МЕНЮ

Tulliviranomaisten virkamiesten toimet lisätarkastuksen aikana

 1. Kun tulliviranomainen päättää suorittaa lisätarkastuksen, tavaroiden tullausarvon valvonta katsotaan puutteelliseksi tavaroiden tullausarvon tarkastusmenettelyn 12 lausekkeen perusteella. Tulliviranomaisten valtuutetut virkamiehet toteuttavat lisätoimenpiteitä tulliliiton komission 20.09. Päätöksen mukaisesti. 2010 № 376 "Tavaroiden tulli -ilmoituksen, valvonnan ja mukauttamisen menettelyistä". Koodeksin 2 artiklan 69 kohdan mukaisesti, jos lisätarkastusta ei voida suorittaa koodeksin 196 artiklassa asetetussa määräajassa, tavarat luovutetaan edellyttäen, että ilmoittaja antaa tullimaksun vakuuden tulliviranomaisten koodeksin 2 artiklan 88 kohdan mukaisesti laskemat tullit ja verot.
 2. Ylimääräinen tarkistus käsittää kyseisen liiketoimen lisäolosuhteiden ja tavaroiden myyntiehtojen selvittämisen, jotka aiheuttavat ristiriidan tavaroiden tullausarvon arvon ja tulliviranomaisen saatavilla olevien hintatietojen välillä, sekä selvitysten saamisesta tavaroiden tullausarvoa koskevien ilmoitettujen tietojen epätarkkuuden paljastuneista merkeistä.
  Tarkasteltaessa liiketoimen lisäolosuhteita ja tavaroiden myyntiehtoja valtuutetut virkamiehet huomaavat seuraavat asiat:
  • vastapuolten asema ja suhteet ulkomaankaupassa: välittäjän osallistuminen ulkomaankaupan toteuttamiseen, ostajan organisatorinen ja oikeudellinen muoto, on yksi vastapuolista ainoa edustaja, toisen vastapuolen ainoa jakelija tai ainoa kaupallisen käyttöoikeussopimuksen mukainen käyttäjä;
  • tietyn ulkomaankaupan järjestämisen ehdot: tavaroiden valinta- ja tilaustapa;
  • ulkomaankaupan kaupalliset ehdot: mekanismi tavaroiden hinnan muodostamiseksi, tavaroiden kaupallinen taso, maksutavat ja tavaroiden maksutapa, sopimuksessa määrätyt alennukset ja niiden tarjoamisen ehdot;
  • tavaroiden kuljetuksen (kuljetuksen) järjestämisen edellytykset: tavaroiden toimitusehdot, huolitsijan saatavuus, tavaran reitti ja kuljetustapa, tavaroiden varastointi kauttakulkumaassa, tavaroiden lastaus-, purkamis- tai uudelleenlastaustyöt, vakuutuksen olemassaolo tai puuttuminen;
  • tavaroiden kuvaus ja ominaisuudet: tavaroiden tekniset, toiminnalliset ja laatuominaisuudet, valmistus- ja pakkausmenetelmät, tämäntyyppisten tavaroiden kaupan markkinaolosuhteet;
  • tavaroiden myynnin edellytykset maiden alueella - Euraasian talousliiton jäsenet: tavaroita käytetään omaan tuotantoon ja (tai) kulutukseen tai myyntiin, palkkion määrä hintaan.

Koodeksin 3 artiklan 69 kohdan mukaisesti valtuutetulla henkilöllä on tavaroiden tullausarvoa koskevien ilmoitettujen tietojen lisätarkistuksen osalta oikeus pyytää lisäasiakirjoja ja tietoja tavaranhaltijalta (tulliedustajalta) liitteen mukaisesti Nro 3 tavaroiden tullausarvon valvontamenettelyyn, joka on hyväksytty tulliliittokomission päätöksellä 20.09. 2010 nro 376 "Tavaroiden tullausarvon ilmoittamis-, valvonta- ja säätömenettelyistä" (jäljempänä tavaroiden tullausarvon valvonta) ja selitykset, joiden luettelo on mainittu päätöksessä tarkastus, jonka muotoa säännellään tavaroiden kustannusten tullivalvontamenettelyn liitteessä 2.

