МЕНЮ

Räätälöity käsittely kotimaiseen kulutukseen

188 artikla. Kotimaan kulutukseen tarkoitettua jalostusta koskevan tullimenettelyn sisältö ja soveltaminen

 1. Tullimenettely jalostus kotimaiseen kulutukseen - ulkomaisiin tavaroihin sovellettava tullimenettely, jonka mukaan tällaisia ​​tavaroita jalostetaan kotimaiseen kulutukseen saadakseen jalostetut tuotteet, jotka on tarkoitettu myöhemmin asetettavaksi kotimaan kulutukseen luovutusta koskevan tullimenettelyn alaisuuteen, maksamatta tällaiset ulkomaiset tavarat, tuontitullit, edellyttäen, että tavarat asetetaan tähän tullimenettelyyn ja että niitä käytetään tällaisen tullimenettelyn mukaisesti.
 2. Tullimenettelyyn asetetut tavarat kotikäyttöön jalostamiseksi säilyttävät ulkomaisten tavaroiden aseman, ja kotitalouksien kulutuksen käsittelyn tuloksena saadut (muodostetut) tavarat (jalostetut tuotteet, jätteet ja jäämät) saavat ulkomaisten tavaroiden aseman.
 3. Tullimenettelyä kotikäyttöön jalostukseen sovelletaan tavaroihin, joiden luettelo on vahvistettu jäsenvaltioiden lainsäädännössä.

189. artikla Edellytykset tavaroiden asettamiselle tullimenettelyyn kotikäyttöä varten ja niiden käyttö tällaisen tullimenettelyn mukaisesti

 1. Edellytykset tavaroiden asettamiselle tullimenettelyyn kotikäyttöä varten ovat:
  1. jäsenvaltion valtuutetun elimen myöntämän asiakirjan saatavuus tavaroiden kotikäyttöä koskevista edellytyksistä ja joka sisältää tämän koodeksin 193 artiklassa määritellyt tiedot;
  2. tulliviranomaisten mahdollisuus tunnistaa ulkomaiset tavarat, jotka on asetettu tullimenettelyyn kotikäyttöä varten jalostettaviksi tarkoitetuissa tuotteissa;
  3. jos sinä päivänä, jona tavarat asetetaan tullimenettelyyn kotikäyttöä varten, jalostettujen tuotteiden osalta lasketut tuontitullien määrät, ikään kuin ne olisivat asetettu tullimenettelyyn, jolla ne luovutetaan kotimaiseen kulutukseen, kun ne tuodaan unionin tullialue, kun otetaan huomioon jalostettujen tuotteiden tuotantoa koskevat normit, jotka sisältyvät kotimaiseen kulutukseen tarkoitettujen tavaroiden käsittelyä koskevista asiakirjoista, on pienempi kuin tuontitullien määrät, jotka on laskettu tullimenettely kotikäyttöön tarkoitettua jalostusta varten, ikään kuin tällaiset tavarat asetettaisiin tullimenettelyyn, jolla ne luovutetaan kotimaiseen kulutukseen;
  4. kyvyttömyys palauttaa jalostetut tuotteet alkuperäiseen tilaansa taloudellisesti hyödyllisellä tavalla;
  5. polkumyyntitullien ja tasoitustullien maksaminen;
  6. verojen maksaminen, jos verovapautuksia ei myönnetä;
  7. sisämarkkinoiden suojaamista koskevien toimenpiteiden noudattaminen, jotka on vahvistettu muussa muodossa kuin unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan mukaisesti vahvistetuissa erityisissä polkumyyntitulleissa, tasoitustulleissa ja (tai) muissa tulleissa;
  8. kieltojen ja rajoitusten noudattaminen tämän säännöstön 7 artiklan mukaisesti.
 2. Edellytykset tavaroiden käytölle kotikäyttöön jalostukseen sovellettavan tullimenettelyn mukaisesti ovat:
  1. kotikäyttöön tarkoitettua jalostusta koskevan tullimenettelyn vahvistetun voimassaoloajan noudattaminen;
  2. tämän koodeksin 191 artiklan määräysten noudattaminen, kun suoritetaan liiketoimia tavaroille, jotka on asetettu tullimenettelyyn jalostettavaksi kotimaiseen kulutukseen;
  3. tavaroiden, jotka on asetettu tullimenettelyyn kotikäyttöön jalostettavaksi, henkilöiden kanssa, jotka on määritelty tavaroiden kotikäyttöä koskevista edellytyksistä, ja käyttää näitä tavaroita näiden henkilöiden suorittamiin tavaroiden käsittelytoimiin.
 3. Tämän luvun soveltamiseksi tulliviranomaisen tunnistamalla ulkomaiset tavarat niiden jalostustuotteissa tarkoittaa sitä, että jollakin tämän koodeksin 192 artiklassa määritellyistä menetelmistä todetaan, että tavaroiden käsittely kotimaiseen kulutukseen jalostettujen tuotteiden saamiseksi altistettiin tavaroille, jotka asetettiin tullimenettelyyn jalostukseen kotimaiseen kulutukseen.

