МЕНЮ

Tullikuljetuksen tullimenettely

142 artikla. Tullikuljetuksen tullimenettelyn sisältö ja soveltaminen

 1. Tullimenettely tullikuljetukset - tullimenettely, jonka mukaan tavarat kuljetetaan (kuljetetaan) lähtötulliviranomaiselta kohdetulliviranomaiselle maksamatta tulleja, veroja, erityisiä, polkumyynnin vastaisia ​​ja tasoitustulleja, jollei tavaroiden asettamisen ehdoista muuta johdu tullimenettelyssä.
 2. Tullikuljetuksen tullimenettelyä sovelletaan:
  1. sellaisten ulkomaisten tavaroiden, joita ei ole asetettu muihin tullimenettelyihin, sekä unionin tavaroiden kuljettamiseen (kuljetukseen) unionin tullialueen läpi:
   • asetetaan vientitullimenettelyyn komission määrittelemissä tapauksissa;
   • asetetaan vapaalla tullialueella tullimenettelyyn ja kuljetetaan yhdeltä alueelta FEZ toiselle FEZ: n alueelle tämän säännöstön 8 artiklan 207 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa;
  2. kuljetettavaksi (kuljetettavaksi) unionin tullialueen yhdestä osasta unionin tullialueen toiseen osaan sellaisten valtioiden alueiden kautta, jotka eivät ole unionin jäseniä, ja (tai) meritse unionin tavaroista ja tämän koodeksin 4 artiklan 302 kohdassa tarkoitetut ulkomaiset tavarat.
 3. Tullikuljetuksen tullimenettelyä sovelletaan tavaroiden kuljetuksessa (kuljetuksessa):
  1. saapumispaikan tulliviranomaiselta lähtöpaikan tulliviranomaiselle;
  2. saapumispaikan tulliviranomaiselta sisämaan tulliviranomaiselle;
  3. sisäisen tulliviranomaisen lähtöpaikan tulliviranomaiselle;
  4. yhdeltä sisäiseltä tulliviranomaiselta toiselle sisäiselle tulliviranomaiselle;
  5. tulliviranomaisten välillä sellaisten valtioiden alueiden kautta, jotka eivät ole unionin jäseniä, ja (tai) merellä.
 4. Ulkomaiset tavarattullimenettelyyn asetetut tullimenettelyt, säilyttävät ulkomaisten tavaroiden aseman.
 5. Unionin tavarattullimenettelyssä tullimenettelyyn asetetut tavarat säilyttävät unionin tavaroiden aseman lukuun ottamatta tämän koodeksin 3 artiklan 307 kohdassa tarkoitettua tapausta ja tapauksia, jotka komissio on määrittänyt tämän koodeksin 17 artiklan 304 kohdan mukaisesti.
 6. Seuraavia ulkomaisia ​​tavaroita ei kuljeteta unionin tullialueen läpi tullimenettelyyn:
  1. tavarat lentokoneessa, joka kansainvälisen kuljetuksen aikana laskeutui välitarkoituksella, pakotetusti tai teknisesti unionin tullialueella purkamatta (purkamatta) näitä tavaroita;
  2. tavarat, jotka saapuessaan unionin tullialueelle eivät poistuneet tavaroiden liikkumispaikasta unionin tullirajan yli ja poistuneet unionin tullialueelta;
  3. sähkölinjoja pitkin kuljetettavat tavarat;
  4. muut tavarat tässä säännöstössä säädetyissä tapauksissa.
 7. Ulkomaisiin tavaroihin, jotka on asetettu tullimenettelyihin kuljetusta (kuljetusta) varten unionin tullialueen läpi, sovelletaan tullimenettelyn tullimenettelyä tässä säännöstössä ja (tai) jäsenvaltioiden tullilainsäädännössä säädetyissä tapauksissa.
 8. Unionin tavaroiden ja tämän koodeksin 4 artiklan 302 kohdassa tarkoitettujen ulkomaisten tavaroiden osalta, jotka on kuljetettu unionin tullialueen yhdestä osasta unionin tullialueen toiseen osaan sellaisten valtioiden alueiden kautta, jotka eivät ole yhteisön tullialueen jäseniä. Unionissa ja (tai) meritse, tullikuljetuksen tullimenettelyä sovelletaan ottaen huomioon tämän koodeksin 43 luvussa määritellyt erityispiirteet.
 9. Henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettujen tavaroiden, kansainvälisten postilähetysten ja putkikuljetuksella kuljetettavien tavaroiden osalta on sovellettava tullimenettelyn tullimenettelyä ottaen huomioon tämän koodeksin 263, 287 ja 294 artiklassa määritellyt erityispiirteet.
 10. Tullikuljetuksen tullimenettelyn soveltamisen erityispiirteet vain yhden jäsenvaltion alueen kautta kuljetettaviin tavaroihin voidaan vahvistaa kyseisen jäsenvaltion tullilainsäädännöllä.
 11. Tullikuljetuksen tullimenettelyn soveltamisen piirteet tavaroille, jotka kuljetetaan kokoamattomana tai purettuna, myös epätäydellisenä tai epätäydellisenä, unionin tullirajan yli kuljetettuna kahden tai useamman jäsenvaltion alueen kautta tietyn ajanjakson aikana yhdellä tai useammalla kansainvälisen liikenteen ajoneuvolla. (ks. Euraasian talouskomission hallituksen päätös nro 138, päivätty 07.11.2017)
 12. Tullikauttakirjan tullimenettelyn soveltamisen erityispiirteet suhteessa tavaroihin, joita kuljetetaan unionin tullialueen läpi eri (kahdella tai useammalla) kuljetusmuodolla, määritetään komissio.

143 artikla. Tavaroiden asettamista kauttakulun tullimenettelyyn koskevat ehdot

 1. Edellytykset tavaroiden asettamiselle tullimenettelyyn niiden kuljetusta (kuljetusta) varten unionin tullialueen läpi ovat:
  1. tuontitullien ja -verojen maksamisvelvollisuuden täyttämisen varmistaminen tämän koodeksin 146 artiklan mukaisesti - ulkomaisten tavaroiden osalta;
  2. sen varmistaminen, että erityissäännökset, polkumyyntitullit ja tasoitustullit maksetaan tämän säännöstön 146 artiklan mukaisesti komission määrittelemissä tapauksissa ulkomaisten tavaroiden osalta;
  3. varmistetaan mahdollisuus tunnistaa tavarat tämän säännöstön 341 artiklassa säädetyillä tavoilla;
  4. kansainvälisen kuljetuksen ajoneuvon vaatimustenmukaisuus tämän koodeksin 364 artiklassa määriteltyjen vaatimusten kanssa, jos tavaroita kuljetetaan ajoneuvon lastitiloissa (osastoissa), joihin on asetettu tullisinetit ja sinetit;
  5. kieltojen ja rajoitusten noudattaminen tämän säännöstön 7 artiklan mukaisesti.
 2. Edellytykset unionin tavaroiden, mukaan lukien postitse lähetetyt unionin tavarat, ja tämän koodeksin 4 artiklan 302 kohdassa tarkoitettujen ulkomaisten tavaroiden asettamiselle tullimenettelyyn tullimenettelyssä niiden kuljetusta (kuljetusta) varten unionin tullialueen yhdestä osasta toinen osa unionin tullialueesta sellaisten valtioiden alueiden kautta, jotka eivät ole unionin jäseniä, ja (tai) meritse, määritellään tämän koodeksin 304-306 artiklassa.
 3. Tavaranhaltija, joka kuljetetaan unionin tullialueen läpi käyttämällä kahta tai useampaa tullimenettelyyn asetettua kuljetusmuotoa, voi olla tämän koodeksin 1 artiklan 1 kohdan 83 alakohdassa tarkoitettu henkilö tai jäsenvaltion kasvot, jolla on tämän jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti toimivalta kahden tai useamman kuljetusmuodon mukaan kuljetettaviin tavaroihin nähden, ja jolla varmistetaan tällaisen tavarankuljetuksen järjestäminen.
 4. Kun tavarat asetetaan kauttakulun tullimenettelyyn lähtötoimipaikka vahvistaa tullikuljetuksen ajanjakson tämän koodeksin 144 artiklan mukaisesti, määrittää tavaroiden toimituspaikan tämän koodeksin 145, 263 ja 304 artiklan mukaisesti, suorittaa tavaroiden tunnistamisen, niiden asiakirjat niiden tullikoodeksin 341 artiklan mukaisesti tämän koodin.
  Jos tavarankuljetus, lukuun ottamatta tavaroiden kuljetusta vedellä tai lentokoneella, suoritetaan ajoneuvon tavaratilassa (osastossa), joka täyttää tämän koodeksin 364 artiklassa määritellyt vaatimukset, tai sen osassa, tunnistaminen, tämän koodeksin 341 artiklassa tarkoitettujen muiden tunnistusmenetelmien lisäksi, on varmistettava kiinnittämällä sinetit ajoneuvon tai sen osan tällaisiin lastitiloihin (osastoihin), lukuun ottamatta tämän lausekkeen kolmannessa kohdassa tarkoitettuja tapauksia.
  Sinettien asettamista ajoneuvon tai sen osan kuormatiloihin (osastoihin) ei vaadita, kun kuljetetaan eläviä eläimiä, kansainvälisiä postilähetyksiä postikontissa (postilaukut, postikontit) tai kuljetettaessa sellaisten valtioiden alueen läpi, jotka ovat jotka eivät ole unionin jäseniä, ajoneuvon tai sen osan yhdessä tavaratilassa (osastossa), joka on asetettu tullimenettelyn tullimenettelyyn, sekä tavaroihin, joihin ei sovelleta tullimenettelyn tullimenettelyä.

