МЕНЮ

Yleisten tulkintasääntöjen HS

RULE 1

Osioiden, ryhmien ja alaryhmien nimet annetaan vain TN: n käytön helpottamiseksi FEA; oikeudellisista syistä tavaroiden luokittelu CN FEA suoritetaan otsaketekstien ja osiin tai ryhmiin liittyvien asiaa koskevien huomautusten perusteella ja, jollei tekstissä toisin määrätä, seuraavien säännösten mukaisesti.

selitykset

 1. Nimikkeistö esittelee järjestelmällisessä muodossa kansainvälisessä kaupassa liikkuvat tavarat. Nämä tavarat on ryhmitelty osiin, ryhmiin ja alaryhmiin, ja niissä on nimet, jotka osoittavat ytimekkäämmässä muodossa niiden tavaraluokat tai -tyypit. Monissa tapauksissa kuitenkin sellainen lajike ja määrä tavaroita luokitellaan osastoon tai ryhmään, että on mahdotonta kattaa kaikkia niitä tai luetella niitä nimenomaan nimiin.
 2. Sääntö 1 alkaa siten, että nämä nimet näytetään "vain mukavuuden vuoksi". Näin ollen ne eivät ole luokiteltavissa.
 3. Tämän säännön toisessa osassa todetaan, että luokitus olisi suoritettava:
  1. - otsikoista ja vastaavista jakso - tai ryhmähuomautuksista ja -
  2. ellei tällaisissa teksteissä toisin säädetä, tarvittaessa sääntöjen 2, 3, 4 ja 5 määräysten mukaisesti.
 4. Säännöksen 3 kohdan a alakohta on ilmeinen, ja monet tavarat luokitellaan nimikkeistöön viittaamatta tulkintasääntöihin (esimerkiksi elävät hevoset (nimike 0101), 4 ryhmän 30 huomautuksessa tarkoitetut farmaseuttiset tuotteet (nimike 3006) )).
 5. Asennossa (3) (b):
  1. ilmaisu "ellei tällaisissa teksteissä toisin määrätä" tarkoittaa yksiselitteisesti sitä, että hyödykkeiden nimet ja huomautukset ryhmille tai ryhmille ovat etusijalla, toisin sanoen ne otetaan huomioon ennen kaikkea tavaroiden luokittelussa. Esimerkiksi 31 ryhmän huomautuksissa määrätään, että vain tietyt tavarat kuuluvat tiettyihin nimikkeisiin. Näin ollen näitä nimikkeitä ei voida laajentaa koskemaan tavaroita, jotka muuten voisivat kuulua säännön 2 b alakohdan soveltamisalaan;
  2. viittaus 2 sääntöön ilmaisulla "2, 3, 4 ja 5 säännön mukaisesti" tarkoittaa, että:
   1. - keskeneräiset tai keskeneräiset tuotteet (esimerkiksi polkupyörä ilman satulaa ja renkaita) ja -
   2. tavarat, jotka on esitetty koottamattomina tai purettuina (esimerkiksi kokoamattomat tai puretut polkupyörät, kaikki osat esitetään yhdessä), joiden komponentit voidaan luokitella tai luokitella erikseen oikeuksiensa mukaan (esimerkiksi renkaat, putket) tai näiden "osina" tavarat olisi luokiteltava sellaisina kuin ne olisivat kokonaisia ​​tai kokonaisia ​​tavaroita, jollei 2 säännön a alakohdan määräyksistä muuta johdu, jollei nimikkeiden tai huomautusten tekstissä toisin mainita.

