МЕНЮ

Tullien, muiden asiakirjojen ja (tai) tietojen tarkastus aloitettiin ennen tavaroiden luovuttamista

 1. Jos tulli -ilmoituksen toimittamisen yhteydessä ei ole toimitettu tulli -ilmoituksessa ilmoitettuja tietoja vahvistavia asiakirjoja, tulliviranomaisella on oikeus pyytää tavaranhaltijalta todennettuja tietoja koskevia asiakirjoja, joista on ilmoitettu tulli -ilmoitus.
 2. Ilmoittajan on toimitettava tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti pyydetyt asiakirjat viimeistään 4 tuntia ennen 3 §:n 119 momentissa säädetyn määräajan päättymistä. TC EAEU.
 3. Jos ilmoittaja ei toimita tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti pyydettyjä asiakirjoja, tulliviranomainen kieltäytyy luovuttamasta tavaroita tullikoodeksin 125 artiklan mukaisesti Euratom.
 4. Tulliviranomaisella on oikeus pyytää kaupallisia, kirjanpitoasiakirjoja, alkuperätodistus ja (tai) muut asiakirjat ja (tai) tiedot, mukaan lukien kirjalliset selitykset, jotka ovat tarpeen tulli -ilmoituksessa ilmoitettujen todennettujen tietojen ja (tai) muiden asiakirjojen sisältämien tietojen paikkansapitävyyden ja täydellisyyden toteamiseksi seuraavissa tapauksissa:
  1. tulli -ilmoitusta jätettäessä tai tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti toimitetut asiakirjat eivät sisällä tarvittavia tietoja tai eivät vahvista ilmoitettuja tietoja asianmukaisesti;
  2. tulliviranomainen paljasti merkkejä siitä, että EAEU: n tullikoodeksin määräyksiä ja muita kansainvälisiä sopimuksia ja tullisääntelyä koskevia säädöksiä ja (tai) jäsenvaltioiden lainsäädäntöä ei ole noudatettu, mukaan luettuina tietojen virheellisyys tällaisia ​​asiakirjoja.
 5. Tämän artiklan 4 kohdan mukaisen tavaranhaltijan asiakirjoja ja (tai) tietoja koskevan pyynnön on oltava perusteltu ja siinä on oltava luettelo merkeistä, jotka osoittavat, että tulli-ilmoituksessa ilmoitetut tiedot ja (tai) muiden asiakirjojen sisältämät tiedot ovat asianmukaiset. ei vahvistettu tai ne voivat olla epätarkkoja, luettelon lisäksi pyydetyistä asiakirjoista ja (tai) tiedoista sekä tällaisten asiakirjojen ja (tai) tietojen toimittamisen ehdot.
  Pyydettävien asiakirjojen ja (tai) tietojen luettelon määrittää tulliviranomaisen virkamies tarkistettavien tietojen perusteella ottaen huomioon tavarakaupan ehdot, tavaroiden ominaisuudet, käyttötarkoituksen sekä muut olosuhteet .
 6. Pyytäessään asiakirjoja ja (tai) tietoja tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti vahvistaakseen tullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien määrään vaikuttavat tiedot tulliviranomainen ilmoittaa tavaranhaltijalle mahdollisuudesta tehdä tavaroiden luovutus Euratomin tullikoodeksin 121 artiklan mukaisesti. Tässä tapauksessa tulliviranomainen lähettää ilmoittajalle laskelman vakuuden määrästä tullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien maksamisvelvollisuuden täyttämiseksi, lukuun ottamatta tapauksia, jotka on määritelty 121 artiklan mukaisesti. Euratomin tullikoodeksin mukaan, kun tullien, verojen, erityisten polkumyynnin vastaisten maksujen vakuuden antaminen ei edellytä tasoitustulleja.
