МЕНЮ

Tullimenettely tullialueen ulkopuolella tapahtuvaa jalostusta varten

176 artikla. Tullialueen ulkopuolella tapahtuvaa jalostusta koskevan tullimenettelyn sisältö ja soveltaminen

 1. Tullimenettely jalostus tullialueen ulkopuolella - unionin tavaroihin sovellettava tullimenettely, jonka mukaan tällaiset tavarat viedään unionin tullialueelta saadakseen vastaan ​​unionin tullialueen ulkopuolella tapahtuvan käsittelyn seurauksena, niiden jalostustuotteet, jotka on tarkoitettu myöhempään tuontiin unionin tullialueelle maksamatta vientitulleja kyseisten unionin tavaroiden osalta, edellyttäen, että tavarat asetetaan tämän tullimenettelyn alaisuuteen ja niiden käyttöä varten tullimenettely.
 2. Tullimenettelyyn tullialueen ulkopuolelle asetetut tavarat, jotka tosiasiallisesti viedään unionin tullialueelta, menettävät unionin tavaroiden aseman.
 3. Tullimenettelyä voidaan soveltaa tullialueen ulkopuolella tapahtuvaan käsittelyyn:
  1. sellaisten tavaroiden osalta, jotka on aiemmin asetettu kotimaan kulutukseen luovuttamista koskevaan tullimenettelyyn ja joihin sovelletaan erioikeuksia tuontitullien maksamiseen, näiden tavaroiden tai niiden osan käytön ja (tai) hävittämisen rajoituksiin liittyvät verot , jos tällaisia ​​tavaroita tai niiden osia viedään unionin tullialueelta korjattaviksi ja kun ne asetetaan tullialueen ulkopuolella tapahtuvaa jalostusta koskevaan tullimenettelyyn, niillä on ulkomaisten tavaroiden asema;
  2. suhteessa unionin tullialueelta vietyihin:
   • tavarat, jotka on asetettu väliaikaista vientiä koskevaan tullimenettelyyn väliaikaisen viennin tullimenettelyn saattamiseksi päätökseen tämän koodeksin 2 artiklan 231 kohdan mukaisesti;
   • kansainvälisen liikenteen ajoneuvot tämän koodeksin 3 artiklan 277 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa.
 4. Tämän artiklan 2 kohdan 3 alakohdassa tarkoitetut tavarat asetetaan tullialueella tapahtuvaa jalostusta varten tullimenettelyyn ilman, että niitä tuodaan unionin tullialueelle.
 5. Komissiolla on oikeus määrittää luettelo tavaroista, joihin ei sovelleta tullialueen ulkopuolella tapahtuvaa jalostusta koskevaa tullimenettelyä. (ks. Euraasian talouskomission hallituksen päätös nro 203, päivätty 11.12.2018)

177 artikla. Tavaroiden asettaminen tullimenettelyn ulkopuolelle jalostusta varten ja niiden käyttö kyseisen tullimenettelyn mukaisesti