144 artikla

 1. Kun tavarat asetetaan kauttakuljetuksen tullimenettelyyn, lähtötulliviranomainen asettaa ajanjakson, jonka aikana tavarat on toimitettava lähtöä olevalta tulliviranomaiselta määräpaikkana olevalle tulliviranomaiselle (jäljempänä "kauttakuljetusaika").
 2. Rautatieliikenteessä kuljetettavien tavaroiden osalta kauttakulkujaksoksi vahvistetaan 2 tuhatta kilometriä kuukaudessa, mutta vähintään seitsemän kalenteripäivää.
  Tavaroiden osalta, joiden kuljetus (kuljetus) tapahtuu muilla liikennemuodoilla, tullin kauttakulkujakso määritetään tavanomaisen tavaroiden kuljetusajan (kuljetuksen) mukaisesti kuljetusmuodon ja tavaroiden mahdollisuuksien perusteella. ajoneuvo, vakiintunut tavarankuljetusreitti, muut kuljetusolosuhteet ja (tai) ilmoituksen tekijän tai rahdinkuljettajan lausunnot sekä ajoneuvon kuljettajan työ- ja lepojärjestelmän vaatimukset kansainvälisten sopimusten mukaisesti jäsenvaltioiden kanssa kolmannen osapuolen kanssa, mutta enintään tullikuljetuksen määräaika.
 3. Tullikauttakauden määräaika ei voi ylittää 2 1 kilometriä kuukaudessa määritettyä ajanjaksoa tai komission määrittelemää ajanjaksoa, joka perustuu tullimenettelyyn asetettujen tavaroiden kuljetuksen erityispiirteisiin.
 4. Tulliviranomaisen tavaranhaltijan tai rahdinkuljettajan perustellusta pyynnöstä vahvistama tullikauttakautta voidaan pidentää tämän artiklan 3 kohdassa vahvistetussa määräajassa.
  Komissio määrittelee menettelyn tullitoimenpiteiden jatkamiseen liittyvien tullitoimien suorittamiseksi. (ks. Euraasian talouskomission hallituksen päätös nro 170, 13.12.2017)

145 artikla. Tavaroiden toimituspaikka. Tavaroiden toimituspaikan vaihtaminen

 1. Kun tavarat asetetaan kauttakuljetuksen tullimenettelyyn, lähtötulliviranomainen määrittää paikan, johon tullimenettelyyn asetetut tavarat olisi toimitettava (jäljempänä - tavaroiden toimituspaikka).
 2. Tavaroiden toimituspaikka määritetään kuljetus- (lähetys) asiakirjoissa määriteltyjen määränpäätä koskevien tietojen perusteella, ellei tämän artiklan 3-5 kappaleessa toisin määrätä.
  Tavaroiden toimituspaikka on tullivalvontavyöhyke, joka sijaitsee määräpaikan tulliviranomaisen toiminta-alueella. Tässä tapauksessa saapumispaikalta kuljetetut tavarat toimitetaan tulliviranomaisen sijaintipaikkaan, ellei tässä säännöstössä ja (tai) jäsenvaltioiden tullilainsäädännössä toisin säädetä.
  Rautateitse kuljetettavien tavaroiden toimituspaikka on tullivalvontavyöhyke kohdeasemalla, kohdeaseman sisääntuloteillä tai muilla kuin julkisilla rautateillä, jotka ovat suoraan kohdeaseman vieressä.
 3. Kuljetettaessa (kuljettaessa) tavaroita yhden jäsenvaltion alueella lähtötoimipaikan tulliviranomaisella on oikeus perustaa tavaroiden toimituspaikka kuljetus- (kuljetus) asiakirjoissa ilmoitetuista tiedoista riippumatta lainsäädännön vahvistamissa tapauksissa tämän jäsenvaltion tullilainsäädännöstä.
 4. Kun kuljetetaan (kuljetetaan) tavaroita kahden tai useamman jäsenvaltion alueen yli, lähtötoimipaikan tulliviranomaisella on oikeus määrittää tavaroiden toimituspaikka kuljetus- (lähetys) asiakirjoissa ilmoitetuista tiedoista riippumatta. kansainväliset sopimukset unionissa ja (tai) muissa komission määrittelemissä tapauksissa.
 5. Kun kuljetetaan (kuljetetaan) tavaroita unionin tullialueen yhdestä osasta unionin tullialueen toiseen osaan sellaisten valtioiden alueiden kautta, jotka eivät ole unionin jäseniä, ja (tai) meritse, lähdöllä on oikeus määrittää tavaroiden toimituspaikka kuljetus (kuljetus) asiakirjoissa ilmoitetuista tiedoista riippumatta tämän koodeksin 8 artiklan 9 ja 304 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ja (tai) muissa tapauksissa, jotka komissio.
 6. Valtuutetun taloudellisen toimijan rakenteet, tilat (tilojen osat) ja (tai) avoimet alueet (avoimien alueiden osat), joilla on toisen tai kolmannen tyyppiset todistukset ja jotka ovat tullivalvonta-alue, voidaan nimetä tavaroiden toimituspaikaksi. tavarat, jotka kuljetetaan saapumispaikasta, jos tavara lähetetään kuljetus- (lähetys) asiakirjojen mukaisesti tällaisen tavaran rakenteisiin, tiloihin (tilojen osiin) ja (tai) avoimille alueille (osille avoimia alueita) valtuutettu talouden toimija.
 7. Jos määräpaikka muuttuu tavaroiden kuljetuksen (kuljetuksen) aikana tullikuljetuksen tullimenettelyn mukaisesti jäsenvaltioiden kuljetusalan lainsäädännön mukaisesti, tavaroiden toimituspaikkaa voidaan muuttaa luvalla tulliviranomaisen.
  Saadaksesi tulliviranomaiselta luvan toimituspaikan vaihtamiseen kantaja on oikeus pyytää missä tahansa sen reitin varrella sijaitsevalta tulliviranomaiselta missä tahansa muodossa laadittua hakemusta tavaroiden toimituspaikan muuttamiseksi. Tavaroiden toimituspaikan muutoshakemuksen mukana toimitetaan asiakirjat, jotka vahvistavat määränpään muutoksen, passitusilmoituksen ja muut tavaroiden asiakirjat.
  Tulliviranomainen hyväksyy luvan tavaroiden toimituspaikan muuttamiseen viimeistään sitä päivää seuraavana päivänä, jona hakemus ja tämän lausekkeen toisessa kohdassa tarkoitetut asiakirjat vastaanotetaan. Toimituspaikan vaihtamista koskevan luvan myöntämisen jälkeen tullimenettelyn tullimenettely vaikuttaa tavaroihin, joiden toimituspaikkaa on muutettu, ja tavarat asetetaan tullimenettelyyn.
  Komissio määrittelee menettelyn, jolla suoritetaan tulliviranomaisilta lupa tavaroiden toimituspaikan muuttamiseen. (ks. Euraasian talouskomission hallituksen päätös nro 170, 13.12.2017)
  Tavaroiden toimituspaikka on sallittua muuttaa suorittamatta kauttakuljetuksen tullimenettelyä, jos tällainen toimituspaikka sijaitsee samalla tulliviranomaisen alueella, jossa tulliviranomaisen alun perin asettama tavaroiden toimituspaikka , jäsenvaltioiden tullilainsäädännössä säädetyllä tavalla.

