МЕНЮ

ETY:n neuvoston päätös nro 130, 12.11.2021

EAEU:n tullialueella pakollisen vaatimustenmukaisuuden arvioinnin alaisten tuotteiden tuontimenettelystä EAEU:n tullialueelle

Teknisistä määräyksistä tehdyn pöytäkirjan 8 kohdan mukaisesti Euratom (EAEU-sopimuksen liite nro 9, päivätty 29.05.2014), EAEU:n tullikoodeksin 2 artiklan 7 kohta ja työjärjestyksen liitteen nro 33 1 kohta ECEETY:n neuvosto päätti:

 1. Hyväksyä liitteenä oleva menettely EAEU:n tullialueella pakollisen vaatimustenmukaisuuden arvioinnin alaisten tuotteiden tuontia varten EAEU:n tullialueelle.
 2. Vahvistetaan, että luetteloihin tuotteista, joista tulli-ilmoituksen tekemiseen liitetään asiakirjat, jotka koskevat EAEU:n teknisten määräysten vaatimusten täyttymistä, tai tiedot tällaisista asiakirjoista, jotka on hyväksytty ennen tämän lain voimaantuloa. Päätökset ovat voimassa tällä päätöksellä hyväksytyssä menettelyssä määriteltyihin tarkoituksiin EAEU:n teknisten määräysten vaatimusten mukaisuuden pakollisen arvioinnin kohteena oleville tuoteluetteloille, joiden osalta tullimenettelyyn asetettaessa teknisten määräysten noudattaminen toimenpiteet vahvistetaan.
 3. Tunnustaa pätemättömäksi ETY:n hallituksen 294 päätös nro 25.12.2012 "Tulliliiton tullialueelle tuontimenettelyä koskevista määräyksistä, joille on asetettu pakollisia vaatimuksia tulliliiton tullialueelle tulliliiton puitteissa".
 4. Tämä päätös tulee voimaan 60 päivän kuluttua sen virallisesta julkaisemisesta.

 

EAEU:n tullialueella pakollisen vaatimustenmukaisuuden arvioinnin alaisten tuotteiden tuonti EAEU:n tullialueelle