 1. Edellytykset tavaroiden asettamiselle tullialueen ulkopuolelle jalostettaviksi tullimenettelyssä ovat seuraavat:
  1. jäsenvaltion valtuutetun elimen antama asiakirja, joka koskee tavaroiden käsittelyn edellytyksiä unionin tullialueen ulkopuolella ja joka sisältää tämän koodeksin 181 artiklassa määritellyt tiedot. Tavarailmoitusta voidaan käyttää sellaisena asiakirjana, jos tullialueen ulkopuolella tapahtuvaa jalostusta koskevan tullimenettelyn soveltamisen tarkoituksena on tavaroiden korjaus;
  2. tulliviranomaisten mahdollisuus tunnistaa tullialueen ulkopuolella jalostettaviksi tullimenettelyyn asetetut unionin tavarat jalostetuissa tuotteissa, lukuun ottamatta tapauksia, joissa jalostetut tuotteet korvataan vastaavilla ulkomaisilla tavaroilla, sellaisina kuin ne on määritelty tämän koodeksin 183 artiklassa , tämän koodin määritetyn artiklan mukaisesti;
  3. vakuuden asettaminen tämän tullikoodeksin 9 luvun mukaisen vientitullimaksuvelvollisuuden täyttämiseksi, lukuun ottamatta tapauksia, joissa vientitullien maksamisvelvoitteen täyttämiseksi vaaditaan vakuus jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti ei toimiteta;
  4. kieltojen ja rajoitusten noudattaminen tämän säännöstön 7 artiklan mukaisesti.
 2. Tavaroiden käytön edellytykset tullialueen ulkopuolella tapahtuvaa jalostusta koskevan tullimenettelyn mukaisesti ovat:
  1. tullialueen ulkopuolella tapahtuvaa jalostusta koskevan tullimenettelyn vahvistetun voimassaoloajan noudattaminen;
  2. tämän koodeksin 179 artiklan säännösten noudattaminen, kun suoritetaan jalostustoimenpiteitä unionin tullialueen ulkopuolella tavaroille, jotka on asetettu tullimenettelyyn tullialueen ulkopuolella.
  3. Tämän luvun soveltamiseksi unionin tavaroiden tunnistaminen tulliviranomaisilta jalostetuissa tuotteissa tarkoittaa sitä, että jollakin tämän koodeksin 180 artiklassa määritellyllä menetelmällä todetaan, että jalostustoimet unionin tullialueen ulkopuolella jalostettujen tuotteiden saamiseksi altistettiin tavaroille, jotka asetettiin tullimenettelyn ulkopuolelle jalostettaviksi tullimenettelyyn.

178 artikla. Tullialueen ulkopuolella tapahtuvaa jalostusta koskevan tullimenettelyn kesto

 1. Tullialueen ulkopuolella tapahtuvaa jalostusta koskevan tullimenettelyn voimassaoloaika määritetään unionin tullialueen ulkopuolella tapahtuvan tavaroiden jalostuksen ajanjakson perusteella, sellaisena kuin se on määritelty asiakirjassa tavaroiden jalostuksen edellytyksistä unionin tullialueen ulkopuolella. Liitto.
 2. Tullialueen ulkopuolella tapahtuvaa jalostusta koskevan tullimenettelyn vakiintunutta voimassaoloaikaa jatketaan henkilön pyynnöstä, kun tavaroiden käsittelyä unionin tullialueen ulkopuolella pidennetään.
 3. Jäsenvaltioiden lainsäädännössä voidaan säätää, että kun pidennetään tavaroiden käsittelyajanjaksoa unionin tullialueen ulkopuolella, tullialueen ulkopuolella tapahtuvaa jalostusta koskevan tullimenettelyn voimassaoloaikaa voidaan pidentää viimeistään 10 työpäivän kuluttua sen tullitoiminnasta. vanhentuminen. Pidennettäessä tulliviranomaisen vahvistaman tullialueen ulkopuolella tapahtuvaa jalostusta koskevan tullimenettelyn voimassaoloaikaa sen päättymisen jälkeen kyseisen tullimenettelyn voimassaoloa jatketaan tämän tullimenettelyn päättymispäivästä alkaen.

179 artikla. Jalostustoimet unionin tullialueen ulkopuolella

Jalostustoimia unionin tullialueen ulkopuolella ovat:

 • tavaroiden käsittely tai käsittely;
 • tavaroiden valmistus, mukaan lukien kokoonpano, kokoaminen, purkaminen ja asentaminen;
 • tavaroiden korjaus, mukaan lukien niiden palauttaminen, komponenttien vaihto, nykyaikaistaminen.