RULE 2

 1. Kaikki viitteet otsikon nimessä mihin tahansa tavarat tulisi myös pitää viittauksena tällaiseen tuotteeseen epätäydellisessä tai epätäydellisessä muodossa, edellyttäen että tällä tuotteella on epätäydellinen tai keskeneräinen muoto, sillä sillä on perusominaisuus täydelliseen tai täydelliseen tuotteeseen, ja sitä on pidettävä myös viitteenä täydellinen tai valmis tuote (tai luokiteltu katsottuun otsikkoon täydelliseksi tai täydennetyksi tämän säännön nojalla), esitelty koottuna tai purettuna.
 2. Kaikkia viitteitä nimikkeen nimissä mihin tahansa aineeseen tai aineeseen olisi pidettävä viittauksena tämän materiaalin tai aineen seoksiin tai yhdistelmiin muiden materiaalien tai aineiden kanssa. Kaikkia viittauksia tuotteisiin, jotka on valmistettu tietystä materiaalista tai aineesta, olisi pidettävä myös viitteinä tuotteisiin, jotka koostuvat kokonaan tai osittain tästä materiaalista tai aineesta. Tavaroiden luokittelu, joka koostuu useammasta kuin yhdestä materiaalista tai aineesta, suoritetaan säännön 3 säännösten mukaisesti.

SÄÄNTÖ 2A (esitetyt tavarat puutteellisia tai puutteellisia)

 1. Säännön 2 a alakohdan ensimmäisessä osassa laajennetaan minkä tahansa nimikkeen, johon tietty hyödyke kuuluu, sisältöä täydellisen erän lisäksi myös kyseisen tuotteen keskeneräisenä tai epätäydellisenä, edellyttäen, että esitetyllä tavalla tuotteella on perustiedot täydellinen tai valmis tuote.
 2. Tämän säännön määräyksiä sovelletaan myös aihioihin, jos niitä ei ole osoitettu tiettyyn otsakkeeseen. Termillä "aihio" tarkoitetaan tuotetta, joka ei ole valmis suoraan käyttöön ja jolla on likimääräinen muoto tai muoto lopputuotteesta tai osasta ja jota voidaan käyttää, lukuun ottamatta poikkeustapauksia, vain jalostettavaksi lopputuotteeksi tai osaksi ( esimerkiksi muovista valmistetut pullon aihiot, jotka ovat putken muotoisia puolivalmiita tuotteita, joissa on yksi suljettu pää ja yksi avoin kierteinen pää kierrekannen sulkemiseksi, kierteitetyn pään alapuolinen osa on tarkoitettu puhallettavaksi haluttu koko ja muoto)., levyjä, putkia jne.) ei pidetä "aihioina".
 3. Ottaen huomioon pääluokkien I - VI otsikot, säännön tätä osaa ei yleensä sovelleta kyseisten pääluokkien tuotteisiin.
 4. Tiettyihin tämän säännön soveltamisalaan kuuluviin tapauksiin viitataan jaksoja tai ryhmiä koskevissa yleisissä säännöksissä (esim. XVI jakso ja 61, 62, 86, 87 ja 90 luku).

SÄÄNTÖ 2A (Esitetyt tavarat koottuna tai purettuna)

 1. Säännön 2 a alakohdan toisessa osassa säädetään, että kokoamattomat tai puretut pakkaamattomat tai valmiit tuotteet luokitellaan samoihin nimikkeisiin kuin kootut tuotteet. Tavarat esitetään tällä tavoin yleensä pakkaamista, käsittelyä tai kuljetusta koskevien vaatimusten yhteydessä.
 2. Tätä sääntöä sovelletaan myös keskeneräisiin tai keskeneräisiin tuotteisiin, jotka esitetään purettuna tai kokoamattomina, edellyttäen, että niitä pidetään tämän säännön ensimmäisen osan nojalla valmiina tai valmiina tuotteina.
 3. Tämän säännön mukaan ilmaisulla "kokoonpannut tai puretut tavarat" tarkoitetaan tuotteita, joiden komponentit on koottava käyttämällä kiinnitysmateriaalia (ruuvit, mutterit, pultit jne.) Tai esimerkiksi niittaamalla tai hitsaamalla, edellyttäen että tätä varten vain kokoonpanotoimet vaaditaan. Kokoonpanomenetelmän monimutkaisuutta ei pitäisi tässä tapauksessa ottaa huomioon. Tästä huolimatta komponenteille ei suoriteta uusia työvaiheita niiden saattamiseksi lopulliseen muotoonsa. Tuotteen kokoamattomat komponentit, jotka ylittävät tämän tuotteen kokoamiseen tarvittavan määrän, on luokiteltava erikseen.
 4. Tämän säännön soveltamisalaan kuuluviin tapauksiin viitataan jaksoja tai ryhmiä koskevissa yleisissä säännöksissä (esimerkiksi XVI jakso ja ryhmät 44, 86, 87 ja 89).
 5. Ottaen huomioon pääluokkien I - VI otsikot, tämän säännön tätä osaa ei yleensä sovelleta kyseisten pääluokkien tuotteisiin.

