämän koodeksin 4 artiklan 155 kohdan mukaisesti, - tällaisen viennin päivä ja jos tämä päivä on ei määritetty, - päivä, jolloin tavarat asetetaan tullivaraston tullimenettelyyn;
   2. tullivaraston omistajalla:
    • tavaroiden katoamisen tapauksessa, lukuun ottamatta tuhoutumista ja (tai) peruuttamattomia menetyksiä, jotka johtuvat onnettomuudesta, ylivoimaisesta esteestä tai peruuttamattomasta menetyksestä normaalin varastoinnin olosuhteissa tapahtuvan luonnollisen menetyksen seurauksena, - tavaroiden katoamispäivä, ja jos päivää ei ole asetettu, - tavaroiden sijoituspäivä tullivarastoon;
    • kun tavarat luovutetaan tullivarastosta toimittamatta asiakirjoja, jotka vahvistavat tullivaraston tullimenettelyn päätökseen saattamisen - tavaroiden antopäivä, ja jos tätä päivää ei ole asetettu, - tavaroiden asettamispäivä tullivarastossa.
  7. Tämän artiklan 6 kohdassa määriteltyjen olosuhteiden vallitessa tuontitullit, verot, erityiset, polkumyyntitullit, tasoitustullit on maksettava ikään kuin tullivaraston tullimenettelyyn asetetut tavarat asetettaisiin kotimaan kulutukseen luovuttamista koskevaan tullimenettelyyn soveltamatta tullietuuksia ja etuja tuontitullien maksamiseen ja verot.
   Tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien laskemiseen sovelletaan tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien määriä, jotka ovat voimassa tulliviranomaisen rekisteröintipäivänä. tavaroista tullivaraston tullimenettelyyn asettamista varten jätetty tavarailmoitus.
   Jos tulliviranomaisella ei ole tarkkoja tietoja, jotka ovat tarpeen tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi, tullausarvo tavarat määritetään tulliviranomaisen käytettävissä olevien tietojen perusteella
  8. Kun myöhemmin määritetään tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarvittavat täsmälliset tiedot, tavaroiden tullausarvo määritetään näiden tarkkojen tietojen perusteella ja tuontitullien, verojen, erityisten, tullien ja tullien liikaa maksetut ja (tai) liian kerätyt määrät. -polkumyynti, tasoitustullit palautetaan (tasoitetaan) tai maksamattomien määrien kantaminen tämän koodeksin 10 ja 11 luvun sekä 76 ja 77 artiklan mukaisesti.
  9. Tullivaraston tullimenettelyn saattaminen päätökseen tämän koodeksin 161 artiklan mukaisesti tai sijoittaminen tämän koodeksin 7 artiklan 129 kappaleen mukaisesti ulkomaisiin tavaroihin sovellettaviin tullimenettelyihin tai tullin pidättämät tällaiset tavarat viranomaiset tämän koodeksin 51 luvun mukaisesti tullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien, tasoitustullien maksamisen ja (tai) niiden kantamisen (kokonaan tai osittain) tullien, verojen, erityisten, tämän artiklan mukaisesti maksetut ja (tai) kerätyt polkumyyntitullit, tasoitustullit palautetaan (tasoitetaan) tämän koodeksin 10 luvun ja 76 artiklan mukaisesti.