МЕНЮ

Tullitarkastus

 1. Tullitarkastus on eräänlainen tullivalvonta, jonka tulliviranomainen suorittaa tavaroiden luovutuksen jälkeen käyttämällä muita vakiintuneita TC EAEU tullivalvonnan muodot ja toimenpiteet tullikoodeksin mukaisen tullivalvonnan varmistamiseksi Euratom, sen varmistamiseksi, että henkilöt noudattavat kansainvälisiä sopimuksia ja toimia tullisääntelyn alalla ja (tai) tullisääntelyä koskevaa jäsenvaltioiden lainsäädäntöä.
 2. Tullitarkastus koostuu tulli -ilmoituksessa ilmoitettujen ja (tai) tulliviranomaisille toimitettujen asiakirjojen sisältämien tietojen ja (tai) muiden tulliviranomaiselle toimitettujen tai sen saamien tietojen vertailusta EAEU: n tullikoodeksin mukaisesti tai jäsenvaltioiden lainsäädäntö, asiakirjoilla ja (tai) kirjanpito- ja raportointitiedoilla, laskuilla ja muilla tiedoilla, jotka on saatu EAEU: n tullikoodeksin tai jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti.
 3. Tullitarkastusta voidaan soveltaa tullitarkastuksessa EAEU: n tullikoodeksin 8 artiklan 310 kohdan mukaisesti sekä 5 artiklan 397 kohdassa ja tullikoodeksin 6 artiklan 430 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa. EAEU.
 4. Tullitarkastuksen suorittaa sen jäsenvaltion tulliviranomainen, jonka alueelle tarkastettu henkilö on luotu, rekisteröity ja (tai) sillä on pysyvä asuinpaikka.
 5. Tarkastetuilla henkilöillä tarkoitetaan seuraavia henkilöitä:
  1. ilmoittajan;
  2. kantaja;
  3. henkilö, joka suorittaa tavaroiden tilapäistä varastointia paikoissa, jotka eivät ole väliaikaisen varastoinnin varastoja;
  4. tullialan toimintaa harjoittava henkilö;
  5. henkilö, jolla on valtuudet tavaroihin niiden vapauttamisen jälkeen;
  6. valtuutettu talouden toimija;
  7. henkilö, joka on suoraan tai välillisesti osallistunut tullimenettelyyn asetettujen tavaroiden liiketoimiin;
  8. henkilö, jonka osalta on tietoja, jotka osoittavat, että hänen hallussaan ja (tai) käytössä olevat tavarat ovat (olivat) tavaroita, jotka rikkovat kansainvälisiä sopimuksia ja toimia tullisääntelyn, jäsenvaltioiden lainsäädännön alalla, mukaan lukien laittomasti unionin tullirajalla.
 6. Tullitarkastuksen yhteydessä tulliviranomaiset voivat tarkistaa:
  1. tavaroiden asettaminen tullimenettelyyn;
  2. tulli -ilmoituksessa ilmoitettujen ja (tai) tulli -ilmoituksessa ilmoitettuja tietoja vahvistavien asiakirjojen sisältämien tietojen oikeellisuus;
  3. ehdollisesti vapautettujen tavaroiden käyttöä ja (tai) hävittämistä koskevien rajoitusten noudattaminen;
  4. tullialan toimintaa harjoittavien henkilöiden on täytettävä tässä säännöstössä säädetyt velvoitteet kullekin tullialan toiminnalle;
  5. valtuutettujen taloudellisten toimijoiden rekisteriin sisällyttämistä hakevan oikeushenkilön noudattaminen, tällaisen rekisterin sisällyttämisen edellytykset sekä valtuutetun talouden toimijan noudattaminen valtuutettujen talouden toimijoiden rekisteriin sisällyttämisen ja muiden tässä säännöstössä säädetyt velvoitteet;
  6. tavaroiden käyttöehtojen noudattaminen tässä säännöstössä säädettyjen tullimenettelyjen mukaisesti;
  7. muiden kansainvälisten sopimusten ja tullisääntelyä koskevien säädösten ja (tai) jäsenvaltioiden lainsäädännön vaatimusten noudattaminen.
 7. Tullitarkastus voi olla sisäinen tai paikan päällä.
 8. Osallistuakseen tullitarkastukseen jäsenvaltioiden muiden elinten virkamiehet voivat olla mukana jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti.
 9. Kun tullitarkastuksen aikana todetaan merkkejä hallinnollisesta rikkomuksesta tai rikokset tulliviranomaiset toteuttavat toimenpiteitä jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti.
 10. Menettely, jolla tulliviranomainen tekee tullitarkastuksen tuloksiin perustuvia päätöksiä, vahvistetaan tullisääntelyä koskevassa jäsenvaltioiden lainsäädännössä.