  Lomake tullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien, tasoitustullien maksamisvelvollisuuden täyttämistä koskevan vakuuden laskemiseksi, tällaisen laskennan rakenne ja muoto sähköisen asiakirjan muodossa sekä täyttömenettely komissio määrittää ne.
 7. Ilmoittajan on toimitettava tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti pyydetyt asiakirjat ja (tai) tiedot tai selitykset syistä, joiden vuoksi näitä asiakirjoja ja (tai) tietoja ei voida toimittaa ja (tai) puuttua:
  1. viimeistään 4 tuntia ennen EAEU: n tullikoodeksin 3 artiklan 119 kohdassa tarkoitetun määräajan päättymistä - jos asiakirjojen ja (tai) tietojen pyyntö liittyy tulli -ilmoitukseen ja asiakirjoihin sisältyvien tietojen tarkistamiseen toimitetaan tulli -ilmoitusta jätettäessä;
  2. viimeistään 2 tuntia ennen EAEU: n tullikoodeksin 3 artiklan 119 kohdassa tarkoitetun määräajan päättymistä, jos asiakirjojen ja (tai) tietojen pyyntö liittyy tulli -ilmoitukseen ja asiakirjoihin sisältyvien tietojen tarkistamiseen toimitettu tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja tarkistetut tiedot eivät vaikuta tullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien määrään;
  3. viimeistään 1 arkipäivä ennen määräajan päättymistä, jonka tulliviranomainen on vahvistanut tavaran luovutuspäivän pidentämiselle EAEU: n tullikoodeksin 4 artiklan 6-119 kohdan mukaisesti, - jos asiakirjapyyntö ja tai) tiedot liittyvät tulli-ilmoitukseen ja tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti toimitettuihin asiakirjoihin sisältyvien tietojen tarkistamiseen, ja tarkistettavat tiedot vaikuttavat tullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien määrään.
 8. Jos asiakirjoja ja (tai) tietoja, joita pyydetään tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti, mukaan lukien kirjalliset selitykset tai selitykset syistä, miksi tällaisia ​​asiakirjoja ja (tai) tietoja ei voida toimittaa ja (tai) puuttuvat, ei toimiteta tämän artiklan 7 kohdassa vahvistetuin ehdoin ja EAEU: n tullikoodeksin 121 artiklassa säädetty edellytys ei täyty, tulliviranomainen kieltäytyy luovuttamasta tavaroita EAEU: n tullikoodeksin 125 artiklan mukaisesti.
 9. Henkilöiden, joilta niitä pyydetään, on toimitettava tämän artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti pyydetyt asiakirjat ja (tai) tiedot yhdessä sarjassa (samanaikaisesti) kutakin pyyntöä varten.
  Tulliviranomaisen pyytämien asiakirjojen ja (tai) tietojen yhteydessä henkilöt, joilta niitä pyydetään, voivat toimittaa muita asiakirjoja ja (tai) tietoja tulli -ilmoituksessa ilmoitettujen tietojen paikkansapitävyyden ja täydellisyyden varmistamiseksi. (tai) muihin asiakirjoihin sisältyvät tiedot.
 10. Kun tullitarkastus, muut asiakirjat ja (tai) tiedot on suoritettu ennen tavaroiden luovuttamista, jos asiakirjat ja (tai) tiedot, jotka on toimitettu tämän artiklan mukaisesti, tai selitys syistä, miksi tällaiset asiakirjat ja (tai) tiedot ei voida toimittaa ja (tai) puuttua, tai muussa muodossa suoritetun tullitarkastuksen tulokset ja (tai) tavaroiden ja (tai) asiakirjojen tullitarkastukset, jotka on suoritettu osana tällaista tarkastusta, vahvistavat tarkastuksen tarkkuuden ja (tai) täydellisyyden tulliviranomainen luovuttaa tavarat EAEU -sopimuksen 118 artiklan mukaisesti.