SÄÄNTÖ 2B (Materiaalien tai aineiden seokset ja yhdisteet)

 1. Sääntö 2 (b) koskee materiaalien tai aineiden seoksia ja yhdistelmiä sekä kahdesta tai useammasta materiaalista tai aineesta valmistettuja tuotteita. Se viittaa otsikoihin, jotka osoittavat materiaalin tai aineen (esimerkiksi nimike 0507 - norsunluu), ja otsikoihin, jotka osoittavat tuotteesta, joka on valmistettu tietystä materiaalista tai aineesta (esimerkiksi nimike 4503 - luonnonkorkkitavarat) ... On huomattava, että tätä sääntöä sovelletaan vain, jos näissä nimikkeissä tai jakso- tai ryhmähuomautuksissa ei toisin määrätä (esimerkiksi nimike 1503 - laardi - steariini, sekoittamaton ...). Valmisteet, sellaisina kuin ne on kuvattu jakson, ryhmän huomautuksessa tai nimikkeessä, luokitellaan 1 säännön mukaisesti.
 2. Tämän säännön ydin on laajentaa mitä tahansa materiaaliin tai aineeseen liittyvää otsikkoa sisällyttämällä tämän materiaalin tai aineen seokset tai yhdistelmät muiden materiaalien tai aineiden kanssa. Tämän säännön tarkoituksena on myös laajentaa kaikkia nimikkeitä, jotka liittyvät tietystä materiaalista tai aineesta valmistettuihin tuotteisiin, mukaan lukien tavarat, jotka on valmistettu osittain tästä materiaalista tai aineesta.
 3. Tämä ei kuitenkaan laajenna nimikettä riittävästi kattamaan tavarat, joiden 1 säännön mukaan ei voida katsoa vastaavan kyseisen nimityksen kuvausta; tämä tapahtuu, kun toisen materiaalin tai aineen lisääminen vie näiltä tavaroilta tämän nimikkeen tämäntyyppisten tavaroiden ominaisuudet.
 4. Tämän asetuksen seurauksena seokset ja yhdistelmät materiaaleista tai aineista ja tavaroista, jotka on valmistettu useammasta kuin yhdestä materiaalista tai aineesta, jos ne voidaan lähtökohtaisesti luokitella kahteen tai useampaan nimikkeeseen, olisi luokiteltava asetuksen periaatteiden mukaisesti. 3.

RULE 3

Siinä tapauksessa, että 2 säännön b alakohdan nojalla tai jostain muusta syystä on ensi näkemältä mahdollisuus luokitella tavarat kahteen tai useampaan nimikkeeseen, tällaisten tavaroiden luokittelu tapahtuu seuraavasti:

 1. Etusija annetaan nimikkeelle, joka sisältää tavaroiden tarkimman kuvauksen, yleisempää kuvausta oleviin nimikkeisiin nähden. Kuitenkin, kun jokainen kahdesta tai useammasta nimikkeestä koskee vain osaa seoksia tai monikomponenttista tuotetta muodostavista materiaaleista tai aineista tai vain osaa tavaroista, jotka on esitetty vähittäismyynnissä, nämä nimikkeet on pidettävä vastaavina tämän tuotteen suhteen, vaikka yksi niistä antaa tuotteelle täydellisemmän tai tarkemman kuvauksen.
 2. Seokset, moniosaiset tuotteet, jotka koostuvat eri materiaaleista tai jotka on valmistettu eri osista, ja tavarat, jotka on esitetty vähittäismyyntipakkauksissa, joita ei voida luokitella säännön 3 a alakohdan mukaisesti, luokitellaan tämän mukaisesti. materiaali tai komponentti, jotka antavat tavaroille perusominaisuuden edellyttäen, että tätä kriteeriä sovelletaan.
 3. Tavarat, joita ei voida luokitella 3 säännön a tai b alakohdan säännösten mukaisesti, on luokiteltava nimikkeeseen, viimeinen koodien nousevassa järjestyksessä niiden nimikkeiden joukossa, jotka ovat yhtä hyväksyttäviä huomioon otettaessa näitä tavaroita.

selitykset

 1. Tämä sääntö tarjoaa kolme tapaa luokitella tavarat, jotka lähtökohtaisesti voidaan luokitella kahteen tai useampaan otsikkoon joko säännön 2 b alakohdan mukaisesti tai jostain muusta syystä. Näitä menetelmiä sovelletaan siinä järjestyksessä kuin ne on annettu tässä säännössä. Sääntöä 3 (b) sovelletaan siis vain, jos säännön 3 (a) kohta ei sovellu luokitukseen, ja jos säännön 3 (a) ja 3 (b) kohdat eivät sovellu, sovelletaan sääntöä 3 (c). Siksi järjestys on seuraava: a) erityinen kuvaus tuotteesta; b) pääomaisuus; c) hyödyke, joka tulee viimeiseksi nousevassa koodijärjestyksessä.
 2. Tämä sääntö voi tulla voimaan vain, jos otsikoiden tai osioiden tai ryhmien huomautusten tekstiä ei ole määritelty toisin. Esimerkiksi 4 ryhmän 97b huomautuksessa edellytetään, että tavarat, jotka vastaavat molempien nimikkeiden 9701–9705 ja 9706 kuvausta, luokitellaan johonkin ensimmäisistä nimikkeistä. Tällaiset tavarat on luokiteltava 4 ryhmän 97b huomautuksen eikä tämän säännön mukaisesti.

SÄÄNTÖ 3A

 1. Ensimmäinen luokitusmenetelmä on annettu 3 säännön a alakohdassa, jolloin otsikko, joka antaa tavaralle tarkimman kuvauksen, on suositeltavampi kuin nimike, joka antaa yleisemmän kuvauksen.
 2. On epäkäytännöllistä vahvistaa jäykkiä sääntöjä, joiden mukaan voidaan määrittää, annetaanko yhdessä otsikossa tarkempi kuvaus tuotteesta kuin toinen, mutta yleensä on huomattava, että:
  1. hyödykkeelle on ominaista tarkemmin sen nimi eikä tavararyhmän nimi (esimerkiksi sähkökäyttöiset parranajokoneet ja hiusleikkurit luokitellaan nimikkeeseen 8510 eivätkä nimikkeeseen 8467 käsityökaluiksi, joissa on sisäänrakennettu sähköinen moottori tai nimike 8509 sähkömekaanisina kotitalouskoneina, joissa on sisäänrakennettu sähkömoottori);
  2. jos tavarat vastaavat kuvausta, joka yksilöi ne selkeämmin, kuvaus on tarkempi kuin siinä, missä tunnistaminen vähemmän täydellinen. Esimerkkejä jälkimmäisestä tuoteluokasta ovat:
   1. moottoriajoneuvojen tekstiililattiamattoja ei tule luokitella moottoriajoneuvojen lisävarusteiksi nimikkeeseen 8708, vaan nimikkeeseen 5703, jos niitä kuvataan tarkemmin mattoina;
   2. Kehystämätöntä turvalasia, myös muotoiltua karkaistua tai laminoitua lasia käytettäväksi lentokoneissa, ei pidä luokitella nimikkeeseen 8803 osana nimikkeiden 8801 tai 8802 tavaroita, vaan nimikkeeseen 7007, jossa sitä kutsutaan tarkemmin turvalasiksi.
 3. Mutta jos kahdessa tai useammassa otsikossa mainitaan vain osa seoksista tai monikomponenttisista tuotteista muodostuvista materiaaleista tai aineista tai vain osa vähittäismyynnissä käytetyistä tuotteista, näitä nimikkeitä olisi pidettävä yhtä tarkoina näiden tavaroiden kuvauksina , vaikka yksi niistä antaa täydellisemmän ja tarkemman kuvauksen kuin muut. Tällöin tavaroiden luokittelu edellyttää 3 säännön b tai 3 säännön soveltamista.

