МЕНЮ

Tullimenettely tullialueella tapahtuvaa jalostusta varten

163 artikla. Tullialueella tapahtuvaa jalostusta koskevan tullimenettelyn sisältö ja soveltaminen

 1. Tullimenettely jalostus tullialueella - ulkomaisiin tavaroihin sovellettava tullimenettely, jonka mukaisesti kyseiset tavarat jalostetaan unionin tullialueella saadakseen jalostetut tuotteet, jotka on tarkoitettu myöhemmin vietäviksi unionin tullialueelta maksutta tällaisten tavaroiden osalta ulkomaiset tavarat, tuontitullit, verot, erityiset, polkumyyntitullit ja tasoitustullit, edellyttäen, että tavarat asetetaan tähän tullimenettelyyn ja niiden käyttö kyseisen tullimenettelyn mukaisesti.
 2. Tullialueella jalostusta varten tullimenettelyyn asetetut tavarat säilyttävät ulkomaisten tavaroiden aseman, ja unionin tullialueella suoritettujen jalostustoimien seurauksena vastaanotetut (muodostetut) tavarat (jalostetut tuotteet, jätteet ja jäännökset) saavat tavaran aseman ulkomaiset tavarat.
 3. Tullialueella tapahtuvaa jalostusta varten voidaan käyttää tullimenettelyä väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyn keskeyttämiseksi asettamalla tavarat väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyyn asetettujen tavaroiden alle.
 4. Komissiolla on oikeus määrittää luettelo tavaroista, joille ei sovelleta tullialueella tapahtuvaa jalostusta koskevaa tullimenettelyä. (ks. Euraasian talouskomission hallituksen päätös nro 203, päivätty 11.12.2018)

164 artikla. Tavaroiden asettaminen jalostettavaksi tullimenettelyyn tullialueella ja niiden käyttö kyseisen tullimenettelyn mukaisesti

 1. Edellytykset tavaroiden asettamiselle tullialueella jalostusta varten tullialueella ovat:
  1. jäsenvaltion valtuutetun elimen myöntämä asiakirja, joka koskee tavaroiden käsittelyn edellytyksiä unionin tullialueella ja joka sisältää tämän koodeksin 168 artiklassa määritellyt tiedot. Tavarailmoitusta voidaan käyttää sellaisena asiakirjana, jos tullialueella tapahtuvaa jalostusta koskevan tullimenettelyn soveltamisen tarkoitus on tavaroiden korjaus sekä muissa komission määrittelemissä tapauksissa; (ks. Euraasian talouskomission hallituksen päätös nro 180, 12.11.2018)
  2. tulliviranomaisten mahdollisuus tunnistaa ulkomaiset tavarat, jotka on asetettu tullialueella jalostettaviksi tullialueella niiden jalostustuotteissa, lukuun ottamatta tapauksia, joissa tällaiset ulkomaiset tavarat korvataan vastaavilla tavaroilla tämän koodeksin 172 artiklan mukaisesti;
  3. kieltojen ja rajoitusten noudattaminen tämän säännöstön 7 artiklan mukaisesti.
 2. Edellytykset tavaroiden käytölle tullialueella tapahtuvaa jalostusta koskevan tullimenettelyn mukaisesti ovat:
  1. tullialueella tapahtuvaa jalostusta koskevan tullimenettelyn vahvistetun voimassaoloajan noudattaminen;
  2. tämän koodeksin 166 artiklan säännösten noudattaminen, kun suoritetaan toimenpiteitä tullialueella jalostettavaksi tullimenettelyyn asetetuilla tavaroilla;
  3. tullialueella jalostettavaksi tullimenettelyyn asetettujen tavaroiden löytäminen unionin tullialueella tapahtuvan tavaroiden jalostuksen ehtoja koskevassa asiakirjassa mainittujen henkilöiden kanssa ja näiden tavaroiden käyttö tavaroiden jalostustoimien suorittamiseen näiden henkilöiden tavarat.
 3. Tämän luvun soveltamiseksi ulkomaisten tavaroiden tunnistaminen tulliviranomaisilta jalostetuissa tuotteissa tarkoittaa todistamista jollakin tämän koodeksin 167 artiklassa tarkoitetulla tavalla, että tullimenettelyyn asetetut tavarat jolle on suoritettu tavaroiden jalostustoimia unionin tullialueella jalostettujen tuotteiden saamiseksi.