 1. Tämä menettely on kehitetty EAEU:n teknisiä määräyksiä koskevan pöytäkirjan (EAEU-sopimuksen 8 liite nro 9), EAEU:n tullikoodeksin (jäljempänä 29.05.2014 artiklan 2 kohdan) 7 kohdan mukaisesti. jäljempänä tullikoodeksi) ja määrää menettelyn, jolla EU:n tullialueella (jäljempänä unioni) tuodaan EU:n tullialueelle pakollisen vaatimustenmukaisuuden arvioinnin alaisia ​​tuotteita, joiden osalta tullille asetettuna menettelyt, teknisten määräysten toimenpiteiden noudattaminen varmistetaan (jäljempänä maahantuotu (maahantuotu) tuotteet) sekä tapaukset ja menettely, joilla varmistetaan tällaisten tuotteiden teknisten määräysten toimenpiteiden noudattaminen.
 2. Tuotuihin (tuontiin) tuotteisiin liittyvien teknisten määräysten toimenpiteiden noudattaminen vahvistetaan seuraavissa tapauksissa:
  • a) tuodut (tuodut) tuotteet sisältyvät tuoteluetteloihin, jollei unionin teknisten määräysten vaatimusten noudattamisesta on tehtävä pakollinen arviointi, jonka osalta tullimenettelyyn asetettaessa varmistetaan ETY:n hallituksen hyväksymien teknisten määräysten noudattaminen;
  • b) tuodut (tuodut) tuotteet sisältyvät tulliliiton komission 28.01.2011. tammikuuta 526 tekemällä päätöksellä nro XNUMX hyväksyttyyn yhtenäiseen luetteloon tuotteista, joille on asetettu pakollisia vaatimuksia tulliliiton puitteissa, ja näille tuotteille jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti Unioni (jäljempänä "jäsenvaltiot") asettaa pakollisia vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevia vaatimuksia.
 3. Teknisten määräysten toimenpiteiden noudattaminen maahantuoduissa (tuoduissa) tuotteissa, joille unionin tekniset määräykset edellyttävät vaatimustenmukaisuuden arviointia valtion rekisteröinnin tai eläinlääkintä- ja terveystarkastuksen muodossa, vahvistetaan komission päätösten mukaisesti. tulliliiton nro 299 28.05.2010 ja nro 317, päivätty 18.06.2010 .
 4. Asiakirjat, jotka vahvistavat teknisten määräysten noudattamisen, ovat:
  • a) tämän menettelyn 2 kohdan "a" alakohdassa määritellyille maahantuoduille (tuoduille) tuotteille - unionin teknisessä määräyksessä (teknisissä määräyksissä) säädetty vaatimustenmukaisuuden arviointiasiakirja (vaatimustenmukaisuustodistus unionin teknisten määräysten vaatimukset, vaatimustenmukaisuusvakuutus unionin teknisten määräysten vaatimukset, pienveneen luokitustodistus, rekisteröintitodistus (valtiorekisteröinti), ajoneuvotyypin hyväksyntä (alustatyypin hyväksyntä) tai muu teknisissä määräyksissä määrätty asiakirja unionista);
  • b) tämän menettelyn 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetuille tuoduille (tuoduille) tuotteille - sen jäsenvaltion lainsäädännössä säädetty vaatimustenmukaisuuden arviointiasiakirja, jonka alueella pakollisen vaatimustenmukaisuuden arvioinnin alaiset tuotteet asetetaan tullimenettelyihin, tai yhdelle lomakkeelle laadittu vaatimustenmukaisuustodistus tai vaatimustenmukaisuusvakuutus pakollisen vaatimustenmukaisuuden arvioinnin piiriin kuuluville tuotteille, jotka sisältyvät yhtenäiseen luetteloon tuotteista, joiden vaatimustenmukaisuus on vahvistettava vaatimustenmukaisuustodistusten ja vaatimustenmukaisuusvakuutusten myöntämisen yhteydessä yhtenäisessä muodossa, hyväksytty Tulliliiton komission päätöksellä nro 620, 07.04.2011 .
 5. Tuotujen (maahantuotujen) tuotteiden teknisten määräysten noudattaminen, lukuun ottamatta tämän menettelyn 3 kohdassa tarkoitettuja tuotteita, varmistetaan, kun nämä tuotteet asetetaan seuraaviin tullimenettelyihin:
  • a) luovutus kotimaiseen kulutukseen, lukuun ottamatta tapausta, jossa tuotteet asetetaan tähän tullimenettelyyn, joiden osalta teknisten määräysten toimenpiteiden noudattaminen varmistettiin asetettaessa vapaan tullialueen tullimenettelyyn tämän kohdan b alakohdan mukaisesti, jos tuolloin tulliviranomaisen tavarailmoituksen rekisteröinnistä asiakirja, joka vahvistaa teknisten määräysten noudattamisen tällaisten tuotteiden maahantuonnissa, tai tullikoodeksin 2 artiklan 246 kohdassa tarkoitettu tapaus;
  • b) vapaa tullialue (vain tullikoodeksin 1 artiklan 455 kohdassa määriteltyjen vapaa- (erityis-, erityis-) talousvyöhykkeiden alueilla. Teknisten määräysten toimenpiteiden noudattamisen varmistuksen piirteet voidaan määrittää ETY:n neuvoston päätöksellä;
  • c) kieltäytyminen valtion hyväksi;
  • d) erityinen tullimenettely (jos teknisten määräysten toimenpiteiden noudattaminen on edellytys erillisen tavaraluokan asettamiselle erityiseen tullimenettelyyn).
 6. Vahvistus teknisten määräysten toimenpiteiden noudattamisesta tämän menettelyn kohdan 5 mukaisesti ei edellytä maahantuotujen (tuotujen) tuotteiden osalta, jos nämä tuotteet ovat:
  • a) näytteet (näytteet) tuotteista, jotka tuodaan maahan (tuodaan) tutkimusta (testausta) ja mittauksia varten edellyttäen, että ilmoittajalla on sopimus vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen (tuotteen sertifiointielimen tai testauslaboratorion (keskus)) kanssa. asiaa koskeva unionin tekninen määräys tai tällaisen vaatimustenmukaisuuden arviointielimen (tuotteen sertifiointielin tai testauslaboratorio (keskus)) kirjeet, joissa vahvistetaan näihin tarkoituksiin tarvittavien tuotteista tuotujen näytteiden (näytteiden) määrä;
  • b) näytteet (näytteet) tuotteista, jotka tuodaan (tuodaan) laboratorioiden välisiin vertailutesteihin (laboratorioiden väliset vertailut), mittauslaitteiden verifiointiin tai kalibrointiin, standardien vertailuun edellyttäen, että ilmoittajalla on sopimus laboratorioiden välisistä vertailutesteistä (laboratorioiden väliset vertailut), mittauslaitteiden todentaminen tai kalibrointi, standardien vertailu, näihin tarkoituksiin tarvittavien tuotteista tuotujen näytteiden (näytteiden) lukumäärän vahvistaminen;
  • c) näytteet (vakionäytteet, kopiot) tuotteista, jotka tuodaan maahan (tuodu) tapahtuman edellyttämässä määrässä, painossa tai tilavuudessa (edellyttäen, että tavaranhaltijalla on liiketoimen vahvistava asiakirja, ja tapahtuman puuttuessa - jos tavaranhaltijalla on asiakirja, joka vahvistaa oikeuden omistaa, käyttää ja (tai) luovuttaa tällaisia ​​näytteitä), ja sitä käytetään tutkimus- ja kehitystyön suorittamiseen, lukuun ottamatta alakohdissa tarkoitettua tutkimusta (testausta) ja mittauksia. tämän kohdan "a", "b" ja "d" ";
  • d) näytteitä (kopioita) tuotteista, jotka tuodaan maahan (tuodu) tapahtuman edellyttämässä määrässä, painossa tai tilavuudessa (edellyttäen, että tavaranhaltijalla on liiketoimen vahvistava asiakirja, ja jos kauppaa ei tapahdu - jos tavaranhaltijalla on asiakirja, joka vahvistaa tällaisten näytteiden (kopioiden) hallussapito-, käyttö- ja (tai) hävittämisoikeuden, ja sitä käytetään edustavaan tarkoitukseen matkamuistona tai myynninedistämismateriaalina, lukuun ottamatta kohdissa "a" - "c" tarkoitettuja tarkoituksia. " tämän kohdan;