SÄÄNTÖ 3B

 1. Toinen menetelmä koskee vain:
  1. seokset;
  2. moniosaiset tavarat, jotka koostuvat eri materiaaleista;
  3. monikomponenttiset tuotteet, jotka koostuvat eri komponenteista;
  4. vähittäismyyntipakettiin sisältyvät tuotteet. Sitä käytetään vain, jos säännön 3 a alakohtaa ei sovelleta.
 2. Kaikissa näissä tapauksissa tavarat on luokiteltava ikään kuin ne koostuisivat vain materiaalista tai komponentista, joka antaa niille perusominaisuuden siltä osin kuin tätä kriteeriä sovelletaan.
 3. Pääominaisuuden määrittelevä tekijä on erilainen erityyppisille tuotteille. Se voidaan määrittää esimerkiksi materiaalin tai komponentin luonteen, tilavuuden, määrän, painon, kustannusten tai tämän materiaalin tai komponentin roolin mukaan tuotteen käytössä.
 4. Tätä sääntöä sovellettaessa eri komponenteista valmistettuja monikomponenttisia tuotteita ei pidä ottaa huomioon vain tavaroina, joissa nämä komponentit on kiinnitetty toisiinsa ja muodostavat melkein erottamattoman kokonaisuuden, vaan myös tavaroihin, joissa on erotettavissa olevat komponentit, edellyttäen että nämä komponentit on sovitettu toisiinsa . täydentävät toisiaan ja muodostavat yhdessä yhtenä kokonaisuutena, mikä ei yleensä salli niiden saattamista myyntiin erillisinä osina.

Esimerkkejä jälkimmäisestä tuoteluokasta ovat:

 1. tuhkakupit, jotka koostuvat jalustasta, joka sisältää vaihdettavan tuhkakupin;
 2. kodin maustehyllyt, jotka koostuvat erityisestä kehyksestä (yleensä puusta) ja sopivasta määrästä tyhjiä maustesäiliöitä, joilla on tietty muoto ja koko.

Tällaisten monikomponenttisten tuotteiden komponentit pakataan yleensä yhteiseen pakkaukseen.

 1. Tätä sääntöä sovellettaessa termi "vähittäismyynnissä esitetyt tavarat" viittaa tavaroihin, jotka:
  1. koostuvat vähintään kahdesta eri nimikkeisiin luokitellusta alustavasta artikkelista. Tästä syystä esimerkiksi kuutta fondüühaarukkaa ei voida pitää sarjana tämän säännön soveltamiseksi;
  2. Koostuu komponenteista, jotka on koottu yhteen vastaamaan tiettyä tarvetta tai suorittamaan tietty työ; ja
  3. pinottu siten, että niitä ei tarvitse pakata uudelleen, kun ne myydään loppukäyttäjälle (esimerkiksi laatikoihin tai laatikoihin tai alustoille).
   ”Vähittäiskauppa” ei sisällä sellaisten tavaroiden myyntiä, jotka on tarkoitettu jälleenmyytäviksi jatkokäsittelyn, valmistamisen, uudelleen pakkaamisen tai muiden tuotteiden kanssa yhdistämisen jälkeen tai sijoittamisen muihin tavaroihin. Termillä "vähittäismyyntipaketissa esitetyt tavarat" tarkoitetaan siis vain lopulliselle kuluttajalle myytäviksi tarkoitettuja tavaroita sisältäviä sarjoja, joissa yksittäiset tavarat on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä. Esimerkiksi erilaisia ​​elintarvikkeita, jotka on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä valmisaterian tai aterian valmistuksessa, pakattuna yhdessä ja tarkoitettu kuluttajien käyttöön, pidetään "vähittäismyyntipaketteina".
   Esimerkkejä sarjoista, jotka voidaan luokitella säännön 3b alle:

    1. Sarjat, jotka koostuvat naudanlihan voileipästä, juustolla tai ilman juustoa, pullassa (nimike 1602), perunalastutettuina (paistetut) (nimike 2004): luokitellaan nimikkeeseen 1602.
    2. Sarjat, joiden komponentit on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä spagettien valmistuksessa, koostuvat pussista keittämättömiä spagetteja (nimike 1902), pussista raastettua juustoa (nimike 0406) ja pienestä tina-tomaattikastikkeesta (nimike 2103) , pakattu pahvilaatikkoon: luokitellaan nimikkeeseen 1902. Sääntö ei kuitenkaan koske elintarvikekokonaisuuksia, jotka on pakattu yhteen ja jotka koostuvat esimerkiksi: - katkarapusäiliöistä (nimike 1605), hanhi-maksa tölkeistä (nimike 1602), juustotölkit (nimike 0406), viipaloidut pekonitölkit (nimike 1602) ja makkaratölkit (nimike 1601); tai - nimikkeen 2208 väkevien alkoholipullojen pullot ja nimikkeen 2204 viinipullot. Näiden kahden esimerkin tapauksessa samankaltaisten elintarvikesarjojen tapauksessa kukin tuote on luokiteltava erikseen vastaavaan nimikkeeseen. Tämä koskee myös esimerkiksi pikakahvia lasipurkissa (nimike 2101), keraamista kuppia (nimike 6912) ja keraamista lautasta (nimike 6912), jotka on pakattu vähittäismyyntiä varten pahvilaatikkoon.
   1. Kampaamopaketit, jotka koostuvat parista sähköleikkureista (nimike 8510), kampaista (nimike 9615), saksista (nimike 8213), harjoista (nimike 9603) ja tekstiilimateriaaleista (nimike 6302), pakattu nahkaan kotelo (nimike 4202): luokitellaan nimikkeeseen 8510.
   2. Piirrosarjat, jotka koostuvat viivasta (nimike 9017), levylaskimesta (nimike 9017), astelevystä (nimike 9017), lyijykynästä (nimike 9609) ja kynänteroittimesta (nimike 8214), pakattuna muovikoteloon (nimike 4202) : luokitellaan nimikkeeseen 9017. Edellä mainittujen sarjojen tapauksessa luokitus tehdään yhdelle tai useammalle yhdistetylle komponentille, joiden voidaan katsoa antavan kokonaisuudelle sen olennaisen ominaisuuden.
 2. Tätä sääntöä ei sovelleta tavaroihin, jotka koostuvat erikseen pakatuista komponenteista, jotka toimitetaan yhdessä, yhdessä yleisessä pakkauksessa, tietyissä määrällisissä suhteissa teollisuustuotannolle, esimerkiksi juomille.

SÄÄNTÖ 3B

 1. Jos tavaroita ei voida luokitella 3a tai 3b säännön perusteella, ne olisi luokiteltava nimikkeeseen viimeisenä nousevassa järjestyksessä niiden joukossa, jotka ovat yhtä hyväksyttäviä näiden tavaroiden luokittelussa.

