МЕНЮ

Jälleenviennin tullimenettely

238 artikla Jälleenviennin tullimenettelyn sisältö ja soveltaminen

 1. Tullimenettely jälleenvienti - ulkomaisiin tavaroihin ja unionin tavaroihin sovellettava tullimenettely, jonka mukaisesti ulkomaiset tavarat viedään unionin tullialueelta maksamatta tuontitulleja, veroja, erityisiä, polkumyyntitulleja, tasoitustulleja ja (tai) palautettaessa (kuittaamalla) kyseisten tullien ja verojen määrät perustamissopimuksen 242 artiklan mukaisesti tämän säännöstön ja Unionin tavarat - maksamatta vientitulleja, edellyttäen, että tavarat asetetaan tähän tullimenettelyyn.
 2. Jälleenviennin tullimenettelyä sovelletaan
  1. unionin tullialueelle tuotavat ulkomaiset tavarat, jotka sijaitsevat unionin tullialueella, mukaan lukien ulkomaiset tavarat, joille on asetettu tullimenettelyjä;
  2. tavarat, jotka on saatu (muodostettu) jalostustoimien seurauksena unionin tullialueella (jalostustuotteet, jätteet, lukuun ottamatta tämän koodeksin 3 artiklan 170 kohdassa määriteltyä jätettä, ja (tai) jäämät), tullimenettely jalostusta varten tullialueella tämän koodeksin 1 artiklan 173 kohdan mukaisesti;
  3. jätteet, lukuun ottamatta tämän koodeksin 3 artiklan 195 kohdassa määriteltyä jätettä, ja (tai) kotitalouskäyttöön tarkoitetuista jalostustoimista syntyneet jätteet, kotitalouskäyttöön tarkoitetun jalostusta koskevan tullimenettelyn saattamiseksi päätökseen tämän asetuksen 1 kohdan 2 alakohdan mukaisesti Tämän säännöstön 197 artikla;
  4. tavarat, jotka on valmistettu (vastaanotettu) ulkomaisista tavaroista, jotka on asetettu vapaatullivyöhykkeen tullimenettelyyn, vapaan tullialueen tullimenettelyn loppuun saattamiseksi tämän koodeksin 1 artiklan 5 kohdan 207 alakohdan mukaisesti;
  5. tavarat, jotka on valmistettu (vastaanotettu) ulkomaisista tavaroista, jotka on asetettu vapaavaraston tullimenettelyyn, vapaavaraston tullimenettelyn loppuun saattamiseksi tämän koodeksin 1 artiklan 4 kohdan 215 alakohdan mukaisesti;
  6. Unionin tavarat, joiden osalta on sovellettu kotimaan kulutukseen luovuttamista koskevaa tullimenettelyä, jos tavarat viedään unionin tullialueelta sen liiketoimen ehtojen täyttämättä jättämisen vuoksi, jonka perusteella tavarat kuljetettiin unionin tullirajan yli, mukaan lukien määrä, laatu, kuvaus tai pakkaus, jos tämän koodeksin 2 artiklan 239 kohdassa vahvistettuja edellytyksiä noudatetaan;
  7. tavarat, jotka on asetettu kotimaan kulutukseen luovuttamista koskevaan tullimenettelyyn ja joiden osalta unionissa sovellettavien kansainvälisten sopimusten tai unioniin liittymistä koskevien kansainvälisten sopimusten mukaisesti sovelletaan alhaisempia tuontitulleja kuin yhtenäisessä tullitariffissa vahvistetut Euraasian talousunioni, jos nämä tavarat viedään unionin tullialueelta sen kaupan ehtojen täyttämättä jättämisen vuoksi, jonka perusteella tavarat kuljetettiin unionin tullirajan yli, mukaan lukien määrä, laatu, kuvaus tai pakkaus tämän koodeksin 2 artiklan 239 kohdassa vahvistettujen ehtojen mukaisesti.
 3. Tämän artiklan 6 kohdan 2 alakohdassa tarkoitetut unionin tavarat, jotka on asetettu jälleenviennin tullimenettelyyn ja tosiasiallisesti viety unionin tullialueelta, menettävät unionin tavaroiden aseman.
 4. Jälleenviennin tullimenettelyä voidaan soveltaa unionin tullialueelta vietyihin tullimenettelyihin:
  1. tämän koodeksin 1 artiklan 3 kohdan 176 alakohdassa tarkoitetut tavarat, joille on asetettu tullialueella tapahtuvaa jalostusta koskeva tullimenettely, saattamaan tullialueella tapahtuvaa jalostusta koskeva tullimenettely päätökseen tullikoodeksin 2 artiklan 2 kohdan 184 alakohdan mukaisesti tämä koodi;
  2. tavarat, joille on asetettu erityinen tullimenettely, komission määrittelemissä tapauksissa;
  3. kansainvälisen liikenteen ajoneuvot tämän säännöstön 7 artiklan 276 kohdan mukaisesti;
  4. ulkomaiset tavarat, jotka on eritelty tämän koodeksin 2 artiklan 5 kohdan 303 alakohdassa.
  5. Tämän artiklan 4 kohdassa määritellyt tavarat asetetaan jälleenvientiä koskevaan tullimenettelyyn ilman, että niitä tuodaan unionin tullialueelle.