146 artikla. Tullien, verojen, erityisten, polkumyynnin vastaisten ja tasoitustullien maksamisvelvoitteen täyttämisen varmistaminen kauttakulun tullimenettelyn aikana

 1. Vakuus tullien ja verojen maksamisvelvollisuuden täyttämiseksi tullikuljetuksen tullimenettelyn aikana on asetettava tämän koodeksin 9 luvun mukaisesti ottaen huomioon tämä artikla ja tämän koodeksin 271 ja 287 artikla.
  Tapauksissa, joissa erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien maksamisvelvoitteen täyttämisen vakuus on edellytys tavaroiden asettamiselle tullimenettelyyn tullikoodeksille tämän koodeksin 2 artiklan 1 kohdan 143 alakohdan mukaisesti, tällainen vakuus tarjotaan tämän säännöstön 75 artiklan mukaisesti ottaen huomioon tämän artiklan määräykset.
 2. Kun tavarat, lukuun ottamatta henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja tavaroita ja kansainvälistä postia, asetetaan tullin kauttakuljetuksen tullimenettelyyn, tullien ja verojen maksamisvelvollisuuden täyttämisen vakuuden määrä määritetään tullimaksujen perusteella tullit, verot, jotka olisi maksettava jäsenvaltiossa, tulliviranomainen, joka tuottaa tavaroiden luovutusjos tavarat asetettiin passitusilmoituksen rekisteröintipäivänä kotimaan kulutukseen luovuttamista koskevaan tullimenettelyyn tai vientitullimenettelyyn soveltamatta tullietuuskohteita ja etuja tuontitullien, verojen tai etuuksien maksamiseen vientitullien maksamiseksi, mutta vähintään tullien, verojen, jotka olisi maksettava muissa jäsenvaltioissa, joiden alueen kautta tavaroiden kuljetus (kuljetus) suoritetaan, tullimenettelyjen mukaisesti. tullin kauttakulku, jos tavarat asetettiin näiden jäsenvaltioiden alueille kotimaan kulutukseen luovuttamista koskevaan tullimenettelyyn tai vientiä koskevaan tullimenettelyyn soveltamatta tullietuuskohteita ja etuja tuontitullien, verojen tai vientitullien maksamista koskevien vapautusten maksamiseen vastaavasti.
  Tämän lausekkeen ensimmäisessä kohdassa määritellyt tullien ja verojen määrät määritetään tullien, verojen, tavaroiden arvon ja (tai) niiden fyysisten ominaisuuksien (määrä, paino, määrä tai muut ominaisuudet), jotka voidaan määrittää käytettävissä olevien tietojen perusteella, joiden käyttötapa on määritelty jäsenvaltioiden lainsäädännössä.
 3. Komissiolla on oikeus määrittää tullien, verojen maksamisvelvollisuuden täyttämiseksi tarvittavan vakuuden määrän ja erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien maksamisvelvollisuuden täyttämisen vakuuden määrän määrittämisen yksityiskohdat asetettaessa tavarat (tavaroiden osat), jotka kuljetetaan unionin tullirajan yli kokoonpanematta tai purettuina tullimenettelyn mukaisessa tullimenettelyssä, mukaan lukien epätäydellinen tai puutteellinen muoto. (ks. Euraasian talouskomission hallituksen päätös nro 138, päivätty 07.11.2017)
 4. Tullikuljetuksen tullimenettelyyn asetettujen tavaroiden osalta tullien ja verojen maksamisvelvoitetta eikä erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien maksamisvelvoitetta ei valvota seuraavissa tapauksissa:
  1. vakuuden määrä tullien ja verojen maksamisvelvollisuuden täyttämiseksi ja vakuuden määrä erityisten, polkumyynnin ja tasoitustullien maksamisvelvollisuuden täyttämiseksi, jos tällaisen vakuuden asettaminen on edellytys tavaroiden asettamiselle tullikuljetuksen tullimenettelyssä tämän koodeksin 2 artiklan 1 kohdan 143 alakohdan mukaisesti, kokonaismäärä ei ylitä 500 euroa vastaavaa määrää passitusilmoituksen rekisteröintipäivänä voimassa olevan valuuttakurssin mukaan;
  2. ilmoittaja on ilmoitettujen tavaroiden kuljetusta (kuljetusta) suorittava tullioperaattori tai valtuutettu talouden toimija, jolla on todistus siitä, että se on sisällytetty ensimmäisen tai kolmannen tyyppisten valtuutettujen taloudellisten toimijoiden rekisteriin;
  3. tavarat kuljetetaan rautateitse, lentäen tai putkilinjalla, lukuun ottamatta tapausta, jossa tällainen kuljetus (kuljetus) on osa tavaroiden kuljetusta (kuljetusta) kahdella tai useammalla kuljetusmuodolla;
  4. ulkomaisia ​​tavaroita kuljetetaan vesialuksilla, mukaan lukien (joki-meri) -nimisen aluksen, jäsenvaltion merisatamien ja (tai) jäsenvaltioiden välillä kulkematta jäsenvaltion ja (tai) jäsenvaltioiden sisävesiväyliin, lukuun ottamatta tapausta, jossa tällainen kuljetus on osa tavaroiden kuljetusta kahdella tai useammalla kuljetusmuodolla;
  5. jäsenvaltion lainsäädännön määräämissä tapauksissa, joissa tavaroille asetetaan tullimenettelyn tullimenettely, jos tavaroiden kuljetus (kuljetus) tapahtuu tämän jäsenvaltion alueella;
  6. tämän säännöstön 1 artiklan 1 kohdan 304 alakohdan toisessa kohdassa vahvistetuissa tapauksissa sekä tapauksissa, jotka komissio on määrittänyt tämän säännöstön 1 artiklan 1 kohdan 304 alakohdan kolmannen kohdan mukaisesti;
  7. tapauksissa, joista määrätään unionin sisäisissä kansainvälisissä sopimuksissa ja (tai) jäsenvaltioiden kansainvälisissä sopimuksissa kolmannen osapuolen kanssa;
  8. tulliviranomainen teki päätöksen saattajan saatosta
  9. tavarat on tarkoitettu viralliseen käyttöön unionin tullialueella sijaitsevissa diplomaatti- ja konsuliedustustoissa, joista jokaisen lähetyksen lähtötoimipaikalla on tietoja sen jäsenvaltion ulkoasiainministeriöltä, jossa tullitoimipaikka on lähtöpaikka sijaitsee. Lähetetyn tulliviranomaisen sijaintijäsenvaltion ulkoministeriö toimittaa määritellyt tiedot tulliviranomaisille saatuaan:
   • sen jäsenvaltion ulkoministeriöltä, joka on tavaroiden vastaanottajana oleva diplomaatti- tai konsuliedustuston vastaanottajavaltio;
   • tai diplomaatti- tai konsuliedustustosta, joka sijaitsee sen jäsenvaltion alueella, jossa lähtötullitoimipaikka sijaitsee ja joka on sen valtion diplomaatti- tai konsuliedustusto, jonka diplomaatti- tai konsuliedustusto on tavaroiden vastaanottaja;
  10. tavarat on tarkoitettu viralliseen käyttöön valtioiden edustustoissa kansainvälisissä järjestöissä, kansainvälisissä järjestöissä tai niiden edustustoissa, muissa järjestöissä tai niiden edustustoissa, jotka sijaitsevat unionin tullialueella ja joista jokaisen kuljetuksen lähtötulliviranomaisella on tietoja sen jäsenvaltion ulkoministeriöltä, jossa lähtötoimipaikka sijaitsee. Määritetyt tiedot toimittaa tulliviranomaisille sen jäsenvaltion ulkoministeriö, jossa lähtötoimipaikka sijaitsee, saatuaan sen valtion ulkoministeriöltä, joka on valtioiden edustustojen isäntävaltio. kansainvälisille järjestöille, kansainvälisille järjestöille tai niiden edustuksille, muille järjestöille tai niiden edustustoille, jotka ovat tavaroiden vastaanottajia;
  11. tavarat on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön, mukaan lukien perustamiseen tarkoitetut tavarat, diplomaattisten edustustojen työntekijät, konsuliedustustojen työntekijät, valtioiden edustustojen henkilöstö (työntekijät, virkamiehet) kansainvälisiin järjestöihin, kansainvälisiin järjestöihin tai niiden edustustoihin, muihin järjestöihin tai niiden edustustoihin, jotka sijaitsevat unionin tullialue ja heidän perheenjäsenensä, joista jokaisen lähetyksen lähtötullitoimipaikalla on tietoja sen jäsenvaltion ulkoministeriöltä, jossa lähtötoimipaikka sijaitsee. Nämä tiedot välittää tulliviranomaisille sen jäsenvaltion ulkoministeriö, jossa lähtötullitoimipaikka sijaitsee, saatuaan sen diplomaattisen edustuston isäntävaltion ulkoministeriöltä, konsuliedustusto, valtioiden edustustot kansainvälisiin järjestöihin, kansainvälisiin järjestöihin tai niiden edustustoihin, muihin järjestöihin tai niiden edustustoihin, työntekijät, työntekijät, henkilöstö (työntekijät, virkamiehet), joiden tavaroita vastaanotetaan, tai diplomaatti- tai konsuliedustustoissa, jotka sijaitsevat sen jäsenvaltion alue, jossa lähtötoimipaikan tulliviranomainen sijaitsee, joka on sen valtion diplomaatti- tai konsuliedustusto, jonka työntekijät, diplomaatti- tai konsuliedustuston työntekijät ovat tavaroiden vastaanottajia;
  12. tavarat on tarkoitettu käytettäväksi kulttuurisessa, tieteellisessä tutkimuksessa, urheilukilpailuissa tai niihin valmistautumiseen, luonnonkatastrofien, onnettomuuksien, katastrofien seurausten poistamiseen, jäsenvaltioiden puolustuskyvyn ja valtion (kansallisen) turvallisuuden varmistamiseen, aseiden varustamiseen uudelleen joukot, jotka suojelevat valtioiden - jäsenvaltioiden - valtioiden rajoja, käyttävät jäsenvaltioiden valtion elimet, kuten asianomaisen jäsenvaltion asianomainen valtion elin todistaa tällaisten tavaroiden vapauttamista tarjoamatta vakuutta velvoitteen täyttämiseksi maksaa tulleja ja veroja ja (tai) antamatta vakuutta komission määrittelemän jäsenvaltion tulliviranomaisen esittämän erityisen, polkumyynnin ja tasoitustullin maksamisvelvoitteen täyttämiseksi, jonka alueella Määrä tullitoimipaikka, komission nimeämän jäsenvaltion tulliviranomaiselle, jonka alueella lähtötoimipaikan tulliviranomainen sijaitsee;
  13. maanteitse kuljetettujen tavaroiden osalta tulli-ilmoitus tämän tullikoodeksin 114 artiklassa määriteltyjen erityispiirteiden mukaisesti tullit on maksettu niiden asettamiseksi kotimaan kulutukseen luovuttamista koskevaan tullimenettelyyn ja näiden tavaroiden osalta, verot, erityiset, polkumyyntitullit, tasoitustullit, jos kuljetus tapahtuu kauttakuljetuksen tullimenettelyn mukaisesti vain sen jäsenvaltion alueen kautta, johon tavarailmoitus tehdään, ja tavaroiden ilmoittajan toimesta tullimenettelyssä tullimenettelyssä, ja tavaroiden ilmoittaja, joka on asetettu kotimaan kulutukseen luovuttamista koskevaan tullimenettelyyn, on sama henkilö.
 5. Jos tullimenettelyyn asetettuihin tavaroihin asetetaan tietty määrä vakuutta tullien ja verojen maksamisvelvollisuuden täyttämiseksi ja vakuuden määrä erityisvelvollisuuden, polkumyynnin vastaisen, täyttämiseksi, tasoitustullit, jos tällaisen vakuuden asettaminen on edellytys tavaroiden asettamiselle tullimenettelyyn tullimenettelyyn tämän koodeksin 2 artiklan 1 kohdan 143 alakohdan mukaisesti, yhteensä ylittävät 147 artiklassa tarkoitetuissa asiakirjoissa määritetyn määrän tämän koodin mukaista enimmäismäärää, joka vastaa 500 euroa kauttakulkuilmoituksen rekisteröintipäivänä voimassa olevan valuuttakurssin, lisävakuuden asettamisen tullien, verojen ja (tai) erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien maksamisvelvoitteen täyttämiseksi ei vaadita vakuutta.
 6. Yhden passitusilmoituksen nojalla kuljetettavista tavaroista annetaan vakuus tullien ja verojen maksamisvelvollisuuden täyttämiseksi. Useiden passitusilmoitusten nojalla kuljetettavista tavaroista voidaan antaa yleinen vakuus tullien ja verojen maksamisvelvollisuuden täyttämiseksi.
 7. Yhden passitusilmoituksen nojalla kuljetettavista tavaroista maksettavien tullien ja verojen maksamisvelvollisuuden täyttämiseksi voidaan antaa vakuus lähtö- tai määräpaikan tulliviranomaisille.
  Yleinen vakuus tullien ja verojen maksamisvelvollisuuden täyttämiseksi voidaan antaa lähtötulliviranomaiselle, määrätulliviranomaiselle tai muulle jäsenvaltion tulliviranomaiselle, jonka alueella lähtötulliviranomainen tai tulliviranomainen määräpaikan tulliviranomainen sijaitsee ja määritetään kyseisen jäsenvaltion tullilainsäädännössä.
 8. Ominaisuudet yleisen vakuuden soveltamisesta tullien ja verojen maksamisvelvoitteen täyttämiseen tapauksissa, joissa yhden jäsenvaltion tulliviranomainen suorittaa tavaroiden asettamisen tullimenettelyyn tullimenettelyyn, sekä yleisen vakuuden tullien ja verojen maksamisvelvollisuuden täyttämiseksi annetaan toisen jäsenvaltion tulliviranomaisille, määrätään unionissa tehdyllä kansainvälisellä sopimuksella.
  Ominaisuudet yleisen vakuuden soveltamisesta tullien ja verojen maksamisvelvollisuuden täyttämiseen tapauksissa, joissa tavaroiden asettamisen tullimenettelyyn tullimenettelyyn suorittaa jäsenvaltion tulliviranomainen, joka on saanut yleisen turvallisuuden tullien ja verojen maksamisvelvollisuuden täyttämiseksi, vahvistetaan tämän valtion jäsenlainsäädännössä.

