МЕНЮ

Euratomin hallituksen päätös nro 30, tehty 21.04.2015 päivänä huhtikuuta XNUMX, muista kuin tullien sääntelytoimenpiteistä

 

Perustamissopimuksen 46 artiklan mukaisesti Euratom 29.05.2014 ja kolmansiin maihin sovellettavista muista kuin tullien sääntelytoimenpiteistä tehdyn pöytäkirjan (liite nro 4 Euratom-sopimukseen, 37) liitteen 7 ja 29.05.2014 lausekkeet, Euratomin johtokunta päätti:

 1. Otetaan käyttöön seuraavat yhtenäiset tullien ulkopuoliset sääntelytoimenpiteet Euratomin tullialueella:
  • kielto tuoda tavarat EAEU: n tullialueelle ja (tai) viedä tavarat EAEU: n tullialueelta lisäyksen nro 1 mukaisen luettelon mukaisesti;
  • Lupamenettely tuonnissa EAEU: n tullialueelle ja (tai) tavaroiden viennissä EAEU: n tullialueelta liitteen 2 mukaisen luettelon mukaisesti.
 2. Vahvistaa, että tavarat, joiden osalta on otettu käyttöön tämän päätöksen 1 kohdassa määritellyt yhtenäiset tullien ulkopuoliset sääntelytoimenpiteet, on sisällytettävä yhteen tavaraluetteloon, johon sovelletaan kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa muita kuin tariffeja koskevia sääntelytoimenpiteitä. kolmansiin maihin liittyvistä muista kuin tullien sääntelytoimenpiteistä tehdyn pöytäkirjan 4 kohdassa (maat, EAEU: n sopimuksen liite nro 7, 29.05.2014. toukokuuta XNUMX) ja julkaistu EAEU: n virallisilla verkkosivuilla tiedotus- ja televiestintäalalla verkko "Internet".
 3. Tämän päätöksen 1 kohdassa määritelty lupamenettely toteutetaan lisensoimalla ja (tai) soveltamalla muita hallinnollisia toimenpiteitä ulkomaankaupan sääntelemiseksi, jotka on vahvistettu
  • Asetus ihmisen elinten ja kudosten, veren ja sen komponenttien, ihmisen biologisten materiaalien näytteiden tuonnista EAEU: n tullialueelle ja viennistä EAEU: n tullialueelta liitteen nro 3 mukaisesti;
  • Asetus mineraaliraaka -aineiden viennistä Euratomin tullialueelta lisäyksen nro 4 mukaisesti;
  • Asetus luonnonvaraisten elävien eläinten, yksittäisten luonnonvaraisten kasvien ja luonnonvaraisten lääkeraaka -aineiden viennistä EAEU: n tullialueelta lisäyksen nro 5 mukaisesti;
  • Säännös harvinaisten ja uhanalaisten luonnonvaraisten elävien eläinten ja luonnonvaraisten kasvien viennistä EAEU: n tullialueelta liitteessä nro 6 esitetyn mukaisesti;
  • Säännöt vaarallisen jätteen tuomisesta EAEU: n tullialueelle ja viennistä EAEU: n tullialueelta lisäyksen nro 7 mukaisesti;
  • Säännöt kulttuuriesineiden viennistä EAEU: n tullialueelta, kansallisten arkistorahastojen asiakirjat ja arkistoasiakirjojen alkuperäiskappaleet liitteen nro 8 mukaisesti;
  • Säännöt salausvälineiden tuonnista EAEU: n tullialueelle ja viennistä EAEU: n tullialueelta liitteen nro 9 mukaisesti;
  • Asetus huumausaineiden, psykotrooppisten aineiden ja niiden lähtöaineiden tuonnista EAEU: n tullialueelle ja viennistä Euratomin tullialueelta liitteen nro 10 mukaisesti.
  • Asetus kasvinsuojeluaineiden (torjunta -aineiden) tuonnista EAEU: n tullialueelle lisäyksen nro 11 mukaisesti;
  • Säännöt EAEU: n tullialueelta mineraalitiedettä, paleontologiaa, fossiilisten eläinten luiden keräilymateriaalien vientiä varten liitteen nro 12 mukaisesti;
  • Säännöt jalokivien tuomisesta EAEU: n tullialueelle ja viennistä Euratomin tullialueelta lisäyksen nro 13 mukaisesti;