165 artikla. Tullialueella tapahtuvaa jalostusta koskevan tullimenettelyn kesto

 1. Tullialueella tapahtuvaa jalostusta koskevan tullimenettelyn voimassaoloaika määritetään tavaroiden käsittelyjakson perusteella unionin tullialueella, sellaisena kuin se on määritelty asiakirjassa tavaroiden jalostuksen edellytyksistä unionin tullialueella .
 2. Tullialueella tapahtuvaa jalostusta koskevan tullimenettelyn vakiintunutta voimassaoloaikaa jatketaan henkilön pyynnöstä, kun pidennetään tavaroiden käsittelyjaksoa unionin tullialueella.
 3. Jäsenvaltioiden lainsäädännössä voidaan säätää, että kun pidennetään tavaroiden käsittelyjaksoa unionin tullialueella, tullialueella tapahtuvaa jalostusta koskevan tullimenettelyn voimassaoloaikaa voidaan pidentää viimeistään 10 työpäivän kuluttua sen tullimenettelystä vanhentuminen. Kun pidennetään tulliviranomaisen vahvistaman tullialueella tapahtuvaa jalostusta koskevan tullimenettelyn voimassaoloaikaa sen päätyttyä, tullimenettelyn vaikutus jatkuu tämän tullimenettelyn päättymispäivästä.

166 artikla. Jalostustoimet unionin tullialueella

 1. Jalostustoimiin unionin tullialueella kuuluvat:
  1. tavaroiden käsittely tai käsittely;
  2. tavaroiden valmistus, mukaan lukien kokoonpano, kokoaminen, purkaminen ja asentaminen;
  3. tavaroiden korjaus, mukaan lukien niiden palauttaminen, komponenttien vaihto, modernisointi;
  4. jalostettujen tuotteiden tuotantoa helpottavien tai helpottavien tavaroiden käyttö, vaikka nämä tavarat kulutettaisiin kokonaan tai osittain jalostusprosessissa. Tämä toimenpide on suoritettava samanaikaisesti jonkin tämän kohdan 1–3 alakohdassa määritellyn toimenpiteen kanssa.
 2. Jalostustoimet unionin tullialueella eivät sisällä:
  1. toimet tavaroiden turvallisuuden varmistamiseksi niiden valmistelussa myyntiin ja kuljetukseen (kuljetukseen), mukaan lukien tavaroiden pakkaaminen, pakkaaminen ja lajittelu, joissa tavarat eivät menetä yksilöllisiä ominaisuuksiaan;
  2. jälkeläiset, eläinten kasvatus ja ruokinta, mukaan lukien linnut, kalat, sekä äyriäisten ja nilviäisten kasvatus;
  3. puiden ja muiden kasvien viljely;
  4. tietojen, ääni- ja videotallenteiden kopiointi ja jäljentäminen kaikentyyppisille tietovälineille;
  5. ulkomaisten tavaroiden käyttö apuvälineinä teknologisessa prosessissa (laitteet, koneet, kalusteet jne.)
  6. muut komission määrittelemät toimet.
 3. Kun suoritetaan jalostustoimia unionin tullialueella, unionin tavaroiden käyttö on sallittua, lukuun ottamatta tavaroita, joille vientitullien määrät on vahvistettu jäsenvaltioiden lainsäädännössä ja jotka sisältyvät määritettyyn luetteloon komissio.
  Komissiolla on oikeus määrittää tapaukset, joissa Unionin tavarat, jonka vientitullien määrät on vahvistettu jäsenvaltioiden lainsäädännössä ja jotka sisältyvät tämän kohdan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuun luetteloon, voidaan käyttää jalostustoimia suoritettaessa jäsenvaltion tullialueella. Liitto.

Artikla 167. tunnistaminen ulkomaiset tavarat niiden jalostustuotteissa

Seuraavien menetelmien avulla voidaan tunnistaa ulkomaiset tavarat niiden jalostustuotteista:

 • tavaranhaltijan, jalostajan tai tulliviranomaisten virkamiesten kiinnittämät sinetit, leimat, digitaaliset ja muut merkinnät ulkomaiset tavarat;
 • yksityiskohtainen kuvaus, valokuvaus, ulkomaisten tuotteiden mittakaava;
 • ennalta valittujen näytteiden ja (tai) ulkomaisten tavaroiden ja niiden jalostettujen tuotteiden näytteiden vertailu;
 • olemassa olevien tuotemerkintöjen käyttö, myös sarjanumeroiden muodossa;
 • muut menetelmät, joita voidaan käyttää tavaroiden luonteen ja unionin tullialueella suoritettujen jalostustoimien perusteella, mukaan lukien tutkimalla toimitetut asiakirjat, jotka sisältävät yksityiskohtaisia ​​tietoja ulkomaisten tavaroiden käytöstä teknisessä prosessissa jalostustoimien suorittamiseksi maassa unionin tullialueella sekä jalostettujen tuotteiden tuotantoteknologiasta tai tullivalvonnasta unionin tullialueella tapahtuvien jalostustoimien aikana.

