МЕНЮ

EAEU: n tekniset määräykset "Vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkatuotteissa" (TR EAEU 037/2016)

-

Soveltamisala

 1. Todellinen tekniset määräykset kehitetty 29.05. toukokuuta Euraasian talousunionista tehdyn sopimuksen mukaisesti. 2014, jotta voidaan taata ihmisten elämän ja terveyden, ympäristön suojelu sekä estää toimet, jotka johtavat sähkö- ja radioelektroniikkatuotteiden kuluttajia (käyttäjiä) harhaan vaarallisten aineiden sisällön suhteen.
  Tällä teknisellä määräyksellä asetetaan pakolliset vaatimukset Euraasian talousunionin (jäljempänä - unioni) soveltamiselle ja täytäntöönpanolle, jotta rajoitetaan vaarallisten aineiden käyttöä unionin alueella liikkeeseen lasketuissa sähkö- ja elektroniikkatuotteissa niiden vapaan liikkuvuuden varmistamiseksi. .
  Jos sähkö- ja radioelektroniikkatuotteita varten hyväksytään muita unionin (tulliliiton) teknisiä määräyksiä, jotka asettavat näille tuotteille vaatimukset, tällaisten sähkö- ja radioelektroniikkatuotteiden on täytettävä kaikkien unionin (tulliliitto) teknisten määräysten vaatimukset ), jotka koskevat heitä.
 2. Tämän teknisen määräyksen vaikutus koskee sähkö- ja radioelektroniikkatuotteita, jotka lasketaan liikkeeseen unionin alueella liitteen nro 1 mukaisen luettelon mukaisesti.
 3. Esillä tekninen määräys ei koske:
  • a) sähkö- ja radioelektroniikkatuotteet, jotka on tarkoitettu käytettäväksi yli 1000 V AC ja 1500 V DC nimellisjännitteellä, ellei tämän teknisen määräyksen lisäyksessä 1 toisin määrätä;
  • b) sähkö- ja radioelektroniikkatuotteet, jotka on tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan sellaisten sähkölaitteiden osina, jotka eivät sisälly tämän teknisen määräyksen lisäyksessä 1 olevaan luetteloon;
  • c) sähkölelut;
  • d) aurinkopaneelit (aurinkoakut), jotka ovat osa sähkö- ja radioelektroniikkatuotteita;
  • e) sähkö- ja elektroniikkatuotteet, jotka on tarkoitettu käytettäviksi osana maata ja kiertoradan esineitä;
  • f) sähkölaitteet, jotka on suunniteltu käytettäväksi yksinomaan ilma-, vesi-, maa- ja maaliikenteessä;
  • g) sähköparistot ja -akut, mukaan lukien ne, jotka lasketaan liikkeeseen unionin alueella osana sähkö- ja radioelektroniikkatuotteita;
  • h) käytetyt (käytetyt) sähkö- ja radioelektroniikkatuotteet;
  • i) mittauslaitteet;
  • j) lääkinnälliset laitteet.

II. Peruskonseptit

 1. Tätä teknistä määräystä sovellettaessa käytetään seuraavia käsitteitä:
  • "Lelu" - tuote tai materiaali, joka on tarkoitettu alle 14 -vuotiaan lapsen (lasten) pelaamiseen;
  • ”Sähkölelut” - lelut, joissa vähintään yksi toiminto suoritetaan sähköenergialla;
  • "Sähkö- ja radioelektroniset tuotteet" - tuotteet, joiden toiminta johtuu käyttötarkoituksesta, sähkövirtojen ja (tai) sähkömagneettisten kenttien olemassaolosta, käytöstä, tuotannosta, muunnoksesta, siirrosta ja jakautumisesta, jotka on tarkoitettu suoraan käytettäväksi tai sisäänrakennettu koneisiin, mekanismeihin, laitteisiin, laitteisiin ja muihin laitteisiin;
  • "Maahantuoja" - unionin jäsenvaltion asukas, joka on tehnyt ulkomaankauppasopimuksen unionin jäsenvaltion ulkopuolisen asukkaan kanssa sähkö- ja radioelektroniikkatuotteiden siirtämisestä, myy näitä tuotteita ja on vastuussa tämän teknisen määräyksen vaatimusten noudattaminen;
  • "Homogeeninen (homogeeninen) materiaali" - materiaali, jonka koostumus on koko tilavuudeltaan vakio ja joka koostuu yhdestä aineesta tai aineiden yhdistelmästä ja (tai) materiaaleista, joita ei voida erottaa mekaanisesti (purkamalla, leikkaamalla, murskaamalla, jauhamalla tai muulla mekaanisella tavalla toiminta).

III. Säännöt sähkö- ja radioelektroniikkatuotteiden liikkeestä unionin markkinoilla

 1. Sähkö- ja radioelektroniikkatuote luovutetaan liikkeeseen unionin alueella, jos se on tämän teknisen määräyksen sekä muiden siihen sovellettavien unionin (tulliliiton) teknisten määräysten mukainen ja jos se on läpäissyt vaatimustenmukaisuuden vahvistus tämän teknisen määräyksen VII jakson mukaisesti sekä muiden sitä koskevien unionin (tulliliiton) teknisten määräysten mukaisesti.
 2. Sähkö- ja radioelektroniikkatuotetta, jonka vaatimustenmukaisuutta tämän teknisen määräyksen ja muiden unionin (tulliliiton) teknisten määräysten vaatimusten kanssa ei ole vahvistettu, ei tule merkitä yhdellä tuotemerkillä liikkeeseen unionin markkinoilla.