190 artikla. Kotimaiseen kulutukseen käytettävän jalostusmenettelyn kesto

 1. Kotimaan kulutukseen tarkoitettua jalostusta koskevan tullimenettelyn voimassaoloaika määritetään kotimaiseen kulutukseen tarkoitettujen tavaroiden käsittelyajanjakson perusteella, joka määritetään asiakirjassa, joka koskee tavaroiden käsittelyä kotimaiseen kulutukseen.
 2. Kotimaan kulutukseen tarkoitettua jalostusta koskevan tullimenettelyn vahvistettua voimassaoloaikaa pidennetään henkilön pyynnöstä, kun tavaroiden kotikäyttöön tarkoitettua käsittelyaikaa jatketaan.
 3. Jäsenvaltioiden lainsäädännössä voidaan säätää, että kun pidennetään kotimaiseen kulutukseen tarkoitettujen tavaroiden käsittelyaikaa, kotikäyttöön tarkoitettua jalostusta koskevan tullimenettelyn vahvistettua voimassaoloaikaa voidaan pidentää viimeistään 10 työpäivän kuluttua sen päättymisestä. Kun pidennetään tulliviranomaisen vahvistamaa kotikäyttöön tarkoitettua käsittelyä koskevan tullimenettelyn voimassaoloaikaa sen päättymisen jälkeen, tällaisen tullimenettelyn voimassaolo jatkuu tämän tullimenettelyn päättymispäivästä alkaen.

191 artikla. Kotimaan kulutukseen tarkoitetut jalostustoimet

 1. Kotikäyttöön tarkoitettuja jalostustoimia ovat:
  1. tavaroiden käsittely tai käsittely;
  2. tavaroiden valmistus, mukaan lukien kokoonpano, kokoonpano, purkaminen ja asentaminen.
 2. Kotikäyttöön tarkoitetut jalostustoimet eivät sisällä:
  1. toimet tavaroiden turvallisuuden varmistamiseksi niiden valmistelussa myyntiin ja kuljetukseen (kuljetukseen), mukaan lukien tavaroiden pakkaaminen, pakkaaminen ja lajittelu, joissa tavarat eivät menetä yksilöllisiä ominaisuuksiaan;
  2. jälkeläiset, eläinten kasvatus ja ruokinta, mukaan lukien linnut, kalat, sekä äyriäisten ja nilviäisten kasvatus;
  3. puiden ja muiden kasvien viljely;
  4. tietojen, ääni- ja videotallenteiden kopiointi ja jäljentäminen kaikentyyppisille tietovälineille;
  5. muut komission määrittelemät toimet.
 3. Kun suoritetaan jalostustoimia kotimaiseen kulutukseen, unionin tavaroiden käyttö on sallittua.

Artikla 192. tunnistaminen ulkomaiset tavarat niiden jalostustuotteissa

Seuraavien menetelmien avulla voidaan tunnistaa ulkomaiset tavarat niiden jalostustuotteista:

 • tavaranhaltijan, jalostajan tai tulliviranomaisten virkamiesten kiinnittämät sinetit, leimat, digitaaliset ja muut merkinnät ulkomaiset tavarat;
 • yksityiskohtainen kuvaus, valokuvaus, ulkomaisten tuotteiden mittakaava;
 • ennalta valittujen näytteiden ja (tai) ulkomaisten tavaroiden ja niiden jalostettujen tuotteiden näytteiden vertailu;
 • olemassa olevien tuotemerkintöjen käyttö, myös sarjanumeroiden muodossa;
 • muut menetelmät, joita voidaan soveltaa tavaroiden luonteen ja kotikäyttöön suoritettavien jalostustoimien perusteella, mukaan lukien tutkimalla toimitetut asiakirjat, jotka sisältävät yksityiskohtaisia ​​tietoja ulkomaisten tavaroiden käytöstä kotikäyttöön tarkoitettujen jalostusprosessien käsittelyprosessissa, kuten sekä jalostettujen tuotteiden teknologiseen tuotantoon tai tullivalvontaan kotikäyttöön tarkoitettujen jalostustoimien aikana.