168 artikla. Asiakirja tavaroiden käsittelyn ehdoista unionin tullialueella

 1. Jäsenvaltion valtuuttaman elimen myöntämän asiakirjan tavaroiden jalostuksen ehdoista unionin tullialueella voi saada kuka tahansa jäsenvaltion kasvot, jonka alueella tämä asiakirja on annettu, mukaan lukien ne, jotka suorittavat käsittelytoimia tai jotka eivät suorita tällaisia ​​toimintoja.
 2. Tavaroiden käsittelyn edellytyksiä unionin tullialueella koskevassa asiakirjassa on oltava seuraavat tiedot:
  1. asiakirjan antaneen jäsenvaltion valtuutetulla elimellä;
  2. henkilöstä, jolle asiakirja on annettu;
  3. henkilöstä (henkilöistä), joka suorittaa suoraan käsittelytoimet unionin tullialueella;
  4. ulkomaisista tavaroista ja niiden jalostamistuotteista (ulkomaankaupan tavaranimikkeistön mukainen nimi, määrä ja kustannukset). Jäsenvaltioiden tullilainsäädännössä voidaan säätää mahdollisuudesta täsmentää ulkomaisten tavaroiden ja niiden jalostettujen tuotteiden koodi ulkomaan taloudellisen toiminnan tavaranimikkeistön hyödyke-erän tasolla sekä mahdollisuus olla ilmoittamatta tavaroiden ja niiden jalostustuotteiden kustannukset;
  5. unionin tavaroista, joiden vientitullien määrät vahvistetaan jäsenvaltioiden lainsäädännössä ja joilla varmistetaan ulkomaisten tavaroiden jalostuksen teknologisen prosessin toteuttaminen (nimi, ulkomaisten tavaroiden nimikkeistön mukainen koodi) Taloudellinen toiminta ja määrä), jos se on vahvistettu jäsenvaltion lainsäädännössä;
  6. asiakirjoista, jotka vahvistavat oikeuden omistaa, käyttää ja (tai) hävittää tavaroita;
  7. jalostettujen tuotteiden tuotot määrällisinä ja (tai) prosentteina ilmaistuna;
  8. jalostusmenettelyistä tullialueella, niiden toteuttamistavat;
  9. tullialueella jalostettaviksi tarkoitettujen ulkomaisten tavaroiden tunnistustavoista niiden jalostustuotteissa;
  10. jätteistä ja jäännöksistä (ulkomaan taloudellisen toiminnan tavaranimikkeistön mukainen nimi, määrä ja kustannukset). Tullisääntelyä koskevassa jäsenvaltioiden lainsäädännössä voidaan säätää mahdollisuudesta ilmoittaa jätteiden ja jäämien koodi ulkomaan taloudellisen toiminnan tavaranimikkeistön hyödyke-erän tasolla sekä mahdollisuus olla ilmoittamatta tällaisen arvon jätteet ja tähteet;
  11. tavaroiden jalostusaika unionin tullialueella;
  12. tavaroiden korvaamisesta vastaavilla tavoilla, sellaisina kuin ne on määritelty tämän koodeksin 172 artiklassa, jos korvaaminen on sallittua;
  13. jätteiden kaupallisen käytön mahdollisuudesta;
  14. tulliviranomaiselle (tulliviranomaisille), jonka on tarkoitus asettaa tavarat tullialueella jalostettavaksi tullimenettelyyn ja tämän tullimenettelyn loppuun saattamiseen.
 3. Tavaroiden jalostusaika unionin tullialueella voi olla enintään kolme vuotta tai pidempi aika, jonka komissio määrittelee tietyille tavararyhmille. (ks. Euraasian talouskomission hallituksen päätös nro 3, päivätty 203)
 4. Tavaroiden käsittelyjakso unionin tullialueella sisältää:
  1. tavaroiden jalostuksen tuotantoprosessin kesto;
  2. jalostettujen tuotteiden tosiasialliselle viennille unionin tullialueelta ja ulkomaisten tavaroiden jätteiden ja jäännösten käsittelyyn liittyvien tullitoimien suorittamiseen tarvittava aika.
 5. Tavaroiden käsittelyaika unionin tullialueella lasketaan päivästä, jona tavarat asetetaan tullialueella jalostusta varten tullialueella, ja tavaroiden tulli-ilmoitusten tekemisessä useissa erissä - päivästä, jona tavarat tavaraerä asetetaan tullialueella tapahtuvaa jalostusta varten.
 6. Tavaroiden käsittelyaikaa unionin tullialueella voidaan pidentää tämän artiklan 3 kohdassa määritellyn ajanjakson aikana.
 7. Jäsenvaltioiden lainsäädännössä voidaan vahvistaa lisätietoja, jotka on täsmennettävä asiakirjassa tavaroiden jalostuksen edellytyksistä unionin tullialueella.
 8. Tavaroiden käsittelyn ehtoja unionin tullialueella koskevan asiakirjan muoto, sen täyttämismenettely ja tällaisen asiakirjan myöntämismenettely, siihen tehtävien muutosten (lisäysten) tekeminen sekä peruuttaminen (peruuttaminen) ja (tai) sen uusiminen on vahvistettu jäsenvaltioiden lainsäädännössä. (ks. Venäjän valtiovarainministeriön 246 päivätty määräys nro 24.12.2019n)
 9. Jos tavarailmoitusta käytetään asiakirjana tavaroiden jalostuksen edellytyksistä unionin tullialueella, tavaranhaltijan on ilmoitettava tavara-ilmoituksessa tiedot tavaroiden jalostuksen ehdoista unionin tullialueella.