Valtuutetut virkamiehet analysoivat ilmoittajalta (tulliedustajalta) saatuja muita asiakirjoja ja tietoja.

Tavaran tullausarvon tarkastusmenettelyn kohdan 18 mukaisesti valtuutetulla viranomaisella on osana tavaroiden ilmoitetun tullausarvon lisätarkastusta oikeus periä ja analyysi lisätiedot arvioitavien tavaroiden kanssa identtisten tai samankaltaisten tavaroiden kustannuksista, mukaan lukien tiedustelujen lähettäminen valtion elimille ja muille organisaatioille.

 1. Tavaroiden tullausarvon valvontamenettelyn lausekkeen 14 mukaisesti virkamies määrittää erityisen luettelon lisäpyydetyistä asiakirjoista, tiedoista ja selityksistä ottaen huomioon ilmoitettujen tietojen epäluotettavuuden merkit tullin arvon osalta arvioitaessa tavaroita sekä ottaen huomioon kyseisen liiketoimen olosuhteet ja olosuhteet, fyysiset ominaisuudet, laatu ja maine tuontitavaroiden markkinoilla.
 2. Tulliviranomaisen valtuutetut virkamiehet suorittavat liiketoimen erityisedellytyksistä riippuen joitakin seuraavista toimista suorittaessaan lisätarkastuksen tavaran tulli -arvon ilmoittamisesta (tulliedustaja) tavaroiden tullausarvon valvontaan):
  1. tuotteen hintatietojen analyysi tuotteen todellisen hinnan määrittämiseksi maailmanmarkkinoilla;
  2. tavaroiden kauppaan liittyvien tärkeimpien hinnoittelutekijöiden tunnistaminen, myös Internet- ja tietoliikenneverkon avulla;
  3. pyytää hintatietoja virallisilta edustustoilta ja jälleenmyyjiltä;
  4. pyynnön Euraasian talousliiton alueella sijaitsevalta ulkomaankaupalta ja / tai konsulaatilta (jonka asukas on liiketoimen ulkomainen vastapuoli) (Venäjän liittovaltion tulliviranomaisen tulliyhteistyöosaston kautta) :
   • kun yritys - vastapuoli / lähettäjä / valmistaja - vahvistaa tuontituotteiden tuotannon;
   • hintatiedot (hinnastot);
   • tiedot venäläisen organisaation nimestä sopimusten mukaisesti, joiden kanssa tavaroita tuodaan Venäjän federaatioon;
   • tiedot ulkomaisen vastapuolen perustajista;
  5. vieraan valtion tulliviranomaisen pyyntö (Venäjän liittovaltion tulliviranomaisen tulliyhteistyöosaston välityksellä) saadakseen kopiot vientitullausilmoituksista, laskuista ja ulkomaankauppasopimuksista (sopimuksista), jotka on toimitettu tulli -ilmoitusta varten ulkomaisessa valtiossa ;
  6. tullitarkastuksen suorittaminen tullikoodeksin 20 luvun mukaisesti tullitarkastuksen aikana.
 3. Tulliviranomaisen valtuutetun henkilön toimintajärjestys, jos tavaranhaltija (tulliedustaja) ei toimita tulliviranomaisen pyytämiä asiakirjoja, hyväksytään tavaroiden tullausarvon tarkastusmenettelyn kohdassa 21.
 4. Ilmoittajan (tulliedustajan) ilmoittaman tullausarvon ja tulliviranomaisen saatavilla olevien hintatietojen välinen ristiriita ei ole tulliviranomaisen perusta tehdä päätös tavaroiden tullausarvon mukauttamisesta selittämättä syitä tällaiselle eroavuudelle. ohjeiden määräämällä tavalla. Tulliviranomaisten tekemä päätös tavaroiden tullausarvon mukauttamisesta perustuu siihen, että tavaroiden tullausarvon määrittämismenetelmien soveltamisvaatimuksia ja -edellytyksiä sekä asiakirjojen vahvistamista koskevia ehtoja ei ole noudatettu, sopimuksen määräysten mukaista tietojen määrällistä varmuutta ja luotettavuutta.