193 artikla. Asiakirja tavaroiden kotitalouskäyttöä koskevista edellytyksistä

 1. Kukin voi hankkia asiakirjan kotimaan kulutukseen tarkoitettujen tavaroiden käsittelyolosuhteista jäsenvaltion kasvot, jonka alueella tämä asiakirja on myönnetty, mukaan lukien ne, jotka eivät suorita suoraan tavaroiden käsittelytoimia.
 2. Kotimaan kulutukseen tarkoitettujen tavaroiden käsittelyä koskevissa asiakirjoissa on oltava seuraavat tiedot:
  1. asiakirjan antaneen jäsenvaltion valtuutetulla elimellä;
  2. henkilöstä, jolle asiakirja on annettu;
  3. henkilöstä (henkilöistä), joka suorittaa suoraan kotikäyttöön tarkoitettuja käsittelytoimia;
  4. ulkomaisista tavaroista ja niiden jalostamistuotteista (ulkomaankaupan tavaranimikkeistön mukainen nimi, määrä ja kustannukset). Jäsenvaltioiden tullilainsäädännössä voidaan säätää mahdollisuudesta täsmentää ulkomaisten tavaroiden ja niiden jalostettujen tuotteiden koodi ulkomaan taloudellisen toiminnan tavaranimikkeistön hyödyke-erän tasolla sekä mahdollisuus olla ilmoittamatta tavaroiden ja niiden jalostustuotteiden kustannukset;
  5. asiakirjoista, jotka vahvistavat oikeuden omistaa, käyttää ja (tai) hävittää tavaroita;
  6. jalostettujen tuotteiden tuotot määrällisinä ja (tai) prosentteina ilmaistuna;
  7. kotikäyttöön tarkoitetuista käsittelytoimista ja niiden toteuttamismenetelmistä;
  8. menetelmistä sellaisten ulkomaisten tavaroiden tunnistamiseksi, jotka on asetettu tullimenettelyyn kotikäyttöä varten jalostettaviksi tarkoitetuissa tuotteissa;
  9. jätteistä ja jäännöksistä (ulkomaan taloudellisen toiminnan tavaranimikkeistön mukainen nimi, määrä ja kustannukset). Tullisääntelyä koskevassa jäsenvaltioiden lainsäädännössä voidaan säätää mahdollisuudesta ilmoittaa jätteiden ja jäämien koodi ulkomaan taloudellisen toiminnan tavaranimikkeistön hyödyke-erän tasolla sekä mahdollisuus olla ilmoittamatta tällaisen arvon jätteet ja tähteet;
  10. kotimaiseen kulutukseen tarkoitettujen tavaroiden käsittelyaika;
  11. jätteiden kaupallisen käytön mahdollisuudesta;
  12. tulliviranomaisesta (tulliviranomaisista), jonka on määrä asettaa tavarat tullimenettelyyn kotikäyttöön jalostukseen ja tämän tullimenettelyn loppuun saattamiseen;
  13. siitä, että jalostettuja tuotteita ei voida palauttaa alkuperäiseen tilaansa taloudellisesti hyödyllisellä tavalla.
 3. Kotimaiseen kulutukseen tarkoitettujen tavaroiden käsittelyaika ei saa ylittää yhtä vuotta tai pidempää ajanjaksoa, jonka komissio määrittää tietyille tavaraluokille.
 4. Kotimaiseen kulutukseen tarkoitettujen tavaroiden käsittelyn termi sisältää:
  1. tavaroiden jalostuksen tuotantoprosessin kesto;
  2. aika, joka tarvitaan jalostettujen tuotteiden asettamiseen tullimenettelyyn kotimaan kulutukseen luovutusta varten.
 5. Kotimaiseen kulutukseen tarkoitettujen tavaroiden käsittelyaika lasketaan päivästä, jona tavarat asetetaan tullimenettelyyn kotikäyttöön jalostukseen, ja jos tavaroiden tulli -ilmoitus tehdään useissa erissä - ensimmäisen tavaraerän asettamispäivästä kotikäyttöön tarkoitettua jalostusta koskevan tullimenettelyn mukaisesti.
 6. Kotimaiseen kulutukseen tarkoitettujen tavaroiden käsittelyaikaa voidaan pidentää tämän artiklan 3 kohdassa määrätyn ajan kuluessa.
 7. Jäsenvaltioiden lainsäädännössä voidaan säätää asiakirjassa mainittavista lisätiedoista kotikäyttöön tarkoitettujen tavaroiden käsittelyolosuhteista.
 8. Kotimaiseen kulutukseen tarkoitettujen tavaroiden käsittelyn edellytyksiä, asiakirjan täyttämismenettelyä ja tällaisen asiakirjan antamista, sen muuttamista (lisäyksiä) sekä peruuttamista (peruuttamista) ja (tai) koskevan asiakirjan muoto sen uusimisesta säädetään jäsenvaltioiden lainsäädännössä. (Katso Venäjän valtiovarainministeriön määräys nro 5n, 14.01.2020)

194 artikla. Jalostettujen tuotteiden tuotosmäärät

 1. Jalostettujen tuotteiden tuotantoasteella tarkoitetaan jalostettujen tuotteiden määrää ja (tai) prosenttiosuutta, joka muodostuu jalostustoimien tuloksena tietyn määrän ulkomaisten tavaroiden kotimaiseen kulutukseen.
 2. Jos kotikäyttöön tarkoitettuja jalostustoimenpiteitä suoritetaan tavaroiden osalta, joiden ominaisuudet pysyvät käytännössä vakioina vahvistettujen teknisten vaatimusten mukaisesti ja jotka johtavat jatkuvan laadun jalostettujen tuotteiden vastaanottamiseen, jäsenvaltioiden valtuutetut elimet voivat jalostettujen tuotteiden tuotantoa koskevat standardinormit.

195 artikla. Jätteet, jotka syntyvät jalostustoimista kotitalouksien kulutukseen ja tuotannon menetyksiin

