МЕНЮ

Muutokset tullimaksujen osan hyvitys- ja jakomenettelyyn 01.08.2021 alkaen 

28, 30 artiklan, 5 artiklan 6 ja 34 osan sekä 35, 36, 42, 44, 45, 67-70 §: n voimaantulon yhteydessä 03.08.2018 annetun liittovaltion lain nro 289 -FZ " Venäjän tulliasetus ja tiettyjen Venäjän federaation säädösten muuttaminen ", jonka perusteella Venäjän liittovaltion tulliviranomaisen kehittämiä tietotekniikoita aletaan soveltaa täysimääräisesti tulliviranomaisten ja osallistujien välisessä sähköisessä vuorovaikutuksessa ulkomaisessa taloudellisessa toiminnassa.

Näiden tekniikoiden käyttö helpottaa suuresti ulkomaisen taloudellisen toiminnan osallistujien ja tulliviranomaisten vuorovaikutuksessa käytettyjen asiakirjojen täyttämistä tullien ja muiden maksujen maksamisesta, keräämisestä ja palauttamisesta sekä mahdollistaa tulliasiakirjojen automaattisen täyttämisen ilman osallistumista tullivirkailijat.

1.Tullien maksaminen hallinnoimalla ennakkomaksuja

Tullit ja muut maksut ovat mahdollisia 01.08.2021 alkaen vain suorittamalla ennakkomaksut maksajan henkilökohtaiselle tilille (budjettiluokituskoodin 153 110 09000 010000 110 mukaan) ja luovuttamalla sitten tällaiset ennakkomaksut maksamalla seuraavat maksutyypit:

 • tuontitullit velvollisuus;
 • viedä tulli;
 • arvonlisävero ja valmisteverot;
 • tullimaksut;
 • erityinen velvollisuus;
 • polkumyyntitulli;
 • tasoitustulli;
 • kiinnostuksen kohde;
 • seuraamukset;
 • Pyöräajoneuvoilta ja niiden perävaunuilta perittävä kierrätysmaksu.

Samanlaista menettelyä 01.08.2021 alkaen sovelletaan käteisvakuuksiin, lukuun ottamatta käteisvakuuksia, jotka on talletettu vakuudeksi organisaation velvoitteiden täyttämisestä käyttää hankittuja valmisteveromerkkejä.

Jos maksaja on lisännyt ennakkomaksut maksuasiakirjaan ennakkomaksujen sulkukortin sijasta, virheellisesti toinen BCC, tulliviranomaiset päivittää KBK: n itsenäisesti. Selvitys voi kestää jopa kaksi arkipäivää.

Maksujen suorittamiseksi maksijoille riittää, että annat yhden maksulaitteen (ennakkomaksujen budjettiluokituksen koodi - 153 110 09000 010000 11).

Voit tarkastella ja ladata maksumääräyksen esimerkin linkin kautta.

2.Maksujen suorittaminen budjettiluokituksen kohdekoodien mukaan

01.08.2021 jälkeen suoraan budjettiluokituskooditmaksetaan seuraavat maksut:

 • itseliikkuvista koneista ja perävaunuista perittävä kierrätysmaksu;
 • valmisteverojen ostamiseen tarkoitetut rahavarat; 
 • vakuus, joka on asetettu vakuudeksi organisaation velvoitteiden täyttämisestä hankittujen valmisteveron leimojen käytöstä, joita organisaation velvollisuutta ei ole täytetty;
 • valtion velvollisuus tehdä alustavia päätöksiä tavaroiden luokittelusta tulliliiton ulkoisen taloudellisen toiminnan yhtenäisen tavaranimikkeistön mukaisesti;
 • rahallinen korvaus, joka on kaksinkertainen rikoksista aiheutuneiden vahinkojen määräksi rikosoikeudellisen vastuun vapauttamiseksi;
 • sakot, jotka määrätään rangaistukseksi rikosasioissa;
 • rikosoikeudellisina toimenpiteinä määrätyt oikeudelliset sakot;
 • rahavarat, jotka on lueteltu vahingonkorvauksiksi rikosasioissa;
 • hallinnolliset sakot, kulut hallinnollisista rikkomuksista.