169 artikla. Jalostettujen tuotteiden tuotosmäärät

 1. Jalostettujen tuotteiden saannolla tarkoitetaan jalostettujen tuotteiden määrää ja (tai) prosenttiosuutta, joka muodostuu jalostustoimista unionin tullialueella tietyn määrän ulkomaisia ​​tavaroita.
 2. Jos unionin tullialueella suoritetaan jalostustoimenpiteitä sellaisten tavaroiden osalta, joiden ominaisuudet pysyvät käytännössä vakioina vahvistettujen teknisten vaatimusten mukaisesti ja johtavat vakiolaatuisten jalostettujen tuotteiden vastaanottamiseen, Jäsenvaltiot voivat vahvistaa vakiostandardit jalostettujen tuotteiden tuotokselle.

170 artikla. Unionin tullialueella tapahtuvasta jalostuksesta aiheutuvat jätteet ja tuotantohäviöt

 1. Unionin tullialueella tapahtuvan jalostustoiminnan seurauksena syntyvät jätteet on sijoitettava tässä säännöstössä säädettyjen tullimenettelyjen alaisiksi, lukuun ottamatta tapauksia, joissa mainittu jäte tunnustetaan jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti sopimattomaksi niiden myöhempään kaupalliseen käyttöön tai tällaiseen jätteeseen jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti kohdistetaan hautaaminen, neutralointi, hyödyntäminen tai tuhoaminen muulla tavalla.
 2. Unionin tullialueella tapahtuvan jalostustoiminnan seurauksena syntyneiden jätteiden, jotka asetetaan ilmoittajan valitsemaan tullimenettelyyn, katsotaan tuodun unionin tullialueelle tässä tilassa.
 3. Tämän artiklan 1 kohdassa määritellyt jätteet, jotka eivät kuulu tullimenettelyjen alaisuuteen, saavat unionin tavaroiden aseman ja niiden ei katsota olevan tullivalvonnassa niiden tunnustamispäivästä alkaen jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti. sopimattomana muuhun kaupalliseen käyttöön tai siitä päivästä, jona tulliviranomaisille toimitetaan asiakirjat, jotka vahvistavat syntyneen jätteen hautaamisen, neutraloinnin, hyödyntämisen tai tuhoamisen muulla tavalla tai tosiasiallisen siirron tällaisiin toimiin.
 4. Ulkomaisiin tavaroihin, jotka on asetettu tullialueella jalostettaviksi tullialueella ja jotka ovat peruuttamattomasti menetettyjä jalostustoimien seurauksena unionin tullialueella ja jotka tulliviranomaiset ovat tunnustaneet tuotantohäviöiksi, ei aseteta tullimenettelyjä, kun ne on suoritettu tullialueella tapahtuvaa jalostusta koskeva tullimenettely.

171 artikla. Ulkomaisten tavaroiden jäännökset, jotka ovat peräisin jalostustoimista unionin tullialueella

Ulkomaisten tavaroiden jäännökset, jotka ovat muodostuneet jalostustoimien seurauksena unionin tullialueella jalostettujen tuotteiden tuotantoa koskevien normien mukaisesti, asetetaan tullimenettelyihin tämän koodeksin 173 artiklan mukaisesti.