 1. Kotitalouskäyttöön tarkoitettujen jalostustoimien tuloksena syntyvät jätteet on asetettava tässä koodeksissa säädettyjen tullimenettelyjen alaisuuteen, paitsi silloin, kun kyseinen jäte todetaan jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti sopimattomaksi edelleen kaupalliseen käyttöön. tai tällaista jätettä jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti haudataan, neutraloidaan, hyödynnetään tai tuhotaan millään muulla tavalla.
 2. Kotimaan kulutukseen tarkoitettujen jalostustoimien tuloksena syntyviä jätteitä, jotka asetetaan tavaranhaltijan valitsemaan tullimenettelyyn, pidetään tässä tilassa unionin tullialueelle tuoduina.
 3. Tämän artiklan 1 kohdassa määritellyt jätteet, jotka eivät kuulu tullimenettelyjen alaisuuteen, saavat unionin tavaroiden aseman ja niiden ei katsota olevan tullivalvonnassa niiden tunnustamispäivästä alkaen jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti. sopimattomana muuhun kaupalliseen käyttöön tai siitä päivästä, jona tulliviranomaisille toimitetaan asiakirjat, jotka vahvistavat syntyneen jätteen hautaamisen, neutraloinnin, hyödyntämisen tai tuhoamisen muulla tavalla tai tosiasiallisen siirron tällaisiin toimiin.
 4. Ulkomaisia ​​tavaroita, jotka on asetettu tullimenettelyyn kotikäyttöön jalostukseen ja jotka ovat menettäneet peruuttamattomasti kotikäyttöön tarkoitettujen jalostustoimien seurauksena ja jotka tulliviranomaiset ovat tunnustaneet tuotannon menetyksiksi, ei aseteta tullimenettelyyn jalostustullimenettelyn päätyttyä kotimaiseen kulutukseen.

196 artikla. Ulkomaisten tavaroiden jäännökset, jotka ovat muodostuneet jalostustoimintojen seurauksena kotimaiseen kulutukseen

Ulkomaisten tavaroiden jäännökset, jotka on muodostettu jalostustoimintojen seurauksena kotimaiseen kulutukseen jalostettujen tuotteiden tuotantoa koskevien normien mukaisesti, asetetaan tullimenettelyihin tämän koodeksin 197 artiklan mukaisesti.

197 artikla. Kotimaan kulutukseen tarkoitetun jalostusmenettelyn loppuun saattaminen, keskeyttäminen ja lopettaminen

 1. Ennen kotimarkkinoilla tapahtuvaa käsittelyä koskevan tullimenettelyn vahvistetun voimassaoloajan päättymistä tämän tullimenettelyn vaikutus saadaan päätökseen sijoittamalla kotikäyttöön tarkoitettujen jalostustoimien tuloksena vastaanotetut (muodostetut) tavarat (jalostetut tuotteet, jätteet) , lukuun ottamatta tämän koodeksin 3 artiklan 195 kohdassa määriteltyä jätettä ja (tai) saldoja) ja (tai) ulkomaisia ​​tavaroita, jotka on asetettu tullimenettelyyn kotikäyttöön jalostukseen ja joita ei käsitellä kotikäyttöön, kotikäyttöön luovutusta koskevan tullimenettelyn mukaisesti. Samaan aikaan jalostettujen tuotteiden osalta ei makseta erityisiä polkumyyntitulleja, tasoitustulleja ja vahvistus siitä, että sisämarkkinoiden suojaamista koskevia toimenpiteitä noudatetaan muussa muodossa kuin erityisissä, polkumyyntitulleissa, tasoitustulleissa ja (tai) muita unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan mukaisesti vahvistettuja velvollisuuksia ei vaadita.
 2. Ennen tullimenettelyn vahvistetun voimassaoloajan päättymistä kotikäyttöön tapahtuvaa käsittelyä varten tämän tullimenettelyn vaikutus voidaan saattaa päätökseen:
  1. sellaisten ulkomaisten tavaroiden asettaminen tullimenettelyyn, jotka on tarkoitettu kotikäyttöön jalostettavaksi ja joille ei ole suoritettu kotikäyttöön tarkoitettuja jalostustoimenpiteitä, jätteet, lukuun ottamatta tämän koodeksin 3 artiklan 195 kohdassa tarkoitettuja jätteitä, ja (tai) käsittelyssä syntyvät jäämät kotikäyttöön tarkoitetut toimet, jotka koskevat erilaista ulkomaisiin tavaroihin sovellettavaa tullimenettelyä, tässä koodeksissa säädetyin edellytyksin, lukuun ottamatta tullipassitullimenettelyä;
  2. tulliviranomaiset tunnustavat tullisääntelystä annetun jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti tuhoamisen ja (tai) korvaamattoman vahingon, joka johtuu onnettomuudesta tai ylivoimaisesta esteestä tai siitä, että peruuttamaton menetys johtuu luonnollisista menetyksistä tavanomaisissa olosuhteissa kotikäyttöön tarkoitettujen jalostustoimien (jalostettujen tuotteiden, jätteiden ja (tai) jäämien) ja (tai) tullimenettelyyn asetettujen ulkomaisten tavaroiden kuljetuksen (kuljetuksen) ja (tai) varastoinnin kotimaiseen kulutukseen eikä kotikäyttöön tarkoitettuihin jalostustoimiin;
  3. jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti sellaisten jätteiden tunnustaminen, jotka syntyvät kotikäyttöön tarkoitettujen jalostustoimien tuloksena ja jotka eivät sovellu niiden myöhempään kaupalliseen käyttöön tai toimitetaan tulliviranomaisille asiakirjat, jotka vahvistavat hautaamisen, neutraloinnin, hävittämisen tai tuhoamisen syntyneestä jätteestä muulla tavalla tai siitä, että ne siirretään tällaisten toimien suorittamiseksi;
  4. tulliviranomaiset tunnustavat osan ulkomaisista tavaroista, jotka on asetettu tullimenettelyyn kotikäyttöä varten, tuotannon menetyksiksi;
  5. komission ja (tai) jäsenvaltioiden tullilainsäädännössä määrittelemien olosuhteiden esiintyminen, jota ennen tavarat ovat tullivalvonnassa.
 3. Ennen tullimenettelyn vakiintuneen voimassaoloajan päättymistä kotikäyttöön tapahtuvaa käsittelyä varten tämän tullimenettelyn vaikutus voidaan keskeyttää, jos tavarat, jotka asetetaan tullimenettelyyn kotikäyttöön, ja (tai) niiden tuotteet asetettu tullivaraston tullimenettelyyn.
 4. Tämä tullimenettely päättyy, kun kotikäyttöön tarkoitettua jalostusta koskevan tullimenettelyn määräaika on kulunut umpeen.