Artikla 180. tunnistaminen Unionin tavarat niiden jalostustuotteissa

Unionin tavaroiden tunnistamiseksi niiden jalostustuotteista voidaan käyttää seuraavia menetelmiä:

 • tavaranhaltijan, unionin tullialueen ulkopuolella käsittelytoimia suorittavan henkilön tai tullivirkailijoiden kiinnittämät sinetit, leimat, digitaaliset ja muut merkinnät Unionin tavarat;
 • yksityiskohtainen kuvaus, valokuvaus, kuva mittakaavassa unionin tavaroista;
 • vertailu ennalta valituista näytteistä ja (tai) näytteistä unionin tavaroista ja niiden jalostustuotteista;
 • olemassa olevien tuotemerkintöjen käyttö, myös sarjanumeroiden muodossa;
 • muut menetelmät, joita voidaan soveltaa tavaroiden luonteen ja unionin tullialueen ulkopuolella suoritettujen jalostustoimien perusteella, mukaan lukien tutkimalla toimitetut asiakirjat, jotka sisältävät yksityiskohtaisia ​​tietoja unionin tavaroiden käytöstä teknisissä prosesseissa, joissa jalostustoimintoja suoritetaan unionin ulkopuolella unionin tullialueella sekä jalostettujen tuotteiden tuotantotekniikasta.

181 artikla. Asiakirja tavaroiden jalostuksen ehdoista unionin tullialueen ulkopuolella

 1. Jäsenvaltion valtuuttaman elimen myöntämän minkä tahansa asiakirjan tavaroiden jalostuksen ehdoista unionin tullialueen ulkopuolella voi hankkia kuka tahansa jäsenvaltion kasvotjonka alueella tämä asiakirja on annettu.
 2. Unionin tullialueen ulkopuolella tapahtuvan tavaroiden jalostuksen ehtoja koskevassa asiakirjassa on oltava seuraavat tiedot:
  1. asiakirjan antaneen jäsenvaltion valtuutetulla elimellä;
  2. henkilöstä, jolle asiakirja on annettu;
  3. henkilöstä (henkilöistä), joka suorittaa käsittelyt suoraan unionin tullialueen ulkopuolella;
  4. unionin tavaroista ja niiden jalostustuotteista (nimi, ulkomaan taloudellisen toiminnan tavaranimikkeistön mukainen koodi, määrä ja hinta). Jäsenvaltioiden tullisääntelyä koskevassa lainsäädännössä voidaan säätää mahdollisuudesta ilmoittaa unionin tavaroiden ja niiden jalostustuotteiden koodi ulkomaantalouden toiminnan tavaranimikkeistön tavaraerän tasolla;
  5. asiakirjoista, jotka vahvistavat oikeuden omistaa, käyttää ja (tai) hävittää tavaroita;
  6. jalostettujen tuotteiden tuotot määrällisinä ja (tai) prosentteina ilmaistuna;
  7. käsittelyistä unionin tullialueen ulkopuolella ja niiden toteuttamistavoista;
  8. tullialueen ulkopuolella jalostettaviksi tarkoitettujen unionin tavaroiden jalostustuotteiden tunnistamistavoista;
  9. tavaroiden jalostusaika unionin tullialueen ulkopuolella;
  10. jalostettujen tuotteiden korvaamisesta vastaavilla ulkomaisilla tavaroilla, sellaisina kuin ne on määritelty tämän koodeksin 183 artiklassa, jos tällainen korvaaminen on sallittua;
  11. tulliviranomaiselle (tulliviranomaisille), jonka on tarkoitus asettaa tavarat tullimenettelyn ulkopuolelle jalostusta varten ja tämän tullimenettelyn päätökseen saattamiseksi.
 3. Tavaroiden jalostusaika unionin tullialueen ulkopuolella ei saa ylittää kahta vuotta.
 4. Tavaroiden käsittelyjakso unionin tullialueen ulkopuolella sisältää:
  1. tavaroiden jalostuksen tuotantoprosessin kesto;
  2. aika, joka vaaditaan jalostettujen tuotteiden tosiasialliselle tuonnille unionin tullialueelle ja niiden asettamiseen sellaisiin tullimenettelyihin, jotka täydentävät tullimenettelyn vaikutusta tullialueen ulkopuolella tapahtuvaan jalostukseen.
 5. Tavaroiden jalostusaika unionin tullialueen ulkopuolella lasketaan päivästä, jona tavarat asetetaan tullialueella tapahtuvaa jalostusta koskevaan tullimenettelyyn, ja tavaroiden tulli-ilmoituksen useissa erissä - päivästä, jona tavarat ensimmäinen tavaraerä asetetaan tullimenettelyyn tullialueen ulkopuolella tapahtuvaa käsittelyä varten.
 6. Tavaroiden jalostusaikaa unionin tullialueen ulkopuolella voidaan pidentää tämän artiklan 3 kohdassa määritellyn ajanjakson aikana.
 7. Jäsenvaltioiden lainsäädännössä voidaan vahvistaa lisätietoja, jotka on täsmennettävä asiakirjassa tavaroiden käsittelyn ehdoista unionin tullialueen ulkopuolella.
 8. Unionin tullialueen ulkopuolella tapahtuvan tavaroiden käsittelyn ehtoja koskevan asiakirjan muoto, sen täyttämismenettely ja tällaisen asiakirjan myöntämismenettely, siihen tehtävien muutosten (lisäysten) tekeminen sekä peruuttaminen (peruuttaminen) ja (tai) sen uusiminen on vahvistettu jäsenvaltioiden lainsäädännössä. (ks. Venäjän valtiovarainministeriön 7. tammikuuta 14.01.2020 päivätty määräys nro XNUMXn)
 9. Jos tavarailmoitusta käytetään asiakirjana tavaroiden jalostuksen ehdoista unionin tullialueen ulkopuolella, tavaranhaltijan on ilmoitettava tavara-ilmoituksessa tiedot unionin tullialueen ulkopuolella tapahtuvan tavaroiden jalostuksen ehdoista.