IV. Vaarallisten aineiden käytön rajoittamista koskevat vaatimukset

 1. Sähkö- ja radioelektroniikkatuote on suunniteltava ja valmistettava siten, että se ei sisällä:
  • a) vaaralliset aineet lisäyksen nro 2 mukaisen luettelon mukaisesti;
  • b) homogeeniset (homogeeniset) materiaalit, jotka sisältävät vaarallisia aineita pitoisuutena, joka ylittää tämän teknisen määräyksen lisäyksessä 2 olevassa luettelossa määritellyn sallitun tason.
 2. Sähkö- ja radioelektroniikkatuotteiden osalta on asetettu erityisvaatimuksia vaarallisten aineiden käytön rajoittamiseksi lisäyksen nro 3 mukaisesti.

V. Merkintöjä ja toiminta -asiakirjoja koskevat vaatimukset

 1. Sähkö- ja radioelektroniikkatuotteen nimi ja (tai) nimi (tyyppi, merkki, malli (jos sellainen on)), sen tärkeimmät parametrit ja ominaisuudet, valmistajan nimi ja (tai) tavaramerkki, valtion nimi sähkötekniikan ja radioelektroniikan tuote on valmistettu, on sovellettava tähän tuotteeseen ja määritettävä sen mukana toimitetuissa käyttöasiakirjoissa.
  Tässä tapauksessa pakkaukseen on myös merkittävä sähkö- ja radioelektroniikkatuotteen nimi ja (tai) nimi (tyyppi, merkki, malli (jos sellainen on)), valmistajan nimi ja (tai) tavaramerkki.
 2. Jos tämän teknisen määräyksen kohdassa 9 annettuja tietoja ei voida soveltaa sähkö- ja radioelektroniikkatuotteisiin, ne voidaan ilmoittaa vain tämän tuotteen käyttöohjeissa. Tässä tapauksessa pakkaukseen on merkittävä sähkö- ja radioelektroniikkatuotteen nimi ja (tai) nimi (tyyppi, merkki, malli (jos sellainen on)), valmistajan nimi ja (tai) tavaramerkki.
 3. merkki sähkö- ja radioelektroniikkatuotteiden on oltava luettavia, helppolukuisia ja ne on kiinnitettävä sähkö- ja radioelektroniikkatuotteisiin paikassa, joka on tarkastettavissa ilman purkamista työkalulla.
 4. Sähkö- ja radioelektroniikkatuotteen käyttöasiakirjoissa on oltava:
  • a) tämän teknisen määräyksen kohdassa 9 määritellyt tiedot;
  • b) tiedot tuotteen tarkoituksesta;
  • c) tuotteen ominaisuudet ja parametrit;
  • d) tuotteen käyttöä (käyttöä), asennusta, varastointia, kuljetusta (kuljetusta), myyntiä ja hävittämistä koskevat säännöt ja ehdot (tarvittaessa asiaankuuluvat vaatimukset);
  • e) tiedot toimenpiteistä, jotka on toteutettava tuotteen toimintahäiriön havaitessa;
  • f) valmistajan (valmistajan valtuuttaman henkilön), maahantuojan nimi ja sijainti, yhteystiedot;
  • g) tiedot tuotteen valmistuskuukaudesta ja -vuodesta ja (tai) paikasta, jossa näitä tietoja käytetään, tai menetelmästä valmistusvuoden määrittämiseksi.
 5. Operatiivisten asiakirjojen merkitseminen ja laatiminen tehdään venäjäksi ja, jos unionin jäsenvaltioiden (jäljempänä jäsenvaltiot) lainsäädännössä on asiaankuuluvia vaatimuksia, jäsenvaltion virallisella kielellä (virallisilla kielillä) Valtio, jonka alueella tuotteita myydään. Mittayksiköt, aakkoselliset tavaramerkit, oikeat nimet, siirtokuntien nimet ja muut nimet ja tiedot merkinnöissä ja käyttöasiakirjoissa voidaan antaa muilla kielillä.
  Operatiiviset asiakirjat laaditaan paperille. Niiden mukana voi olla joukko operatiivisia asiakirjoja sähköisessä muodossa. Muiden kuin kotitalouskäyttöön tarkoitettujen sähkö- ja radioelektroniikkatuotteiden sarjaan sisältyvät toiminta-asiakirjat voidaan antaa vain sähköisessä muodossa.

Vi. Sen varmistaminen, että sähkö- ja radioelektroniikkatuotteet ovat teknisten määräysten vaatimusten mukaisia

 1. Sähkö- ja radioelektroniikkatuotteiden yhdenmukaisuus tämän teknisen määräyksen kanssa varmistetaan sen vaatimusten täyttymisellä, jotka rajoittavat vaarallisten aineiden käyttöä.
 2. Sähkö- ja radioelektroniikkatuotteiden tutkimus- (testaus-) ja mittausmenetelmät perustuvat standardiluetteloon sisältyviin standardeihin, jotka sisältävät tutkimussääntöjä ja -menetelmiä (testejä) ja mittauksia, mukaan lukien näytteenottosäännöt, jotka ovat tarpeen tämän direktiivin vaatimusten soveltamiseksi ja täyttämiseksi teknistä sääntelyä ja vaatimustenmukaisuuden arviointituotteiden käyttöönottoa.