  • Säännöt jalometallien ja jalometalleja sisältävien raaka -aineiden tuonnista EAEU: n tullialueelle ja viennistä EAEU: n tullialueelta liitteen nro 14 mukaisesti;
  • Säännöt radioaktiivisten välineiden ja siviilikäyttöön tarkoitettujen suurtaajuuslaitteiden, mukaan lukien sisäänrakennetut tai muihin tavaroihin sisältyvän, radioaktiivisten välineiden ja suurtaajuisten laitteiden tuonnista EAEU: n tullialueelle lisäyksen nro 15 mukaisesti;
  • Säännöt, jotka koskevat erityisten teknisten välineiden tuontia EAEU: n tullialueelle ja vientiä EAEU: n tullialueelta liitteen nro 16 mukaisesti;
  • Säännöt EAEU: n tullialueelle tuonnista ja Euratomin siviili- ja palveluneuvojen, niiden tärkeimpien (komponenttien) osien ja patruunoiden tuonnista tullialueelta siihen liitteen nro 17 mukaisesti;
  • Säännöt EAEU: n tullialueelta maanpohjaa koskevien tietojen viennistä alueittain ja polttoaineen, energian ja kivennäisraaka -aineiden talletuksista liitteen nro 18 mukaisesti.
  • Säännöt sellaisten myrkyllisten aineiden tuonnista Euratomin tullialueelle, jotka eivät ole huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden edeltäjiä, liitteen nro 19 mukaisesti. - kohta on lisätty 03.07.2016 alkaen hallituksen päätöksen mukaisesti Euraasian talouskomissio nro 57, päivätty 02.06.2016
  • Asetus otsonikerrosta heikentävien aineiden ja otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävien tuotteiden tuonnista EAEU: n tullialueelle ja viennistä tullialueelta lisäyksen nro 20 mukaisesti; - kohta on sisällytetty 30.09.2016 alkaen Euratomin hallituksen päätöksen nro 99 30.08.2016 mukaisesti
  • Asetus lääkkeiden tuonnista EAEU: n tullialueelle liitteen nro 21 mukaisesti; - kohta on sisällytetty 30.09.2016 alkaen Euratomin hallituksen päätöksen nro 99 30.08.2016 mukaisesti
  • Säännöt laboratoriotutkimuksissa käytettävien kasvinsuojeluaineiden ja muiden pysyvien orgaanisten epäpuhtauksien tuonnista EAEU: n tullialueelle sekä vertailustandardi lisäyksen nro 22 mukaisesti. - kohta sisältyy 18.07.2018 Euratomin hallituksen 100 tekemän päätöksen nro 13.06.2018 mukaisesti
 4. Lisenssit kohteelle vientiä ja (tai) tuonti, päätelmät (luvat) tavaroiden tuontia ja (tai) vientiä varten, muut asiakirjat, jotka EAEU: n jäsenvaltioiden asiaankuuluvat viranomaiset ovat antaneet ennen tämän päätöksen voimaantuloa muiden kuin tullien sääntelytoimenpiteiden toteuttamiseksi sekä ilmoitukset, joista tiedot, jotka on merkitty salattujen (kryptografisten) välineiden ja niitä sisältävien tavaroiden ominaisuuksien ilmoitusten yhtenäiseen rekisteriin ennen tämän päätöksen voimaantuloa, ovat voimassa niiden voimassaoloajan loppuun asti.
 5. Julistaa mitättömäksi tulliliittokomission ja Euratomin hallituksen päätökset liitteen nro 23 mukaisen luettelon mukaisesti - lauseke sellaisena kuin se on muutettuna Euratomin hallituksen päätöksellä nro 131, päivätty 06.10.2015, Euratomin hallituksen päätös 57, päivätty 02.06.2016, Euratomin kollegion päätös nro 99, 30.08.2016, ja Euratomin hallituksen päätös nro 100, päivätty 13.06.2018
 6. Tämä päätös tulee voimaan 30 päivän kuluttua sen virallisesta julkaisemisesta.