239 artikla Tavaroiden jälleenvientitullimenettelyyn asettamisen edellytykset

 1. Edellytykset tämän koodeksin 1 artiklan 5 kohdan 2-238 alakohdassa tarkoitettujen tavaroiden asettamiseksi jälleenvientitullimenettelyyn ovat:
  1. kieltojen ja rajoitusten noudattaminen tämän säännöstön 7 artiklan mukaisesti;
  2. tietojen toimittaminen tulliviranomaisille olosuhteista, jotka koskevat tavaroiden tuontia unionin tullialueelle, tavaroiden vientiä unionin tullialueelta, jotka vahvistetaan toimittamalla tulli ja (tai) muut asiakirjat tai tietoja tällaisista asiakirjoista.
 2. Tämän koodeksin 6 artiklan 7 kohdan 2 ja 238 alakohdassa määriteltyjen tavaroiden jälleenvientitullimenettelyyn asettamisen edellytykset ovat:
  1. tavaroiden asettaminen jälleenvientitullimenettelyyn vuoden kuluessa päivästä, joka seuraa niiden asettamista kotimaan kulutukseen luovutusta koskevaan tullimenettelyyn;
  2. tietojen toimittaminen tulliviranomaisille olosuhteista, jotka koskevat tavaroiden tuontia unionin tullialueelle, sen liiketoimen ehtojen täyttämättä jättämistä, jonka perusteella tavarat kuljetettiin unionin tullirajan yli, nämä tavarat kotimaan kulutukseen luovuttamista koskevassa tullimenettelyssä, näiden tavaroiden käyttö sen jälkeen, kun ne on asetettu kotimaan kulutukseen luovuttamista koskevaan tullimenettelyyn, mikä vahvistetaan toimittamalla tulli- ja / tai muita asiakirjoja tai tietoja tällaisista asiakirjoista. Tulliviranomaiselle voidaan esittää asiakirjat, jotka valtuutetut organisaatiot ovat antaneet lainsäädännön mukaisesti, jotta voidaan vahvistaa sen kaupan ehtojen noudattamatta jättäminen, jonka perusteella tavarat kuljetettiin unionin tullirajan yli. jäsenvaltioiden
  3. tavaroiden käyttämättä jättäminen unionin tullialueella ja niiden korjaamatta jättäminen, lukuun ottamatta tapauksia, joissa tavaroiden käyttö oli tarpeen vikojen tai muiden olosuhteiden havaitsemiseksi, jotka johtivat tavaroiden vienti unionin tullialueelta;
  4. tulliviranomaisen kyky tunnistaa tavarat;
  5. kieltojen ja rajoitusten noudattaminen tämän säännöstön 7 artiklan mukaisesti.