 11. Kun tullitarkastus, muut asiakirjat ja (tai) tiedot on suoritettu ennen tavaroiden luovutusta, jos asiakirjat ja (tai) tiedot, jotka on toimitettu tämän artiklan mukaisesti, tai selitys syistä, miksi tällaiset asiakirjat ja (tai) tiedot ei voida toimittaa ja (tai) puuttuvat, tai muussa muodossa suoritetun tullitarkastuksen tulokset ja (tai) tavaroiden ja (tai) asiakirjojen osana tarkastusta suoritetut tullitarkastukset eivät vahvista paikkansapitävyyttä ja (tai) täydellisyyttä tarkastettavista tiedoista ja (tai) eivät poista perusteita tarkastuksen suorittamiselle, muita asiakirjoja ja (tai) tietoja, tulliviranomainen lähettää käytettävissään olevien tietojen perusteella muutospyynnön (täydentää) tulli -ilmoituksessa ilmoitetut tiedot ennen tavaroiden luovuttamista Euratomin tullikoodeksin 112 artiklan mukaisesti.
 12. Jos tulli-, muita asiakirjoja ja (tai) tietoja ei voida tarkistaa EAEU: n tullikoodeksin 119 artiklassa vahvistetussa tavaroiden luovutuksen määräajassa, mukaan lukien asiakirjojen ja (tai) tietojen toimittamatta jättämisen vuoksi tämän artiklan 7 kohdassa asetetuissa määräajoissa tulliviranomainen ilmoittaa tavaranhaltijalle mahdollisuudesta vapauttaa tavarat EAEU: n tullikoodeksin 121 artiklan mukaisesti.
 13. Kun tavarat luovutetaan EAEU: n tullikoodeksin 121 artiklan mukaisesti, tullien, muiden asiakirjojen ja (tai) tietojen tarkastus suoritetaan loppuun tavaroiden luovutuksen jälkeen tämän artiklan 14--18 kohdan mukaisesti.
 14. Tulliviranomaisen pyytämät asiakirjat ja (tai) tiedot, joita ei ole toimitettu tämän artiklan 7 kohdassa asetetussa määräajassa tullin tarkastuksen loppuun saattamiseksi, tavaranhaltija voi toimittaa muita asiakirjoja ja (tai) tietoja tavaroiden luovutuksen jälkeen enintään 60 kalenteripäivän kuluessa tulli -ilmoituksen rekisteröintipäivästä, lukuun ottamatta Euratomin tullikoodeksin 2 artiklan 314 kohdassa tarkoitettua tapausta.
  Tulliviranomainen suorittaa tullin, muiden asiakirjojen ja (tai) tietojen tarkistamisen viimeistään 30 kalenteripäivän kuluessa pyydettyjen asiakirjojen ja (tai) tietojen toimittamisesta, ja jos tällaisia ​​asiakirjoja ja (tai) tietoja ei toimiteta tämän kohdan ensimmäisessä kohdassa vahvistetussa määräajassa - kyseisen ajanjakson päättymispäivästä.
 15. Jos tämän artiklan mukaisesti esitetyt asiakirjat ja (tai) tiedot tai selitykset syistä, miksi tällaisia ​​asiakirjoja ja (tai) tietoja ei voida toimittaa ja (tai) puuttuvat, älä poista tullien, muiden asiakirjojen ja ( tai) tiedot, tulliviranomaisella on ennen tämän artiklan 14 kohdan toisessa kohdassa vahvistetun määräajan päättymistä oikeus pyytää lisäasiakirjoja ja (tai) tietoja, mukaan lukien kirjalliset selitykset, jotka ovat tarpeen luotettavuuden ja tulli -ilmoituksessa ilmoitettujen todennettujen tietojen täydellisyys ja (tai) muiden asiakirjojen sisältämät tiedot.
  Tällaiset lisäasiakirjat ja (tai) tiedot, mukaan lukien kirjalliset selitykset, on toimitettava viimeistään 10 kalenteripäivän kuluessa siitä päivästä, jona tulliviranomainen on rekisteröinyt pyynnön.
