МЕНЮ

Tavaroiden tullausarvon määrittämisen oikeellisuuden tarkistaminen yhdellä menetelmällä

at
 1. Kun tarkistat täytön oikeellisuuden TPA (tapauksissa, joissa se on täytetty) valtuutetut virkamiehet tarkistavat, ovatko seuraavat TPA: ssa ilmoitetut tiedot toimitettujen asiakirjojen sisältämien tietojen mukaisia:
  • myyjän ja ostajan nimi (sukunimi, nimi, sukunimi (jos sellainen on)), kotiosoite (yksityishenkilöille) sekä heidän sijaintinsa - tiedot myyjän laskussa (laskussa);
  • TPA: n laskun (laskun) numero ja päivämäärä - laskussa (laskussa) määritetyt tiedot ja DT;
  • ulkomaankauppasopimuksen (sopimuksen) numerosta ja päivämäärästä sekä olemassa olevien hakemusten, lisäysten ja muutosten lukumäärästä ja päivämäärästä TPA: ssa - tässä sopimuksessa, sen liitteissä ja muutoksissa määritellyt tiedot sekä DT;
  • TPA: n toimitusehdoista - laskun (laskun), ulkomaankauppasopimuksen toimitusehdot;
  • tosiasiallisesti maksetun tai maksettavan hinnan arvosta, TPA: ssa - laskussa (laskussa) ja DT: ssä ilmoitettu arvo;
  • DTS: n valuuttakurssista - DT: ssä ilmoitettu valuuttakurssi;
  • sopimuksessa määrättyjen lisämaksujen ja (tai) vähennysten määrästä TPA: ssa - laskuihin (laskuihin) ja muihin asiakirjoihin sisältyvät tiedot;
  • tiedot DTS: n laatijasta - DT: ssä määritellyt tiedot.
 2. Tarkastaessaan tavaran tullausarvon määrittämismenetelmän ilmoittajan (tulliedustajan) tekemän valinnan oikeellisuutta valtuutetut virkamiehet suorittavat seuraavat toimet:
  1. selventää liiketoimen luonnetta ja ilmoitettua tullimenettelyä;
  2. todeta, että tavaroita myydään tullialueelle vietäväksi Euratom ja kauppa on ulkomaankaupan myynti- ja ostotapahtuma.
   Asiakirjatodiste EAEU: n tullialueelle vietäväksi tarkoitettujen tavaroiden myynnistä ovat ulkomaankaupan myyntisopimukset (maksetut toimitussopimukset), kaupalliset, pankki- (maksu) ja muut asiakirjat. Jos tavaroita ei myydä vietäväksi EAEU: n tullialueelle (esimerkiksi vastikkeettomat toimitukset, vaihtokauppa) tullausarvo ei voida määrittää sopimuksen 4 ja 5 artiklan mukaisesti;
  3. tarkista ja varmista, että seuraavat edellytykset tapahtuman arvon hyväksymiseksi tullausarvona täyttyvät:
   • a) ostajan oikeuksia käyttää ja luovuttaa tavaroita ei ole rajoitettu (esimerkiksi tavaroiden jälleenmyyntioikeuden rajoituksia), lukuun ottamatta rajoituksia, jotka
    • perustettu Euratomin elinten yhteisellä päätöksellä;
    • rajoittaa maantieteellistä aluetta, jolla tavaroita voidaan jälleenmyydä;
    • eivät vaikuta merkittävästi tavaroiden hintaan.
     Jos tällaisia ​​rajoituksia on, tullausarvoa ei voida määrittää sopimuksen 4 ja 5 artiklan mukaisesti;
   • b) tavaroiden myynti tai niiden hinta ei ole riippuvainen mistään ehdoista tai velvoitteista, joiden vaikutusta tavaroiden hintaan ei voida mitata (esimerkiksi: yhden nimen tavaran ostaminen, jolla on suuri kysyntä vain sillä ehdolla, että se ostetaan muu tavara, jolla on alhainen kysyntä; osallistuminen kolmansien osapuolten liiketoimeen, josta ei ole sovittu ulkomaan taloustoimenpiteessä ja josta aiheutuu kustannuksia, jotka liittyvät ostajan korvaamaan tavaroiden hankintaan, varastointiin, muodostamiseen; tosiasiallisesti maksettu tai maksettava hinta tavarat, vähennetään nostamalla työsopimuksessa tarkoitettujen palvelujen kustannuksia);
   • c) mikään osa tavaroiden myöhemmän myynnin, osittaisen luovutuksen tai tavaroiden käytön tuloista tai tuloista ei ole suoraan tai välillisesti myyjän vastuulla, ellei lisämaksuja voida periä 5 artiklan mukaisesti sopimuksen.