172 artikla. Ulkomaisten tavaroiden korvaaminen vastaavilla tavaroilla

 1. Tulliviranomaisen luvalla on sallittua korvata ulkomaiset tavarat, jotka on asetettu tullialueella jalostettaviksi tullialueella tai jotka on tarkoitus asettaa tullialueella jalostettaviksi tullimenettelyyn tullialueella tapahtuvaa jalostusta varten, tullimenettelyä koskevista ehdoista annetun asiakirjan mukaisesti. tavaroiden käsittely unionin tullialueella unionin tavaroiden kanssa, jotka kuvaukseltaan, laadultaan ja teknisiltä ominaisuuksiltaan yhtyvät tällaisiin ulkomaisiin tavaroihin (jäljempänä tässä artiklassa - vastaavat tavarat).
  Kun tuonti tapahtuu unionin tullialueelle korjattavaksi viallisten osien, kokoonpanojen, yksiköiden, jotka olivat osa tavaroita, jotka oli viety aiemmin unionin tullialueelta vientitullimenettelyn mukaisesti, korjaamiseksi, unionin tavarat, jotka niiden kuvaus, laatu ja tekniset ominaisuudet ovat samoja kuin sellaiset osat, kokoonpanot, kokoonpanot, jotka tuodaan unionin tullialueelle tällaisilla osilla, kokoonpanoilla, kokoonpanoilla, katsotaan vastaaviksi tavaroiksi ottamatta huomioon niiden käyttökelpoisuutta ja (tai) pilaantumista.
 2. Unionin tullialueella suoritettujen jalostustoimien tuloksena saatuja jalostustuotteita pidetään ulkomaisten tavaroiden jalostustuotteina tämän luvun säännösten mukaisesti.
 3. Vastaavat tavarat saavat ulkomaisten tavaroiden aseman, ja niiden korvaamat tavarat saavat unionin tavaran.
 4. Jos ulkomaiset tavarat sallitaan korvata vastaavilla tavaroilla, vastaavista tavaroista saatujen jalostustuotteiden vienti unionin tullialueelta on sallittua ennen ulkomaisten tavaroiden tuontia unionin tullialueelle.
 5. Menettely ja ehdot ulkomaisten tavaroiden korvaamiseksi vastaavilla tavaroilla vahvistetaan jäsenvaltioiden tullilainsäädännössä.

173 artikla. Tullialueella tapahtuvaa jalostusta koskevan tullimenettelyn loppuun saattaminen, keskeyttäminen ja lopettaminen

 1. Ennen tullialueella tapahtuvaa jalostusta koskevan tullimenettelyn vahvistetun voimassaoloajan päättymistä tämän tullimenettelyn toiminta päättyy jalostustoimien seurauksena vastaanotettujen (muodostettujen) tavaroiden sijoittamiseen unionin tullialueelle ( jalostustuotteet, jätteet, lukuun ottamatta tämän koodeksin 3 artiklan 170 kohdassa määriteltyä jätettä, ja (tai) saldot), ja (tai) ulkomaiset tavarat, jotka on asetettu tullimenettelyyn tullialueella jalostusta varten ja joita ei ole käsitelty käsittelytoimissa unionin tullialueella jälleenviennin tullimenettelyn mukaisesti.
 2. Ennen tullialueella tapahtuvaa jalostusta koskevan tullimenettelyn voimassaolon päättymistä tämän tullimenettelyn vaikutus voidaan saattaa loppuun:
  1. jalostustoimien seurauksena vastaanotettujen (muodostettujen) tavaroiden sijoittaminen unionin tullialueelle (tuotteiden käsittely, jätteet, lukuun ottamatta tämän koodeksin 3 artiklan 170 kohdassa määriteltyä jätettä, ja (tai) jäämät), ja ( tai) ulkomaiset tavarat, jotka on asetettu tullialueella jalostettaviksi tullialueella ja joille ei suoriteta käsittelytoimia unionin tullialueella, kotimaan kulutukseen luovuttamista koskevan tullimenettelyn tai muun ulkomaisiin tavaroihin sovellettavan tullimenettelyn ehtojen mukaisesti tässä koodeksissa säädetty, lukuun ottamatta tullimenettelyä, väliaikaisen maahantuonnin tullimenettelyä (maahantuonti) Samanaikaisesti jalostetuista tuotteista ei makseta erityisiä polkumyyntitulleja, tasoitustulleja, ja sellaisten asiakirjojen toimittaminen, jotka vahvistavat sisämarkkinoiden suojaamiseksi toteutettujen toimenpiteiden noudattamisen muussa muodossa kuin erityiset, polkumyynnin vastaiset, tasoitustullit ja (tai), joka on perustettu unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan mukaisesti, ei vaadita.
  2. väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyn uudelleen aloittaminen, jonka toiminta keskeytettiin tämän koodeksin 3 artiklan 224 kohdan mukaisesti;
  3. Tulliviranomaisten on tunnustettava tullilainsäädäntöä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti tuhoutuminen ja (tai) korvaamaton vahinko onnettomuudesta tai ylivoimaisesta esteestä tai peruuttamattomasta menetyksestä luonnollisen menetyksen seurauksena normaaleissa olosuhteissa jalostustoimien seurauksena vastaanotettujen (muodostuneiden) tavaroiden kuljetus (kuljetus) ja (tai) varastointi (tullien, jätteiden ja (tai) jäämien käsittely) unionin tullialueella ja (tai) ulkomaisten tavaroiden käsittely tullimenettely tullialueella tapahtuvaa jalostusta varten, jolle ei ole suoritettu jalostustoimia unionin tullialueella;
  4. unionin tullialueella tapahtuvan jalostustoiminnan seurauksena syntyvän jätteen, joka ei sovellu niiden myöhempään kaupalliseen käyttöön, tunnustaminen jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti tai asiakirjojen toimittaminen tulliviranomaisille, jotka vahvistavat hautaamisen, neutraloinnin tosiasiat, syntyvän jätteen hävittäminen tai hävittäminen muulla tavalla tai niiden siirto tällaisiin toimiin;
  5. tulliviranomaisten on tunnustettava osa ulkomaisista tavaroista, jotka on asetettu tullialueella jalostettavaksi tullialueella tuotantohäviöinä;
  6. komission ja (tai) jäsenvaltioiden tullilainsäädännössä määrittelemien olosuhteiden esiintyminen, jota ennen tavarat ovat tullivalvonnassa.
 3. Ennen tullialueella tapahtuvaa jalostusta koskevan tullimenettelyn vahvistetun voimassaoloajan päättymistä tämän tullimenettelyn vaikutus voidaan keskeyttää, jos tullialueella jalostettavaksi tullimenettelyyn asetetut tavarat ja (tai) niiden tuotteet tullivaraston tullimenettelyssä tapahtuva jalostus tai tullissa jalostettujen tuotteiden väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) menettely.
 4. Jalostetut tuotteet voidaan asettaa tullimenettelyihin yhdessä tai useammassa erässä.
 5. Kun tullialueella tapahtuvaa jalostusta koskeva tullimenettely on vahvistettu voimassaoloaikana, tämä tullimenettely lopetetaan.