 16. Kun lähetetään pyyntö lisäasiakirjojen ja (tai) tietojen toimittamisesta, mukaan lukien kirjalliset selitykset, tämän artiklan 14 lausekkeen toisessa kohdassa määrätty määräaika keskeytetään päivästä, jona tulliviranomainen rekisteröi tällaisen pyynnön, ja sitä jatketaan päivästä, jona tulliviranomainen vastaanottaa lisäasiakirjoja ja (tai) tietoja, mukaan lukien kirjalliset selitykset, ja jos niitä ei toimiteta - niiden toimittamisajan päättymispäivästä.
 17. Tullitarkastuksen jälkeen muut asiakirjat ja (tai) tiedot siinä tapauksessa, että tämän artiklan mukaisesti toimitetut asiakirjat ja (tai) tiedot tai selitykset syistä, joiden vuoksi näitä asiakirjoja ja (tai) tietoja ei voida toimittaa, ja (tai ) puuttuvat tai muussa muodossa suoritetun tullitarkastuksen tulokset ja (tai) tavaroiden ja (tai) asiakirjojen tullitarkastukset, jotka on tehty osana tällaista tarkastusta, eivät vahvista EAEU: n tullikoodeksin määräysten noudattamista, muut kansainväliset sopimukset ja säädökset tullisääntelyn ja jäsenvaltioiden lainsäädännön alalla, mukaan lukien tarkastettavien tietojen luotettavuus ja (tai) täydellisyys, ja (tai) eivät poista perusteita tullin, muiden asiakirjojen tarkastamiselle ja (tai) tiedot, tulliviranomainen tekee käytettävissään olevien tietojen perusteella päätöksen tulli -ilmoituksessa ilmoitettujen tietojen muutoksista (lisäyksistä) EAEU: n tullikoodeksin 112 artiklan mukaisesti.
 18. Tullin tarkastuksen jälkeen muut asiakirjat ja (tai) tiedot siinä tapauksessa, että tulliviranomaisen tämän artiklan 4 ja 15 kohdan mukaisesti pyytämät asiakirjat ja (tai) tiedot tai selitys syistä, miksi asiakirjoja ja (tai) tietoja ei saa toimittaa ja (tai) puuttua, ei toimiteta tässä artiklassa vahvistetuissa määräajoissa, tulliviranomainen tekee käytettävissään olevien tietojen perusteella päätöksen muutoksista (lisäyksistä) tulli -ilmoituksessa ilmoitettuihin tietoihin EAEU: n tullikoodeksin 112 artiklan mukaisesti.
 19. Kun tullitarkastus on saatu päätökseen, muut asiakirjat ja (tai) tiedot siinä tapauksessa, että tämän artiklan mukaisesti toimitetut asiakirjat ja (tai) tiedot, tullitarkastuksen tulokset muussa muodossa ja (tai) tavaroiden tullitarkastus tai) tällaisen tarkastuksen yhteydessä tehdyt asiakirjat, jotka vahvistavat todennettujen tietojen paikkansapitävyyden ja (tai) täydellisyyden, tulliviranomainen ilmoittaa tavaranhaltijalle tullin tarkastuksen päättymisestä, muut asiakirjat ja (tai) tiedot ja palauttamismahdollisuudesta (kuittaus), jolla varmistetaan Euratomin tullikoodeksin 1 artiklan 121 kohdan mukaisesti säädetyn tullien, verojen, erityisten polkumyyntitullien ja tasoitustullien maksamisvelvollisuuden täyttäminen.
 20. Tullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien maksamisvelvollisuuden täyttämisen vakuuden palautus (kuittaus) suoritetaan tullikoodeksin 7 artiklan 63 kohdan, 10 luvun ja 76 artiklan mukaisesti EAEU: n