RULE 4

Tavarat, joiden luokitusta ei voida suorittaa yllä olevien sääntöjen mukaisesti, luokitellaan nimikkeeseen, joka vastaa tavaroita, jotka ovat vastaavimpia (lähellä) kyseisiä tavaroita.

selitykset

 1. Tätä sääntöä sovelletaan tavaroihin, joita ei voida luokitella sääntöjen 1-3 mukaisesti. Siinä säädetään näiden tavaroiden luokittelusta siihen nimikkeeseen, johon niitä lähinnä olevat tavarat kuuluvat.
 2. Sääntöön 4 kuuluvassa luokituksessa esitettyjä tavaroita on verrattava vastaaviin tavaroihin niiden tavaroiden määrittämiseksi, joihin ensimmäiset ovat lähimpänä. Esitetyt tavarat luokitellaan samaan nimikkeeseen kuin tavallisimmat tavarat.
 3. Tavaroiden samankaltaisuus voi tietysti riippua monista tekijöistä, kuten tyypistä, omaisuudesta, tarkoituksesta.

RULE 5

Edellä mainittujen säännösten lisäksi seuraaviin tuotteisiin sovelletaan seuraavia sääntöjä:

a) Kotelot ja kotelot kameroille, soittimille, aseille, piirustustarvikkeille, kaulakoruille ja vastaaville astioille, joilla on erityinen muoto tai jotka on mukautettu vastaavan tuotteen tai tuotesarjan mukaisiksi, pitkäaikaiseen käyttöön soveltuvat ja yhdessä tuotteet, joille se on tarkoitettu, olisi luokiteltava yhdessä niihin pakattujen tuotteiden kanssa, jos tämäntyyppiset astiat yleensä myydään yhdessä näiden tuotteiden kanssa. Tätä sääntöä ei kuitenkaan sovelleta astioihin, jotka muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden pakatun tuotteen kanssa, antavat tälle perusominaisuuden.

b) Jollei 5 säännön a alakohdan määräyksistä muuta johdu, niiden sisältämien tavaroiden mukana toimitetut pakkausmateriaalit ja säiliöt luokitellaan yhteen, jos ne ovat tyypiltään tavanomaisia ​​näiden tavaroiden pakkaamiseen. Tämä säännös ei kuitenkaan ole pakollinen, jos tällaiset pakkausmateriaalit tai astiat ovat selvästi kierrätettäviä.

SÄÄNTÖ 5A (Kotelot, laatikot ja vastaavat astiat)

 1. Tätä sääntöä sovelletaan vain pakkauksiin, jotka:
  1. on erityinen muoto tai on sovitettu vastaamaan tiettyä tuotetta tai tuotesarjaa, toisin sanoen ne on suunniteltu erityisesti tietyn tyyppiselle tuotteelle. Jotkut astiat toistavat sellaisenaan tuotteen muodon;
  2. sopii pitkäaikaiseen käyttöön, eli sillä on sama kestävyys kuin tuotteille, joille se on tarkoitettu. Tämä säiliö varmistaa myös tuotteiden turvallisuuden, kun niitä ei käytetä (esimerkiksi kuljetuksen tai varastoinnin aikana). Nämä kriteerit erottavat sen tavanomaisesta pakkauksesta;
  3. esitetään yhdessä tuotteiden kanssa, joille ne on tarkoitettu, riippumatta siitä, että tuotteet itse voidaan pakata erikseen kuljetuksen helpottamiseksi. Erikseen esitettynä nämä pakkaukset luokitellaan vastaaviin nimikkeisiin;
  4. ovat tämän tyyppisiä astioita, joita yleensä myydään vastaavan tuotteen kanssa; ja
  5. ei anna koko perusomaisuutta.
 2. Esimerkkejä tämän säännön mukaisesti luokiteltavista pakkauksista ja niiden tarkoitetuista esineistä ovat
  1. korurasia ja laatikot (nimike 7113);
  2. parranajokoneen kotelot (nimike 8510);
  3. kiikareiden ja teleskooppien kotelot (nimike 9005);
  4. soittimet ja soittimet (esimerkiksi nimike 9202);
  5. aseiden kotelot (esimerkiksi nimike 9303).
 3. Esimerkkejä astioista, jotka eivät kuulu tämän säännön soveltamisalaan, ovat astiat, kuten hopeanvärinen sisustus tai koristeellinen keraaminen maljakko, joka sisältää makeisia.