    Jos TPA osoittaa, että ulkomaankauppasopimuksessa ja (tai) muissa asiakirjoissa on ehtoja, joiden mukaan osa tavaroiden myöhemmän myynnin, tavaroiden eri tavalla luovuttamisen tai niiden käytön seurauksena saaduista tuloista on maksettava suoraan tai välillisesti myyjälle, valtuutetut virkamiehet ovat vakuuttuneita siitä, että tämä tulomäärä on määrällisesti määritetty, dokumentoitu ja ilmoitettu oikein TPA: ssa;
   • d) ostaja ja myyjä ovat toisiinsa yhteydessä olevia henkilöitä, ja tavaranhaltijan (tulliedustajan) toimittamat tai tulliviranomaisen muulla tavalla saamat tiedot osoittavat, että myyjän ja ostajan välinen suhde ei vaikuttanut tapahtuman arvoon.
 3. Jos edellytykset kauppa -arvon hyväksymiseksi tullausarvona täyttyvät, valtuutetut virkamiehet tarkistavat, että ilmoittajan (tulliedustajan) määrittämä ilmoitetun tullausarvon rakenne on oikea. Tarkastaessaan tavaranhaltijan (tulliedustajan) tekemien laskelmien oikeellisuutta valtuutetut virkamiehet suorittavat seuraavat toimet:
  1. tarkistaa tullausarvon laskentaperusteen määrittämisen oikeellisuus TPA: ssa:
   • a) tosiasiallisesti maksetun tai maksettavan hinnan laskelmien oikeellisuus ottaen huomioon alennukset (jos niitä on annettu) ja mahdollisuus ottaa ne huomioon tullausarvioinnin aikana;
   • b) myyjän ja tavaroiden ostajan välillä on sopimussuhde, jossa ostaja maksaa välilliset maksut myyjälle tai myyjälle kolmansille osapuolille (esimerkiksi mainonnasta maksettavat maksut osan tavaroiden hinnasta) ;
   • c) valuuttakurssin soveltamisen oikeellisuus ja ulkomaisen valuutan määrän muuntaminen Venäjän valuutaksi;
  2. tarkistaa lisämaksujen tarpeellisuuden ja oikeellisuuden tosiasiallisesti maksettuun tai maksettavaan hintaan tullausarvoa määritettäessä määrittämällä seuraavat seikat:
   • a) onko ostaja erillään tosiasiallisesti maksetusta tai maksettavasta hinnasta, palkkiot välittäjille (edustajille) ja palkkiot edustajille, jotka toimivat myyjän puolesta ja (tai) myyjän puolesta (esimerkiksi korvaus tavaroiden kuljetuksen järjestämisestä);
   • b) maksoiko ostaja tosiasiallisesti maksetusta tai maksettavasta hinnasta erillään pakkauskulut, joita tullin kannalta katsotaan kokonaisuutena tuontitavaroiden kanssa;
   • c) maksoiko ostaja pakkauskustannuksista erillään tosiasiallisesti maksetusta tai maksettavasta hinnasta, mukaan lukien pakkausmateriaalien ja pakkaustöiden kustannukset;
   • d) tarjoaako ostaja (suoraan tai välillisesti, maksutta tai alennettuun hintaan) sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 5 alakohdassa määriteltyjen tavaroiden ja palvelujen myyjälle tavaroita ja palveluja;
   • e) onko myyjällä oikeus suoraan tai välillisesti osaan tuloista (tuloista), jotka on saatu myöhemmän myynnin, eri tavalla luovutuksen tai tuontitavaroiden käytön seurauksena;
   • f) onko ostaja tosiasiallisesti maksetusta tai maksettavasta hinnasta erillään maksanut (kokonaan tai osittain) kuljetuksesta (kuljetuksesta), lastaamisesta, purkamisesta tai uudelleenlastauksesta ja muista tavaroiden kuljetukseen (kuljetukseen) liittyvistä toimista saapuminen yhdelle tullille EAEU: n alueelle;
   • g) maksoiko ostaja (kokonaan tai osittain) kansainvälisen tavaraliikenteen vakuutuksen erillään tosiasiallisesti maksetusta tai maksettavasta hinnasta;