174 artikla. Tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien maksamisvelvollisuuden syntyminen ja päättyminen tavaroista, jotka on asetettu (asetettu) tullialueella jalostettavaksi tullialueella, niiden maksuaika ja laskenta

 1. Velvollisuus maksaa tuontitullit, verot, erityiset, polkumyyntitullit ja tasoitustullit tavaroille, jotka on asetettu tullialueella jalostettavaksi tullialueella, syntyy ilmoittajalle siitä hetkestä lähtien, kun tulliviranomainen rekisteröi tavarailmoituksen, ja tavaroiden osalta, jotka on ilmoitettu luovutettaviksi ennen tavarailmoituksen tekemistä, henkilöltä, joka on jättänyt tavaroiden luovutusta koskevan hakemuksen ennen tavarailmoituksen tekemistä - siitä hetkestä lähtien, kun tulliviranomainen on rekisteröinyt tavaroiden luovuttamista koskevan hakemuksen tavarailmoituksen tekeminen.
 2. Ilmoittaja päättää velvollisuuden maksaa tuontitullit, verot, erityiset, polkumyyntitullit ja tasoitustullit tavaroista, jotka on asetettu (asetettu) tullialueella jalostettavaksi tullialueella jalostettavaksi tullialueella, seuraavissa olosuhteissa:
  1. tullialueella tapahtuvaa jalostusta koskevan tullimenettelyn saattaminen päätökseen tämän koodeksin 1 artiklan 1 kohdan ja 2 kohdan 4, 6, 2-173 alakohdan mukaisesti ennen tullialueella tapahtuvaa jalostusta koskevan tullimenettelyn päättymistä tulliviranomainen, myös tämän artiklan 1 kohdan 2 ja 4 alakohdassa määriteltyjen olosuhteiden tapahtuessa;
  2. sellaisten tavaroiden sijoittaminen, joiden tullimenettely jalostusta varten tullialueella on lopetettu, ja (tai) tavarat, jotka on vastaanotettu (muodostettu) jalostustoimien seurauksena unionin tullialueella tällaisten sovellusten yhteydessä tullimenettely, jonka toiminta on päättynyt, väliaikaista varastointia varten tämän koodeksin 6 artiklan 129 kohdan mukaisesti;
  3. sellaisten tavaroiden sijoittaminen, joiden tullimenettely jalostusta varten tullialueella on lopetettu, ja (tai) tavarat, jotka on saatu (muodostettu) jalostustoimien seurauksena unionin tullialueella tällaisten sovellusten yhteydessä tullimenettely, joka on saatettu päätökseen tämän tullikoodeksin 7 artiklan 129 kohdan mukaisissa tullimenettelyissä;
  4. tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien maksamisvelvollisuuden täyttäminen ja (tai) niiden kantaminen tämän artiklan 5 kohdan mukaisesti lasketuissa ja maksettavissa määrissä;
  5. tulliviranomaiset tunnustavat tullilainsäädäntöä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti tullimenettelyyn tullialueella jalostettaviksi asetettujen ulkomaisten tavaroiden ja (tai) vastaanotettujen tavaroiden tuhoutumisen ja (tai) peruuttamattoman häviämisen ( muodostunut) tullialueella tapahtuvan jalostustoiminnan seurauksena onnettomuuden tai ylivoimaisen esteen vuoksi tai siitä, että tavarat menetetään peruuttamattomasti luonnollisten menetysten seurauksena normaaleissa kuljetus- (kuljetus) ja (tai) varastointiolosuhteissa, paitsi tapauksissa, joissa ennen näiden tavaroiden hävittämistä tai korjaamatonta menetystä tämän säännöstön mukaisesti on tullut tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien maksamisen määräaika;
  6. kieltäytyminen luovuttamasta tavaroita tullialueella tapahtuvaa jalostusta koskevan tullimenettelyn mukaisesti - suhteessa velvoitteeseen maksaa tuontitullit, verot, erityiset, polkumyynnin vastaiset ja tasoitustullit, jotka syntyivät tavarailmoituksen tai hakemuksen rekisteröinnissä tavaroiden luovuttaminen ennen tavarailmoituksen tekemistä;
  7. tavarailmoituksen peruuttaminen tämän koodeksin 113 artiklan mukaisesti ja (tai) tavaroiden luovutuksen peruuttaminen tämän koodeksin 4 artiklan 118 kohdan mukaisesti - tuontitullien, verojen ja , polkumyyntitullit ja tasoitustullit, jotka syntyivät tavarailmoituksen rekisteröinnin yhteydessä;
  8. tavaroiden takavarikointi tai muuntaminen jäsenvaltion omistukseen (tuloihin) kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti;
  9. tulliviranomainen pidättää tavarat tämän koodeksin 51 luvun mukaisesti;
  10. sellaisten tavaroiden sijoittaminen väliaikaiseen varastointiin tai asettaminen johonkin tullimenettelyyn, jotka on takavarikoitu tai pidätetty rikosilmoituksen todentamisen, rikos- tai hallinnollisen rikkomuksen käsittelyn aikana (hallinnollisen menettelyn suorittaminen) aikana ja joiden osalta Niiden palauttamiseksi tehtiin päätös, ellei tällaisia ​​tavaroita ollut aiemmin luovutettu.