198 artikla. Tuontitullien, verojen, erityisten polkumyyntitullien ja tasoitustullien maksuvelvollisuuden syntyminen ja päättyminen tavaroista, jotka on asetettu (asetettu) kotikäyttöön jalostukseen, niiden maksamisen määräaika ja laskeminen

 1. Velvollisuus maksaa tuontitulleja, veroja, erityisiä, polkumyyntitulleja ja tasoitustulleja tavaroista, jotka on asetettu tullimenettelyyn jalostettavaksi kotimaiseen kulutukseen, syntyy tavaranhaltijalle siitä hetkestä lähtien, kun tulliviranomainen rekisteröi tavarailmoituksen ja koskien tavaroita, jotka on ilmoitettu luovutettavaksi ennen tavarailmoituksen jättämistä, henkilöltä, joka on jättänyt tavaran luovutushakemuksen ennen tavarailmoituksen jättämistä - siitä hetkestä, kun tulliviranomainen rekisteröi tavaroiden luovutushakemuksen tavarailmoitus.
 2. Ilmoittaja lopettaa ilmoittajan velvollisuuden maksaa tuontitulleja tavaroista, jotka on asetettu (asetettu) tullimenettelyyn kotikäyttöä varten, kun seuraavat olosuhteet ilmenevät:
  1. kotikäyttöön tarkoitettua jalostusta koskevan tullimenettelyn saattaminen päätökseen tämän koodeksin 1 kohdan 1 kohdan ja 3 kohdan 5, 2-197 kohdan mukaisesti, myös tämän kohdan 1 ja 2 alakohdassa määriteltyjen olosuhteiden ilmetessä artikla;
  2. sellaisten tavaroiden sijoittaminen, joiden osalta kotikäyttöön tarkoitettua jalostusta koskeva tullimenettely on päättynyt, ja (tai) tavarat, jotka on saatu (muodostettu) kotikäyttöön tarkoitettujen jalostustoimien seurauksena tällaisen tullimenettelyn soveltamisen yhteydessä, jonka toiminta on lopetettu, tilapäistä varastointia varten tämän koodeksin 6 artiklan 129 kohdan mukaisesti;
  3. sellaisten tavaroiden sijoittaminen, joiden osalta kotikäyttöön tarkoitettua jalostusta koskeva tullimenettely on päättynyt, ja (tai) tavarat, jotka on saatu (muodostettu) kotikäyttöön tarkoitettujen jalostustoimien tuloksena osana tällaista tullimenettelyä on lopetettu tullimenettelyissä tämän koodeksin 7 artiklan 129 kohdan mukaisesti;
  4. tuontitullien maksuvelvollisuuden täyttäminen ja (tai) niiden kantaminen tämän artiklan 7 kohdan mukaisesti laskettuina ja maksettavina määrinä;
  5. tulliviranomainen tunnustaa tullisääntelystä annetun jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti, että ulkomaiset tavarat, jotka on asetettu tullimenettelyyn tullialueella, ja (tai) vastaanotetut tavarat on tuhottu ja (tai) peruuttamattomasti kadonnut ( muodostunut) kotikäyttöön tarkoitettujen jalostustoimien seurauksena, onnettomuuden tai ylivoimaisen esteen vuoksi tai näiden tavaroiden menettämättömän menetyksen vuoksi, joka johtuu luonnollisista menetyksistä tavanomaisissa kuljetus- (kuljetus-) ja (tai) varastointiolosuhteissa, paitsi tapaukset, joissa tuontitullien maksuaika on tullut ennen tällaista tuhoamista tai korvaamatonta menetystä tämän koodin mukaisesti näiden tavaroiden osalta;
  6. kieltäytyminen luovuttamasta tavaroita tullimenettelyn mukaisesti käsiteltäväksi tullialueen ulkopuolella - suhteessa velvollisuuteen maksaa tuontitulleja, jotka syntyivät rekisteröitäessä tavarailmoitusta tai tavaroiden luovutushakemusta ennen tavarailmoituksen jättämistä;
  7. tavarailmoituksen kumoaminen tämän koodeksin 113 artiklan mukaisesti ja (tai) tavaroiden luovutuksen peruuttaminen tämän koodeksin 4 artiklan 118 kohdan mukaisesti - liittyen velvollisuuteen maksaa tuontitulleja, jotka syntyivät tavarailmoituksen rekisteröinti;
  8. tavaroiden takavarikointi tai muuntaminen jäsenvaltion omistukseen (tuloihin) kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti;
  9. tulliviranomainen pidättää tavarat tämän koodeksin 51 luvun mukaisesti;
  10. sellaisten tavaroiden sijoittaminen väliaikaiseen varastointiin tai asettaminen johonkin tullimenettelyyn, jotka on takavarikoitu tai pidätetty rikosilmoituksen todentamisen, rikos- tai hallinnollisen rikkomuksen käsittelyn aikana (hallinnollisen menettelyn suorittaminen) aikana ja joiden osalta Niiden palauttamiseksi tehtiin päätös, ellei tällaisia ​​tavaroita ollut aiemmin luovutettu.
 3. Velvollisuus maksaa veroja, erityisiä polkumyyntitulleja ja tasoitustulleja tavaroista, jotka on asetettu tullimenettelyyn jalostettavaksi kotimaiseen kulutukseen, ellei tämän artiklan 4 kohdassa toisin määrätä, päättyy tavaranhaltijan osalta seuraavien olosuhteiden ilmetessä :
  1. verovelvollisuuden, erityisten polkumyyntitullien, tasoitustullien ja (tai) niiden kantaminen tämän artiklan 13 kohdan mukaisesti laskettujen ja maksettavien määrien mukaisesti;
  2. tulliviranomainen tunnustaa tullisääntelystä annetun jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti, että tullialueella käsiteltävään tullimenettelyyn asetetut ulkomaiset tavarat tuhoutuvat ja (tai) peruuttamattomasti menetetään onnettomuuden tai ylivoimaisen esteen vuoksi tai näiden tavaroiden peruuttamaton menetys luonnollisen menetyksen seurauksena tavanomaisissa kuljetus- (kuljetus-) ja (tai) varastointiolosuhteissa, lukuun ottamatta tapauksia, joissa ennen tällaista tuhoamista tai korjaamatonta menetystä tämän säännöstön mukaisesti, näiden tavaroiden osalta on tullut määräaika verojen, erityisten polkumyyntitullien ja tasoitustullien maksamiselle;
  3. kieltäytyminen luovuttamasta tavaroita tullimenettelyn mukaisesti jalostettavaksi kotimaiseen kulutukseen - verovelvollisuuden, erityisten polkumyyntitullien, tasoitustullien, jotka syntyivät tavarailmoitusta tai tavaroiden luovutushakemusta rekisteröitäessä, velvoitteesta tavarailmoituksen jättäminen;
  4. tavarailmoituksen kumoaminen tämän koodeksin 113 artiklan mukaisesti ja (tai) tavaroiden luovutuksen peruuttaminen tämän koodeksin 4 artiklan 118 kohdan mukaisesti - verovelvollisuuden, erityisten, polkumyynnin , tasoitustullit, jotka syntyivät tavarailmoituksen rekisteröinnissä;
  5. tavaroiden takavarikointi tai muuntaminen jäsenvaltion omistukseen (tuloihin) kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti;
  6. tulliviranomainen pidättää tavarat tämän koodeksin 51 luvun mukaisesti;
  7. sellaisten tavaroiden sijoittaminen väliaikaiseen varastointiin tai asettaminen johonkin tullimenettelyyn, jotka on takavarikoitu tai pidätetty rikosilmoituksen todentamisen, rikos- tai hallinnollisen rikkomuksen käsittelyn aikana (hallinnollisen menettelyn suorittaminen) aikana ja joiden osalta Niiden palauttamiseksi tehtiin päätös, ellei tällaisia ​​tavaroita ollut aiemmin luovutettu.
 4. Tavaran osalta, joka on asetettu tullimenettelyyn kotikäyttöön jalostukseen ja jonka luovutus tehtiin ennen tavarailmoituksen jättämistä, tavaranhaltija lopettaa verovelvollisuuden, erityiset polkumyyntitullit ja tasoitustullit seuraavien olosuhteiden esiintyminen:
  1. verovelvollisuuden, erityisten polkumyyntitullien ja tasoitustullien maksamisvelvollisuuden täyttäminen sekä tulliviranomaisen lähettämä sähköinen asiakirja tai tulliviranomaisen kiinnittämät 17 artiklan 120 kohdassa tarkoitetut asianmukaiset merkit Koodi;