 

Kameratullitarkastus

 1. Kamerointitarkastus suoritetaan tutkimalla ja analysoimalla tiedot, jotka sisältyvät tulli -ilmoituksiin ja (tai) kaupallisiin, kuljetus- (kuljetus-) ja muihin asiakirjoihin, jotka tarkastettu henkilö toimittaa tullitoimenpiteitä suoritettaessa ja (tai) tulliviranomaisten pyynnöstä, asiakirjat ja tiedot valtioiden valtiollisista elimistä - jäsenistä sekä muut asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tulliviranomaisten saatavilla ja koskevat tarkastettua henkilöä.
 2.  Tulliviranomaiset suorittavat kameratullitarkastuksen tulliviranomaisen toimipaikassa käymättä tarkastettavalla henkilöllä tai antamatta tulliviranomaisen päätöstä (määräystä) suorittaa kameratullitarkastus.
 3. Kameratullitarkastukset suoritetaan ilman rajoituksia niiden suorittamisen tiheydelle.
 4. Pöytätullitarkastuksen tulokset virallistetaan tullisääntelyä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti.
 5. Tullitarkastuksen tulosten perusteella, mukaan lukien jos asiakirjoja ja (tai) tietoja ei toimiteta tulliviranomaisen pyynnöstä asetetussa määräajassa, voidaan nimetä tullitarkastus paikan päällä.