3. ennakkomaksujen luovuttaminen

Ennakkomaksun suorittaneen henkilön määräyksenä otetaan huomioon:

 • ennakkomaksuja suorittaneen henkilön tai tulliedustajan tämän henkilön puolesta ja puolesta esittämän tavarailmoituksen tai tavarailmoituksen oikaisuja;
 • ennakkomaksuja suorittaneen henkilön esittämä Euraasian talousliiton tullikoodeksin 4 artiklan 277 kohdan toisessa kohdassa määritelty hakemus (jäljempänä - TC EAEU);
 • jätetään hakemus ennakkomaksujen palauttamisesta tai hakemus ennakkomaksuna maksettujen varojen kuittaamisesta käteisvakuutta vastaan; ennakkomaksujen käyttöä koskevan hakemuksen jättäminen ilmoituksen vastaanottamisen yhteydessä (selvennys ilmoitukseen) tullimaksujen, erityisten, polkumyyntitullien, tasoitustullien, korkojen ja seuraamusten maksamattomista määristä;
 • hakemuksen tekeminen ennakkomaksujen kuittaamiseksi liittovaltion lain 204 §: n mukaisten tullien, verojen, erityisten polkumyyntitullien ja tasoitustullien maksamisvelvollisuuden täyttämistä vastaan.

Tavarailmoituksen korjauksen (KDT, KDTEG) esittämistä ennakkomaksuna tullimaksujen maksamisen viivästymisen maksamiseksi sovelletaan, jos tulli-ilmoitus tavarat on tehty käyttäen DT (DTEG).

Tulliviranomaisten maksajan kirjeet ennakkomaksujen käytöstä velkan maksamiseksi 01.08.2021 alkaen katsotaan ristiriidassa liittovaltion lain vahvistaman ennakkomaksujärjestyksen kanssa.

Ennakkomaksujen käyttöä koskevan hakemuksen jättäminen ilmoituksen vastaanottamisen yhteydessä (selvennys ilmoitukseen) tullimaksujen, erityisten, polkumyyntitullien, tasoitustullien, korkojen ja seuraamusten maksamattomista määristä maksamisen yhteydessä velkaa sovelletaan, jos maksamattomien tullimaksujen määrä lasketaan tullimaksuja laskettaessa.

KDT: n esittäminen velan takaisinmaksua varten suoritetaan Euraasian taloushallinnon päätöksellä hyväksytyn tavarailmoituksessa ilmoitettuihin tietoihin tehtävien muutosten (lisäysten) tekemisen menettelyn kohdan 12 toisen alakohdan mukaisesti. Komissio, päivätty 10. joulukuuta 2013, nro 289 (jäljempänä menettely).

Jotta toimitetun KDT: n tulliviranomaiset voisivat harkita velkansa maksamista nopeammin, suosittelemme tekemään muutoksia tavarailmoitukseen vain sarakkeeseen 47 (sakkojen kertyminen) ja sarakkeeseen "B" (ennakkomaksujen käyttö maksettavaksi) velkaa). Tässä tapauksessa tulliviranomaisen on tarkasteltava FTC: tä viimeistään kolmen työpäivän kuluessa sen toimittamisesta (menettelyn 3 lausekkeen 3 kohta). Jos samanaikaisesti muutosten tekemisen kanssa sarakkeisiin 16 ja "B" tehdään muutoksia muihin tavarailmoituksen sarakkeisiin, FTC: n käsittelyaika on enintään 47 kalenteripäivää (menettelyn 30 kohdan toinen kappale) ).

4. Ennakkomaksujen palauttaminen

Ennakkomaksujen palautushakemuksen tekee henkilö, jonka henkilökohtaiselle tilille on kirjattu ennakkomaksu, viimeistään kolmen vuoden kuluttua viimeisen ennakkomaksujen käyttöä koskevan määräyksen jälkeisestä päivästä.