182 artikla. Jalostettujen tuotteiden tuotosmäärät

 1. Jalostettujen tuotteiden saannolla tarkoitetaan jalostettujen tuotteiden määrää ja (tai) prosenttiosuutta, joka muodostuu tietyn määrän unionin tavaroita jalostustoimien tuloksena unionin tullialueen ulkopuolella.
 2. Jos jalostustoimet suoritetaan unionin tullialueen ulkopuolella sellaisten tavaroiden osalta, joiden ominaisuudet pysyvät käytännössä vakioina vahvistettujen teknisten vaatimusten mukaisesti ja johtavat tasalaatuisten jalostettujen tuotteiden vastaanottamiseen, Jäsenvaltiot voivat vahvistaa vakiostandardit jalostettujen tuotteiden tuotokselle.

183 artikla. Jalostettujen tuotteiden korvaaminen vastaavilla ulkomaisilla tavaroilla

 1. Tulliviranomaisen luvalla on sallittua korvata jalostetut tuotteet ulkomaisilla tavaroilla, jotka niiden kuvauksessa, laadussa ja teknisissä ominaisuuksissa vastaavat näitä jalostettuja tuotteita (jäljempänä tässä artiklassa - vastaavat ulkomaiset tavarat), jos jalostustoiminta unionin tullialueen ulkopuolella on korjaus tai jos jalostustoiminnot unionin tullialueen ulkopuolella suoritetaan putkistolla kuljetettavien tavaroiden osalta.
  Kun kyseessä on vientituki unionin tullialueelta takuukorjausta varten viallisina osina, kokoonpanoina, yksiköinä, jotka olivat osa tavaroita, jotka oli aiemmin tuotu unionin tullialueelle ja joille asetettiin kotimaan kulutukseen luovuttamista koskeva tullimenettely, ulkomaisia ​​tavaroita, jotka kuvaukseltaan, laadultaan ja teknisiltä ominaisuuksiltaan vastaavat valmistettuja tuotteita, pidetään vastaavina ulkomaisina tavaroina ottamatta huomioon niiden käyttökelpoisuutta ja (tai) huononemista.
 2. Jos jalostetut tuotteet sallitaan korvata vastaavilla ulkomaisilla tavaroilla, näiden vastaavien ulkomaisten tavaroiden tuonti unionin tullialueelle on sallittua ennen unionin tavaroiden vientiä unionin tullialueelta.
 3. Menettely ja ehdot jalostettujen tuotteiden korvaamiseksi vastaavilla ulkomaisilla tavaroilla vahvistetaan jäsenvaltioiden tullilainsäädännössä.