147 artikla. Vakuuden vahvistamisen piirteet tullien ja verojen maksamisvelvollisuuden täyttämiseksi tullin kauttakulun aikana

 1. Jos tavaroiden asettaminen kauttakuljetuksen tullimenettelyyn tapahtuu yhden jäsenvaltion tulliviranomaisen toimesta, ja tullien ja verojen maksamisvelvollisuuden täyttämiseksi annetaan vakuus toisen jäsenvaltion tulliviranomaisille jossa määräpaikan tulliviranomainen sijaitsee, vakuuden antamisen vahvistamiseksi sovelletaan todistusta, jolla varmistetaan tullien ja verojen maksamisvelvollisuuden täyttyminen (jäljempänä - turvallisuustodistus).
  Jos tavaroiden asettamisen kauttakulun tullimenettelyyn suorittaa jäsenvaltion tulliviranomainen, jonka tulliviranomaiselle on annettu vakuus tullien ja verojen maksamisvelvollisuuden täyttämiseksi, on saa käyttää turvallisuustodistusta tai muuta asiakirjaa, joka vahvistaa vakuuden hyväksymisen tullien ja verojen maksamisvelvoitteen täyttämiseksi, jonka muoto ja käyttötapa on vahvistettu tämän jäsenvaltion lainsäädännössä.
 2. Turvallisuustodistus myönnetään sähköisen asiakirjan muodossa.
  Turvatodistus voidaan antaa paperiasiakirjana, kun varmistetaan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettujen tavaroiden tullien ja verojen maksamisvelvollisuuden täyttyminen sekä jos tulliviranomaisella ei ole mahdollisuutta toimittaa sähköisen asiakirjan muodossa oleva turvallisuustodistus tulliviranomaisten käyttämien tietojärjestelmien toimintahäiriöistä, jotka johtuvat teknisistä häiriöistä, häiriöistä viestinnässä (tietoliikenneverkot ja Internet), sähkökatkoista.
 3. Turvatodistus laaditaan määrässä, jonka vakuuden antanut henkilö on määrittänyt tullien ja verojen maksamisvelvollisuuden täyttämiseksi, siinä määrin kuin vakuus on annettu tullien ja verojen maksamisvelvollisuuden täyttämiseksi. Tämän säännöstön 8 artiklan 146 kohdassa tarkoitetussa unionissa tehdyssä kansainvälisessä sopimuksessa voidaan määrittää tapaukset ja edellytykset, joissa tullien ja verojen maksamisvelvoitteen täyttämistä koskevan yleisen vakuuden aikana annetaan turvallisuustodistus (turvallisuustodistukset). on laadittu (annettu) määränä, joka ylittää tarjotun vakuuden määrän tullien ja verojen maksamisvelvoitteen täyttämiseksi.
 4. Yhden tai useamman passitusilmoituksen nojalla kuljetettavien tavaroiden tullien ja verojen maksamisvelvollisuuden täyttämiseksi vakuuden asettaminen vahvistetaan yhdellä tai useammalla vakuustodistuksella.
  Tullien ja verojen maksamisvelvollisuuden täyttämisen yleisen vakuuden tapauksessa voidaan vahvistaa yksi vakuustodistus, jolla varmistetaan tullien ja verojen maksamisvelvollisuuden täyttyminen useiden passitusilmoitusten nojalla kuljetettavista tavaroista.
 5. Suojaustodistuksen muoto, sähköisen asiakirjan muodossa olevan suojaustodistuksen rakenne ja muoto, menettely niiden täyttämiseksi ja turvatodistuksen muuttamiseksi (lisäysten) tekemiseksi, menettely sen todentamisajan määrittämiseksi, menettely turvallisuustodistuksen käyttämiseksi, mukaan lukien menettely sen toimittamiseksi tulliviranomaisille, rekisteröinti, rekisteröinnin epääminen, rekisteröinnin peruuttaminen, voimassaolon päättyminen (mitätöinti) sekä perusteet rekisteröinnin epäämiselle, rekisteröinnin peruuttamiselle, peruutukselle Komissio määrittää turvallisuustodistuksen voimassaolon (peruutuksen). (ks. Euraasian talouskomission hallituksen päätös nro 199, 19.11.2019. marraskuuta 01.12.2021 - tulee voimaan 3. joulukuuta 14.01.2020) (ks. Euraasian talouskomission hallituksen päätös nro 01.12.2021, XNUMX. tammikuuta XNUMX). voimaan XNUMX. joulukuuta XNUMX)
 6. Lähtötulliviranomaisen vakuutus vakuuden asettamisesta tullien ja verojen maksamisvelvollisuuden täyttämiseksi on:
  1. tulliviranomaisen rekisteröimä ja sähköisen asiakirjan muodossa annettu turvallisuustodistus, jonka tulliviranomainen saa tulliviranomaisten tietojärjestelmiä käyttäen;
  2. paperitodistuksena laadittu ja tulliviranomaisen rekisteröimä turvallisuustodistus sekä tiedot tällaisesta turvallisuustodistuksesta ja tällaisesta turvallisuustodistuksesta, jonka lähtötulliviranomainen on saanut tulliviranomaisten tietojärjestelmien avulla.
 7. Tämän säännöstön 8 artiklan 146 kohdassa tarkoitetussa unionissa tehdyssä kansainvälisessä sopimuksessa voidaan määritellä yksityiskohdat, joilla vahvistetaan yleisen vakuuden tarjoaminen tullien ja verojen maksamisvelvollisuuden täyttämiseksi.
 8. Lähtötulliviranomainen ei tunnusta vahvistusta vakuuden antamisesta tullien ja verojen maksamisvelvoitteen täyttämiseksi, jonka vakuustodistus, josta tiedot ilmoitetaan passitusilmoituksessa, seuraavissa tapauksissa:
  1. turvatodistuksen voimassaoloaika on päättynyt passitusilmoituksen jättämishetkellä;
  2. sähköisen asiakirjan muodossa annetussa turvallisuustodistuksessa mainitut tiedot tai tiedot paperilla ja (tai) tulliviranomaisten tietojärjestelmässä olevasta tällaisesta turvallisuustodistuksesta annetusta turvallisuustodistuksesta eivät vastaa passitusilmoituksessa määriteltyjä tietoja;
  3. lähtötoimipaikan tulliviranomainen ei saanut tietoja turvallisuustodistuksesta ja / tai tiedoista tämän artiklan 6 kappaleen mukaisesti, kun se sovelsi paperitodistuksen muodossa annettua turvallisuustodistusta.
 9. Tulliviranomaiset tämän säännöstön 368 artiklan mukaisesti he vaihtavat sähköisen asiakirjan muodossa annettuja vakuustodistuksia, tietoja paperiasiakirjoina annetuista rekisteröidyistä vakuustodistuksista ja niistä saatuja tietoja sekä tietoja vakuustodistuksista, joiden voimassaolo on päättynyt (peruutettujen vakuuksien vakuuksista), vakuustodistuksen käyttämättä jättäminen, vakuustodistuksen rekisteröinnin peruuttaminen, vakuustodistuksen irtisanomisen (lunastamisen) mahdollisuus.