240 artikla. Toimenpiteet jälleenvientitullimenettelyyn asetettujen tavaroiden kanssa

 1. Kuljetusta (kuljetusta) varten unionin tullialueen kautta jälleenvientitullimenettelyyn asetetut tavarat asetetaan tullimenettelyyn, lukuun ottamatta seuraavia:
  1. tavarat, jotka on määritelty tämän koodeksin 6 artiklan 2 kohdan 238 alakohdassa;
  2. tavarat, jotka viedään satamasta FEZ tai logistinen yksinomainen talousvyöhyke ja tällaisten tavaroiden lähtöpaikka on tavaroiden liikkumispaikka unionin tullirajan yli, johon tällaisen sataman yksinomaisen talousvyöhykkeen tai logistisen yksinomaisen talousvyöhykkeen vieressä on;
  3. muut komission määrittelemät tuoteryhmät.
 2. Jälleenviennin tullimenettelyyn asetetut tavarat on vietävä unionin tullialueelta enintään neljän kuukauden kuluessa päivästä, joka seuraa sitä päivää, jona kyseiset tavarat asetetaan tällaiseen tullimenettelyyn, lukuun ottamatta tavaroita, jotka tuodaan maahan sataman FEZ: n tai logistisen FEZ: n alueella.
 3. Jos tällaisia ​​tavaroita ei asetettu tullimenettelyyn tullimenettelyssä 3 työpäivän kuluessa jälleenvientitullimenettelystä tai ne poistettiin unionin tullialueelta, ne on asetettava väliaikaiseen varastoon .
 4. Jos ulkomaan tavaroita, jotka on asetettu jälleenviennin tullimenettelyyn, ei viedä unionin tullialueelta, lukuun ottamatta tapauksia, joissa ne ovat tuhoutuneet ja (tai) peruuttamattomia menetyksiä onnettomuuden tai ylivoimaisen esteen tai peruuttamattoman menetyksen seurauksena. luonnollinen menetys tavanomaisissa kuljetus- (kuljetus) ja (tai) varastointiolosuhteissa ennen tämän artiklan 2 kohdassa vahvistetun määräajan päättymistä jälleenvientiä koskeva tullimenettely päättyy ja tulliviranomainen pidättää tällaiset ulkomaiset tavarat tämän säännöstön 51 luvun mukaisesti.

241 artikla. Tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien maksamisvelvollisuuden syntyminen ja päättyminen ulkomaisten tavaroiden osalta, jotka on asetettu (asetettu) jälleenviennin tullimenettelyyn, niiden maksamisen määräaika ja laskeminen