Jos ennakkomaksujen käyttöä koskevaa määräystä ei ole tehty, ennakkomaksujen palautushakemuksen jättämisaika lasketaan sitä päivää seuraavasta päivästä, joka seuraa päivää, jona vastaanotetut ennakkomaksut on viimeksi tarkastettu henkilökohtaisella tilillä, tai siitä päivästä alkaen, kun liikaa maksetut ja (tai) liikaa perityt määrät on kuitattu ennakkomaksutullin saaneiden tullimaksujen ja käteisvakuuksien kanssa.

Tulliviranomaiset, joilla on lupa suorittaa ennakkomaksujen palautus, määritetään Venäjän liittovaltion tulliviraston 29.04.2019. huhtikuuta 727 antamalla määräyksellä nro XNUMX.

Jos liittovaltion lain 22 §: n 36 momentissa vahvistettuja ennakkomaksujen palauttamisehtoja rikotaan, korkoa maksetaan.

5. Liian maksettujen (liikaa veloitettujen) tullien ja muiden maksujen palautus (kuittaus)

Tapaukset, joissa tullien ja verojen määrät palautetaan, määräytyvät työlain 67 §: ssä Euratom.

EAEU: n tullikoodeksin 2 artiklan 67 osan mukaisesti tulliviranomainen suorittaa liikaa maksettujen ja (tai) liikaa perittyjen tullien ja verojen palautuksen (kuittauksen) muutoksin. (lisäykset) vakiintuneessa menettelyssä ilmoitettuja laskettuja tullimaksuja ja veroja koskeviin tietoihin. tavarailmoitukset ja muut edellytykset, jotka koskevat EAEU: n jäsenvaltion tullien ja verojen maksaminen ja (tai) periminen.

Täydellinen luettelo asiakirjoista, joiden perusteella todetaan, että tullien, verojen ja muiden maksujen liiallinen maksaminen tai liiallinen periminen, jonka periminen on annettu tulliviranomaisten tehtäväksi, määritetään asiakirjan 2 osassa. Euratomin tullikoodeksin 67 artikla.

Liian maksetut (perityt) tullimaksut vähennetään ennakkomaksujen talousarvioluokittelukoodista, lukuun ottamatta tuontitullien liikaa maksettuja (perittyjä) määriä, jotka vähennetään tuontitullien budjettiluokitusta koskevasta koodista.

Tuontitullien budjettiluokituskoodiin kirjattua varojen määrää voidaan käyttää tuontitullien maksamiseen.

6. Ennakkomaksujen soveltaminen tullien ja muiden maksujen velvoitteen täyttämistä koskevan vakuuden antamisessa.

Liittovaltion lain 1 §: n 60 osan mukaan käteisvakuus maksetaan käyttämällä ennakkomaksuja velvoitteiden täyttämisen vakuudeksi.

Tällainen määräys suoritetaan lähettämällä asianmukainen hakemus, joka on laadittu paperi- tai sähköisen asiakirjan muodossa, ulkomaisen taloudellisen toiminnan osallistujan henkilökohtaisen tilin kautta.

Kun sähköinen hakemus jätetään, tietojärjestelmä suorittaa käteis pantin hyväksymisen rekisteröinnin ilman tullivirkailijoiden osallistumista edellyttäen, että maksajan henkilökohtaisella tilillä on riittävä ennakkomaksu. Tullikuitti, joka vahvistaa käteislupauksen hyväksymisen, luodaan pääsääntöisesti kahden minuutin kuluessa ennakkomaksujen kuittaushakemuksen jättämisestä, jolloin ulkomaisen taloudellisen toiminnan osallistujat voivat nopeasti muuttaa tavarailmoitusta ja ilmoittaa siitä tiedot tullitodistuksen rekisteröintinumerosta.

Hyväksytty vakuus, jos vakuudellinen tullien ja verojen maksuvelvollisuus täytetään tai päättyy, palautetaan ennakkomaksujen hyvittämisellä tileille viimeistään viiden työpäivän kuluessa tällaisen velvoitteen täyttämisestä (päättymisestä). vaatimus. Käteisvakuuden palautus suoritetaan ilman, että ulkomaisen taloudellisen toiminnan osallistuja esittää hakemusta tällaisesta palautuksesta, lukuun ottamatta tapauksia, joissa vakuudellinen velvollisuus ei ole syntynyt tai kun käteisvakuus on asetettu yleiseksi vakuudeksi. Tällaisissa tapauksissa hyvitys suoritetaan henkilökohtaisen tilin kautta jätetyn hakemuksen perusteella, myös sähköisessä muodossa.