184 artikla. Tullimenettelyn loppuun saattaminen ja lopettaminen tullialueen ulkopuolella tapahtuvaa jalostusta varten

 1. Ennen tullialueen ulkopuolella tapahtuvaa jalostusta koskevan tullimenettelyn vahvistetun voimassaoloajan päättymistä tämän tullimenettelyn vaikutus päättyy jalostettujen tuotteiden asettamiseen kotimaan kulutukseen luovuttamista koskevaan tullimenettelyyn ja tavaroiden jalostustuotteisiin, jotka vietiin unionin tullialueelta maksuttomaan (takuukorjaukseen) tullimenettelyn mukaisessa jälleentuonnissa, lukuun ottamatta tämän lausekkeen toisessa kohdassa tarkoitettua tapausta.
  Tullialueen ulkopuolella tapahtuvaa jalostusta koskevan tullimenettelyn vaikutusta ei voida täydentää asettamalla jalostetut tuotteet jälleentuontitullimenettelyyn, jos kyseiset jalostetut tuotteet ovat jalostettuja tavaroita, joiden luovuttamisen yhteydessä tullimenettelyn mukaisesti luovuttaminen kotitalouskäyttöön, virhe (puutteet) otettiin huomioon, mikä aiheutti näiden tavaroiden (takuu) korvaamisen.
 2. Ennen tullialueen ulkopuolella tapahtuvaa jalostusta koskevan tullimenettelyn vahvistetun voimassaoloajan päättymistä tämä tullimenettely voidaan saattaa päätökseen:
  1. tavaroiden asettaminen jalostettaviksi tullimenettelyn ulkopuolelle tullialueen ulkopuolelle vientitullimenettelyyn, lukuun ottamatta tämän kohdan 2 alakohdassa tarkoitettuja tavaroita, tai jälleentuontitullimenettelyyn;
  2. tullikoodeksin 1 artiklan 3 kohdan 176 alakohdassa tarkoitettujen tavaroiden asettaminen jälleenvientitullimenettelyyn tullialueen ulkopuolella jalostusta varten tullialueen ulkopuolella;
  3. jalostettujen tuotteiden asettaminen vientitullimenettelyyn komission määrittelemissä tapauksissa, ehdoin ja tavalla.
 3. Tullialueen ulkopuolella tapahtuvaa jalostusta koskevan tullimenettelyn vaikutusta ei voida täydentää asettamalla tavarat vientitullimenettelyyn, jos jäsenvaltioiden lainsäädännössä säädetään, että tavarat, jotka on asetettu tullialueelle jalostettaviksi tullialueen ulkopuolella, ja (tai ) niiden jalostetut tuotteet on pakollisesti palautettava tämän jäsenvaltion alueelle.
 4. Jalostetut tuotteet voidaan asettaa tullimenettelyihin yhdessä tai useammassa erässä.
 5. Kun tullialueen ulkopuolella tapahtuvaa jalostusta koskeva tullimenettely on vahvistettu voimassaoloaikana, tämä tullimenettely lopetetaan.