148 artikla. Tavaroiden purkaminen, uudelleenlastaaminen (jälleenlaivaaminen) ja muut lastitoiminnot sekä ajoneuvojen korvaaminen tavaroiden kuljetuksen (kuljetuksen) aikana unionin tullialueen kautta tapahtuvaa tullimenettelyä koskevan tullimenettelyn mukaisesti

 1. Lastin purkaminen, uudelleenlastaaminen (jälleenlaivaaminen), myös yhden liikennemuodon ajoneuvosta toisen liikenteen ajoneuvoon, ja muut lastitoiminnot tavaroilla, jotka kuljetetaan tullimenettelyn mukaisen tullimenettelyn mukaisesti unionin tullialueen läpi, kuten samoin kuin tällaisia ​​tavaroita kuljettavien ajoneuvojen korvaaminen on sallittua tulliviranomaisen luvalla alueella, jolla kyseiset toimet suoritetaan, lukuun ottamatta tämän artiklan 2 kohdassa mainittuja tapauksia.
 2. Jos tämän artiklan 1 kohdassa määritellyt tavarat ja ajoneuvot voidaan suorittaa poistamatta asetettuja tullisinettejä tai sinettejä tai jos tavaroille ei aseteta tullisinettejä ja sinettejä, tällaiset toimet ovat sallittuja, kun tavaroista on ilmoitettu asianmukaisesti. tulliviranomainen, jonka toiminta-alueella nämä toimet suoritetaan, sähköisessä tai kirjallisessa muodossa.
 3. Menettely tulliviranomaisen luvan saamiseen tavaroiden purkamista, uudelleenlastaamista (jälleenlaivausta) ja muita lastitoimintoja varten unionin tullialueen kautta tapahtuvaa tullimenettelyä varten kuljetettavien tavaroiden purkamiseksi, uudelleenlastattamiseksi (uudelleenlastaus) ja korvaamiseksi ajoneuvot, jotka kuljettavat tällaisia ​​tavaroita, tai tulliviranomaiselle ilmoitettaessa tällaisten toimien suorittamisesta, määritetään komissio. (ks. Euraasian talouskomission hallituksen päätös nro 170, 13.12.2017)
 4. Tulliviranomaisella on oikeus kieltäytyä antamasta lupaa rahtitoimintojen suorittamiseen tavaroilla, jotka kuljetetaan unionin tullialueen kautta tapahtuvan tullimenettelyn mukaisen tullimenettelyn mukaisesti, jos tällainen kuljetus (kuljetus) on kielletty asiakirjat, asiakirjat, jotka vahvistavat rajoitusten noudattamisen, tai muut valtion virastojen myöntämät asiakirjat.
 5. Henkilön pyynnöstä, tulliviranomaisen luvalla, lastitoiminnot tavaroilla, jotka kuljetetaan tullimenettelyn mukaisen tullimenettelyn mukaisesti unionin tullialueen läpi, voidaan suorittaa tulliviranomaisen aukioloaikojen ulkopuolella.

149 artikla. Tavarankuljetuksen (kuljetuksen) aikana tapahtuneen onnettomuuden, ylivoimaisen esteen tai muun olosuhteen sattuessa toteutetut toimenpiteet kauttakuljetuksen tullimenettelyn mukaisesti

 1. Onnettomuuden, ylivoimaisen esteen tai muiden olosuhteiden vuoksi, joka estää lentoliikenteen harjoittajaa noudattamasta tämän säännöstön 150 artiklassa säädettyjä velvoitteita, liikenteenharjoittajan on ryhdyttävä kaikkiin toimenpiteisiin tavaroiden ja ajoneuvojen turvallisuuden varmistamiseksi, ilmoitettava asiasta välittömästi lähimmälle tulliviranomaiselle näistä olosuhteista ja tavaroiden sijainnista sekä kuljettaa tavaroita tai varmistaa niiden kuljetus (kuljetus) (jos sen ajoneuvo on vaurioitunut) lähimpään tulliviranomaiseen tai muuhun tulliviranomaisen määräämään paikkaan.
  Näistä olosuhteista viestin vastaanottaneen tulliviranomaisen on ilmoitettava lähtötulliviranomaiselle ja määräpaikatulliviranomaiselle olosuhteista, jotka estävät tavaroiden kuljettamisen (kuljetuksen) tullin kauttakulun tullimenettelyn mukaisesti. .
 2. Komissio määrittelee menettelyn tullitoimintojen suorittamiseksi onnettomuuksien, ylivoimaisen esteen tai muiden olosuhteiden aikana, jotka aiheutuvat tavaroiden kuljetuksesta (kuljetuksesta) tullin kauttakulun tullimenettelyn mukaisesti. (ks. Euraasian talouskomission hallituksen päätös nro 170, 13.12.2017)
 3. Tulliviranomaiset eivät korvaa kuljettajalle tämän artiklan 1 kohdan vaatimusten noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia.

150 artikla. Kuljettajan velvollisuudet tavaroiden kuljetuksen (kuljetuksen) aikana kauttakuljetuksen tullimenettelyn mukaisesti

 1. Kuljetettaessa (kuljetettaessa) tavaroita tullimenettelyn tullimenettelyn mukaisesti, rahdinkuljettaja on riippumatta siitä, onko hän tavaroiden ilmoittaja tällaiseen tullimenettelyyn asetettuja tavaroita lukuun ottamatta tämän artiklan 2 kohdassa mainittua tapausta. velvollinen:
  1. toimittaa tavaroita ja niitä koskevia asiakirjoja lähtötulliviranomaisen asettamassa määräajassa tavaroiden toimituspaikkaan tietyn tavaran kuljetusreitin (kuljetus) mukaisesti, jos se on perustettu;
  2. varmistettava tavaroiden, tullisinettien ja sinettien tai muiden tunnistusmenetelmien turvallisuus, jos niitä on käytetty;
  3. estää tullipaikan tullimenettelyn mukaisesti kuljetettujen (kuljetettujen) tavaroiden muiden lastitoimien purkaminen, uudelleenlastaus (jälleenlaivaaminen) ja suorittaminen sekä tällaisia ​​tavaroita kuljettavien ajoneuvojen korvaaminen ilman tulliviranomaisten lupaa, paitsi tämän säännöstön 2 artiklan 148 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa.
 2. Siinä tapauksessa, että tavaroiden kuljetus (kuljetus) tapahtuu kahdella tai useammalla kuljetustyypillä, tämän artiklan 1 kohdassa määritellyt tullit kannetaan tavaranhaltijalle, joka on asetettu tullimenettelyn tullimenettelyyn.
 3. Jos rautatieliikenteessä kuljetettavia tavaroita, jotka on asetettu tullimenettelyn tullimenettelyyn, ei toimiteta lähtötoimipaikan määrittämään tavaroiden toimituspaikkaan, kukin niiden jäsenvaltioiden rautatieyritys, joka on hyväksynyt nämä tavarat kuljetettavaksi on velvollinen toimittamaan tulliviranomaisen pyynnöstä tietoja näistä toimittamattomista tavaroista. Vastaava pyyntö ja tieto voidaan välittää sekä kirjallisesti että tietojärjestelmien ja tietotekniikan avulla.