  • e) varaosat, jotka ulkomaisen valmiiden tuotteiden valmistajan valtuuttama henkilö tuo (maahan maahan) kyseisen henkilön aiemmin unionin tullialueelle tuomien tai tuomien valmiiden tuotteiden huoltoon ja (tai) korjaamiseen, sekä jäsenvaltion valmistaja tai hänen valtuuttama henkilö huoltamaan ja (tai) korjaamaan aiemmin valmistettuja ja liikkeeseen laskettuja valmiita tuotteita, joiden osalta on varmistettu, että ne täyttävät pakolliset vaatimukset, edellyttäen, että vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevat asiakirjat esitetään valmiista tuotteista tulliviranomaisille (mukaan lukien vanhentuneet)huoltoa ja (tai) korjausta vaativat ja (tai) tiedot tällaisista asiakirjoista.
   varaosat erilliset osat, jotka on tarkoitettu samojen käytössä olevien (kuluneiden, viallisten, viallisten) osien vaihtoon (korjaukseen) tuotteen toimintakuntoisen kunnon ylläpitämiseksi tai palauttamiseksi ilman tarkoitusta niiden jakelussa unionin tullialueella. kaupallisen toiminnan
  • f) komponentit, komponentit, raaka-aineet ja (tai) materiaalit tuotteiden tuotantoon (valmistukseen) unionin tullialueella, jotka maahantuo (tuo) tällaisten tuotteiden valmistaja tai tämän valtuuttama henkilö tuotteiden valmistukseen (valmistukseen) yksinomaan tavaranhaltijan tarkoituksiin (ellei unionin teknisissä määräyksissä toisin säädetä) edellyttäen, että tavaranhaltijalla on asiakirja, joka vahvistaa liiketoimen, ja jos kauppaa ei ole tapahtunut - jos ilmoittajalla on asiakirja, joka vahvistaa oikeuden omistaa, käyttää ja (tai) luovuttaa tällaisia ​​osia, komponentteja, raaka-aineita ja (tai) materiaaleja;
  • g) tavarat, jotka tuodaan (tuodaan) unionin tullialueella sijaitseviin diplomaatti- ja konsuliedustustoihin (tullikoodeksin 2 artiklan 3 kohdan 2 alakohdan mukaisesti), valtioiden edustustojen osoitteeseen kansainväliset järjestöt, kansainväliset järjestöt tai niiden edustustot, jotka nauttivat erioikeuksia ja (tai) vapauksia jäsenvaltioiden kanssa kolmannen osapuolen kanssa tehtyjen kansainvälisten sopimusten sekä jäsenvaltioiden, muiden järjestöjen tai niiden edustustojen välisten kansainvälisten sopimusten mukaisesti (3 alakohdan mukaisesti). Tullikoodeksin 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti) edellyttäen, että he jättävät tulliviranomaisille perustellun hakemuksen näiden tavaroiden kulutukseen (käyttöön) yksinomaan näiden edustustojen, laitosten tai järjestöjen toimesta;
  • h) humanitaarinen ja tekninen apu, joka tuodaan (maahan maahan) jäsenvaltion lainsäädännössä säädetyn menettelyn mukaisesti, jos siitä säädetään kyseisen jäsenvaltion lainsäädännössä;
  • i) tavarat, jotka ovat välttämättömiä luonnonkatastrofien sekä luonnon ja ihmisen aiheuttamien hätätilanteiden seurausten poistamiseksi, mikä vahvistetaan toimittamalla tulliviranomaisille jäsenvaltion hätätilanteiden alalla valtuutetun valtion elimen kirjallinen vahvistus siitä, että maahantuodut tavarat on tarkoitettu tiettyihin tarkoituksiin;
  • j) tuotteet, jotka olivat käytössä (käytössä) (ellei unionin teknisissä määräyksissä toisin säädetä);
  • k) kappaletuotteen erillinen kopio (jäljempänä yksi kappale) tai sarja kappaletuotteen kopion elementtejä, jotka ovat yhteensopivia ja joilla on sama tarkoitus, niistä yhden kappaleen valmistamiseksi (jäljempänä - kappale). osasarja), jotka tuodaan (tuodaan) kaupan mukaisesti (jos tuodaan osasarja - tapahtuman määräämässä määrässä) (edellyttäen, että ilmoittajalla on asiakirja, joka vahvistaa liiketoimen, ja jos kauppaa ei tapahdu - jos ilmoittajalla on asiakirja, joka vahvistaa oikeuden omistaa, käyttää ja (tai) määrätä tällainen yksittäinen kappale (osasarja)) ja niitä käytetään tarpeisiin, jotka sulkevat pois niiden jakelun unionin tullialueella kaupallisen toiminnan yhteydessä vastikkeetta tai hyvitettävästi (ellei unionin teknisissä määräyksissä toisin säädetä). Yksittäisen kappaleen (osasarjan) käyttö (käyttö) ilmoittajan toimesta yksinomaan omiin tarpeisiinsa ilman sen myyntiä, jakelua, luovuttamista tai muulla tavoin luovuttamista, sekä jakelu kaupallisen toiminnan yhteydessä unionin tullialueelle vastikkeetta tai hyvitettävästi.