Vii. Sähkö- ja radioelektroniikkatuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointi

 1. Vaatimustenmukaisuuden arviointi sähkö- ja elektroniikkatuotteet valmistetaan vaatimustenmukaisuusvahvistuksen muodossa.
 2. Vahvistaessaan sähkö- ja radioelektroniikkatuotteiden vaatimustenmukaisuuden hakijat voivat olla oikeushenkilö tai yksityishenkilö, joka on rekisteröity jäsenvaltion alueelle sen lainsäädännön mukaisesti yksittäisenä yrittäjänä ja jotka ovat valmistajia tai maahantuojia (myyjiä) tai valmistaja.
 3. Sähkö- ja elektroniikkatuotteet on vahvistettava vaatimustenmukaisuusvakuutuksen muodossa jonkin seuraavista järjestelmistä:
  • a) massatuotantotuotteet - järjestelmät 1d, 3d ja 6d;
  • b) tuote -erän osalta - järjestelmät 2e ja 4e.
 4. Vakuutettaessa sähkö- ja radioelektroniikkatuotteiden vaatimustenmukaisuudesta hakija voi olla:
  • a) järjestelmissä 1d, 3d ja 6d - valmistaja (valmistajan valtuuttama henkilö);
  • b) järjestelmissä 2d ja 4d - valmistaja (valmistajan valtuuttama henkilö) tai maahantuoja (myyjä).
 5. Hakija valitsee järjestelmän sähkö- ja radioelektroniikkatuotteiden vaatimustenmukaisuuden ilmoittamiseksi.
 6. Hakija tekee kaavioiden 1d ja 2d mukaisen sähkö- ja radioelektroniikkatuotteiden vaatimustenmukaisuusvakuutuksen omien todisteidensa perusteella. Sähkö- ja elektroniikkatuotenäytteiden testit hakijan valinnan mukaan suoritetaan hakijan testauslaboratoriossa tai akkreditoidussa testauslaboratoriossa (keskuksessa), joka on mukana sertifiointielinten ja testauslaboratorioiden (-keskusten) yhtenäisessä rekisterissä Tulliliiton (jäljempänä - yhtenäinen rekisteri) tai muussa testauslaboratoriossa.
  Hakijat antavat kaavioiden 3d, 4d ja 6d mukaisen sähkö- ja radioelektroniikkatuotteiden vaatimustenmukaisuusvakuutuksen omien todisteidensa ja todisteidensa perusteella, jotka hän on saanut osallistumalla yhtenäiseen rekisteriin sisällytettyyn akkreditoituun testauslaboratorioon (keskus).
 7. Vakuutettaessa sähkö- ja radioelektroniikkatuotteiden vaatimustenmukaisuudesta hakija:
  • a) luo ja analysoi asiakirjoja, jotka vahvistavat, että tuotteet ovat tämän teknisen määräyksen vaatimusten mukaisia, mukaan lukien:
   • tiedot (jos saatavilla);
   • operatiivisen asiakirjoja;
   • pöytäkirja (protokollat) tuotteiden ja (tai) komponenttien, materiaalien, tuotteiden osien näytteiden testaamisesta tämän teknisen määräyksen vaatimusten noudattamiseksi ja (tai) muut asiakirjat hakijan valinnan mukaan, mikä toimi perustana tuotteiden noudattaminen tämän teknisen määräyksen (jos sellainen on) vaatimuksissa (kaaviot 1e, 2d, 3d, 4e ja 6e);
   • Toimitussopimus (sopimus) ja toimitusasiakirjat (jos sellaisia ​​on) (tuote -erän osalta yksi tuote) (kaaviot 2d ja 4d);
   • laatujärjestelmän sertifikaatti (kopio varmenteesta) (kaavio 6d);
  • b) suorittaa tuotteiden tunnistamisen viitatakseen ne tämän teknisen määräyksen soveltamisalaan;
  • c) varmistaa tuotannonvalvonnan ja ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaakseen, että tuotteiden tuotantoprosessi varmistaa, että tuotteet ovat tämän teknisen määräyksen vaatimusten mukaisia;
  • d) toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen laatujärjestelmän toimivuuden (järjestelmä 6d);
  • e) hyväksyy vaatimustenmukaisuusvakuutuksen, joka on laadittu yhtenäisen lomakkeen ja sääntöjen mukaisesti, jotka on hyväksytty Euratomin hallituksen 25.12.2012 päätöksellä nro 293;
  • f) merkitsee yhden tavaramerkin tuotteen liikkeeseen unionin markkinoilla vaatimustenmukaisuuden vahvistamismenettelyn päätyttyä;
  • g) muodostaa vaatimustenmukaisuuden vahvistamismenettelyn päätyttyä joukon asiakirjoja, jotka sisältävät tämän kohdan "a" alakohdassa tarkoitetut asiakirjat, ja vaatimustenmukaisuusvakuutuksen.
 8. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on rekisteröitävä Euratomin hallituksen 09.04.2013 päätöksessä nro 76 määrätyllä tavalla.
 9. Massatuotantona toimivien sähkö- ja radioelektroniikkatuotteiden vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voimassaoloaika on enintään viisi vuotta. Sähkö- ja radioelektroniikkatuote -erän osalta vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voimassaoloaikaa ei vahvisteta.
 10. Hakijan valinnan mukaan sähkö- ja radioelektroniikkatuotteiden vaatimustenmukaisuusvakuutus vaatimustenmukaisuusvakuutuksen muodossa voidaan korvata vaatimustenmukaisuusvakuutuksella, joka on sertifioitu jonkin seuraavista järjestelmistä:
  • a) massatuotantotuotteet - järjestelmät 1c, 2c ja 6c;
  • b) tuote -erän osalta - järjestelmä 3c.
 11. Sähkö- ja radioelektroniikkatuotteiden sertifioinnissa hakija voi olla:
  • a) järjestelmissä 1c, 2c ja 6c - valmistaja (valmistajan valtuuttama henkilö);
  • b) järjestelmässä 3c - valmistaja (valmistajan valtuutettu henkilö) tai maahantuoja (myyjä).
 12. Hakija valitsee sähkö- ja radioelektroniikkatuotteiden sertifiointijärjestelmän.
 13. Sähkö- ja radioelektroniikkatuotteiden sertifioinnissa hakija:
  • a) toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että tuotteiden tuotantoprosessi on vakaa, ja varmistaa, että tuotteet ovat tämän teknisen määräyksen vaatimusten mukaisia;
  • b) tuottaa seuraavat tekniset asiakirjat:
   • tiedot (jos saatavilla);
   • operatiivisen asiakirjoja;
   • toimitussopimus (sopimus) ja toimitusasiakirjat (jos sellaisia ​​on) (tuote -erälle) (kaavio 3c);
   • laatujärjestelmän sertifikaatti (kopio varmenteesta) (kaavio 2c);
   • muut hakijan valitsemat asiakirjat, jotka olivat perusteena sen varmistamiselle, että tuotteet ovat tämän teknisen määräyksen vaatimusten mukaisia ​​(jos sellaisia ​​on);
  • c) toimittaa yhtenäiseen rekisteriin kuuluvalle sertifiointielimelle tuotteiden sertifiointihakemuksen (liitteenä tekniset asiakirjat). Sovellus määrittelee tiedot asiakirjasta, jonka vaatimusten täyttämiseksi laatujärjestelmä on sertifioitu (kaavio 2c), sekä tuote -erän ja siihen kuuluvien tuoteyksiköiden tunnistamisominaisuuksista (kaavio 3c) ;
  • d) soveltaa yhdenlaista merkkiä tuotteiden liikkeestä unionin markkinoilla vaatimustenmukaisuuden vahvistamismenettelyn päätyttyä;
  • e) ilmoittaa sertifiointielimelle etukäteen, jos tuotteiden suunnittelussa tai niiden valmistustekniikassa tapahtuu muutoksia, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden vaatimustenmukaisuuteen tämän teknisen määräyksen vaatimusten mukaisesti (kaavio 1c);
  • f) muodostaa vaatimustenmukaisuuden vahvistamismenettelyn päätyttyä asiakirjasarjan, joka sisältää tämän kohdan "b" alakohdassa tarkoitetut asiakirjat, testausselosteen / raportit, tuotantotilan analyysin tulokset ( kaavio 1c) ja vaatimustenmukaisuustodistus.
 14. Kun sertifioi sähkö- ja radioelektroniikkatuotteita, yhtenäiseen rekisteriin merkitty sertifiointielin:
  • a) analysoi hakijan toimittamat tekniset asiakirjat ja ilmoittaa hakijalle päätöksestään (ilmoittaen sertifioinnin ehdot);
  • b) tunnistaa tuotenäytteet ja valitsee ne hakijan testattavaksi;
  • c) varmistaa tuotenäytteiden (tuote -erä (erät (näytteet erästä)))) testaus (kaavio 3c)) akkreditoidussa testauslaboratoriossa (keskellä), joka sisältyy yhtenäiseen rekisteriin;
  • d) johtaa analyysi hakijan tuotannon tila, jonka tulokset dokumentoidaan asiakirjassa (kaavio 1c);
  • e) positiivisten testitulosten ja tuotantotilan analyysin tapauksessa laatia yhtenäistetyssä muodossa vaatimustenmukaisuustodistus, joka on hyväksytty Euratomin hallituksen 25.12.2012. joulukuuta 293 tekemällä päätöksellä nro XNUMX, ja antaa se hakijalle;
  • f) syötettävä tiedot vaatimustenmukaisuustodistuksesta myönnettyjen vaatimustenmukaisuustodistusten ja rekisteröityjen vaatimustenmukaisuusvakuutusten yhtenäiseen rekisteriin;
  • g) suorittaa tarkastustarkastuksia sertifioitujen tuotteiden osalta koko vaatimustenmukaisuustodistuksen voimassaoloajan ajan testaamalla tuotenäytteitä akkreditoidussa testauslaboratoriossa (keskellä), joka on sisällytetty yhtenäiseen rekisteriin, ja (tai) analysoimalla tuotantotilaa (kaavio 1c );
  • h) suorittaa tarkastusvalvontaa sertifioitujen tuotteiden osalta koko vaatimustenmukaisuustodistuksen voimassaoloajan ajan testaamalla tuotenäytteitä akkreditoidussa testauslaboratoriossa (keskus), joka on merkitty yhtenäiseen rekisteriin, ja analysoimalla laadunhallinnan tarkastusvalvonnan tuloksia järjestelmän sertifiointielin suhteessa sertifioituun hallintajärjestelmän laatuun (kaavio 2c);
  • i) jos tarkastustarkastuksen tulokset ovat myönteisiä, vahvistaa vaatimustenmukaisuustodistuksen pätevyyden ja tekee asianmukaisen merkinnän tarkastusvalvontasäädökseen, jos tarkastustarkastuksen tulos on negatiivinen, päättää keskeyttää tai peruuttaa tarkastustodistuksen voimassaolon vaatimustenmukaisuustodistuksen ja ilmoittaa hakijalle tehdystä päätöksestä (järjestelmät 1c ja 2c).
 15. Jos vaatimustenmukaisuuden vahvistus (vaatimustenmukaisuusvakuutus tai sertifiointi) tapahtuu laadunhallintajärjestelmän sertifiointia koskevien järjestelmien mukaisesti, tällaisen järjestelmän sertifioinnin suorittaa laadunhallintajärjestelmän sertifiointielin, joka on rekisteröity jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti ja akkreditoitu kansallisessa järjestelmässä.
 16. Massatuotantoisten sähkö- ja radioelektroniikkatuotteiden vaatimustenmukaisuustodistuksen voimassaoloaika on enintään 5 vuotta. Sähkö- ja radioelektroniikkatuote -erän osalta vaatimustenmukaisuustodistuksen voimassaoloaikaa ei vahvisteta.
 17. Säilytetään joukko asiakirjoja, jotka on muodostettu sähkö- ja radioelektroniikkatuotteiden vaatimustenmukaisuuden vahvistamisen jälkeen:
  • a) massatuotteiden osalta - hakijalla on vähintään 10 vuotta vaatimustenmukaisuusvakuutuksen tai vaatimustenmukaisuustodistuksen päättymispäivästä;
  • b) tuote -erän osalta - hakijalla on vähintään 10 vuotta tuote -erän myynnin päättymispäivästä;
  • c) tuotteen osalta - valmistajalta (valmistajan valtuuttamalta henkilöltä) vähintään 10 vuoden ajan tämän tuotteen tuotannon lopettamisesta (tuotannon lopettamisesta).