Poistu tullitarkastuksesta

 1. Tulliviranomainen suorittaa poistumistullitarkastuksen käymällä oikeussubjektin sijainnissa (-paikoissa), yksittäisen yrittäjän toiminnan paikassa (tai paikoissa) ja (tai) yrityksen tällaisten henkilöiden tosiasiallinen toteuttaminen (jäljempänä tässä luvussa - tarkastettavan yksikön kohteet).
 2. Poistumistullitarkastukset on jaettu seuraaviin tyyppeihin:
  1. ajoitettu poistumistullitarkastus;
  2. suunnittelematon paikalla suoritettava tullitarkastus;
  3. laskea ennakoimaton poistumistullitarkastus.
 3. Jäsenvaltioiden lainsäädännössä voidaan ottaa käyttöön lisätyyppisiä paikan päällä suoritettavia tullitarkastuksia, tällaisten tarkastusten suorittamismenettelyn perusteet, ehdot ja ominaisuudet.
 4. Jäsenvaltioiden lainsäädännössä voidaan säätää, että paikalla tehtävää tullitarkastusta ei suoriteta määräaikaisen paikalla tehtävän tullitarkastuksen muodossa.
 5. Tullitoimipaikan päällikkö (päällikkö) nimittää poistumistullitarkastuksen, jonka määrää tulliasetusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti, hänen valtuuttamansa tullielimen apulaispäällikkö (apulaispäällikkö) tai korvaavat henkilöt heille tekemällä päätöksen (antamalla määräys) poistumistullitarkastuksen suorittamisesta.
 6. Päätöksen (määräyksen) suorittaa tullitarkastus paikan päällä on sisällettävä seuraavat tiedot:
  1. tämän päätöksen päivämäärä ja rekisteröintinumero (resepti);
  2. paikan päällä tapahtuvan tullitarkastuksen tyyppi;
  3. paikan päällä tapahtuvan tullitarkastuksen suorittaneen tulliviranomaisen nimi;
  4. perusteet paikalla tehtävän tullitarkastuksen nimeämiselle - viittaus tarkastussuunnitelmaan (aikatauluun) tai tämän artiklan 16 kohdassa määrätyllä perusteella;
  5. tarkastettavan henkilön nimi (sukunimi, etunimi ja sukunimi) numerot;
  6. paikan päällä tapahtuvaa tullitarkastusta suorittavien tullivirkailijoiden sukunimet, etunimet, sukunimet (jos on) ja tehtävät;
  7. paikalla tehtävään tullitarkastukseen osallistuvien virkamiesten sukunimet, etunimet, sukunimet (jos sellaisia ​​on) ja tehtävät;
  8. on tehty tullitarkastus paikan päällä EAEU: n tullikoodeksin 6 artiklan 331 kohdan mukaisesti;
  9. muut tullisääntelyä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaiset tiedot.
 7. Tullitarkastuksen suorittamista koskevan päätöksen (määräyksen) muoto vahvistetaan tullisääntelyä koskevassa jäsenvaltioiden lainsäädännössä.
 8. Jos on tarpeen muuttaa (täydentää) tämän artiklan 5 kohdan 9-6 alakohdassa määriteltyjä tietoja, ennen paikalla tehtävän tullitarkastuksen suorittamista voidaan tehdä päätös (määräys) suorittaa tullitarkastus. muutettu (täydennetty) tullisääntelyä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti.
 9. Poistumistullitarkastus voidaan nimetä muussa muodossa suoritetun tullitarkastuksen tulosten sekä kameratullitarkastuksen tulosten perusteella.
 10. Aikataulun mukainen tullitarkastus suoritetaan tulliviranomaisten laatimien tarkastussuunnitelmien perusteella.
  Tulliviranomaiset suorittavat suunnitellun paikan päällä tapahtuvan tullitarkastuksen samaan tarkastettuun henkilöön enintään kerran vuodessa.
  Tulliviranomaiset suorittavat määräaikaiset paikalla tehtävät tullitarkastukset valtuutetuille talouden toimijoille korkeintaan kerran kolmessa vuodessa.
 11.  Henkilöt, joille suoritetaan määräaikainen poistumistullitarkastus, valitaan seuraavista lähteistä saatujen tietojen perusteella:
  1. tullivalvonnan tulokset ennen tavaroiden luovutusta ja sen jälkeen;
  2. tullitietolähteet;
  3. aikaisempien tullitarkastusten tulokset;
  4. pankit, muut kuin pankki- (luotto- ja rahoitus) luotto-organisaatiot ja järjestöt, jotka harjoittavat tietyntyyppisiä pankkitoimia jäsenvaltioissa;
  5. tullit ja (tai) muut jäsenvaltioiden valtiolliset elimet;
  6. media;
  7. muita tietolähteitä.
 12. Ennen suunnitellun tullitarkastuksen alkua tulliviranomaiset lähettää tarkastetulle ilmoituksen suunnitellusta paikalla tehtävästä tullitarkastuksesta kirjattuna kirjeenä vastaanottotodistuksella tai lähettää tällaisen ilmoituksen muulla tavalla, joka mahdollistaa sen vastaanottamisen vahvistamisen.
 13. Sen postilähetyksen palauttaminen, jossa on merkintä siitä, että kirjettä ei ole toimitettu vastaanottajalle tarkastetun henkilön poissaolon vuoksi, ei ole perusta suunnitellun paikalla tehtävän tullitarkastuksen peruuttamiselle.