 1. Velvollisuus maksaa tuontitullit, verot, erityiset, polkumyyntitullit ja tasoitustullit ulkomaisille tavaroille, jotka on asetettu jälleenviennin tullimenettelyyn, syntyy ilmoittajalle siitä hetkestä lähtien, kun tulliviranomainen rekisteröi tavarailmoituksen.
 2. Velvollisuus maksaa tuontitullit, verot, erityiset, polkumyyntitullit ja tasoitustullit ulkomaisille tavaroille, jotka on asetettu (asetettu) jälleenviennin tullimenettelyyn, irtisanoutuu ilmoittajan toimesta seuraavissa olosuhteissa:
  1. ulkomaisten tavaroiden tosiasiallinen vienti unionin tullialueelta, jonka lähtöpaikan tulliviranomainen on vahvistanut komission tämän koodeksin 93 artiklan mukaisesti määrittämällä tavalla;
  2. sellaisten tavaroiden sijoittaminen, joiden jälleenvientitullimenettely on lopetettu tullimenettelyjen mukaisesti tämän koodeksin 7 artiklan 129 kohdan mukaisesti;
  3. tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien maksamisvelvoitteen täyttäminen ja (tai) niiden kantaminen tämän artiklan 4–6 kohdan mukaisesti laskettujen ja maksettavien määrien mukaisesti;
  4. tulliviranomaiset tunnustavat tullilainsäädäntöä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti ulkomaisten tavaroiden tuhoutumisen ja (tai) korjaamattoman häviämisen onnettomuuden tai ylivoimaisen esteen tai näiden tavaroiden peruuttamattoman menetyksen seurauksena luonnon menetys tavanomaisissa kuljetus- (kuljetus) ja (tai) varastointiolosuhteissa, lukuun ottamatta tapauksia, joissa ennen ulkomaisten tavaroiden hävittämistä tai korjaamatonta menetystä tämän säännöstön mukaisesti tuontitullin maksamisen määräaika tullit, verot, erityiset, polkumyynnin vastaiset ja tasoitustullit ovat tulleet;
  5. kieltäytyminen luovuttamasta tavaroita jälleenviennin tullimenettelyn mukaisesti - suhteessa velvoitteeseen maksaa tuontitullit, verot, erityiset, polkumyynnin vastaiset ja tasoitustullit, jotka syntyivät tavarailmoituksen rekisteröinnissä;
  6. tavarailmoituksen peruuttaminen tämän koodeksin 113 artiklan mukaisesti ja (tai) tavaroiden luovutuksen peruuttaminen tämän koodeksin 4 artiklan 118 kohdan mukaisesti - tuontitullien, verojen ja , polkumyyntitullit ja tasoitustullit, jotka syntyivät tavarailmoituksen rekisteröinnin yhteydessä;
  7. tavaroiden takavarikointi tai muuntaminen jäsenvaltion omistukseen (tuloihin) kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti;
  8. tulliviranomainen pidättää tavarat tämän koodeksin 51 luvun mukaisesti;
  9. sellaisten tavaroiden sijoittaminen väliaikaiseen varastointiin tai asettaminen johonkin tullimenettelyyn, jotka on takavarikoitu tai pidätetty rikosilmoituksen todentamisen, rikos- tai hallinnollisen rikkomuksen käsittelyn aikana (hallinnollisen menettelyn suorittaminen) aikana ja joiden osalta Niiden palauttamiseksi tehtiin päätös, ellei tällaisia ​​tavaroita ollut aiemmin luovutettu.
 3. Tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien maksamisvelvollisuus on täytettävä, jos ulkomaisia ​​jälleenvientitullimenettelyyn asetettuja tavaroita ei viedä unionin tullialueelta ennen voimassaolon päättymistä tämän koodeksin 2 artiklan 240 kohdassa vahvistetun ajanjakson.
  Tämän tilanteen sattuessa tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien maksupäivä on päivä, jona tavarat asetetaan jälleenvientitullimenettelyyn.
 4. Tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetun olosuhteen sattuessa tuontitullit, verot, erityiset, polkumyyntitullit, tasoitustullit maksetaan ikään kuin jälleenvientitullimenettelyyn asetetut ulkomaiset tavarat asetettaisiin kotimaan kulutukseen luovuttamista koskevaan tullimenettelyyn soveltamatta tullietuuskohteita ja etuja tuontitullin maksamiseen tullit ja verot, lukuun ottamatta tämän artiklan 5 ja 6 kappaleessa mainittuja tapauksia.
  Tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien laskemiseen sovelletaan tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien määriä, jotka ovat voimassa tulliviranomaisen rekisteröintipäivänä. tavaroiden jälleenvientiä koskevaan tullimenettelyyn asettamista koskevasta ilmoituksesta.
 5. Jos tämän artiklan 3 kohdassa mainittu olosuhde esiintyi tämän koodeksin 1 artiklan 1 kohdan 126 alakohdassa määriteltyjen ehdollisesti luovutettujen tavaroiden suhteen, tuontitullit ja verot maksetaan tuontitullien, maksamatta olevien verojen määränä luovutettaessa tavarat kotimaan kulutukseen luovutusta koskevan tullimenettelyn mukaisesti tuontitullien ja verojen maksamiseen tarkoitettujen kannustimien käytön yhteydessä. Määriteltyjen tavaroiden erityisiä, polkumyyntitulleja ja tasoitustulleja ei tarvitse maksaa.