  2. tavaroiden takavarikointi tai muuntaminen jäsenvaltion omistukseen (tuloihin) kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti.
 5. Velvollisuus maksaa tuontitulleja tavaroista, jotka on asetettu tullimenettelyyn jalostettavaksi kotimaiseen kulutukseen, on täytettävä tämän artiklan 6 kohdassa määriteltyjen olosuhteiden ilmetessä.
 6. Tuontitullien maksuaikaa pidetään seuraavissa olosuhteissa:
  1. jos ulkomaiset tavarat siirretään ennen tullimenettelyn päättämistä kotimaiseen kulutukseen, henkilölle (henkilöille), jota ei ole määritelty kotikäyttöön tarkoitettujen tavaroiden käsittelyolosuhteita koskevassa asiakirjassa - tavaroiden siirtopäivä, ja jos tätä päivää ei ole asetettu - päivä, jona tavarat asetetaan tullimenettelyyn kotikäyttöön;
  2. jos kotitalouskäyttöön tarkoitettujen jalostustoimien seurauksena vastaanotetut (muodostetut) tavarat ja (tai) kotimaiseen kulutukseen tarkoitettuun tullimenettelyyn asetetut ulkomaiset tavarat menetetään ennen kotikäyttöön tarkoitettua jalostusta koskevan tullimenettelyn päättymistä, lukuun ottamatta tuhoa ja (tai) peruuttamatonta menetystä onnettomuuden tai ylivoimaisen esteen vuoksi tai korjaamatonta menetystä luonnollisen menetyksen seurauksena normaaleissa kuljetus- (kuljetus-) ja (tai) varastointiolosuhteissa, - tavaroiden katoamispäivää ja päivää ei ole asetettu, - päivä, jona tavarat asetetaan tullimenettelyyn kotimaiseen kulutukseen;
  3. jos kotikäyttöön tarkoitettua jalostusta koskevaa tullimenettelyä ei ole saatu päätökseen tämän koodeksin 197 artiklan mukaisesti - päivä, jona tulliviranomaisen vahvistama kotikäyttöön tarkoitettua jalostusta koskeva tullimenettely päättyy.
 7. Tämän artiklan 6 kohdassa määriteltyjen olosuhteiden ilmetessä tuontitullit on maksettava ikään kuin tavarat, jotka on asetettu tullimenettelyyn jalostettavaksi kotimaiseen kulutukseen, asetettaisiin tullimenettelyyn luovutettavaksi kotimaiseen kulutukseen ilman tullietuuksien soveltamista. ja tuontitullien maksamisen edut ....
  Tuontitullien laskemiseksi sovelletaan tuontitulleja, jotka ovat voimassa päivänä, jona tulliviranomainen rekisteröi ilmoituksen tavaroista, jotka on jätetty tavaroiden tullimenettelyyn asettamista varten kotikäyttöön, ja vapautetuista tavaroista ennen tavarailmoituksen jättämistä - päivänä, jona tulliviranomainen rekisteröi tavaroiden luovutushakemuksen ennen tavarailmoituksen jättämistä.
 8. Tämän artiklan 7 kohdan mukaisesti maksetuista (perityistä) tuontitulleista maksetaan korkoa, ikään kuin niiden maksua lykättäisiin näiden määrien osalta siitä päivästä, jona tavarat asetettiin jalostustullimenettelyyn kotimaiseen kulutukseen maksupäivän päättymispäivään saakka tuontitullit. Määritetty korko lasketaan ja maksetaan tämän koodeksin 60 artiklan mukaisesti.
  Jos tämän säännöstön 3 artiklan 197 kohdan mukainen kotikäyttöön tarkoitettua jalostusta koskevan tullimenettelyn toiminta keskeytettiin, tässä kohdassa säädettyä korkoa tullimenettelyn keskeyttämiskaudelta ei peritä tai makseta.
 9. Jos kotikäyttöön tarkoitettua jalostusta koskeva tullimenettely on saatettu päätökseen tai tämän säännöstön 6 artiklan 129 kohdan mukainen väliaikaiseen varastointiin asetettu tavaroita, ja tavaroita, jotka on asetettu tullimenettelyyn kotikäyttöön, ja (tai) vastaanotetut tavarat ( muodostettu) kotikäyttöön tarkoitettujen jalostustoimien tai tällaisten tavaroiden asettamisen tämän koodeksin 7 artiklan 129 kohdan mukaisesti tässä koodeksissa säädettyjen tullimenettelyjen mukaisesti tai tulliviranomaisten pidättäessä tällaiset tavarat Tämän koodin 51 luku tuontitullien maksuvelvollisuuden täyttämisen jälkeen ja (tai) niiden kantaminen (kokonaan tai osittain) tämän artiklan mukaisesti maksetut ja (tai) perityt tuontitullit palautetaan (offset) tämän koodin luvun 10 mukaisesti.
 10. Kotitalouskäyttöön tullimenettelyyn asetettujen tavaroiden osalta, lukuun ottamatta tavaroita, jotka on ilmoitettu luovutettaviksi ennen tavarailmoituksen jättämistä, verovelvollisuus, erityiset polkumyynnin vastaiset tullit on pantava täytäntöön (verot, erityiset polkumyyntitullit ja tasoitustullit on maksettava) ennen tavaroiden luovutusta kotikäyttöön tarkoitettua jalostusta koskevan tullimenettelyn mukaisesti.
 11. Tavarat, jotka on asetettu tullimenettelyyn kotikäyttöön jalostukseen ja jotka on luovutettu ennen tavarailmoituksen esittämistä ja joiden osalta tavarailmoitus on toimitettu viimeistään 16 artiklan Tämän koodeksin 120 artikla ja tavaroiden osalta, joiden ilmoittaja on valtuutettu talouden toimija - viimeistään tämän koodeksin 4 artiklan 441 kohdassa määrätyllä ajanjaksolla, velvollisuus maksaa veroja, erityinen, polkumyynti, tullit on suoritettava (verot, erityiset, polkumyyntitullit, tasoitustullit on maksettava) ennen tavarailmoituksen jättämistä.
 12. Tavarat, jotka on asetettu tullimenettelyyn kotikäyttöön jalostukseen ja jotka on luovutettu ennen tavarailmoituksen jättämistä ja joiden osalta tavarailmoitusta ei ole toimitettu ennen kohdassa tarkoitetun määräajan päättymistä Tämän koodeksin 16 artiklan 120 kohdan mukaisesti ja niiden tavaroiden osalta, joiden ilmoittajan valtuutettu talouden toimija toimii - ennen tämän koodeksin 4 artiklan 441 kohdassa määrätyn määräajan päättymistä, verojen, erityisten, polkumyyntitullit, tasoitustullit ovat tämän koodeksin 16 artiklan 120 kohdassa määritetyn ajanjakson viimeinen päivä ja niiden tavaroiden osalta, joiden ilmoittajan valtuutettu talouden toimija toimii, 4 kohdassa määritetyn ajanjakson viimeinen päivä tämän koodeksin 441 artiklan mukaisesti.
 13. Tämän artiklan 10 ja 11 kohdassa määriteltyjen tavaroiden osalta verot, erityiset polkumyyntitullit ja tasoitustullit on maksettava määränä, joka on laskettu tämän koodin mukaisesti tavarailmoituksessa ottaen huomioon säädetyt erityispiirteet. tämän koodin luvussa 12.
 14. Tämän artiklan 12 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden osalta maksettavien verojen, erityisten polkumyyntitullien ja tasoitustullien laskentaperuste määritetään tavaroiden luovutushakemuksessa ja toimitettujen asiakirjojen perusteella yhdessä tällaisen lausunnon kanssa.
  Jos ulkomaan taloudellisen toiminnan tavaranimikkeistön mukaiset tavarakoodit määritetään ryhmittelytasolla alle 10 merkin määrällä:
  • verojen laskennassa sovelletaan korkeinta arvonlisäverokantaa, korkeinta valmisteverokannoista (valmistevero tai valmistevero), jotka vastaavat tällaiseen ryhmään kuuluvia tavaroita, joiden osalta korkeimmat verokannat tullit on vahvistettu;
  • erityisten polkumyyntitullien ja tasoitustullien laskemiseen sovelletaan korkeinta tällaisiin ryhmittymiin kuuluvia tavaroita vastaavia erityisiä polkumyyntitullien tasoitustulleja tämän lausekkeen viidennen kohdan mukaisesti.