151 artikla. Tullikuljetuksen tullimenettelyn loppuun saattaminen ja päättäminen

 1. Tullikuljetuksen tullimenettely päättyy sen jälkeen, kun tavarat on toimitettu lähtötoimipaikan määrittelemään tavaroiden toimituspaikkaan.
 2. Tavaroiden toimituspaikassa tavarat asetetaan ennen tullimenettelyn tullimenettelyn päättymistä tullivalvonta-alueelle, myös poistamatta tavaroita ajoneuvosta, jolla ne on toimitettu.
  Tavarat asetetaan tullivalvonta-alueelle milloin tahansa päivästä.
 3. Tullin kauttakulun tullimenettelyn loppuun saattamiseksi rahdinkuljettaja tai, jos jäsenvaltioiden tullilainsäädännössä niin säädetään, ilmoittajan tullimenettelyyn asetettuihin tullimenettelyihin asetettujen tavaroiden on toimitettava passitusilmoitus määräpaikatulliviranomaiselle sekä muut sen käytettävissä olevat asiakirjat:
  1. maanteitse kuljetettavien tavaroiden osalta - kolmen tunnin kuluessa niiden saapumisesta tavaroiden toimituspaikkaan ja tavaroiden saapuessa tulliviranomaisen työajan ulkopuolella - 3 tunnin kuluessa tavaran saapumisesta tulliviranomaisen työn alku;
  2. vesi-, lento- tai rautatieliikenteellä kuljetettavien tavaroiden osalta - sataman, lentokentän tai rautatieaseman teknisen prosessin (aikataulun) kansainvälisen kuljetuksen aikana asettaman ajanjakson aikana tai muuna jäsenvaltioiden lainsäädännössä vahvistettuna aikana tullilainsäädännöstä.
 4. Rahdinkuljettajan puolesta tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetut toimet voivat suorittaa henkilö, joka toimii tällaisen rahdinkuljettajan puolesta, jos se on sallittua jäsenvaltioiden tullilainsäädännön lainsäädännön mukaisesti.
 5. Kuljettajan on esitettävä tavarat tulliviranomaisen pyynnöstä.
 6. Määrätulliviranomainen rekisteröi asiakirjat yhden tunnin kuluessa tämän artiklan 1 kohdassa määriteltyjen asiakirjojen toimittamispäivästä jäsenvaltioiden tullilainsäädännössä säädetyllä tavalla.
 7. Määrätulliviranomainen saattaa tullimenettelyn tullimenettelyyn päätökseen mahdollisimman pian, mutta viimeistään 4 tunnin kuluessa tulliviranomaisen työajasta tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen toimittamisen rekisteröintihetkestä alkaen, ja jos tällaisten asiakirjojen toimittaminen rekisteröidään alle 4 tunnissa ennen tulliviranomaisen työajan päättymistä - 4 tunnin kuluessa tulliviranomaisen työajan alkamisesta.
 8. Jos tulliviranomainen päättää suorittaa tullitarkastuksen, määräaika tullin kauttakulun tullimenettelyn loppuun saattamiselle määräpaikan tulliviranomaisen päällikön (päällikön), hänen valtuutetun varapäällikönsä (varapäällikön) kirjallisella luvalla määräpaikan tulliviranomainen tai niitä korvaavat henkilöt voidaan pidentää tullitarkastukseen vaadittavalla ajanjaksolla, mutta enintään 10 työpäivällä seuraavasta päivästä, joka seuraa tämän artiklan 3 kohdassa määriteltyjen asiakirjojen toimittamisen rekisteröintipäivää, paitsi jos jäsenvaltioiden lainsäädännössä vahvistetaan lyhyempi ajanjakso riippuen kuljetustyypistä, jolla tavaroiden kuljetus (kuljetus) tapahtuu.
 9. Tullipaikan tullimenettelyn loppuun saattaminen virallistetaan tulliviranomaisen tietojärjestelmää käyttämällä luomalla sähköinen asiakirja tai asettamalla asianmukaiset merkinnät passitusilmoitukseen tai muihin passitusilmoituksena käytettäviin asiakirjoihin.
 10. Komissio määrittelee menettelyn tullimenettelyjen loppuun saattamiseen liittyvien tullitoimintojen suorittamiseksi, mukaan luettuna kuljetusmuoto, jolla tavaroiden kuljetus (kuljetus) tapahtuu. (ks. Euraasian talouskomission hallituksen päätös nro 170, 13.12.2017)
 11. Tullisääntelyä koskevassa jäsenvaltioiden lainsäädännössä voidaan määrittää tapaukset, joissa tullimenettelyä koskevan tullimenettelyn toiminta päättyy tavaroiden asettamiseen väliaikaiseen varastointiin, tulli-ilmoituksen rekisteröimiseen, tavaroiden luovuttamiseen, tavaroiden lähtöön tullialueelta tulliviranomaiset pidättävät tavarat tämän säännöstön 51 luvun mukaisesti.
  Näissä tapauksissa jäsenvaltioiden lainsäädännössä vahvistetaan menettely tullitoimintojen loppuun saattamiseen liittyvien tullitoimintojen suorittamiseksi, mukaan luettuna kuljetusmuoto, jolla tavaroiden kuljetus (kuljetus) tapahtuu. tullilainsäädännöstä.
 12. Tämän koodeksin 7 artiklan 145 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa ja jos tavarat toimitetaan muulle kuin määrämääräiselle tulliviranomaiselle, tullimenettelyä koskeva tullimenettely päättyy tässä artiklassa määrätyllä tavalla.
 13. Jos tavaroita ei toimiteta kokonaan tai osittain tavaroiden toimituspaikkaan eikä tullimenettelyä ole saatettu päätökseen tämän artiklan 12 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, tullimenettelyä koskeva tullimenettely lopetetaan.
  Menettely tullitoimintojen lopettamiseen liittyvän tullitoiminnan suorittamiseksi, aika, jona tullimenettelyn tullimenettely on lopetettava, samoin kuin menettely tullimenettelyn tullimenettelyn päättämisen rekisteröimiseksi määrittelee komissio. (ks. Euraasian talouskomission hallituksen päätös nro 170, 13.12.2017)
 14. Kun tavarat toimitetaan tullivalvonta-alueelle, joka on luotu valtuutetun taloudellisen toimijan rakenteisiin, tiloihin (tilan osiin) ja (tai) avoimille alueille (avoimien alueiden osiin), jolla on toisen tai kolmannen tyyppiset todistukset, tullikuljetus päättyy tämän koodeksin 440 artiklassa vahvistettuihin ominaisuuksiin.

Artikla 152. Tullitehdään tavaroiden toimittamisen jälkeen tavaroiden toimituspaikkaan