SÄÄNTÖ 5B (Pakkausmateriaalit ja astiat)

 1. Tämä sääntö säätää pakkausmateriaalien ja säiliöiden luokittelua, joita yleisesti käytetään niihin liittyvien tavaroiden pakkaamiseen. Tätä säännöstä ei kuitenkaan sovelleta tapauksissa, joissa näitä pakkausmateriaaleja tai säiliöitä voidaan selvästi käyttää uudelleen, esimerkiksi joissakin rautametallisylintereissä tai säiliöissä puristettua tai nesteytettyä kaasua varten.
 2. Tätä sääntöä sovelletaan, jollei 5 säännön a alakohdan määräyksistä muuta johdu, joten tapauksen, tapauksen ja vastaavanlaisen pakkauksen luokittelu 5 säännön a alakohdassa tarkoitetulla tavalla olisi tehtävä kyseisen säännön mukaisesti.

RULE 6

Oikeudellisista syistä tavaroiden luokittelun nimikkeen alanimikkeisiin on noudatettava alanimikkeiden nimiä ja alanimikkeitä koskevia huomautuksia sekä soveltuvin osin edellä mainittujen sääntöjen säännöksiä edellyttäen, että vain samalla tasolla ovat vertailukelpoisia. Tätä sääntöä sovellettaessa voidaan soveltaa myös vastaavia osio- ja ryhmähuomautuksia, ellei asiayhteys toisin määrää.

selitykset

 1. Edellä mainittuja sääntöjä 1–5 voidaan soveltaa soveltuvin osin luokitellessa alaotsikkotasolla samaan otsikkoon.
 2. Sääntö 6, seuraavilla ilmaisuilla on seuraavat merkitykset:
  1. "saman tason alaotsikot" - alaotsikot yhdellä väliviivalla (taso 1) tai alaotsikot kahdella väliviivalla (taso 2). Joten vertaamalla yhtä tai useampaa alaotsaketta, joissa on yksi väliviiva yhdessä otsikossa 3 säännön a alakohdan mukaisesti, mahdollisuus määrittää tuote yhdelle niistä tulisi määrittää vain näissä alanimikkeissä olevan tuotteen kuvauksen yhdellä väliviivalla . Sen jälkeen kun valitaan alaotsikko, jossa on yksi väliviiva, joka antaa tuotteelle tarkimman kuvauksen, ja jos itse alaotsikko jaetaan, vasta sitten otetaan huomioon alaotsikkotason kuvaus kahdella väliviivalla ja yksi niistä valitaan;
  2. "ellei asiayhteys toisin vaadi" - paitsi jos osio- tai ryhmämerkinnät eivät ole yhteensopivia alaotsikkotekstin tai alanimikehuomautusten kanssa. Näin on esimerkiksi 71 ryhmässä, jossa ryhmän 4b huomautuksessa olevan termin "platina" merkitys poikkeaa alanimikehuomautuksen 2 termin "platina" merkityksestä. Tämän vuoksi alanimikkeiden 7110 11 ja 7110 19 tulkinnassa sovelletaan alanimikehuomautusta 2 eikä 4 ryhmän b alakohtaa.
 3. Kaksinkertaisen tavutetun alaotsikon soveltamisala ei saa ylittää yhdellä tavutetulla alaotsakkeella, johon kaksinkertaisen tavutetun alaotsakkeen nimi kuuluu; ja yhdysviivan alaotsakkeen ala ei saa ylittää nimikettä, johon yksi yhdysviiva-alanimike kuuluu