Kun jätetään käteisvakuuden palauttamista koskeva hakemus sähköisessä muodossa, tietojärjestelmä tekee päätöksen käteisvakuuden kuittaamisesta ennakkomaksuihin automaattisesti ilman tullivirkailijoiden osallistumista.

Huomaa, että samanaikaisesti liittovaltion lain edellä mainittujen artiklojen kanssa 01.08.2021 alkaen seuraavat säädökset tulevat voimaan:

 1. Venäjän federaation hallituksen asetus 25.06.2020. kesäkuuta 925 nro XNUMX "Tullimaksujen toimijoita koskevista vaatimuksista, tullimaksujen välittäjien, ennakkomaksuja suorittavien ja tullimaksuja suorittavien henkilöiden välisen vuorovaikutuksen järjestämismenettelystä, verot ja muut maksut, joiden periminen on annettu tulliviranomaisten ja liittovaltion tulliviranomaisen tehtäväksi, menettely toimijoiden hyväksymien tullimaksujen asianmukaisen suorittamisen varmistamiseksi ja varojen kerääminen, jos toimijat eivät suorita tullimaksuja tehdyistä velvoitteista ja Venäjän federaation hallituksen 30.03.2013 tekemän päätöslauselman nro 285 tunnustamisesta mitättömäksi.
 2. Venäjän FCS: n 29.04.2019. huhtikuuta 727 antama määräys nro XNUMX "Tullin ja muiden maksujen maksajan henkilökohtaisen kirjanpidon ylläpitomenettelyn hyväksymisestä, jonka kerääminen on annettu tulliviranomaisille, tulliedustajille ja muille henkilöille jotka ovat suorittaneet varojen maksamisen liittovaltion valtiovarainministeriön tilille ja määrittäneet tulliviranomaiset, joilla on valtuudet hyväksyä ja käsitellä hakemus kertomuksen esittämiseksi ennakkomaksuna suoritettujen varojen menoista sekä palauttamaan valtuutettujen tulliviranomaisten määrittämisestä ennakkomaksut ja liikaa maksetut tai liikaa perityt tullit, verot ja muut maksut, jotka on perittävä tulliviranomaisten tehtäväksi. "
 3. Venäjän liittovaltion tulliviranomaisen määräys 16.01.2019. tammikuuta 33 nro XNUMX "Ennakkomaksujen käyttöä koskevan hakemuslomakkeen hyväksymisestä ilmoituksen vastaanottamisen yhteydessä (selvennys ilmoitukseen) tullimaksujen maksamatta jättämisestä" , erityiset polkumyyntitullit, tasoitustullit, korot ja seuraamukset sekä ennakkomaksujen suorittajan esittämän järjestyksen ”.
 4. Venäjän liittovaltion tulliviranomaisen määräys 14.01.2019. tammikuuta 25, nro XNUMX "Sähköisen asiakirjan muodossa laaditun käteisvakuuden kuittaamista ennakkomaksuista koskevan hakemuslomakkeen hyväksymisestä, luettelo tiedoista, jotka on määritettävä sähköisen asiakirjan muodossa laadittu hakemus käteisvakuuden kuittaamisesta ennakkomaksuja vastaan, menettely, jolla täytetään ja toimitetaan tulliviranomaiselle käteisvakuuden kuittaushakemus ennakkomaksuja vastaan ​​ja joka on laadittu sähköisen asiakirjan muodossa , ja menettely, jolla käsitellään hakemus käteislainan kuittaamiseksi ennakkomaksuista ja ilmoitetaan hakijalle kieltäytymisestä kuitata käteislaina ennakkomaksuja vastaan ​​".