 14. Määräaikainen poistumistullitarkastus voidaan aloittaa aikaisintaan 15 kalenteripäivää siitä päivästä, jona tarkastettu henkilö on vastaanottanut ilmoituksen määräaikaisesta poistumistullitarkastuksesta, tai siitä päivästä, jona postilähetys on vastaanotettu tulliviranomaisella ja jossa on merkintä siitä, että kirjettä ei ole toimitettu vastaanottajalle.
 15. Ennakoimattomat paikan päällä suoritettavat tullitarkastukset suoritetaan ilman rajoituksia tarkastusten tiheydelle.
 16. Syyt ennakoimattomien paikalla tehtävien tullitarkastusten nimeämiselle voivat olla:
  1. tiedot, jotka on saatu tulliviranomaisten ja muiden jäsenvaltioiden valtiollisten elinten tietoresurssien sisältämien tietojen analysoinnin tuloksena ja jotka osoittavat, että kansainvälisiä sopimuksia ja tullisäännöstöön liittyviä toimia ja (tai) jäsenvaltiot;
  2. tiedot, jotka osoittavat kansainvälisten sopimusten ja toimien mahdollisen rikkomisen tullisääntelyn ja (tai) jäsenvaltioiden lainsäädännön alalla;
  3. henkilön hakemus sisällyttämisestä valtuutettujen talouden toimijoiden rekisteriin;
  4. valtuutetun talouden toimijan on toimitettava tulliviranomaiselle tiedot muutoksista sen ilmoittamissa tiedoissa, kun ne on sisällytetty valtuutettujen talouden toimijoiden rekisteriin, jotka koskevat kiinteistöjä, taloushallintoa, operatiivista hallintaa tai tilojen, tilojen (tilojen osien) vuokrausta ) ja (tai) avoimet alueet (avoimien alueiden osat), jotka on tarkoitettu tavaroiden väliaikaiseen varastointiin;
  5. tarve suorittaa vastainen ennakoimaton poistumistullitarkastus tämän artiklan 17 kohdan mukaisesti;
  6. valitus (pyyntö) sellaisen valtion toimivaltaiselta viranomaiselta, joka ei ole unionin jäsen, tarkastaa henkilö, joka on suorittanut tavaroiden siirtoon unionin tullrajan yli liittyviä liiketoimia ulkomaisen henkilön kanssa;
  7. jäsenvaltioiden alustavien tutkintaelinten (rikosoikeudellisten syyttäjäelinten) ohjeet (pyyntö) rikosilmoituksen tarkastusmateriaalista tai aloitetusta rikosasiasta;
  8. yhden jäsenvaltion tulliviranomaisen ohje, joka on annettu toisen jäsenvaltion tulliviranomaiselle, suorittaa tullitarkastus paikan päällä henkilölle, joka on luotu ja (tai) rekisteröity jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, tulliviranomainen josta on annettu ohjeet EAEU: n tullikoodeksin 1 artiklan 3 ja (tai) 3 kohdan 373 alakohdan mukaisista syistä;
  9. muut perusteet, joista säädetään tullisääntelyä koskevassa jäsenvaltioiden lainsäädännössä.
 17. Jos on tarpeen vahvistaa tarkastetun henkilön toimittamien tietojen paikkansapitävyys, tulliviranomainen voi suorittaa ennalta suunnittelemattoman poistumistullitarkastuksen henkilöille, jotka on luotu ja (tai) rekisteröity jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti. joka suorittaa poistumistullitarkastuksen ja joka liittyy tarkastettuun henkilöön tavaroita koskevien tapahtumien (toimintojen) yhteydessä.
 18. Paikalla tehtävän tullitarkastuksen aloituspäivä on päivä, jona tarkastushenkilölle on annettu päätös (määräys) suorittaa paikalla tehtävä tullitarkastus ja jos tällainen päätös (määräys) suorittaa tarkastuskäynti paikan päällä tullitarkastus ilmoitetaan tarkastetulle muulla tavalla, valtioiden lainsäädännön mukaisesti määrätty päivämäärä.
 19. Tarkastetun kieltäytyminen vastaanottamasta päätöstä (määräystä) suorittaa tarkastus paikan päällä ei ole peruste paikan päällä tapahtuvan tullitarkastuksen peruuttamiselle.
  Tässä tapauksessa paikalla tehtävän tullitarkastuksen aloituspäivä on päivä, jona päätös (määräys) paikalla tehtävän tullitarkastuksen suorittamisesta tehtiin kirjaksi tämän päätöksen (määräyksen) vastaanottamisesta kieltäytymisestä .
 20. Ennen tullitarkastuksen aloittamista tarkastettavan henkilön laitoksessa tulliviranomaisten virkamiesten on esitettävä palvelutodistuksensa tarkastettavan henkilön päällikölle, johtajan sijaiselle tai tarkastettu henkilö.
 21. Paikalla tehtävän tullitarkastuksen aikana tarkastetulla ei ole oikeutta tehdä muutoksia (lisäyksiä) toimintaansa liittyviin tarkastettuihin asiakirjoihin.
 22. Paikan päällä tapahtuvan tullitarkastuksen määräaika ei saisi ylittää kahta kuukautta. Määritetty ajanjakso ei sisällä aikaa asiakirjojen ja (tai) tietojen toimittamista koskevan pyynnön toimittamisen tarkastetulle henkilölle ja näiden asiakirjojen ja (tai) tietojen vastaanottopäivän välillä.