VIII. Merkinnät yhdellä tuotemerkin liikkeellä unionin markkinoilla

 1. Sähkö- ja radioelektroniikkatuote, joka täyttää tämän teknisen määräyksen vaatimukset ja joka on läpäissyt tämän teknisen määräyksen VII osan mukaisen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn, on merkittävä yhdellä tuotemerkin merkinnällä unionin markkinoilla.
 2. Merkinnät yhdellä tuotemerkin liikkeellä unionin markkinoilla tehdään ennen sähkö- ja radioelektroniikkatuotteen luovuttamista unionin markkinoille.
 3. Jokaisessa sähkö- ja radioelektroniikkatuotteessa on yksi merkki tuotteen liikkeestä unionin markkinoilla millään tavalla, joka antaa selkeän ja selkeän kuvan tuotteen koko käyttöiän ajan, ja se on myös ilmoitettu sen liitteenä olevissa käyttöasiakirjoissa.
  Jos sähkö- ja radioelektroniikkatuotteille on mahdotonta soveltaa yhtä tuotemerkin merkintää unionin markkinoilla, sitä saa käyttää vain tuotteen pakkauksessa ja siihen liitetyissä käyttöasiakirjoissa.
 4. Sähkö- ja radioelektroniikkatuote on merkitty yhdellä tuotteen kiertomerkillä unionin markkinoilla, jos se täyttää siihen sovellettavien unionin (tulliliiton) kaikkien teknisten määräysten vaatimukset.

 

Luettelo sähkö- ja radioelektroniikkatuotteista, joihin sovelletaan EAEU: n teknisiä määräyksiä "Vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja radioelektroniikassa" (TR EAEU 037/2016)

 1. Sähkö- ja kodinkoneet:
  • a) elintarvikkeiden ja muiden keittiötarvikkeiden valmistukseen ja varastointiin sekä keittiötyön koneistamiseen;
  • b) liinavaatteiden, vaatteiden ja kenkien käsittelyyn (pesu, silitys, kuivaus, puhdistus);
  • c) tilojen puhdistamiseen ja puhdistamiseen;
  • d) ylläpitää ja säätää sisäilmaa;
  • e) hygienia ja hygienia;
  • f) hiusten, kynsien ja ihon hoitoon;
  • g) kehon lämmittämiseen;
  • h) täryhieronta;
  • i) leikki-, urheilu- ja kuntoiluvälineet;
  • j) ääni- ja videolaitteet, televisio- ja radiolähetysvastaanottimet;
  • k) ompelu ja neulonta;
  • m) virtalähteet, laturit, jännitteenvakaajat;
  • m) puutarhanhoitoon;
  • o) akvaarioille ja puutarhalammille;
  • o) sähköpumput;
  • p) sähkö- ja elektroniset kellot;
  • c) laskimet;
  • r) johdotustuotteet;
  • y) jatkojohdot.
 2. Elektroniset tietokoneet ja niihin yhdistetyt laitteet, mukaan lukien niiden yhdistelmät:
  • a) palvelimet, henkilökohtaisten tietokoneiden järjestelmäyksiköt;
  • b) kannettavat tietokoneet;
  • c) tabletti, tasku, kämmenlaite ja muut pienet tietokoneet;
  • d) näppäimistöt, manipulaattorit, seurantalaitteet ja muut ohjaus- ja syöttölaitteet (tietokonehiiret, ohjaussauvat, kypärät, lasit);
  • e) irrotettavat tallennuslaitteet;
  • f) näytöt;
  • g) tulostimet;
  • h) skannerit;
  • i) akustiset järjestelmät ja kuulokkeet;
  • j) multimediaprojektorit;
  • k) biometristen tietojen lukijat;
  • m) verkkokamerat;
  • m) modeemit;
  • o) keskeytymättömät virtalähteet.
 3. Tietoliikennevälineet (päätelaitteiden tietoliikennelaitteet):
  • a) lanka- ja matkapuhelimet;
  • b) maksulliset puhelimet;
  • c) telefaksi;
  • d) teleksit;
  • e) kannettavat ja kannettavat radioasemat;
  • f) RFID -tunnisteet.
 4. Kopiokoneet ja muut sähköiset toimistolaitteet.
 5. Sähköiset työkalut (kädessä pidettävät ja kannettavat sähkökoneet).
 6. Valonlähteet ja valaistuslaitteet, mukaan lukien huonekaluihin rakennetut laitteet.
 7. Sähkömagneettiset instrumentit.
 8. Peli- ja kauppakoneet.
 9. Kassakoneet, lippujen painokoneet, henkilökorttien lukijat, pankkiautomaatit, tietokioskit.
 10. Kaapelit, johdot ja johdot, jotka on tarkoitettu käytettäväksi enintään 500 V: n nimellisjännitteellä ja (tai) tasavirralla, lukuun ottamatta kuituoptisia kaapeleita.
 11. Automaattikytkimet ja vikavirtasuojaimet.
 12. Palo-, turva- ja paloturvallisuusilmaisimet.