 5. Venäjän FCS: n määräys 14.01.2019. tammikuuta 26 nro XNUMX "Hakemuslomakkeen hyväksymisestä yleisen vakuuden käytön lopettamiseksi tullien, verojen, erityisten, polkumyynnin, tasoitustullien velvoitteen täyttämiseksi" tullit, jotka on suoritettu käteistalletuksena, sähköisen asiakirjan muodossa, luettelo tiedoista, jotka on ilmoitettava yleisen vakuuden käytön lopettamista koskevassa hakemuksessa, tullimaksuvelvollisuuden täyttäminen, verot, erityiset polkumyyntitullit, tasoitustullit, jotka maksetaan käteistalletuksena, sähköisen asiakirjan muodossa, menettely, jolla täytetään ja toimitetaan tulliviranomaiselle yleisen turvatoimenpiteen käytön lopettamista koskeva hakemus velvollisuus maksaa tullit, verot, erityiset, polkumyynnin vastaiset ja tasoitustullit, jotka on tehty käteistalletuksena, sähköisen asiakirjan muodossa, ja menettely yleisen vakuuden käytön lopettamista koskevan hakemuksen käsittelyä varten velvoitteiden täyttäminen ja tullien, verojen, erityisten polkumyyntitullien ja tasoitustullien maksamisesta, jotka maksetaan käteistalletuksena ”.
 6. Venäjän liittovaltion tulliviranomaisen määräys 14.01.2019. tammikuuta 27 nro XNUMX "Käteisvakuutta vastaan ​​ennakkomaksuna maksettujen varojen kuittaamista koskevan hakemuslomakkeen hyväksymisestä ja menettelystä ennakkomaksun suorittaneen henkilön esittämiseksi kuittaushakemukseksi ennakkomaksuna maksetut varat käteistä vakuutta vastaan ​​”.
 7. Venäjän liittovaltion tulliviranomaisen määräys 22.01.2019. tammikuuta 88 nro XNUMX "Ennakkomaksuna suoritettujen varojen menojen täsmäytysmuodon muodon hyväksymisestä sekä varojen menojen yhteensovittamisesta ja toimittamisesta ennakkomaksuna tehtyjen varojen menojen täsmäyttäminen. "
 8. Venäjän liittovaltion tulliviranomaisen 10.01.2019. tammikuuta 7 antama määräys nro XNUMX "Ennakkomaksujen palautushakemuslomakkeen ja sen jättämismenettelyn hyväksymisestä tulliviranomaisen ennakkomaksun palauttamista koskevan päätöksen muoto maksut ja ilmoitus ennakkomaksujen palauttamisesta kieltäytymisestä. "
 9. Venäjän liittovaltion tulliviranomaisen 22.01.2019. tammikuuta 87 antama määräys nro XNUMX "Liian maksettujen tai liikaa perittyjen tullien, verojen ja muiden maksujen palauttamista (kuittaamista) koskevan ilmoituslomakkeen hyväksymisestä, jonka periminen on tulliviranomaisille, sekä tällaisen ilmoituksen lähettämismenettely. "
 10. Venäjän FCS: n määräys 7.05.2019 nro 766 "Koronmaksua koskevan hakemuslomakkeen hyväksymisestä sekä koronmaksua koskevan hakemuksen jättämismenettelystä".
 11. Venäjän FCS: n 25.02.2019. helmikuuta 321 antama määräys nro XNUMX "Ennakkomaksuja suorittaneen henkilön hakulomakkeiden hyväksymisestä, kertomuksen antamisesta ennakkomaksuna maksetuista varoista, raportti menoista ennakkomaksuna maksetuista varoista, ennakkomaksuja suorittaneen henkilön esittämästä menettelystä, ennakkomaksuna maksettujen varojen menoja koskevan kertomuksen antamista koskevista hakemuksista sekä menettelystä, jolla tulliviranomainen toimittaa tällaisen kertomuksen . "
 12. Venäjän liittovaltion tulliviranomaisen 28.02.2019. helmikuuta 340 antama määräys nro XNUMX "Tullimaksujen ja verojen maksamisen vahvistamismuodon hyväksymisestä".