 23. Paikalla tehtävän tullitarkastuksen määräaikaa voidaan pidentää yhdellä kuukaudella tällaisen tarkastuksen suorittaneen tulliviranomaisen päätöksellä.
 24. Jos on tarpeen suorittaa suunnittelematon paikalla tehtävä tullitarkastus, suorittaa tullitarkastus, lähettää pyynnöt jäsenvaltioiden tai niiden valtioiden toimivaltaisille viranomaisille, jotka eivät ole unionin jäseniä, palauttaa tarkastetun suorittamat asiakirjat paikan päällä suoritettavassa tullitarkastuksessa, toimittaa lisätodistuksia, jotka liittyvät tarkastettavaan ajanjaksoon ja jotka vaikuttavat paikan päällä tehdyn tullitarkastuksen tulosten perusteella tehtyihin johtopäätöksiin, sekä muissa jäsenvaltioiden lainsäädännössä vahvistetuissa tapauksissa tullitarkastus voidaan keskeyttää tullitarkastuksen suorittavan tulliviranomaisen johtajan (johtajan), tämän tullielimen valtuutetun varapäällikön (varapäällikön) tai niitä korvaavien henkilöiden päätöksellä.
  Paikalla suoritettavan tullitarkastuksen keskeyttämisaika saa olla enintään yhdeksän kuukautta, ellei jäsenvaltioiden lainsäädännössä ole säädetty pidemmästä ajanjaksosta.
  Menettely paikalla tehtävän tullitarkastuksen keskeyttämiseksi on vahvistettu tullisääntelyä koskevassa jäsenvaltioiden lainsäädännössä.
  Paikan päällä tehtävän tullitarkastuksen keskeyttämisaika tämän lausekkeen perusteella sekä jäsenvaltioiden lainsäädännössä vahvistetuin perustein ei sisälly paikalla tehtävän tullitarkastuksen ajanjaksoon.
 25. Päätöksessä (määräyksessä) paikan päällä tapahtuvan tullitarkastuksen suorittamisesta on tehtävä asianmukaiset merkinnät paikalla tehtävän tullitarkastuksen ajanjakson pidentämisestä sekä sen toiminnan keskeyttämisestä, joista tarkastetulle ilmoitetaan.
 26. Paikalla tehtävän tullitarkastuksen tulokset virallistetaan laatimalla tulli-asiakirja, jonka muoto vahvistetaan jäsenvaltioiden tullisäännöksiä koskevan lainsäädännön mukaisesti, kyseisessä lainsäädännössä määrätyllä tavalla.
 27. Tullisääntelyä koskevassa jäsenvaltioiden lainsäädännössä voidaan säätää menettelystä, jolla tarkastetut henkilöt tutustuvat paikalla tehtävän tullitarkastuksen alustaviin tuloksiin ja mahdollisten vastalauseiden esittämiseen.
 28. Tulli-asiakirjassa, joka on laadittu, kun rekisteröidään tarkastukset paikan päällä, ilmoitetaan seuraavat tiedot:
  1. tämän asiakirjan paikka ja päivämäärä;
  2. tämän asiakirjan rekisteröintinumero;
  3. sen tulliviranomaisen nimi, joka suoritti paikan päällä tapahtuvan tullitarkastuksen;
  4. perusteet paikalla tehtävän tullitarkastuksen nimeämiselle - viittaus tarkastussuunnitelmaan (aikatauluun) tai tämän artiklan 16 kohdassa tarkoitetuista syistä;
  5. paikalla tehtävän tullitarkastuksen tekemisen päätöksen (määräyksen) päivämäärä ja numero;
  6. paikan päällä tapahtuvan tullitarkastuksen tyyppi;
  7. tarkastettavan henkilön nimi (sukunimi, etunimi ja sukunimi) numerot;
  8. paikalla suoritettavan tullitarkastuksen suorittaneiden tullivirkailijoiden sukunimet, etunimet, sukunimet (jos sellaisia ​​on) ja tehtävät;
  9. kenttätarkastukseen osallistuvien virkamiesten sukunimet, etunimet, sukunimet (jos sellaisia ​​on) ja tehtävät;
  10. paikalla tehtävän tullitarkastuksen alkamis- ja päättymispäivämäärät, ja jos paikalla tehtävän tullitarkastuksen määräaika keskeytetään ja (tai) pidennetään, myös keskeytyksen ja (tai) pidennyksen ajanjaksot ilmoitetaan;
  11. vahvistettujen asiakirjojen tyypit;
  12. tiedot tullivalvonnan muodoista ja muista paikalla tehtävän tullitarkastuksen aikana suoritetuista toimista;
  13. kuvaus paljastetuista tosiseikoista, jotka viittaavat kansainvälisten sopimusten ja tullisääntelyn ja (tai) jäsenvaltioiden lainsäädännön rikkomiseen, sekä kansainvälisten sopimusten ja tullisäännösten ja (tai) jäsenvaltioiden lainsäädäntöä, jonka vaatimuksia on rikottu, tai tiedot sen puuttumisesta;
  14. päätelmät, jotka perustuvat paikalla tehtävän tullitarkastuksen tuloksiin;
  15. muut tullisääntelyä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaiset tiedot.
 29. Paikalla tehtävän tullitarkastuksen päättymispäivä on päivä, jona tulli-asiakirja laaditaan, kun paikan päällä suoritettavan tullitarkastuksen tulokset rekisteröidään.
 30. Poistumistullitarkastuksia ei suoriteta yksittäisille henkilöille lukuun ottamatta yksittäisiä yrittäjiä, jotka on rekisteröity jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti.