 

Täydellinen luettelo tuotteista, joiden osalta tulli -ilmoituksen toimittamiseen liittyy vaatimustenmukaisuuden arviointiasiakirjan (tiedot vaatimustenmukaisuuden arviointiasiakirjasta) toimittaminen EAEU TR: n "Vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta" vaatimusten mukaisesti sähkö- ja elektroniikkatuotteissa "(TR EAEU 037/2016)

sellaisena kuin se on muutettuna Euratomin hallituksen päätöksellä nro 33, päivätty 23.03.2021

Tuotteen nimi VT-koodi FEA Euratom Vaatimustenmukaisuusasiakirja
jääkaapit pakastimet jääkaapit 8418102001
8418108001
841821
8418290000
8418302001
8418308001
8418402001
8418408001
vaatimustenmukaisuusvakuutus
astianpesukoneita 8422110000 vaatimustenmukaisuusvakuutus
sähköuunit ja sähköuunit keittiöpaneelit 8516601010
8516601090
8516605000
8516797000
vaatimustenmukaisuusvakuutus
sähköuunit sähköuunit uunit sisäänrakennetut uunit sähkökuivaimet hedelmille vihannekset marjat sienet 8516608000
8516609000
8516797000
vaatimustenmukaisuusvakuutus
sähkölaitteet nestemäisten kattiloiden lämmitykseen vedenkeittimet kahvinkeittimet kahvinkeittimet vauvanruoan lämmittimet höyrylaivat sterilointilaitteet 8516108000
8516710000
8516797000
vaatimustenmukaisuusvakuutus
mikroaaltouunit 8516500000 vaatimustenmukaisuusvakuutus
Jätteiden hävittäjät 8509800000 vaatimustenmukaisuusvakuutus
sähkögrillit kosketusgrillit aero -grillit sähkögrilli -grillit sähkögrillit sähköhiomakoneet vohvelikoneet grilli friteeratut leipomotuotteet raclette -valmistajat jogurttikoneet monitoimikoneet sähköpannut sekoittimet kahvimyllyt keittiökoneet monitoimikoneet ruokamehukoneet voin jauhimet lihamyllyt tehosekoittimet ritilät vatkaimet kaavinhiomakoneet hakkurit veitset 8509400000
8509800000
8516607000
8516609000
8516720000
8516792000
8516797000
vaatimustenmukaisuusvakuutus
pesukoneet 8450111100
8450111900
8450119000
8450120000
8450190000
vaatimustenmukaisuusvakuutus
sentrifugin kuivausrummut 8421120000
8421197009
845121000
8451290000
vaatimustenmukaisuusvakuutus
laitteet ultraäänivaatteiden pesuun 8450190000
8479899708
vaatimustenmukaisuusvakuutus
silitysraudat silityslaitteet höyrypuhdistimet höyrygeneraattorit 8424309000
8424890009
8451300000
8516400000
8516797000
vaatimustenmukaisuusvakuutus
sähköiset kuivaustelineet pyyhkeille ja vaatteille 8516797000 vaatimustenmukaisuusvakuutus
märkä- ja kuivaimurit 8508 vaatimustenmukaisuusvakuutus
lattian kiillotuskoneet 8509800000 vaatimustenmukaisuusvakuutus
imurointijärjestelmät 8508 vaatimustenmukaisuusvakuutus
sähköharjat 8509800000 vaatimustenmukaisuusvakuutus
höyryharjat mopit 8424309000
8424890009
8509800000
8516797000
vaatimustenmukaisuusvakuutus
vedenpuhdistuslaitteet 8509800000 vaatimustenmukaisuusvakuutus
fanit 8414510000 vaatimustenmukaisuusvakuutus
ilmastointilaitteet 841510
8415810090
8415820000
8415830000
vaatimustenmukaisuusvakuutus
ilmankostuttimet höyrystimet ilmankuivaimet 8415900009
841899
8479899708
8509800000
vaatimustenmukaisuusvakuutus
ilmanpuhdistimet keittiön huput 841460000
8421392009
vaatimustenmukaisuusvakuutus
sähkölämmittimet, joita käytetään eläinten ja kasvien kasvatukseen 8436210000
8516210000
851629
vaatimustenmukaisuusvakuutus
sähköiset takat 8516210000
8516295000
8516299100
8516299900
vaatimustenmukaisuusvakuutus
lattialämmitysjärjestelmät 851680 vaatimustenmukaisuusvakuutus
vedenlämmittimet 851610 vaatimustenmukaisuusvakuutus
suihkukäymälät, kun ne on kytketty verkkovirtaan 3922
7324900009
9019109001
vaatimustenmukaisuusvakuutus
ontelohygieniaan käytettävät laitteet suullinen 8509800000 vaatimustenmukaisuusvakuutus
sähkökiukaat saunan kiukaille 8516299900 vaatimustenmukaisuusvakuutus
sähköiset hyönteisten torjuntalaitteet 8543709000 vaatimustenmukaisuusvakuutus
sähköparranajokoneet trimmerit epilaattorit 8510100000
8510300000
vaatimustenmukaisuusvakuutus