185 artikla. Vientitullimaksuvelvollisuuden syntyminen ja päättyminen tullialueen ulkopuolella jalostettavaksi tullimenettelyyn asetettujen (asetettujen) unionin tavaroiden osalta, niiden maksamisen ja laskennan määräaika

 1. Velvollisuus maksaa vientitullit unionin tavaroista, jotka on asetettu tullialueella tapahtuvaa jalostusta varten tullimenettelyyn, syntyy ilmoittajalle siitä hetkestä lähtien, kun tulliviranomainen rekisteröi tavarailmoituksen.
 2. Ilmoittaja päättää velvollisuuden maksaa vientitullit unionin tavaroista, jotka on asetettu (asetettu) tullialueen ulkopuolella jalostettavaksi tullialueella tapahtuvaa käsittelyä varten, seuraavien olosuhteiden täyttyessä:
  1. tullimenettelyn suorittaminen tullialueen ulkopuolella tapahtuvaa käsittelyä varten tämän koodeksin 184 artiklan mukaisesti, myös tämän artiklan 1 kohdan 4 alakohdassa määriteltyjen olosuhteiden tapahtuessa;
  2. sellaisten tavaroiden sijoittaminen, joiden tullimenettely tullialueen ulkopuolella tapahtuvaa jalostusta varten on lopetettu, ja (tai) tavarat, jotka on vastaanotettu (muodostettu) unionin tullialueen ulkopuolella tapahtuvan jalostustoiminnan seurauksena tällaisten tuotteiden soveltamisen yhteydessä tullimenettely, jonka toiminta on lopetettu, tullikoodeksilla tämän koodeksin 7 artiklan 129 kohdan mukaisesti;
  3. vientitullien maksamisvelvoitteen täyttäminen ja (tai) niiden kantaminen tämän artiklan 5 kohdan mukaisesti laskettujen ja maksettavien määrien mukaisesti;
  4. kieltäytyminen luovuttamasta tavaroita tullialueen ulkopuolella tapahtuvaa jalostusta koskevan tullimenettelyn mukaisesti - suhteessa velvoitteeseen maksaa vientitullit, joka syntyi tavarailmoituksen rekisteröinnissä;
  5. tavarailmoituksen peruuttaminen tämän koodeksin 113 artiklan mukaisesti ja (tai) tavaroiden luovutuksen peruuttaminen tämän koodeksin 4 artiklan 118 kohdan mukaisesti - rekisteröintiin liittyvän vientitullien maksamisvelvoitteen osalta tavarailmoitus;
  6. tavaroiden takavarikointi tai muuntaminen jäsenvaltion omistukseen (tuloihin) kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti;
  7. tulliviranomainen pidättää tavarat tämän koodeksin 51 luvun mukaisesti;
  8. sellaisten tavaroiden sijoittaminen väliaikaiseen varastointiin tai asettaminen johonkin tullimenettelyyn, jotka on takavarikoitu tai pidätetty rikosilmoituksen todentamisen, rikos- tai hallinnollisen rikkomuksen käsittelyn aikana (hallinnollisen menettelyn suorittaminen) aikana ja joiden osalta Niiden palauttamiseksi tehtiin päätös, ellei tällaisia ​​tavaroita ollut aiemmin luovutettu.