 

Tulli- ja muiden valtion elinten virkamiesten pääsy tarkastettavan henkilön kohteeseen tarkastusta varten

 1. Tarkastetun henkilön on tulliviranomaisten esittäessä päätöksensä (määräyksen) suorittaa paikan päällä suoritettavat tullitarkastukset ja palvelutodistukset ja velvollisuus antaa näille virkamiehille ja muiden asianomaisten valtion elinten virkamiehille pääsy osallistua paikan päällä suoritettava tullitarkastus tarkastettavan henkilön laitokselle paikan päällä suoritettavien tullitarkastusten suorittamiseksi.
  Tulliviranomaisten virkamiesten ja muiden valtion elinten virkamiesten, jotka osallistuvat tullitarkastukseen, pääsy tarkastetun henkilön asuintiloihin on sallittua, jos siitä säädetään jäsenvaltioiden lainsäädännössä.
 2. Jos jäsenvaltion lainsäädännössä säädetään erityismenettelystä pääsyyn yksittäisiin kohteisiin, pääsy suoritetaan kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti.
 3. Tarkastetulla on oikeus kieltää tulliviranomaiset ja muiden valtion elinten virkamiehet, jotka osallistuvat paikalla tehtävään tullitarkastukseen, pääsemästä tarkastettavan henkilön esineeseen seuraavissa tapauksissa:
  1. nämä virkamiehet eivät esittäneet päätöstä (määräystä) suorittaa tullitarkastus ja (tai) palvelutodistukset;
  2. näitä virkamiehiä ei ole ilmoitettu päätöksessä (määräyksessä) suorittaa tullitarkastus paikalla;
  3. näillä virkamiehillä ei ole erityistä lupaa päästä tarkastettavien tiloihin, jos tällainen lupa vaaditaan jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti.
 4. Jos tarkastettu henkilö on perusteettomasti kieltäytynyt antamasta pääsyä paikan päällä tullitarkastuksen suorittavan tulliviranomaisen virkamiehille ja muiden jäsenvaltioiden valtion elinten virkamiehille, jotka osallistuvat paikalla tehtävään tullitarkastukseen, tarkastettavan henkilön laitoksella laaditaan asianmukainen teko (pöytäkirja) jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti.
  Jos tarkastettu henkilö on perusteettomasti kieltäytynyt antamasta pääsyä paikan päällä tapahtuvaa tullitarkastusta suorittaville tullivirkamiehille ja muiden jäsenvaltioiden valtion elinten virkamiehille, jotka osallistuvat paikalla tehtävään tullitarkastukseen, heillä on oikeus laitos, jossa tukahdutetaan vastus. ja (tai) avaamalla lukitut tilat jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti

 

Tulliviranomaisten virkamiesten oikeudet ja velvollisuudet tullitarkastuksen aikana