hiustenleikkurit 8510200000 vaatimustenmukaisuusvakuutus
sähkösaunat kasvoille 8516797000 vaatimustenmukaisuusvakuutus
hiustenkuivaajat muotoilijat hiusten muotoilulaitteet suoristimet 8516310009
8516320000
vaatimustenmukaisuusvakuutus
sähköiset käsienkuivaimet 8516330000 vaatimustenmukaisuusvakuutus
sähköinen hiusten kiharrin 8516320000 vaatimustenmukaisuusvakuutus
sähkölämmitystyynyt peitot patjat ja tyynyt 6301100000
6306400000
6307909800
940421
940429
940490
vaatimustenmukaisuusvakuutus
vartalon hierontalaitteet ilman lääkärin valvontaa 9019101000 vaatimustenmukaisuusvakuutus
vesihieronta -jalkakylpyjä 9019109001 vaatimustenmukaisuusvakuutus
videopelejä ja laitteita 950450000 vaatimustenmukaisuusvakuutus
pelata urheilu- ja kuntolaitteita, jotka on kytketty verkkovirtaan 950430
9504908009
950691
vaatimustenmukaisuusvakuutus
audio-videotallennus- ja audio-video-toistolaitteet 8519
8521
852580
8527
852849
852859
852869
852872
vaatimustenmukaisuusvakuutus
radion vastaanottolaitteet 8527 vaatimustenmukaisuusvakuutus
vastaanottimet televisio televisiovirittimet satelliittitelevisio virittimet 852871
852872
vaatimustenmukaisuusvakuutus
Akustiset järjestelmät 8518210000
851822000
851829
vaatimustenmukaisuusvakuutus
äänivahvistimet 851840
8518500000
vaatimustenmukaisuusvakuutus
videopuhelimien sisäpuhelimet 8517691000
8517692000
vaatimustenmukaisuusvakuutus
sähköiset ompelukoneet 845210 vaatimustenmukaisuusvakuutus
overlocks 8452101900 vaatimustenmukaisuusvakuutus
sähköiset neulekoneet 8447 vaatimustenmukaisuusvakuutus
virtalähteet laturit kotitalouslaitteiden jännitteenvakaajat 8504403009
8504408200
8504409000
vaatimustenmukaisuusvakuutus
akkulaturit 8504405500 vaatimustenmukaisuusvakuutus
ruohonleikkurit nurmikko- ja pensasleikkurit 8433111000
8433191000
8467292000
8467298000
vaatimustenmukaisuusvakuutus
sähköiset ikkunaluukut oviin, sähkömoottorilla varustettuna 8479899708 vaatimustenmukaisuusvakuutus
puutarhapuhaltimet ilmanvaihtoimurit 8467298509
8508600000
vaatimustenmukaisuusvakuutus
lypsykoneet 8434100000 vaatimustenmukaisuusvakuutus
kompressorit 8414808000 vaatimustenmukaisuusvakuutus
pumput 841370
8413810000
vaatimustenmukaisuusvakuutus
lämmittimet 8516108000 vaatimustenmukaisuusvakuutus
valaistuslaitteiden lamput 9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409909
9405919009
9405920008
9405990008
vaatimustenmukaisuusvakuutus
laitteet vesisuodattimien suodattamiseen tai puhdistamiseen sähkösterilointilaitteet 8421210009 vaatimustenmukaisuusvakuutus
sähköiset syöttölaitteet 8509800000 vaatimustenmukaisuusvakuutus
koristeelliset suihkulähteet puutarhalammille, joissa on sähkökäyttö ja tai sähköpumppu 841370
8413810000
vaatimustenmukaisuusvakuutus
sähköpumput käytettäväksi juomavedenjakelujärjestelmissä, vedenjakelussa, veden lämmityksessä, jäteveden poistossa, joita käytetään yksittäisissä asuinrakennuksissa 8413 vaatimustenmukaisuusvakuutus
sähköiset ja elektroniset kellot 9102120000
9105210000
9105910000
vaatimustenmukaisuusvakuutus
laskimet 8470 vaatimustenmukaisuusvakuutus
kytkimet, mukaan lukien puolijohdeajastimet 853650
9107000000
vaatimustenmukaisuusvakuutus
sähkölaitteiden kytkimet 853650 vaatimustenmukaisuusvakuutus
pistorasiat 8536699008 vaatimustenmukaisuusvakuutus
haarukat 8536699008 vaatimustenmukaisuusvakuutus
jakajan sovittimet 8536699008
8536901000
8536908500
vaatimustenmukaisuusvakuutus
jatkojohdot, mukaan lukien suodattimen jatkojohdot 854442 vaatimustenmukaisuusvakuutus
jatkojohdot kelalla 854442 vaatimustenmukaisuusvakuutus
palvelimet henkilökohtaisten tietokoneiden järjestelmäyksiköt 8471410000
8471490000
8471500000
vaatimustenmukaisuusvakuutus
kannettavat tietokoneet 8471300000 vaatimustenmukaisuusvakuutus
kämmentietokoneet ja muut pienet tietokoneet 8471300000 vaatimustenmukaisuusvakuutus