 7. Vahvistus maahantuotujen (maahantuotujen) tuotteiden käytöstä tämän menettelyn 6 kohdan alakohdissa "a" - "l" määriteltyihin tarpeisiin ja tarkoituksiin on ilmoittajalle, joka näkyy sähköisellä allekirjoituksella varmennettuna sähköisenä asiakirjanatai paperilla oleva asiakirja liitteen mukaisessa muodossa, joka on todistettu tavaranhaltijan allekirjoituksella ja leimalla.
 8. Asiakirjat, jotka vahvistavat maahantuotujen (tuotujen) tuotteiden olevan unionin teknisten määräysten tai jäsenvaltioiden lainsäädännössä asetettujen pakollisten vaatimusten mukaisia, ja (tai) tiedot niistä, sekä asiakirjat määriteltyjen tuotteiden osalta tämän menettelyn 6 kohdan "a" - "e" ja "l" alakohdissa ja (tai) tiedot tällaisista asiakirjoista toimitetaan tulliviranomaisille tullikoodeksin mukaisesti.
  Jotta varmistetaan mahdollisuus esittää tulliviranomaiselle tullikoodeksissa määrätyissä tapauksissa tämän menettelyn 4 kohdassa tarkoitetut asiakirjat, ne on säilytettävä maahantuotujen (maahantuotujen) tuotteiden ilmoittajan luona. tavarailmoituksen jättämisen yhteydessä (tavaroiden luovutusilmoitukset ennen tavarailmoituksen tekemistä).
 9. Tulliviranomaisille toimitetut vaatimustenmukaisuuden arviointiasiakirjat, joilla varmistetaan maahantuotujen (tuonti)tuotteiden teknisten määräysten noudattaminen, on oltava voimassa ilmoituksen rekisteröintipäivänä tavaroiden osalta (tavaroiden luovutushakemukset ennen tavara-ilmoituksen tekemistä) ja tullien ennakkoilmoituksen tapauksessa - päivänä, jona tulliviranomainen rekisteröi tulliasiakirjan, joka muuttaa (täydentää) ilmoitettuja tietoja tulli-ilmoituksessa tai päivänä, jona tulliviranomainen on kirjannut ilmoituksen siitä, ettei tavara-ilmoitukseen ole tarvetta tehdä muutoksia (lisäyksiä).
 10. Tämän menettelyn 4 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen käyttö maahantuotujen (tuotujen) tuotteiden teknisten määräysten noudattamisen vahvistamiseksi on sallittua, jos tällaisten tuotteiden ilmoittaja on:
  • a) henkilö, joka on mainittu tällaisissa asiakirjoissa hakijana arvioidessaan näiden tuotteiden pakollisten vaatimusten mukaisuutta;
  • b) ajoneuvon tyyppihyväksynnässä (alustatyyppihyväksynnässä) määritelty henkilö(t);
  • c) henkilö, joka on hakijan vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa tai valmistajan valtuuttama käyttämään tällaisia ​​asiakirjoja teknisten määräysten noudattamisen vahvistamiseksi - sarjatuotannossa. Oikeus käyttää tällaisia ​​asiakirjoja vahvistetaan toimittamalla mainitulle henkilölle niiden hakijan leimalla varmennettu kopio.

 

Ilmoitus Euratomin tullialueella pakollisen vaatimustenmukaisuuden arvioinnin alaisten maahantuotujen (maahantuotujen) tuotteiden käytön vahvistamisesta ilmoitettuihin tarpeisiin ja tarkoituksiin, joiden osalta tullimenettelyihin asetettaessa vahvistetaan teknisten määräysten toimenpiteiden noudattaminen. ei vaadita, joka on ilmoitettava tulliviranomaisille tulli-ilmoitusta tehtäessä, näet alta tai  Lataa tästä.

 

 

Katso vastaukset ajankohtaisiin kysymyksiin ETY:n neuvoston päätöksen nro 130 12.11.2021 soveltamisesta
Katso vastaukset