   • h) sisältääkö ulkomaan taloustoimi lisenssin ja muita vastaavia maksuja teollis- ja tekijänoikeuksien käytöstä (mukaan lukien patenttimaksut, tavaramerkit, tekijänoikeudet), jotka liittyvät arvostettuihin (tuotuihin) tavaroihin ja jotka ostaja on suoraan tai välillisesti tuottanut tai asettaa ehdoksi arvioitujen tavaroiden myynnin määrään, joka ei sisälly näistä tavaroista tosiasiallisesti maksettuun tai maksettavaan hintaan. Jos määritetyn tarkastuksen tulosten perusteella ilmenee tarve lisämaksuihin tosiasiallisesti maksettuun tai maksettavaan hintaan, valtuutetut virkamiehet tarkistavat:
    • tekikö ilmoittaja (tulliedustaja) maksuja määrittäessään tullausarvon kokonaisuudessaan;
    • onko ilmoittajan (tulliedustajan) käyttämät tiedot määritettyjen maksujen täytäntöönpanossa dokumentoitu ja ovatko ne määrällisiä ja luotettavia;
  3. Tulliviranomainen hyväksyy vähennykset tosiasiallisesti maksetusta tai maksettavasta hinnasta, josta määrätään sopimuksen 5 artiklassa ja jonka tavaranhaltija (tulliedustaja) on ilmoittanut, seuraavissa tapauksissa:
   • jos tavaranhaltijan (tulliedustajan) ilmoittamat vähennykset on määrätty sopimuksen 2 artiklan 5 kohdassa;
   • jos väitetyt vähennykset tosiasiallisesti maksetusta tai maksettavasta hinnasta on korostettu ulkomaankauppasopimuksessa ja laskussa tai erillisellä tilillä;
   • jos tavaranhaltijan (tulliedustajan) käyttämät tiedot määritettyjen vähennysten toteuttamisessa on dokumentoitu ja ne ovat määrällisesti määritettyjä ja luotettavia.
 4. Ilmoittajan (tulliedustajan) suorittama todistus siitä, onko ilmoitetun tullausarvon ja sen kaikkien osien asiakirjavahvistus oikeassa, on arvioida ilmoittajan (tulliedustajan) toimittamien asiakirjojen ja niihin sisältyvien tietojen riittävyys ja luotettavuus. tullausarvon määrittämiseksi.
  Tarkastaessaan todistusta ilmoitetusta tullausarvosta ja sen kaikista osista valtuutetut virkamiehet tarkistavat asiakirjat, joiden perusteella tavara- ja TPA -ilmoitus on laadittu, sekä seuraavat tiedot:
  • luettelo tavaroista, joista ilmenee kunkin tuotteen täydellinen nimi, tiedot tavaramerkeistä, tuotemerkeistä, malleista, artikkeleista, standardeista ja vastaavista teknisistä ja kaupallisista ominaisuuksista, valmistajan nimi, yhteys tavaroiden määrän ja laadun todelliseen eroon kaupan ehtoihin;
  • maksuehdot;
  • tavaroiden toimitusehdot;
  • tosiasiallisesti maksetun tai maksettavan hinnan alennusten myöntämisehdot, jos alennuksia tarjotaan. Valtuutetut virkamiehet tarkistavat myös ilmoitetun tullausarvon ja sen kaikkien osien asiakirjatodisteiden todentamisen yhteydessä myös, ettei tapahtuman sisältöä ilmaisevissa asiakirjoissa ole kaupallisten, kuljetus-, (selvitys) ja muut samaan tavaraan liittyvät asiakirjat.
   Jos on merkkejä työkyvyttömyys tavarailmoituksessa ja TPA -ilmoituksessa ilmoitettujen tietojen tueksi toimitetuista asiakirjoista, tulliarvon määrittämismenetelmää sopimuksen 4 artiklan mukaisesti ei sovelleta.
 5. Tulliarvon määrittämisen oikeellisuuden viimeinen vaihe, jonka tarkoituksena on varmistaa, että tavaranhaltija (tulliedustaja) täyttää EAEU -lain ja Venäjän federaation tullilainsäädännön vaatimukset, on tarkistaa ilmoittajan (tulliedustajan) määrittämä tullausarvo RMS: ää käyttäen, mukaan lukien vertaamalla ilmoitettua tullia tavaroiden arvoon tulliviranomaisen saatavissa oleviin tietoihin, jotka koskevat liiketoimen arvoa samanlaisten ja (tai) samankaltaisten myytyjen tavaroiden kanssa ja tuodut EAEU: n tullialueelle, niiden myynnin kustannukset Venäjän kotimarkkinoilla sekä tiedot tavaroiden arvosta virallisten luetteloiden ja hinnastojen (julkiset tarjoukset) mukaisesti (jäljempänä - hintatiedot).