näppäimistöt manipulaattorit vaeltajat ja muut ohjaus- ja syöttölaitteet tietokonehiiret ohjaussauvat kypärät lasit 8471
950450000
vaatimustenmukaisuusvakuutus
ulkoiset tallennuslaitteet 847170
8523
vaatimustenmukaisuusvakuutus
näytöt 8528421000
8528521000
8528529009
8528599009
vaatimustenmukaisuusvakuutus
tulostimet 844331
8443321009
vaatimustenmukaisuusvakuutus
skannerit 8471607000 vaatimustenmukaisuusvakuutus
kaiuttimet ja kuulokkeet 8518210000
851822000
851829
851830
vaatimustenmukaisuusvakuutus
multimediaprojektorit 8528621000 vaatimustenmukaisuusvakuutus
biometriset lukijat 8471
9031499000
9031803800
vaatimustenmukaisuusvakuutus
verkkokamerat 852580 vaatimustenmukaisuusvakuutus
modeemit 851762000 vaatimustenmukaisuusvakuutus
keskeytymättömät virtalähteet 8504403002
8504403009
vaatimustenmukaisuusvakuutus
lanka- ja matkapuhelimet 8517110000
8517120000
8517180000
vaatimustenmukaisuusvakuutus
puhelimet 8517180000 vaatimustenmukaisuusvakuutus
telefakseja 8443323000
851762000
vaatimustenmukaisuusvakuutus
teleksit 851762000 vaatimustenmukaisuusvakuutus
kannettavat ja kannettavat radiot 8517
8525600009
vaatimustenmukaisuusvakuutus
RFID -tunnisteet 852352 vaatimustenmukaisuusvakuutus
Kopiokoneet ja muut toimistolaitteet 844332910
8443329300
8443329900
844339
8472100000
8472300000
847290
vaatimustenmukaisuusvakuutus
porat pyörivät vasarat ruuvitaltat mutterit ruuvitaltat 846721
8467292000
8467298509
vaatimustenmukaisuusvakuutus
näkee palapelit 846722 vaatimustenmukaisuusvakuutus
hiomakoneet, mukaan lukien kulmahiomakoneet 8467292000
8467295100
8467295300
8467295900
vaatimustenmukaisuusvakuutus
höylät 8467297000 vaatimustenmukaisuusvakuutus
sakset 8467292000
8467298501
8467298509
vaatimustenmukaisuusvakuutus
teroitin 8467295900 vaatimustenmukaisuusvakuutus
jyrsinkoneet 8467298509 vaatimustenmukaisuusvakuutus
akkukäyttöinen käsityökalu laturilla 8467211000
8467292000
vaatimustenmukaisuusvakuutus
pienikokoiset puuntyöstökoneet henkilökohtaiseen käyttöön 8465 vaatimustenmukaisuusvakuutus
palamattomat nestemäiset ruiskupistoolit 8424200000 vaatimustenmukaisuusvakuutus
koneet ja laitteet valokaari- ja plasmakaarihitsaukseen 8515310000
8515391300
8515391800
8515399000
vaatimustenmukaisuusvakuutus
yleiskäyttöiset pienloistelamput LED -lamput 8539219200
8539219800
853922
8539299200
8539299800
853931 853950000 854140100
9405
vaatimustenmukaisuusvakuutus
yleiskäyttöiset valaisimet 9405102109
9405104004
9405104005
9405104006
9405104007
9405105002
9405105008
9405109109
9405109803
9405109807
9405201109
9405204002
9405204003
9405204005
9405204006
9405205002
9405205008
9405209109
9405209902
9405209908
9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409903
9405409909
vaatimustenmukaisuusvakuutus
maahan upotetut valaisimet 9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409903
9405409909
vaatimustenmukaisuusvakuutus
lamput akvaarioihin 9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409903
9405409909
vaatimustenmukaisuusvakuutus
kohdevalot 9405401002
9405401008
vaatimustenmukaisuusvakuutus
kotitalouksien kevyet seppeleet, mukaan lukien joulukuusi 9405300001
9405300009
vaatimustenmukaisuusvakuutus
Soittimet 9207 vaatimustenmukaisuusvakuutus
Peli- ja kauppakoneet 8476
950430
vaatimustenmukaisuusvakuutus
Kassakoneet lipunvalmistuskoneet ID-kortinlukijat ATM-tietokioskit 847050000
8471900000
8472903000
8472909900
vaatimustenmukaisuusvakuutus
Johdot ja johdot, jotka on tarkoitettu käytettäväksi enintään V AC- tai DC-nimellisjännitteellä, lukuun ottamatta kuituoptisia kaapeleita 854449910
8544499501
8544499509
vaatimustenmukaisuusvakuutus
Katkaisijat ja jäännösvirtakatkaisijat 8535210000
853590000
8536201008
8536209008
853630
vaatimustenmukaisuusvakuutus
Paloturvallisuus ja palotunnistimet 853110 vaatimustenmukaisuusvakuutus
1 - 10 (119)