 3. Velvollisuus maksaa tuontitullit, verot, erityiset, polkumyyntitullit ja tasoitustullit täytetään, kun tämän artiklan 4 kohdassa määritellyt olosuhteet ilmenevät.
 4. Seuraavissa olosuhteissa tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyynnin vastaisten ja tasoitustullien maksamisen määräaika on:
  1. tullialueella jalostettavaksi tullimenettelyyn asetettujen ulkomaisten tavaroiden siirron osalta ennen tällaisen tullimenettelyn suorittamista henkilölle (henkilöille), jota ei ole mainittu tullialueella tapahtuvan jalostuksen edellytyksiä koskevassa asiakirjassa - päivä tavaroiden siirrosta, ja jos tätä päivää ei ole asetettu, päivä, jona tavarat asetetaan tullimenettelyyn käsiteltäviksi tullialueella;
  2. jos ulkomaiset tavarat menetetään tullialueella jalostettaviksi tullialueella ennen tällaisen tullimenettelyn päättymistä, lukuun ottamatta tuhoa ja (tai) korjaamatonta vahinkoa, joka johtuu onnettomuudesta, ylivoimaisesta esteestä tai korjaamattomasta menetyksestä luonnollisen menetyksen seurauksena normaaleissa kuljetus- (kuljetus) ja (tai) varastointiolosuhteissa, - tavaroiden menetyspäivä, ja jos tätä päivää ei ole asetettu, - päivä, jona tavarat asetetaan tullimenettelyyn jalostusta varten tullialue;
  3. jos tullialueella tapahtuvaa jalostusta koskeva tullimenettely ei ole saatettu päätökseen ennen tulliviranomaisen vahvistaman tullialueella tapahtuvaa jalostusta koskevan tullimenettelyn päättymistä - tullin vahvistaman tullialueella tapahtuvaa jalostusta koskevan tullimenettelyn päättymispäivä viranomainen.
 5. Tämän artiklan 4 kohdassa määriteltyjen olosuhteiden vallitessa tuontitullit, verot, erityiset, polkumyyntitullit, tasoitustullit maksetaan ikään kuin tavaroille, jotka on asetettu tullialueella jalostettavaksi tullimenettelyssä, asetettaisiin kotimaan kulutukseen luovuttamista koskeva tullimenettely soveltamatta tullietuuskohteita ja etuja tuontitullien maksamiseen ja verot.
  Tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien, tasoitustullien laskemiseksi sovelletaan tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien määriä, jotka ovat voimassa päivänä, jona tulliviranomaiset rekisteröivät tulliviranomaiset. ilmoitus tavaroista, jotka on jätetty tavaroiden asettamiseksi tullialueella jalostusta varten käsiteltäviksi tullialueella, ja sellaisten tavaroiden osalta, jotka luovutettiin ennen tavarailmoituksen tekemistä - päivänä, jona tulliviranomainen rekisteröi ne. tavaroiden vapauttamista koskeva hakemus ennen tavarailmoituksen jättämistä.
 6. Tämän artiklan 5 kohdan mukaisesti maksettujen (perittyjen) tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien määristä maksetaan korkoa, ikään kuin ilmoitettujen määrien osalta maksua lykätään päivä, jona tavarat asetetaan tullialueella jalostettavaksi tullimenettelyyn päivänä, jona tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyynnin vastaisten ja tasoitustullien maksamisen määräaika päättyy. Määritetty korko lasketaan ja maksetaan tämän koodeksin 60 artiklan mukaisesti.
  Jos tullialueella tapahtuvaa jalostusta koskevan tullimenettelyn suorittaminen tämän koodeksin 3 artiklan 173 kohdan mukaisesti keskeytettiin, tässä kohdassa säädettyjä korkoja tullimenettelyn keskeyttämisen ajasta ei veloiteta eikä makseta.
 7. Jos tullimenettely on suoritettu tullialueella tapahtuvaa jalostusta varten tai asetettu väliaikaiseen varastointiin tämän koodeksin 6 artiklan 129 kohdan mukaisesti tullialueella jalostettavaksi tullimenettelyyn asetetut tavarat ja (tai) tavarat vastaanotettu (muodostettu) tullialueella tai toimitiloissa tämän koodeksin 7 artiklan 129 kohdan mukaisesti suoritettujen jalostustoimien seurauksena tässä koodeksissa säädettyjen tullimenettelyjen mukaisesti, tai tullilaitoksen pidättämänä viranomaisille tämän koodeksin 51 luvun mukaisesti tullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien, tasoitustullien maksamisvelvoitteen täyttämisen jälkeen ja (tai) niiden kantamisen (kokonaan tai osittain) tullien, verojen Tämän artiklan mukaisesti maksetut ja (tai) kerätyt erityiset, polkumyyntitullit, tasoitustullit palautetaan (hyvitetään) 10 luvun ja 76 tämän säännöstön XNUMX.