 1. Jollei jäsenvaltioiden tullilainsäädännössä toisin määrätä, tämän tullikoodeksin 3 artiklan 151 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen jättämisen määräpaikkaan tulliviranomainen on rekisteröinyt henkilöt, jotka on mainittu tämän koodeksin 1 artiklan 3 kohdassa. Tämän koodeksin 1 §: n on suoritettava tullitoimenpiteet, jotka liittyvät tavaroiden väliaikaiseen varastointiin asettamiseen tai tulli-ilmoituksiin:
  1. maanteitse kuljetettujen tavaroiden osalta viimeistään 8 tulliviranomaisen työaikana sen jälkeen, kun määrä tulliviranomainen on rekisteröinyt asiakirjat;
  2. laivoilla, lentokoneilla tai rautatieliikenteessä kuljetettujen tavaroiden osalta - sataman, lentokentän tai rautatieaseman teknisen prosessin (aikataulun) vahvistaman ajan kansainvälisen kuljetuksen aikana tai muulla jäsenvaltioiden tullilainsäädännössä vahvistetulla ajanjaksolla .
 2. Vesikulkuneuvoilla kuljetettavien tavaroiden osalta väliaikaiseen varastointiin tarkoitettujen tavaroiden sijoittamiseen liittyvät tullitoiminnot on suoritettava tämän koodeksin 1 artiklan 4 kohdan kuudennessa alakohdassa ja 1 kohdan 83 alakohdassa tarkoitetuilla henkilöillä.
 3. Jos tämän koodeksin 1 artiklan 3 kohdan 1-83 alakohdassa tarkoitetut henkilöt eivät suorita tämän artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja tullitoimintoja, rahdinkuljettajan on suoritettava tullitoimintaan liittyvät tullit tavaroiden sijoittaminen väliaikaiseen varastointiin tämän koodeksin 16 luvun mukaisesti viimeistään yhden työpäivän kuluttua siitä päivästä, jona tulliviranomainen on rekisteröinyt määräpaikkana asiakirjat.
  Jäsenvaltioiden tullilainsäädännössä voidaan vahvistaa ehdot ja (tai) menettely, jolla ilmoitetaan liikenteenharjoittajalle tämän tullikoodeksin 1 artiklan 3 kohdan 1-83 alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden epäonnistumisesta tullitoimintaan liittyvissä tapauksissa. tavaroiden sijoittaminen väliaikaiseen varastointiin tai niiden tulli-ilmoitus. (ks. Venäjän valtiovarainministeriön 57 päivätty määräys nro 16.04.2019n)
 4. Tämän artiklan 1-3 kohdan säännöksiä ei sovelleta, jos tavaroista on tehty alustava tulli-ilmoitus.
 5. Suorittaessaan tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti tavaroiden tulli-ilmoituksiin liittyviä tullitoimintoja, tämän koodeksin 1 artiklan 3 kohdan 1-83 alakohdassa mainitut henkilöt ovat velvollisia suorittamaan tullitoimintoja, jotka liittyvät tavaroiden tulli-ilmoituksiin. tavarat väliaikaiseen varastointiin tämän koodeksin 16 luvun mukaisesti kolmen tunnin kuluessa vastaanottopäivästä:
  1. tulliviranomaisen lupa peruuttaa tulli-ilmoitus tämän koodeksin 113 artiklan mukaisesti;
  2. tulliviranomaisen päätös keskeyttää tavaroiden vapauttamisen määräaika tämän koodeksin 124 artiklan mukaisesti;
  3. kieltäytyminen luovuttamasta tavaroita tämän säännöstön 125 artiklan mukaisesti.
 6. Tulliviranomaiset pidättävät tavarat, joiden osalta tässä artiklassa vahvistettuja tullitoimintoja ei ole suoritettu tämän artiklan 1 ja 5 kohdassa määritellyissä määräajoissa, tämän koodeksin 51 luvun mukaisesti.
 7. Tämän artiklan säännöksiä ei sovelleta:
  1. unionin tullialueelle saapuneiden unionin tavaroiden ja tämän tullikoodeksin 4 artiklan 302 kohdassa määriteltyjen ulkomaisten tavaroiden osalta, jotka on asetettu tullimenettelyyn tullimenettelyssä kuljetusta (kuljetusta) varten sellaisen valtion alueen kautta, joka ei ole unionin jäsen;
  2. kansainvälisten postilähetysten osalta;
  3. kun unionin tullialueelta vietyjen tavaroiden tullimenettely on suoritettu lähtöpaikassa;
  4. tullivalvontavyöhykkeelle toimitettujen tavaroiden osalta, jotka on luotu valtuutetun taloudellisen toimijan, jolla on todistukset, tullivalvonta-alueelle toimitettuihin tuotteisiin, jotka on luotu valtuutetun taloudellisen toimijan rakenteisiin, tiloihin (tilojen osiin) ja (tai) avoimille alueille (avoimien alueiden osiin) toisen tai kolmannen tyypin.

153 artikla. Tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien maksamisvelvollisuuden syntyminen ja päättyminen ulkomaisten tavaroiden osalta, jotka on asetettu (asetettu) tullimenettelyn tullimenettelyyn kuljetuksen aikana unionin tullialueella, niiden maksamisen määräaika ja laskenta