 1. Tullitarkastuksessa tullivirkamiehillä on oikeus:
  1. vaatia ja vastaanottaa mainoksia tarkastetulta yhteisöltä, kuljetus (kuljetus) asiakirjat, kirjanpito- ja raportointiasiakirjat sekä muut tiedot, mukaan lukien sähköiset tiedotusvälineet, liittyvät tarkastettaviin tavaroihin, mukaan lukien tiedot tarkastetun henkilön muista tapahtumista, jotka liittyvät näihin tavaroihin;
  2. vaatia tarkastettua yksikköä toimittamaan kertomuksia EAEU: n tullikoodeksin 18 artiklan mukaisesti;
  3. vaatia tarkastettavaan henkilöön liittyviltä henkilöiltä liiketoimia (toimintoja) tavaroilla, joille suoritetaan tullitarkastus, toimittaa jäljennökset asiakirjoista ja muista tiedoista, jotka koskevat tarkastetun henkilön tai kolmansien osapuolten kanssa tehtyjä liiketoimia ja selvityksiä (operaatiot) tällaisten tavaroiden kanssa;
  4. vaatia jäsenvaltioilta pankeilta, muista kuin pankki- (luotto- ja rahoitusjärjestöiltä) ja organisaatioilta, jotka suorittavat tietyntyyppisiä pankkitoimia, ja saada heiltä asiakirjoja ja tietoja jäsenvaltioiden järjestöjen ja yksittäisten yrittäjien pankkitilien saatavuudesta ja numeroista sekä asiakirjat ja tiedot, jotka koskevat varojen siirtoa järjestöjen ja yksittäisten yrittäjien tilien kautta ja jotka ovat tarpeen tullitarkastuksia varten, mukaan lukien ne, jotka sisältävät pankkisalaisuuden jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti;
  5. pyytää jäsenvaltioiden valtiollisilta elimiltä ja saada heiltä tullitarkastuksen suorittamiseen tarvittavat asiakirjat ja tiedot, mukaan lukien ne, jotka muodostavat kaupallisia, pankki-, vero- ja muita salaisuuksia, jotka on suojattu lailla jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti;
  6. lähettää tullitarkastuksiin liittyviä tiedusteluja jäsenvaltioiden järjestöille, valtiollisille ja muille elimille (järjestöille) ja muille kuin unionin jäsenille;
  7. nimetä tullitarkastus;
  8. suorittaa muita jäsenvaltioiden lainsäädännön edellyttämiä toimia.
 2. Tullivirkamiehillä on myös paikalla:
  1. vaatia tarkastetulta henkilöltä sellaisten tavaroiden esittämistä, joiden osalta poistumistullitarkastus suoritetaan;
  2. suorittaa luettelo tai vaatia tavaroiden luetteloa jäsenvaltioiden lainsäädännössä määrätyllä tavalla;
  3. päästä tarkastetun henkilön tiloihin, kun tullivirkailijat esittävät päätöksen (määräyksen) suorittaa paikan päällä tapahtuva tullitarkastus ja palvelutodistukset;
  4. ottaa näytteitä ja (tai) näytteitä tavaroista;
  5. takavarikoida asiakirjat tai niiden jäljennökset tarkastetulta henkilöltä laatimalla takavarikointi
  6. takavarikoida tavarat tai takavarikoida ne jäsenvaltioiden lainsäädännössä vahvistetun menettelyn mukaisesti paikalla tehtävän tullitarkastuksen ajaksi, jotta estetään toimet, joilla pyritään vieraantumaan tavaroista, joiden osalta tullitarkastus on tavaroiden luovuttamiseen tai hävittämiseen näillä tavaroilla muulla tavalla;
  7. sinetöidä tilat, varastot, arkistot ja muut asiakirjojen ja tavaroiden paikat (varastointi), joiden osalta suoritetaan paikan päällä tullitarkastus;
  8. vaatia tarkastettavan henkilön edustajia toimittamaan henkilöllisyysasiakirjoja ja (tai) asiakirjoja, jotka vahvistavat viranomaisen;
  9. päästä käsiksi pätevyytensä rajoissa tarkastettavan yhteisön tietojärjestelmien tietokantoihin ja tietopankkeihin;
  10. vaatia ja vastaanottaa tarkastettavalta henkilöltä tarkastettavien asioiden puitteissa tarvittavat asiakirjat (kopiot), muut tiedot, myös sähköisessä muodossa, hänen toiminnastaan ​​ja omaisuudestaan. Jos tällaisia ​​asiakirjoja (niiden jäljennöksiä) ei jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti pitäisi sijoittaa paikalla tehtävän tullitarkastuksen paikkaan, tullivirkailija asettaa niiden toimittamiseen riittävän ajan, mutta vähintään kolme päivää;
  11. käyttää teknisiä keinoja (mukaan lukien audio- ja videotallennuslaitteet, valokuvaus) sekä ohjelmistotuotteita, jotka on suunniteltu tarkastetun henkilön sähköisessä muodossa toimittamien tietojen käsittelyyn;
  12. suorittaa muita jäsenvaltioiden lainsäädännön edellyttämiä toimia.
 3. Tullitarkastusta suorittaessaan tullivirkailijoiden on:
  1. noudattaa tarkastettavan henkilön oikeuksia ja oikeutettuja etuja, estää tarkastettavalle vahingoittuminen lainvastaisilla päätöksillä ja toimilla (toimettomuus);
  2. käyttää tullitarkastuksessa saatuja tietoja EAEU: n tullikoodeksin 356 artiklan mukaisesti;
  3. varmistaa tullitarkastuksen aikana vastaanotettujen ja laadittujen asiakirjojen turvallisuus, olla paljastamatta niiden sisältöä ilman tarkastetun suostumusta, lukuun ottamatta jäsenvaltioiden lainsäädännössä määrättyjä tapauksia;
  4. noudattaa virallista etiikkaa;
  5. ilmoittaa tarkastetulle hänen oikeuksistaan ​​ja velvollisuuksistaan ​​tullitarkastuksen, tullitarkastuksen nimeämisen, näytteenoton ja (tai) näytteiden perusteella tavaroista sekä tullivirkailijoiden oikeuksista ja velvollisuuksista tullitarkastuksen aikana;
  6. olla rikkomatta tarkastetun henkilön vakiintunutta toimintatapaa paikalla tehtävän tullitarkastuksen aikana;
  7. annettava tarkastettavan yhteisön pyynnöstä tarvittavat tiedot EAEU: n tullikoodeksin säännöksistä ja tullitarkastuksen suorittamista koskevasta jäsenvaltioiden lainsäädännöstä;
  8. esittää tarkastettavan henkilön edustajille paikan päällä tapahtuvan tullitarkastuksen aikana päätös (määräys) suorittaa paikan päällä tapahtuva tullitarkastus ja heidän palvelutodistuksensa;
  9. suorittaa muita jäsenvaltioiden lainsäädännössä säädettyjä tehtäviä.