175 artikla. Tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien laskemisen ja maksamisen yksityiskohdat jalostetuille tuotteille, kun ne asetetaan kotimaan kulutukseen luovuttamista koskevaan tullimenettelyyn

 1. Kun jalostetuille tuotteille asetetaan tullimenettely kotimaan kulutukseen luovuttamiseksi, tuontitullit, verot, erityiset, polkumyynnin vastaiset ja tasoitustullit maksetaan tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyynnin vastaisten ja tasoitustullien verran. tullit, jotka maksetaan ikään kuin ulkomaiset tavarat, jotka on asetettu tullialueella jalostettaviksi tullialueella ja joita käytetään jalostettujen tuotteiden valmistukseen jalostettujen tuotteiden tuotannon normien mukaisesti, asetettaisiin kotimaan kulutukseen luovuttamista koskevaan tullimenettelyyn .
  Tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien, tasoitustullien laskemiseksi sovelletaan tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien määriä, jotka ovat voimassa päivänä, jona tulliviranomaiset rekisteröivät tulliviranomaiset. ilmoitus tavaroista, jotka on jätetty tavaroiden asettamiseksi tullialueella jalostusta varten käsiteltäviksi tullialueella, ja sellaisten tavaroiden osalta, jotka luovutettiin ennen tavarailmoituksen tekemistä - päivänä, jona tulliviranomainen rekisteröi ne. tavaroiden vapauttamista koskeva hakemus ennen tavarailmoituksen jättämistä.
  Jos tullien ja verojen laskemiseksi on muunnettava ulkomaanvaluutta jäsenvaltion valuutaksi, muunnos tehdään tämän lausekkeen ensimmäisessä kohdassa määritellyn päivän valuuttakurssilla.
 2. Tämän artiklan 1 kappaleen mukaisesti maksetuista (kerätyistä) tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien määristä maksetaan korkoa, ikään kuin niiden maksua lykätään näiden määrien perusteella. päivä, jona tavarat asetetaan tullialueella jalostettavaksi tullimenettelyyn päivänä, jolloin velvollisuus maksaa tuontitullit, verot, erityiset, polkumyynnin vastaiset ja tasoitustullit maksetaan. Määritetty korko lasketaan ja maksetaan tämän koodeksin 60 artiklan mukaisesti.
  Jos tullialueella tapahtuvaa jalostusta koskevan tullimenettelyn suorittaminen tämän koodeksin 3 artiklan 173 kohdan mukaisesti keskeytettiin, tässä kohdassa säädettyjä korkoja tullimenettelyn keskeyttämisen ajasta ei veloiteta eikä makseta.