МЕНЮ

Tulliviranomaisten ilmoituksia koskevien päätösten luokittelija

 

10. Tavaroiden vapauttaminen on sallittua

-

11. Tullien, verojen, erityisten, polkumyynnin vastaisten ja tasoitustullien maksamisvelvoitteen täyttämisen edellyttämien tavaroiden luovuttaminen, lukuun ottamatta koodeilla 12 ja 13 nimettyjen tavaroiden luovuttamista

-

12. EAEU: n tullikoodeksin 121 artiklassa tarkoitettujen ominaisuuksien mukaisten tavaroiden luovutus

121 artikla. Tavaroiden luovutuksen erityispiirteet ennen tullin, muiden asiakirjojen ja (tai) tietojen tarkastuksen päättymistä
1. Tavaroiden luovutus ennen tullin tarkastuksen suorittamista tulliviranomainen suorittaa muut asiakirjat ja (tai) tiedot, joita ei voida täyttää tavaroiden vapauttamisen määräajassa, edellyttäen, että tullit on maksettu, verot, erityiset, polkumyyntitullit, tasoitustullit, jotka on laskettu tavarailmoituksessa, ja ne ovat antaneet vakuuden tullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien maksamisvelvoitteen täyttämiseksi määrätyn määrän mukaisesti tämän säännöstön 4 artiklan 5 ja 65 kohta ja 5 artiklan 6 ja 75 kohta, lukuun ottamatta 1 artiklan 2 alakohdassa ja 3 kohdassa säädettyjä tapauksia ja jäsenvaltioiden tullilainsäädännössä vahvistettuja tapauksia tämän artiklan 2 kohdan 2 alakohdan mukaisesti.
2. Vakuutta tullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien maksamisvelvollisuuden täyttämiseksi ei anneta seuraavissa tapauksissa:
1) valtuutettu talouden toimija toimii tavaroiden ilmoittajana;
2) muissa jäsenvaltioiden tullilainsäädännössä vahvistetuissa tapauksissa.
3. Jos tullitoimenpiteet ilmoittajan puolesta ja puolesta tulliedustaja sitoutuu ja tällaisella tulliedustajalla on tämän koodeksin 405 artiklan mukaisesti ilmoittajan kanssa yhteisvastuullisesti velvollisuus maksaa tullit, verot, erityiset, polkumyynnin vastaiset ja tasoitustullit tullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien maksamisvelvoitteen täyttämisen varmistamiseksi ei voida asettaa komission asettamien ehtojen mukaisesti ja ennen kuin komissio on ne määrittänyt - jäsenvaltioissa.
4. Vakuus tullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien maksamisvelvollisuuden täyttämiseksi on asetettava tämän koodeksin 9 luvun ja 75 artiklan mukaisesti.
5. Tämän artiklan 1 kappaleen säännöksiä ei sovelleta, jos tulliviranomainen havaitsee merkkejä, jotka osoittavat mahdollisuuden soveltaa kieltoja ja rajoituksia ja (tai) toimenpiteitä kotimaan markkinoiden suojaamiseksi suhteessa tavaroihin, jotka on vahvistettu muussa kuin erityisessä muodossa, polkumyyntitullit, tasoitustullit ja (tai) muut tullit, jotka on vahvistettu unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan mukaisesti, eikä tavaranhaltijan vahvistama niiden noudattaminen.