 6. Jos tämän artiklan 3 kohdassa mainittu olosuhde ilmeni tullialueella jalostettavaksi tullimenettelyyn asetettujen tavaroiden jalostustuotteista, tuontitullit, verot, erityiset, polkumyynnin vastaiset ja tasoitustullit ovat maksettavia tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien määrässä, jotka maksetaan ikään kuin ulkomaiset tavarat asetettaisiin tullialueella jalostettaviksi tullialueella ja käytettäisiin jalostettujen tuotteiden valmistukseen tullitariffien mukaisesti jalostettujen tuotteiden luovuttamista koskevat normit asetettiin kotimaan kulutukseen luovuttamista koskevaan tullimenettelyyn.
  Tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien, tasoitustullien laskemiseksi sovelletaan tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien määriä, jotka ovat voimassa päivänä, jona tulliviranomaiset rekisteröivät tullin. ilmoitus tavaroista, jotka on jätetty tavaroiden asettamiseksi tullialueella jalostusta varten jalostettaviksi, ja sellaisten tavaroiden osalta, joiden luovutus tapahtui tullialueella jalostusta varten tullimenettelyssä ennen ilmoituksen jättämistä tavaroiden osalta - päivänä, jona tulliviranomainen rekisteröi tavaroiden vapauttamista koskevan hakemuksen ennen tavarailmoituksen tekemistä.
  Jos tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien laskemiseksi vaaditaan muuntaa ulkomaanvaluutta jäsenvaltion valuutaksi, muunnos tehdään kyseisen päivän valuuttakurssilla. tämän lausekkeen toisessa kohdassa.
 7. Tämän artiklan 6 kappaleen mukaisesti maksetuista (kerätyistä) tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien määristä maksetaan korkoa, ikään kuin maksujen lykkäys myönnettäisiin näiden määrien perusteella päivä, jona tavarat asetetaan tullialueella jalostettavaksi tullimenettelyyn päivänä, jona tavarat asetetaan jälleenvientitullimenettelyyn. Määritetty korko lasketaan ja maksetaan tämän koodeksin 60 artiklan mukaisesti.
  Jos tullialueella tapahtuvaa jalostusta koskevan tullimenettelyn suorittaminen tämän koodeksin 3 artiklan 173 kohdan mukaisesti keskeytettiin, tässä kohdassa säädettyjä korkoja tullimenettelyn keskeyttämisen ajasta ei veloiteta eikä makseta.
 8. Kun kyseessä on ulkomaisten tavaroiden tosiasiallinen vienti unionin tullialueelta, lähtöpaikan tulliviranomaisen vahvistama komission määrittelemällä tavalla tai tällaisten tavaroiden sijoittaminen tämän koodeksin 7 artiklan 129 kohdan mukaisesti tavarat, joita sovelletaan ulkomaisiin tavaroihin sovellettaviin tullimenettelyihin, tai tulliviranomaisten pidätykset tällaisista tavaroista tämän koodeksin 51 luvun mukaisesti sen jälkeen, kun tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien, tasoitustullien ja ( tai) niiden perimät (kokonaan tai osittain) tämän artiklan mukaisesti maksetut ja (tai) perityt tuontitullit, verot, erityiset, polkumyyntitullit, tasoitustullit palautetaan tämän koodeksin 10 luvun ja 76 artiklan mukaisesti .
 9. Ilmoittajalla ei ole velvollisuutta maksaa vientitulleja jälleenvientitullimenettelyyn asetetuista tavaroista.

242 artikla. Tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien palautus (tasoitus)

 1. Tämän koodeksin 6 artiklan 7 kohdan 2 ja 238 alakohdassa määriteltyjen tavaroiden osalta, jotka on asetettu jälleenvientitullimenettelyyn ja tosiasiallisesti viety unionin tullialueelta, tuontitullien, verojen, erityiset polkumyyntitullit, tasoitustullit, jotka on maksettu (kerätty) kotimaan kulutukseen luovuttamista koskevan tullimenettelyn soveltamisen yhteydessä, lukuun ottamatta tapausta, jossa tuontitullien ja verojen määrät on maksettu (peritty) tullien yhteydessä sellaisten toimien toteuttaminen, jotka rikkovat tuontitullien, verojen maksamiseen liittyvien etuuksien myöntämisen tarkoituksia ja ehtoja ja (tai) rikkovat näiden tavaroiden käyttöä ja (tai) hävittämistä koskevia rajoituksia näiden etujen käytön yhteydessä.
 2. Tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien määrät palautetaan (tasoitetaan) tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti tämän koodeksin 10 luvun ja 76 artiklan mukaisesti.