 3. Velvollisuus maksaa vientitullit unionin tavaroista, jotka on asetettu tullialueella tapahtuvaa jalostusta varten tullimenettelyyn, on täytettävä, kun tämän artiklan 4 kohdassa määritellyt olosuhteet ilmenevät.
 4. Vientitullien maksamisen määräaikaa pidetään seuraavissa olosuhteissa:
  1. tämän artiklan 1 kohdassa määriteltyjen tavaroiden katoamisen yhteydessä ennen tullialueen ulkopuolella tapahtuvaa jalostusta koskevan tullimenettelyn päättymistä - kyseisten tavaroiden katoamispäivä ja jos tätä päivää ei ole asetettu, - päivä, jolloin tulli viranomainen paljastaa tällaisten tavaroiden katoamisen;
  2. jos tullimenettelyä ei suoriteta tullialueen ulkopuolella tämän koodeksin 184 artiklan mukaisesti - tullialueen ulkopuolella tapahtuvaa jalostusta koskevan tullimenettelyn päättymispäivä.
 5. Tämän artiklan 4 kohdassa määriteltyjen olosuhteiden vallitessa vientitullit maksetaan ikään kuin unionin tavaroille, jotka on asetettu tullialueen ulkopuolella jalostettavaksi tullimenettelyyn, sovellettaisiin vientitullimenettelyä soveltamatta etuoikeuksia tullien maksamiseen vientitullit.
  Vientitullien laskemiseksi sovelletaan vientitullien määriä, jotka ovat voimassa päivänä, jona tulliviranomainen rekisteröi ilmoituksen tavaroista, jotka on asetettu tavaroiden asettamiseksi tullialueen ulkopuolelle jalostettavaksi tullimenettelyyn.
 6. Tämän artiklan 5 kohdan mukaisesti maksettujen (perittyjen) vientitullien määristä maksetaan korkoa, ikään kuin maksujen lykkäystä myönnettäisiin näiden määrien suhteen, jos se on vahvistettu jäsenvaltion lainsäädännössä. jonka alueella tavaroille asetettiin tullimenettely tullialueen ulkopuolella. Määritetty korko lasketaan ja maksetaan jäsenvaltioiden lainsäädännössä vahvistetun menettelyn mukaisesti.
 7. Jos tullimenettely on suoritettu tullialueen ulkopuolella tapahtuvaa jalostusta tai sijoittamista varten tämän koodeksin 7 artiklan 129 kohdan mukaisesti tässä koodeksissa säädettyjen tullimenettelyjen mukaisesti, tai jos tulliviranomaiset pidättävät tavaroita Tämän tullikoodeksin 51 luvun mukaisesti vientitullien maksamisvelvoitteen ja (tai) niiden kantamisen (kokonaan tai osittain) täyttämisen jälkeen tämän artiklan mukaisesti maksetut ja (tai) perityt vientitullien määrät on vahvistettava palautetaan (hyvitetään) tämän koodin 10 luvun mukaisesti.