13. EAEU: n tullikoodeksin 122 artiklassa tarkoitettujen ominaisuuksien mukaisten tavaroiden luovutus

122 artikla. Tavaroiden luovutuksen piirteet tullitarkastusta nimettäessä
1. Tulliviranomaiset suorittavat tavaroiden vapauttamisen ennen tavaroiden luovutusta varten määrätyn tullitarkastuksen tulosten vastaanottamista edellyttäen, että tullit, verot, erityiset, polkumyyntitullit ja tasoitustullit on maksettu tavarailmoituksessa laskettu määrä ja vakuus on annettu tullien, verojen, erityisten, polkumyynnin vastaisten ja tasoitustullien maksamisvelvoitteen täyttämiseksi 4 artiklan 5 ja 65 kohdan mukaisesti määritetyssä määrässä ja tämän koodeksin 5 artiklan 6 ja 75 kohta, lukuun ottamatta tapauksia, joista säädetään 1 kohdan 2 alakohdassa ja 3 kohdassa, sekä tapauksia, jotka jäsenvaltioiden tullilainsäädännössä on vahvistettu 2 kohdan 2 alakohdan mukaisesti XNUMX tämän artikkelin.
2. Vakuutta tullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien maksamisvelvollisuuden täyttämiseksi ei anneta seuraavissa tapauksissa:
1) valtuutettu talouden toimija toimii tavaroiden ilmoittajana;
2) muissa jäsenvaltioiden tullilainsäädännössä vahvistetuissa tapauksissa.
3. Jos tullioperaattorit tavaranhaltijan puolesta ja puolesta suorittaa tulliedustaja, ja tulliedustajalla on tämän koodeksin 405 artiklan mukaisesti ilmoittajan kanssa yhteisvastuu velvollisuudesta maksaa tulli tulleja, veroja, erityisiä, polkumyyntitulleja, tasoitustulleja, tullien, verojen, erityisten, polkumyynnin vastaisten ja tasoitustullien maksamisvelvoitteen täyttämisen varmistamista ei voida asettaa komission määrittelemin ehdoin ja ennen komission päättäväisyydestä - jäsenvaltioiden lainsäädännöstä.
4. Vakuus tullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien maksamisvelvollisuuden täyttämiseksi on asetettava tämän koodeksin 9 luvun ja 75 artiklan mukaisesti.
5. Tämän artiklan 1 kappaleen säännöksiä ei sovelleta, jos tulliviranomainen havaitsee merkkejä, jotka osoittavat mahdollisuuden soveltaa kieltoja ja rajoituksia ja (tai) toimenpiteitä kotimaan markkinoiden suojaamiseksi suhteessa tavaroihin, jotka on vahvistettu muussa kuin erityisessä muodossa, polkumyyntitullit, tasoitustullit ja (tai) muut tullit, jotka on vahvistettu unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan mukaisesti, eikä tavaranhaltijan vahvistama niiden noudattaminen.

14. EAEU: n tullikoodeksin 123 artiklassa tarkoitettujen ominaisuuksien mukaisten tavaroiden luovutus

123 artikla. Tavaroiden vapauttamisen erityispiirteet hallinnollisen rikkomuksen tai rikokset
Jos hallinnollinen rikos tai rikos paljastetaan, tulliviranomainen suorittaa tavaroiden vapauttamisen ennen hallinnollisen rikkomuksen (hallinnollinen prosessi) loppuun saattamista tai rikosoikeudellisen menettelyn loppuun saattamista, edellyttäen että tällaiset tavarat ei ole takavarikoitu tai takavarikoitu valtiojäsenten lainsäädännön mukaisesti.

20. Tavaroiden ehdollinen vapauttaminen

-

40. Tulli-ilmoitus peruutetaan ennen tavaroiden luovuttamista

-

50. Tavaroiden luovutus peruutettiin tulli-ilmoituksen peruuttamisen yhteydessä EAEU: n tullikoodeksin 4 artiklan 6–113 kohdassa tai 9 artiklan 116 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa.