Erityiset, polkumyyntitullit, tasoitustullit lasketaan tavaroiden alkuperän perusteella, joka on vahvistettu tämän koodeksin 4 luvun mukaisesti, ja (tai) muista tiedoista, jotka ovat tarpeen määriteltyjen tullien määrittämiseksi. Jos tavaroiden alkuperää ja / tai muita tietoja, joita vaaditaan määritettyjen tullien määrittämiseksi, ei vahvisteta, erityiset, polkumyynnin vastaiset ja tasoitustullit lasketaan korkeimpien erityisen, polkumyyntitullien ja tasoitustullien määrien perusteella, jotka on vahvistettu kyseisen maan sama ulkomaan taloudellisen toiminnan tavaranimikkeistön koodi, jos tavaroiden luokittelu tapahtuu 10 merkin tasolla, tai ryhmään kuuluvat tavarat, jos ulkomaan taloudellisen toiminnan tavaranimikkeistön mukaiset tavaran koodit määritetään ryhmätasolla siten, että merkkien määrä on alle 10.
Jos tämän artiklan 12 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden osalta tehdään myöhemmin tavarailmoitus, verot, erityiset polkumyyntitullit ja tasoitustullit, joiden määrä on tämän koodin mukaisesti laskettu tavarailmoituksessa, perustuen tavarailmoituksissa määritellyt tiedot. Liian maksettujen ja (tai) liikaa perittyjen veromäärien, erityisten polkumyyntitullien ja tasoitustullien palautus (kuittaus) on suoritettava tämän koodin 10 luvun ja 76 artiklan mukaisesti.