186 artikla Tuontitullien ja -verojen laskemisen ja maksamisen yksityiskohdat jalostetuille tuotteille, kun ne asetetaan kotimaan kulutukseen luovuttamista koskevaan tullimenettelyyn

 1. Kun jalostustuotteet asetetaan kotimaan kulutukseen luovuttamista koskevaan tullimenettelyyn, tuontitullit lasketaan unionin tullialueen ulkopuolisten jalostustoimien kustannusten perusteella.
 2. Jalostustoimien kustannukset unionin tullialueen ulkopuolella määritetään kokonaisuutena tosiasiallisesti aiheutuneista kustannuksista:
  1. käsittely (korjaus);
  2. jalostuksessa (korjaus) käytettävät ulkomaiset tavarat, jos ne eivät sisälly käsittely (korjaus) -toimien kustannuksiin.
 3. Jos jalostettujen tuotteiden tulli-ilmoituksen yhteydessä ilmoitettua jalostustoimien arvoa unionin tullialueen ulkopuolella ei dokumentoida tai toimitetut asiakirjat eivät vahvista ilmoitettuja tietoja näiden toimien kustannuksista, se määritetään tullin välisenä erona jalostettujen tuotteiden arvo ja tullialueen ulkopuolella jalostettavaksi tullimenettelyyn asetettujen tavaroiden arvo.
 4. Jos jalostettuihin tuotteisiin sovelletaan erityisiä tuontitullien määriä, maksettava tuontitullien määrä määritetään jalostetuille tuotteille määrätyllä verokannalla laskettujen tuontitullien määrän tulona ulkopuolisten jalostustoimien kustannusten suhteella unionin tullialueen jalostettujen tuotteiden tullausarvoon ikään kuin jalostetut tuotteet asetettaisiin kotimaan kulutukseen luovuttamista koskevaan tullimenettelyyn.
 5. Kun tuotteet jalostetaan, ne asetetaan tullimenettelyyn luovutusta varten kotimaan kulutukseen verot jalostettujen tuotteiden osalta ne lasketaan sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, jonka alueella jalostetut tuotteet asetetaan kotimaan kulutukseen luovuttamista koskevaan tullimenettelyyn.
  Jos jalostustoiminta unionin tullialueen ulkopuolella oli unionin tullialueelta vietyjen tavaroiden korjaus, valmisteveroja (valmisteveroa tai valmisteveroa) ei lasketa ja makseta.
 6. Kun jalostetut tuotteet asetetaan kotimaan kulutukseen luovuttamista koskevaan tullimenettelyyn, tuontitullit ja -verot maksetaan tämän artiklan 1--5 kohdan mukaisesti laskettujen tuontitullien ja -verojen määrällä, jollei toisin määrätä Tämä artikkeli.
 7. Kun asetetaan jalostustoimien tuloksena saatuja jalostettuja tuotteita unionin tullialueen ulkopuolelle tämän tullikoodeksin 1 artiklan 3 kohdan 176 alakohdassa tarkoitettujen ulkomaisten tavaroiden suhteen, kotimaan kulutukseen luovuttamista koskevaan tullimenettelyyn sovelletaan tuontitulleja Tämän artiklan 1--5 kohdan mukaisesti laskettuja veroja ei makseta lukuun ottamatta tapauksia, joissa tämän ulkomaisen tavaran osalta tämän koodeksin 11 artiklan 136 kohdan mukaisesti tuontitullien maksamisen määräaika ja verot tulevat.
  Velvollisuus maksaa tuontitullit ja verot jalostetuista tuotteista, jotka on saatu jalostustoimien tuloksena unionin tullialueen ulkopuolella tämän koodeksin 1 artiklan 3 kohdan 176 alakohdassa tarkoitettujen ulkomaisten tavaroiden osalta, päättyy, kun sopimus lopetetaan velvollisuudesta maksaa tuontitullit ja verot näistä ulkomaisista tavaroista.

187 artikla. Vientitullien laskennan ja maksamisen piirteet tavaroille, joille ei ole suoritettu jalostustoimia unionin tullialueen ulkopuolella, ja jalostetut tuotteet, kun ne asetetaan vientitullimenettelyyn

 1. Kun tavarat, joille ei ole suoritettu käsittelyä unionin tullialueen ulkopuolella, asetetaan vientitullimenettelyyn vientitullien laskemiseksi, vientitullien määriä sovelletaan päivänä, jona tulliviranomainen rekisteröi ne tullit. tavara-ilmoitus tavaroiden asettamisesta tullialueen ulkopuolelle jalostusta varten ...
  Jos vientitullien laskemiseksi vaaditaan muuntaa ulkomaanvaluutta jäsenvaltion valuutaksi, muunnos tehdään tämän lausekkeen ensimmäisessä kohdassa määritellyn päivän valuuttakurssilla.
 2. Niistä tavaroista, joille ei ole suoritettu jalostustoimia unionin tullialueen ulkopuolella ja jotka on asetettu (asetettu) vientitullimenettelyyn, maksettujen (perittyjen) vientitullien määristä maksetaan korkoa ikään kuin maksun lykkääminen myönnettiin näiden määrien perusteella, jos sen jäsenvaltion lainsäädännössä todetaan, jonka alueella tavaroille asetettiin tullimenettely tullialueen ulkopuolella tapahtuvaa jalostusta varten. Määritetty korko lasketaan ja maksetaan jäsenvaltioiden lainsäädännössä vahvistetun menettelyn mukaisesti.
 3. Komissio määrittää vientitullien ja -verojen laskemisen ja maksamisen yksityiskohdat vientitullimenettelyyn asetetuille jalostetuille tuotteille tämän koodeksin 3 artiklan 2 kohdan 184 alakohdan mukaisesti vahvistetuissa tapauksissa tällaisia ​​tapauksia määritettäessä. .