4. Ilmoittajan pyynnöstä, joka on toimitettava sähköisenä asiakirjana tai paperisena asiakirjana, ulkomaiset tavarathän voi peruuttaa tämän koodeksin 4 artiklan 302 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen ennen tavaroiden luovuttamista tulliviranomaisen toimesta tai sen jälkeen, kun tulliviranomainen on luovuttanut tavarat ennen tavaroiden tosiasiallista lähtöä unionin tullialueelta.
5. Ilmoittajan pyynnöstä, joka on toimitettu sähköisenä asiakirjana tai paperisena asiakirjana, rekisteröity tulli-ilmoitus päälle Unionin tavarat hän voi peruuttaa sen ennen tavaroiden tosiasiallista lähtöä unionin tullialueelta, myös sen jälkeen, kun tulliviranomainen on luovuttanut tavarat, ottaen huomioon tämän artiklan 6 kohta.
6. Ilmoittajan pyynnöstä, joka on jätetty sähköisenä asiakirjana tai paperiasiakirjana, vientitullimenettelyyn asetettujen unionin tavaroiden tulli-ilmoitus vapaaseen tullialueeseen liittyvän tullimenettelyn tai tullimenettelyn saattamiseksi päätökseen hän voi peruuttaa ilmaisen varaston
1) jos tällaiset tavarat sijaitsevat alueella FEZ tai vapaavaraston alueella, myös sen jälkeen kun tulliviranomainen on luovuttanut tavarat;
2) jos tällaiset tavarat sijaitsevat yksinomaisen talousvyöhykkeen tai vapaavaraston alueen ulkopuolella eivätkä ole tosiasiallisesti lähteneet unionin tullialueelta, edellyttäen, että samanaikaisesti on tehtävä tulli-ilmoitus tällaisten tavaroiden asettamisesta toiseen tullikoodeksi tämän koodeksin 1 artiklan 6 kohdan 207 alakohdan ja 1 artiklan 5 kohdan 215 alakohdan mukaisesti.
------
9. Siinä tapauksessa, että säännöllisen tulli-ilmoituksen aikana tavara-ilmoituksessa ilmoitettuja tavaroita ei ilmoitetun ajanjakson aikana esitetty tulliviranomaiselle, joka on rekisteröinyt tällaisen tavarailmoituksen, tai niitä ei tosiasiallisesti viety tullialueelta unionin alueella tämän artiklan 8 kohdassa vahvistetussa määräajassa, tällainen tavarailmoitus on peruutettava tämän koodeksin 8 artiklan 113 kohdan mukaisesti.

51. Tavaroiden luovutus peruutettiin EAEU: n tullikoodeksin 10 artiklan 116 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa

10. Jos ilmoittaja ei ryhdy toimiin ilmoituksen peruuttamiseksi tämän artiklan 9 kohdan mukaisesti asetetussa määräajassa, tulliviranomaisen on peruutettava tavaroiden luovutus tämän koodeksin 4 artiklan 118 kohdan mukaisesti.

52. Tavaroiden luovutus peruutettiin tavaranhaltijan perustellusta pyynnöstä tapauksissa, jotka on määritelty EAEU: n tullikoodeksin 4 artiklan 118 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

4. Kun tulli-ilmoitus peruutetaan tämän tullikoodeksin 4 artiklan 6-113 kohdassa, 9 artiklan 116 kohdassa sekä tämän koodeksin 10 artiklan 116 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, tulli viranomaisen on peruutettava tavaroiden luovutus.
Komissio ja jäsenvaltioiden säädökset tullilainsäädännöstä komission määräämissä tapauksissa voivat myös määrittää tapaukset ja edellytykset, jolloin tulliviranomainen voi peruuttaa tavaroiden luovutuksen ilmoittajan perustellusta pyynnöstä.
Tavaroiden luovutuksen peruuttaminen tapahtuu tulliviranomaisen tietojärjestelmää käyttämällä luomalla sähköinen asiakirja tai asettamalla asianmukaiset merkinnät tulli-ilmoitukseen paperille.
Tavaroiden luovutusten peruuttamiseen liittyvien tullitoimintojen suorittamismenettelyn määrittelee komissio, ja siinä osassa, jota komissio ei sääntele, jäsenvaltioiden tullilainsäädännön mukaisesti.

60. Tavaroiden julkaisupäivä keskeytetään

-

61. Tavaroiden vapauttamisen keskeyttämisen määräaikaa on pidennetty

-

62. Peruutettujen tavaroiden julkaisupäivän keskeyttäminen

-

70. Tavaroiden julkaisuaikaa on pidennetty

-

82. Tulli-ilmoitusta ei katsota jätetyksi

-

90. Kieltäytyi luovuttamasta tavaroita

-

92. Muu EAEU: n jäsenvaltioiden lainsäädännössä säädetty päätös

-