 

 

Liitteet Euratomin hallituksen 21.04.2015. huhtikuuta 30 tekemään päätökseen nro XNUMX

 1. Luettelo tavaroista, joiden tuonti EAEU: n tullialueelle ja (tai) vienti tullialueelta on kielletty Euratom Tavarat, jotka on kielletty liikkumasta tulliliiton rajan yli
  1. Otsonia heikentävät aineet ja otsonikerrosta heikentävät aineet sisältävät tuotteet, joiden tuonti ja vienti on kielletty
  2. Vaarallisen jätteen tuonti kielletty
  3. Tiedot painetuista, audiovisuaalisista ja muista tuontia ja vientiä kieltävistä tietovälineistä
  4. Kasvinsuojeluaineet ja muut pysyvät orgaaniset epäpuhtaudet on kielletty tuontia
  5. Palvelu- ja siviiliaseet, niiden pääosat ja patruunat niitä varten, tuonti ja (tai) vienti kielletty
  6. Välineet veden biologisten luonnonvarojen talteenottoon (saalis), tuonti kielletty
  7. Harppuhylkeen ja hylkeenpentujen tuonti kielletty
  8. Elävät sapelit, kielletty vientiin
  9. Henkilönsuojaimet, suoja- ja desinfiointiaineet, lääkinnälliset tuotteet ja materiaalit, joiden vienti on kielletty 30 asti (osio sisältyy 2020 alkaen)
  10. Tietyt elintarviketyypit, joiden vienti on kielletty 30 saakka (osio sisältyy 2020 alkaen)
 2. Luettelo tavaroista, joiden osalta tullialueelle tuontia koskeva lupa on vahvistettu Euratom ja (tai) vienti tullialueelta EAEU - Tulliliiton rajan yli kuljetettavat tavarat
  1. Otsonia heikentävät aineet
  2. Kasvinsuojeluaineet (torjunta -aineet)
  3. Ongelmajäte
  4. Mineralogian ja paleontologian kokoelmat ja keräilyesineet, fossiiliset eläinten luut
  5. Luonnonvaraisia ​​eläviä eläimiä, valikoituja luonnonvaraisia ​​kasveja ja luonnonvaraisia ​​lääkeresursseja
  6. Luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston lajit, joihin sovelletaan uhanalaisten luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kansainvälistä kauppaa 3. maaliskuuta 1973 (CITES)
  7. Harvinaiset ja uhanalaiset luonnonvaraisten elävien eläinten ja luonnonvaraisten kasvien lajit, jotka sisältyvät EAEU: n jäsenvaltioiden punaisiin kirjoihin
  8. Jalokivet
  9. Jalometallit ja jalometalleja sisältävät hyödykkeet
  10. Mineraalisten raaka -aineiden tyypit
  11. Huumausaineet, psykotrooppiset aineet ja niiden esiasteet
  12. Myrkylliset aineet, jotka eivät ole huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden edeltäjiä
  13. Lääkevalmisteet
  14. Radioelektroniset välineet ja (tai) suurtaajuiset laitteet siviilikäyttöön, myös sisäänrakennetut tai sisältyvät muihin tavaroihin
  15. Erityiset tekniset keinot, jotka on suunniteltu salaa tietoja
  16. Salaus (salaus) tarkoittaa
  17. Kulttuuriarvot, kansallisten arkistorahastojen asiakirjat, arkistoasiakirjojen alkuperäiskappaleet
  18. Ihmisen elimet ja kudokset, veri ja sen komponentit, näytteet ihmisen biologisista materiaaleista
  19. Palvelu- ja siviiliaseet, niiden tärkeimmät osat (osat) ja patruunat heille
  20. Tietoja maaperästä alueittain ja polttoaineen, energian ja mineraalisten raaka -aineiden kerrostumat
  21. Kasvinsuojeluaineet ja muut pysyvät orgaaniset epäpuhtaudet, joita käytetään laboratoriotutkimuksessa ja vertailustandardina
  22. Auringonkukansiemenet, joiden vientilupahakemusta sovelletaan 31 asti