 1. Velvollisuus maksaa tuontitullit, verot, erityiset, polkumyyntitullit ja tasoitustullit ulkomaisille tavaroille, jotka on asetettu tullimenettelyn tullimenettelyyn, syntyy:
  1. ilmoittajalta - siitä hetkestä alkaen, kun tulliviranomainen rekisteröi passitusilmoituksen;
  2. jäsenvaltion rautatieliikenteen harjoittajalta, joka on hyväksynyt tavaran kauttakuljetuksen tullimenettelyyn asetetut tavarat rautatiekuljetuksiin jonkin jäsenvaltion alueella kansainvälisten rautatieliikennesopimusten ja rautatieliikenteen säädösten mukaisesti. Itsenäisten valtioiden yhteisön jäsenvaltioiden rautatieliikenneneuvosto, jos tavaroiden siirto tapahtuu jäsenvaltioiden rautatieyritysten välillä tai jäsenvaltioiden liikennealan lainsäädännössä määrätyllä tavalla, jos tavaroiden siirto tapahtuu yhden jäsenvaltion rautatieyritysten välillä siitä hetkestä lähtien, kun tavarat hyväksytään kuljetettavaksi määrätyllä tavalla.
 2. Velvollisuutta maksaa erityisiä polkumyyntitulleja ja tasoitustulleja ei synny, kun henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut tavarat ja kansainvälinen posti asetetaan tullimenettelyyn.
 3. Ilmoittaja samoin kuin jäsenvaltion rautatieliikenteen harjoittaja päättää velvollisuuden maksaa tuontitullit, verot, erityiset, polkumyyntitullit ja tasoitustullit ulkomaisille tavaroille, jotka on asetettu (asetettu) tullimenettelyn tullimenettelyyn. Tämän artiklan 2 kohdan 1 alakohdassa tarkoitettu valtio, joka suorittaa tavaroiden kuljetuksen (kuljetuksen) lähtötulliviranomaisen määräämään tavaroiden toimituspaikkaan seuraavissa tilanteissa:
  1. tullimenettelyn tullimenettelyn suorittaminen tämän koodeksin 151 artiklan mukaisesti, lukuun ottamatta tämän kohdan 2 alakohdassa mainittua tapausta;
  2. valtuutetun talouden toimijan on hyväksyttävä tavarat tämän säännöstön 440 artiklan mukaisesti;
  3. sellaisten tavaroiden sijoittaminen väliaikaiseen varastointiin, joiden osalta tullimenettelyn tullimenettely on lopetettu, tämän koodeksin 6 artiklan 129 kohdan mukaisesti;
  4. sellaisten tavaroiden sijoittaminen, joiden osalta tullimenettelyn tullimenettely on lopetettu tullimenettelyjen mukaisesti tämän koodeksin 7 artiklan 129 kohdan mukaisesti;
  5. tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien maksamisvelvollisuuden täyttäminen ja (tai) niiden kantaminen tämän artiklan 6 kohdan mukaisesti lasketuissa ja maksettavissa määrissä;
  6. tulliviranomaiset tunnustavat tullilainsäädäntöä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti ulkomaisten tavaroiden tuhoutumisen ja (tai) korjaamattoman häviämisen onnettomuuden tai ylivoimaisen esteen tai näiden tavaroiden peruuttamattoman menetyksen seurauksena luonnon menetys tavanomaisissa kuljetus- (kuljetus) ja (tai) varastointiolosuhteissa, lukuun ottamatta tapauksia, joissa ennen ulkomaisten tavaroiden hävittämistä tai korjaamatonta menetystä tämän säännöstön mukaisesti tuontitullin maksamisen määräaika tullit, verot, erityiset, polkumyynnin vastaiset ja tasoitustullit ovat tulleet;
  7. tavaroiden luovuttamisesta kieltäytyminen tullimenettelyn tullimenettelyn mukaisesti - velvollisuudesta maksaa tuontitullit, verot, erityiset, polkumyynnin vastaiset ja tasoitustullit, jotka syntyivät passitusilmoituksen rekisteröinnin yhteydessä;
  8. passitusilmoituksen peruuttaminen tämän koodeksin 113 artiklan mukaisesti ja (tai) tavaroiden vapauttamisen peruuttaminen tämän koodeksin 4 artiklan 118 kohdan mukaisesti - velvollisuudesta maksaa tuontitullit, verot, erityiset, passitusilmoituksen rekisteröinnin yhteydessä syntyneet polkumyyntitullit ja tasoitustullit;
  9. tavaroiden takavarikointi tai muuntaminen jäsenvaltion omistukseen (tuloihin) kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti;
  10. tulliviranomainen pidättää tavarat tämän koodeksin 51 luvun mukaisesti;
  11. sellaisten tavaroiden sijoittaminen väliaikaiseen varastointiin tai asettaminen johonkin tullimenettelyyn, jotka on takavarikoitu tai pidätetty rikosilmoituksen todentamisen, rikos- tai hallinnollisen rikkomuksen käsittelyn aikana (hallinnollisen menettelyn suorittaminen) aikana ja joiden osalta Niiden palauttamiseksi tehtiin päätös, ellei tällaisia ​​tavaroita ollut aiemmin luovutettu.
 4. Velvollisuus maksaa tuontitullit, verot, erityiset, polkumyyntitullit ja tasoitustullit ulkomaisille tavaroille, jotka on asetettu (asetettu) tullimenettelyn tullimenettelyyn, päättää sen jäsenvaltion rautatieyritys, joka on siirtänyt tavaroihin tullimenettelyn tullimenettely, kuljetetaan kuljetuksella, toisen jäsenvaltion rautatieliikenteen harjoittaja kansainvälisillä rautatieliikennesopimusten ja itsenäisten valtioiden rautatieliikenteen neuvoston säädösten mukaisesti tai oman jäsenvaltionsa rautatieliikenteen harjoittaja jäsenvaltioiden liikennealan lainsäädännössä vahvistetulla tavalla, kun tavaroita siirretään vakiintuneen menettelyn mukaisesti.
 5. Velvollisuus maksaa tuontitullit, verot, erityiset, polkumyyntitullit ja tasoitustullit on suoritettava, jos tavaroita ei toimiteta tavaroiden toimituspaikkaan tulliviranomaisen ja tullimenettelyn asettamassa tullimenettelyssä. ei ole saatu päätökseen koodeksin 12 artiklan 151 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa.
  Tämän tilanteen esiintyessä päivämäärää, jolloin tavarat asetetaan tullimenettelyyn tullimenettelyyn, pidetään tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien maksamisen määräpäivänä.
 6. Tämän artiklan 5 kohdassa tarkoitetun olosuhteen sattuessa tuontitullit, verot, erityiset, polkumyyntitullit ja tasoitustullit on maksettava ikään kuin tullimenettelyyn asetettu ulkomainen tavara asetettaisiin tullimenettelyyn luovutus kotimaan kulutukseen soveltamatta tullietuuksia ja etuja tuontitullien, verojen maksamiseen ja henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettujen tavaroiden osalta - ikään kuin henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut tavarat luovutettaisiin vapaaseen liikkeeseen.
  Tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien laskemiseen sovelletaan tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien määriä, jotka ovat voimassa tulliviranomaisen rekisteröintipäivänä. passitusilmoituksen.
  Jos tulliviranomaisella ei ole tarkkoja tietoja tavaroista (laatu, nimi, määrä, alkuperä ja (tai) tullausarvo), maksettavien tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien laskentaperuste määritetään tullilaitoksen tietojen perusteella, ja tavaroiden luokittelu suoritetaan ottaen huomioon tämän koodeksin 3 artiklan 20 kohta. Jos ulkomaan taloudellisen toiminnan tavaranimikkeistön mukaiset tavarakoodit määritetään ryhmittelytasolla alle 10 merkin määrällä:
  • tuontitullien laskemiseksi sovelletaan korkeinta tuontitullien määriä, jotka vastaavat tällaiseen ryhmään kuuluvia tavaroita;
  • verojen laskennassa sovelletaan korkeinta arvonlisäverokantaa ja korkeinta valmisteverokantaa (valmistevero tai valmistevero), jotka vastaavat sellaiseen ryhmään kuuluvia tavaroita, joiden osalta korkeimmat verokannat tuontitullien vahvistaminen;
  • erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien laskemiseksi sovelletaan korkeinta erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien määriä, jotka vastaavat tällaiseen ryhmittymään kuuluvia tavaroita, ottaen huomioon tämän lausekkeen kahdeksas kohta.
 7. Erityiset, polkumyyntitullit, tasoitustullit lasketaan tavaroiden alkuperän perusteella, joka on vahvistettu tämän koodeksin 4 luvun mukaisesti, ja (tai) muista tiedoista, jotka ovat tarpeen määriteltyjen tullien määrittämiseksi. Jos tavaroiden alkuperää ja / tai muita tietoja, joita vaaditaan määritettyjen tullien määrittämiseksi, ei vahvisteta, erityiset, polkumyynnin vastaiset ja tasoitustullit lasketaan korkeimpien erityisen, polkumyyntitullien ja tasoitustullien määrien perusteella, jotka on vahvistettu kyseisen maan sama ulkomaan taloudellisen toiminnan tavaranimikkeistön koodi, jos tavaroiden luokittelu tapahtuu 10 merkin tasolla, tai ryhmään kuuluvat tavarat, jos ulkomaan taloudellisen toiminnan tavaranimikkeistön mukaiset tavaran koodit määritetään ryhmätasolla siten, että merkkien määrä on alle 10.
  Kun vahvistetaan myöhemmin tarkkoja tietoja tavaroista, tuontitullit, verot, erityiset, polkumyyntitullit, tasoitustullit lasketaan näiden tarkkojen tietojen perusteella ja ylimaksettujen ja (tai) liian kerättyjen tuontimäärien palautus (tasoitus). tullit, verot, erityiset, polkumyyntitullit, tasoitustullit tai maksamattomien määrien kantaminen tämän koodeksin 10 ja 11 luvun sekä 76 ja 77 artiklan mukaisesti.
  Kansainvälisten postilähetysten tuontitullit ja verot maksetaan tämän koodeksin 7 artiklan 287 kohdassa vahvistetun määrän verran.
 8. Kun tavarat asetetaan kauttakuljetuksen tullimenettelyyn väliaikaiseen varastointiin tämän koodeksin 6 artiklan 129 kappaleen mukaisesti tai asetetaan tällaiset tavarat tullimenettelyihin tämän koodeksin 7 artiklan 129 kappaleen mukaisesti tai pidätetään tulliviranomaiset suorittavat tavaroiden luovutuksen tämän koodeksin 51 luvun mukaisesti tullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien, tasoitustullien ja (tai) niiden kantamisen (kokonaan tai osittain) maksamisvelvoitteen täyttämisen jälkeen Tämän artiklan mukaisesti maksetut ja (tai) perityt tullit, verot, erityiset, polkumyyntitullit, tasoitustullit palautetaan (tasoitetaan) tämän koodeksin 10 luvun ja 76 artiklan mukaisesti.
 9. Jos tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyynnin vastaisten ja tasoitustullien maksamisvelvoitteen täyttämisen vakuuden tämän koodeksin 3 artiklan 62 kohdan mukaisesti antaa joku muu kuin tavaran ilmoittaja tavaroiden tullitariffiin. tullimenettelyn tullimenettely, tällainen muu henkilö on yhteisvastuullisesti velvollinen maksamaan tullin, verot, erityiset, polkumyynnin vastaiset ja tasoitustullit ilmoittajan kanssa.
 10. Siinä tapauksessa kuljetus kansainvälisessä liikenteessä, joka kuljettaa ulkomaan tavaroita tullimenettelyyn, on mukana organisaatio, joka on määritetty jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti tämän säännöstön 3 artiklan 343 kohdan mukaisesti, tällaisen järjestön on oltava solidaarinen velvollinen maksamaan tuontitullit, verot, erityiset, polkumyyntitullit ja tasoitustullit ilmoittajan kanssa.
 11. Jos tavaroiden rautatiekuljetuksen aikana tavaran tulliselvitysmenettelyyn asetettujen tavaroiden ilmoittaja ei ollut sen jäsenvaltion rautatieliikenteen harjoittaja, joka hyväksyi tullimenettelyyn asetetut tavarat kuljetettavaksi kansainvälisen kansainvälisen järjestelyn mukaisesti rautatieliikenteen alalla tehdyt sopimukset ja itsenäisten valtioiden kansainyhteisön jäsenvaltioiden rautatieliikenneneuvoston säädökset tai jäsenvaltioiden liikennelainsäädäntö, tällainen rautatieyritys on yhteisvastuullisesti velvollinen maksamaan tuonnin tullit, verot, erityiset, polkumyyntitullit ja tasoitustullit ilmoittajan kanssa.

154 artikla. Henkilöiden vastuu tullimenettelyn tullimenettelyn rikkomisesta

 1. Jos kaikkia kauttakuljetuksen tullimenettelyyn asetettuja tavaroita ja niiden asiakirjoja ei toimiteta tavaroiden toimituspaikkaan, tämän koodeksin 150 artiklassa mainitut henkilöt ovat vastuussa jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti. Valtio, jonka tulliviranomainen on luovuttanut tavarat tullimenettelyä noudattaen.
  Muissa tapauksissa, joissa velvoitteita ei täytetä tavaroiden kuljetuksen (kuljetuksen) aikana kauttakuljetuksen tullimenettelyn mukaisesti, myös tapauksissa, joissa osaa tavaroista, jotka on asetettu tullimenettelyyn, ei toimiteta, tämän säännöstön 150 artiklassa tarkoitetut henkilöt ovat vastuussa sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, jonka alueella rikkomus on havaittu.
 2. Kuljettajan velvollisuuksien laiminlyönnistä tavaroiden rautatiekuljetuksen aikana tullin kauttakuljetuksen tullimenettelyn mukaisesti vastaa rautatieliikenteen harjoittaja, joka on hyväksynyt tavarat kuljetettavaksi jonkin jäsenvaltion alueen kautta rautatieliikenteen alalla tehtyjen kansainvälisten sopimusten ja valtioiden rautatiekuljetusneuvoston - itsenäisten valtioiden kansainyhteisön jäsenet tai jäsenvaltioiden liikennealan lainsäädännön - säädösten mukaisesti, jos tavaroiden siirto yhden jäsenvaltion rautatieyritysten välillä.
  Rautatiekuljetusten aikana velvoitteiden täyttämättä jättämisestä tullipaikan tullimenettelyn mukaisesti tämän lausekkeen ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu rautatieliikenteen harjoittaja on vastuussa jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti kuljetuksesta jonka alueella tavarat hyväksytään.