199 artikla. Tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien laskemisen ja maksamisen yksityiskohdat jalostetuille tuotteille, kun ne asetetaan kotimaan kulutukseen luovuttamista koskevaan tullimenettelyyn

 1. Kun jalostustuotteet asetetaan tullimenettelyyn kotimaan kulutukseen luovutusta varten, tuontitullit lasketaan jalostetuista tuotteista ja maksetaan tämän koodeksin 136 artiklan mukaisesti.
 2. Kun jalostustuotteet asetetaan tullimenettelyyn luovutettavaksi kotimaiseen kulutukseen, ilmoittajalla ei ole velvollisuutta maksaa veroja, erityisiä polkumyyntitullia ja tasoitustulleja.

200 artikla. Verojen, erityisten polkumyyntitullien ja tasoitustullien maksamisen erityispiirteet sellaisten ulkomaisten tavaroiden osalta, joille ei ole suoritettu jalostustoimenpiteitä, jätteet ja jätteet, jotka syntyvät kotikäyttöön tarkoitettujen jalostustoimien seurauksena, kun ne asetetaan tullin alaisuuteen menettely kotimaan kulutukseen

Kun ulkomaiset tavarat, joille ei ole suoritettu jalostustoimenpiteitä, sekä jätteet ja jätteet, jotka ovat syntyneet kotikäyttöön tarkoitettujen jalostustoimenpiteiden seurauksena, asetetaan tullimenettelyyn luovutettavaksi kotimaiseen kulutukseen, ilmoittajalla ei ole velvollisuutta maksaa veroja, polkumyynnin vastaiset erityistullit ....