 

Tarkastetun henkilön oikeudet ja velvollisuudet tullitarkastuksen aikana

 1. Tullitarkastuksen aikana tarkastetulla on oikeus:
  1. pyytää tulliviranomaisilta ja saada heiltä tietoja tämän säännöstön määräyksistä ja tullitarkastuksen suorittamista koskevasta jäsenvaltioiden lainsäädännöstä;
  2. toimittaa kaikki käytettävissään olevat asiakirjat ja tiedot, jotka vahvistavat kansainvälisten sopimusten ja tullisääntelyn ja (tai) jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisten toimien noudattamisen;
  3. valittaa tulliviranomaisten päätöksistä ja toimista (toimettomuus) jäsenvaltioiden lainsäädännössä määrätyllä tavalla;
  4. vaatia paikan päällä suoritettavaa tullitarkastusta suorittavilta tullivirkamiehiltä esittämään päätös (määräys) paikan päällä tapahtuvan tullitarkastuksen ja palvelutodistusten suorittamisesta;
  5. olla läsnä paikan päällä suoritettavassa tullitarkastuksessa ja selittää paikalla tehtävän tullitarkastuksen aiheeseen liittyviä kysymyksiä;
  6. nauttia muista jäsenvaltioiden lainsäädännössä säädetyistä oikeuksista.
 2. 2. Tarkastetun tullitarkastuksen aikana velvollisuus on:
  1. esittää tavaroita, joille poistumistullitarkastus suoritetaan, mahdollisuuksien mukaan esittää nämä tavarat;
  2. toimittaa tulliviranomaisen pyynnöstä asiakirjat ja tiedot paperilla ja tarvittaessa myös muulla välineellä asetetussa määräajassa;
  3. varmistettava esteetön pääsy paikan päällä tullitarkastuksia tekeville tullivirkamiehille ja tarkastuksen suorittamiseen osallistuville virkamiehille tarkastetun henkilön tiloihin ja annettava heille työpaikka;
  4. jos tullitarkastusta varten tarvittavat asiakirjat on laadittu muulla kielellä kuin sen jäsenvaltion valtion kielellä, jonka tulliviranomainen suorittaa tullitarkastuksen, - toimitettava tullitarkastuksen suorittaneille tullivirkailijoille käännös mainituista asiakirjoista;
  5. määritettävä niiden henkilöiden piiri, jotka ovat vastuussa asiakirjojen ja tietojen toimittamisesta tullitarkastuksen suorittaville tullivirkamiehille viimeistään kahden kalenteripäivän kuluessa siitä päivästä, jona päätös (määräys) on annettu suorittaa tarkastus paikan päällä;
  6. varmistaa inventaario paikan päällä tapahtuvan tullitarkastuksen aikana;
  7. varmistettava mahdollisuus ottaa näytteitä ja (tai) näytteitä tavaroista siinä tapauksessa, että tullitarkastusta suorittavat tullivirkailijat tekevät päätöksen tullitarkastuksen nimittämisestä;
  8. antaa paikan päällä tullitarkastuksen suorittavien tullivirkailijoiden pyynnöstä kirjallisia ja suullisia selityksiä tarkastettavan toiminnasta sekä toimittaa todistuksia ja laskelmia;
  9. suorittaa muita jäsenvaltioiden lainsäädännössä säädettyjä tehtäviä.

Tullitarkastuksessa tarvittavien asiakirjojen ja tietojen toimittaminen

 1. Jäsenvaltioiden valtion elimet toimittavat tulliviranomaisen pyynnöstä asiakirjat ja tiedot, jotka heillä on organisaatioiden ja yksittäisten yrittäjien rekisteröinnistä, verojen maksamisesta ja laskemisesta, tiedot ja (tai) kirjanpito- ja raportointiasiakirjat sekä muut asiakirjat ja tiedot, joita tarvitaan tullitarkastusten suorittamiseen, mukaan lukien ne, jotka muodostavat kaupallisia, pankki-, vero- ja muita lailla suojattuja salaisuuksia valtion, kaupallisen, pankki-, vero- ja verotussuojaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ja muut lain suojaamat salaisuudet.
 2. Pankit, muut kuin pankki- (luotto- ja rahoituslaitokset) ja tietyntyyppisiä pankkitoimia suorittavat järjestöt jäsenvaltiot toimittavat tulliviranomaisen pyynnöstä asiakirjoja ja tietoja järjestöjen ja yksittäisten henkilöiden pankkitilien saatavuudesta ja numeroista jäsenvaltioiden yrittäjille sekä tullintarkastuksessa tarvittavat asiakirjat ja varojen liikkumista koskevat tiedot näiden järjestöjen ja yksittäisten yrittäjien tileillä, mukaan lukien pankkisalaisuuksia sisältävät tiedot, jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti.
 3. Henkilöt, jotka liittyvät tarkastettuun henkilöön liiketoimiin (toimintoihin) tavaroilla, joille suoritetaan tullitarkastus, ovat velvollisia toimittamaan tulliviranomaisen pyynnöstä jäljennökset asiakirjoista ja muista tiedoista, jotka koskevat tarkastetun kanssa tehtyjä liiketoimia ja selvityksiä henkilö tai kolmansien osapuolten kanssa, jotka liittyvät liiketoimiin (toimintoihin) tällaisten tullitarkastuksen edellyttämien tavaroiden kanssa.